IBhayibhile Online

PORTUGUÊS  ESPAÑOL  CATALÀ  FRANÇAIS  ENGLISH  ROMÂNESC   ITALIANO  DEUTSCH

 POLSKA  MAGYAR  HRVATSKI  SLOVENSKÝ SLOVENSKI  ČESKÝ  SHQIPTAR  NEDERLANDS

 Svenska   Norsk   Suomalainen   Dansk  Íslendingur   Lietuvos   Latvijas   Eesti

 ქართული   ελληνικά  հայերեն  Kurd  Azərbaycan  اردو  Türk  العربية   فارسی   עברי   ייִדיש   

 Pусский  Yкраїнський  Македонски  български  Монгол  Беларусь  Қазақ  Cрпски

 Swahili   Hausa   Afrikaans   Igbo   Xhosa   Yoruba   Zulu  Amharic  Malagasy Somali

 हिन्दी  नेपाली   বাঙালি  ਪੰਜਾਬੀ  தமிழ்  中文  ไทย  ខ្មែរ  ລາວ  Tiếng Việt  한국의  日本の  

  BIRMAN  TAGALOG  INDONESIA  MALAYSIA  JAWA

Ubomi banaphakade

Khumbuzo

Wenzani ntoni?

Izi zivakalisi zikwiblue (phakathi kweziqendu ezibini), zikunika iinkcazo ezongezelelweyo zebhayibhile, cofa nje kuyo. Amanqaku ebhayibhile abhalwe ikakhulu kwiilwimi ezine: isiNgesi, iSpanish, isiPhuthukezi kunye nesiFrentshi. Ukuba ibibhalwe ngesiXhosa, iya kuchazwa phakathi kweebakaki

Isithembiso sikaThixo 

"Yaye ndiya kubeka ubutshaba phakathi kwakho nomfazi naphakathi kwembewu yakho nembewu yakhe. Yona iya kukutyumza intloko uze wena uyityumze isithende"

(Genesis 3:15)

Nceda ucofe kwikhonkco ukujonga isishwankathelo senqaku

Uthini umyalezo wale ntsomi yesiprofetho? UYehova uThixo wazisa ukuba icebo lakhe lokuzalisa umhlaba ngabantu abalungileyo liya kuzalisekiswa ngokuqinisekileyo (iGenesis 1: 26-28). UThixo uza kusindisa inzala ka-Adam "ngembewu yomfazi" (iGenesis 3:15). Esi siprofetho besiyinto "eyimfihlo engcwele" kangangeenkulungwane (Marko 4:11, Roma 11:25, 16:25, 1 kwabaseKorinte 2: 1,7 "imfihlo engcwele"). UYehova uThixo wayityhila ngokuthe ngcembe ukutyhubela iinkulungwane. Nantsi intsingiselo:

(UYesu Krestu ngukumkani wasemazulwini wobukumkani bukaThixo, wamiselwa nguYise, uYehova uThixo, ngo-1914)

(Bangama-144 000 kuphela abantu (amadoda okanye abafazi), abaya kuba novuko lwasezulwini kwaye balawule noKumkani uYesu Krestu, ezulwini, ngokwesiprofetho seSityhilelo izahluko 5,7 no-14)

Umfazi: umela abantu ezulwini kaThixo, enziwe ngeengelosi ezulwini: "Yaye kwabonakala umqondiso omkhulu ezulwini, umfazi evathiswe ngelanga, inyanga ingaphantsi kweenyawo zakhe, entloko kuye isisithsaba seenkwenkwezi ezilishumi elinesibini” (ISityhilelo 12:1). Lo mfazi uchazwa njenge "iYerusalem ephezulu": "Kodwa yona iYerusalem ephezulu ikhululekile, yaye inguma wethu" (Galati 4: 26). Ichazwa ngokuba yi "Yerusalem yasezulwini": "Kodwa nina niye nasondela kwiNtaba yeZiyon nakwisixeko soThixo ophilayo, iYerusalem yasezulwini, namashumi amawaka eengelosi" (Hebhere 12:22). Kwiminyaka yeminyaka, njengoSara, umfazi ka-Abraham, lo mfazi wasezulwini wayeyinyumba (iGenesis 3:15): "Memelela ngovuyo, wena mfazi uludlolo olungazaliyo! Chwayita umemelele ngovuyo uze udanduluke kabukhali, wena ungazange ube nenimba, kuba baninzi oonyana bophanzileyo kunoonyana bomfazi onendoda,” utsho uYehova” (Isaya 54:1). Esi siprofetho sabhengeza ukuba lo mfazi wasezulwini uza kuzala abantwana abaninzi (uKumkani uYesu Krestu kunye nookumkani nababingeleli abayi-144 000).

Inzala yomfazi: Incwadi yeSityhilelo ityhila ukuba ngubani lo nyana: "Yaye kwabonakala umqondiso omkhulu ezulwini, umfazi evathiswe ngelanga, inyanga ingaphantsi kweenyawo zakhe, entloko kuye isisithsaba seenkwenkwezi ezilishumi elinesibini, yaye wayemithi. Wadanduluka esezintlungwini yaye engcungcutheka ekuzaleni. (...) Wazala unyana, inkwenkwe, oya kuzalusa zonke iintlanga ngentonga yentsimbi. Yaye umntwana wakhe wathatyathelwa kuThixo nakwitrone yakhe" (ISityhi. 12:1,2,5). Lo nyana nguYesu Krestu, njengokukumkani kobukumkani bukaThixo: "Yena uya kuba mkhulu, abizwe ngokuba nguNyana wOyena Uphakamileyo; yaye uYehova uThixo uya kumnika itrone kaDavide uyise, kwaye uya kulawula njengokumkani phezu kwendlu kaYakobi ngonaphakade, yaye ubukumkani+ bakhe abuyi kuba nasiphelo” (uLuka 1:32,33, IiNdumiso 2).

Inyoka yantlandlolo nguSathana: "Ngoko yaphoswa phantsi inamba enkulu, inyoka yantlandlolo, leyo ibizwa ngokuba nguMtyholi, noSathana, lowo ulahlekisa umhlaba omiweyo uphela; waphoswa phantsi emhlabeni, neengelosi zakhe zaphoswa phantsi kunye naye" (ISityhilelo 12:9).

(USathana umtyholi, wagxothwa ezulwini, ngo-1914)

Inzala yenyoka ziintshaba zasezulwini nezasemhlabeni, abo balwa ngokuchaseneyo nobukumkani bukaThixo, ngokuchasene neNkosi uYesu Krestu kunye nabangcwele abasemhlabeni: "Zinyokandini, nzalandini yamarhamba, niza kuwusaba njani umgwebo weGehena? Ngenxa yesi sizathu, ndithumela kuni abaprofeti nabantu abazizilumko nabayaleli basesidlangalaleni. Bambi babo niya kubabulala nize nibabethelele, kwaye bambi babo niya kubatyakatya kwizindlu zenu zesikhungu yaye nibatshutshise kwizixeko ngezixeko; ukuze libe phezu kwenu lonke igazi elinobulungisa elaphalazwa emhlabeni, ukususela kwigazi lika-Abheli olilungisa kuse kwigazi likaZekariya unyana kaBharakhiya, enambulalayo phakathi kwengcwele nesibingelelo" (Mateyu 23:33-35).

(Uninzi lwembewu yedemon luya kunyamalala ngembandezelo enkulu ngokutsho kweSityhilelo 14 no-19)

Inxeba esithendeni somfazi kukufa koNyana kaThixo, uYesu Kristu: "Ngaphezu koko, xa wayekwimo yomntu, wazithoba kwada kwasa ekufeni, ewe, ukufa kwisibonda sentuthumbo" (Filiphi 2:8). Nangona kunjalo, oku kulimala kwesithende kwaphiliswa ngovuko lukaYesu Krestu: "ke yena uMmeli Oyintloko wobomi nambulala. Kodwa uThixo wamvusa kwabafileyo, sibakala eso thina esingamangqina aso" (Izenzo 3:15).

(Idini likaYesu livumela usindiso lwabantu (Yohane 3:16))

(Kufuneka sikhumbule ukufa kukaYesu Krestu, unyaka nonyaka (ebhalwe kwa-xhosa))

Intloko etyumkileyo yenyoka yintshabalalo kanaphakade kaSathana kunye neentshaba zasemhlabeni zoBukumkani bukaThixo: "UThixo onika uxolo uya kumtyumza uSathana kamsinya phantsi kweenyawo zenu" (KwabaseRoma 16:20). "UMtyholi owayebalahlekisa waphoswa edikeni lomlilo nesalfure, apho lalisele liphoswe khona irhamncwa nomprofeti wobuxoki; yaye baya kuthuthunjiswa imini nobusuku ngonaphakade kanaphakade" (ISityhilelo 20:10).

1 - UThixo wenza umnqophiso no-Abraham 

"Yaye ngokuqinisekileyo ziya kuzisikelela ngembewu yakho zonke iintlanga zomhlaba kuba uliphulaphule ilizwi lam"

(Genesis 22:18)

Umnqophiso ka-Abraham sisithembiso sokuba lonke uluntu oluthobela uThixo, luya kusikelelwa ngenzala ka-Abraham. U-Abraham wayenonyana, uIsake, kunye nomfazi wakhe uSara (ixesha elide kakhulu ngaphandle kwabantwana) (Genesis 17: 19). U-Abraham, uSara kunye no-Isaka ngabalinganiswa abaphambili kwidrama emiselweyo, ngaxeshanye, intsingiselo yemfihlakalo engcwele kunye neendlela uThixo aza kusindisa ngazo abantu abathobelayo (Genesis 3:15).

- Yehova uThixo umele uAbraham omkhulu: "Kuba wena unguBawo, nangona u-Abraham engasazi kwaye u-Israyeli engasazi, wena, Yehova, unguBawo wethu." Umhlanguli wethu wakudala, unjalo igama lakho ” (Isaya 63:16, Luka 16:22).

(UYehova ligama likaThixo)

(Simele sinqule uYehova kuphela (Mat. 22: 37,38))

-Umfazi wasemazulwini nguSara omkhulu, ngenxa yokuba engenamntwana ixesha elide (Ngokuphathelele iGenesis 3:15): "Kuba kubhaliwe kwathiwa: “Chulumanca, mfazindini oludlolo ongazaliyo; gqabhuka uze udanduluke kakhulu, wena mfazi ungenanimba; kuba baninzi ngakumbi abantwana bomfazi ongenabani kunabo balowo unendoda.” Ke kaloku thina, bazalwana, singabantwana besithembiso ngokufanayo noIsake. Kodwa kanye njengokuba ngoko lowo wayezelwe ngokwenyama wamtshutshisayo lowo wayezelwe ngokomoya, kukwanjalo nangoku. Noko ke, sithini iSibhalo? Sithi, “Sigxothe isicakazana nonyana waso, kuba unyana wesicakazana akasayi kuba yindlalifa kunye nonyana womfazi okhululekileyo.” Ngoko ke, bazalwana, thina asingobantwana besicakazana, kodwa singabomfazi okhululekileyo" (Galati 4:27-31).

- Yesu Krestu nguIsake omkhulu, imbewu yakhe ka-Abraham: "Kodwa ke zona izithembiso zathethwa ku-Abraham, nakwimbewu yakhe, besithi," nakwimbewu, "njengabaninzi. kodwa enye ithi: "Ke kaloku izithembiso zenziwa kuAbraham nakwimbewu yakhe. Akuthiwa: “Nakwiimbewu,” njengakwimeko yezininzi, kodwa njengakwimeko yenye kuthiwa: “Nakwimbewu yakho,” enguKristu" (kwabaseGalati 3:16).

(UYesu Krestu ngunyana kaYehova uThixo, ekuphela kwendlela eya elusindisweni lwaphakade (Yohane 14: 6))

- Isilonda esithendeni somfazi osezulwini: Yehova wacela uAbraham ukuba abingelele ngonyana wakhe uIsake. Abraham akanayo wala (kuba wayecinga ukuba uThixo uza kumvusa uIsake emva kwedini (Amahebhere 11: 17-19). Ngaphambi nje kwedini, uThixo wamthintela uAbraham kwinto enjalo. Kwenziwa idini ngenqama endaweni kaIsake: "Ke kaloku emva kwezi zinto uTHIXO oyinyaniso wamvavanya uAbraham. Ngako oko wathi kuye: “Abraham!” wathi yena: “Ndilapha!” Waza wathi: “Nceda, uthabathe unyana wakho, unyana wakho okuphela kwakhe, omthanda kunene, uIsake, uze uthabathe uhambo oluya kwilizwe laseMoriya yaye apho uze umnikele njengomnikelo otshiswayo kwenye yeentaba endiya kukutyumbela yona.” (...) Bada bafika kwindawo uTHIXO oyinyaniso awayemtyumbele yona, yaye uAbraham wakha khona isibingelelo, wazicwangcisa iinkuni waza wambopha izandla neenyawo uIsake unyana wakhe, wambeka esibingelelweni phezu kweenkuni. Wandula ke uAbraham wasolula isandla sakhe, ethabatha isitshetshe sokuxhela ukuze ambulale unyana wakhe. Kodwa ingelosi kaYehova yamemeza kuye isemazulwini isithi: “Abraham, Abraham!” waza yena waphendula wathi: “Ndilapha!” Yaza yahlabela mgama isithi: “Musa ukusisa isandla sakho kuyo inkwenkwe yaye uze ungenzi nto konke konke kuyo, kuba ndiyazi ngoku ukuba uyamoyika uThixo, ekubeni ungakhange wale nonyana wakho kum, engokuphela kwakhe.” Ngoko uAbraham wawaphakamisa amehlo akhe, wakhangela phambi kwakhe, nantso inkunzi yegusha ibambeke ngeempondo etyholweni. Waya ke uAbraham wayithabatha inkunzi leyo yegusha waza wayinikela njengomnikelo otshiswayo esikhundleni sonyana wakhe. Yaye uAbraham wathi igama laloo ndawo yiYehova-yire. Kungako le nto kudla ngokuthiwa namhlanje: “Entabeni kaYehova kuya kulungiselelwa" (iGenesis 22:1-14). Yehova wenza eli dini, ngunyana wakhe uYesu Krestu. Lo mfuziselo wesiprofetho wenza umbingelelo ohlungu kakhulu ngenxa kaYehova uThixo (ephinda afunde ibinzana elithi "unyana wakho okuphela kwamthandayo"). UYehova uThixo, uAbraham omkhulu, wabingelela ngonyana wakhe amthandayo uYesu Kristu, uIsake omkhulu ukuze asindiswe oluntu: "Kuba uThixo walithanda kakhulu ihlabathi kangangokuba wanikela ngoNyana wakhe okuphela kwamzeleyo, ukuze wonk’ ubani obonisa ukholo kuye angatshabalali kodwa abe nobomi obungunaphakade. (...) LLowo ubonisa ukholo kuNyana unobomi obungunaphakade; lowo ungamthobeliyo uNyana akayi kububona ubomi, kodwa ingqumbo kaThixo ihleli phezu kwakhe” (Yohane 3:16,36). Ukuzaliseka kwesithembiso esenziwa ku-Abraham kuya kuzalisekiswa ngentsikelelo engagungqiyo yoluntu oluthobelayo. : "Ngako oko ndeva ilizwi elikhulu livela etroneni lisithi: “Khangela! Intente kaThixo iphakathi koluntu, yaye uya kuhlala nalo, lube ngabantu bakhe. Naye abe nguThixo walo. Uya kuzisula zonke iinyembezi emehlweni abo, kungabi sabakho kufa, kungabi sabakho kuzila nakukhala nantlungu kwakhona. Izinto zangaphambili zidlule” (Isambulo 21:3,4).

(Uluntu luya kukhululeka kwisifo, ukwaluphala nokufa)

2 - Umnqophiso lolwaluko 

"Wakwamnika nomnqophiso wolwaluko; yaye ngaloo ndlela wazala uIsake waza wamalusa ngosuku lwesibhozo, noIsake waba ngokaYakobi, noYakobi waba ngoweentloko-ntsapho ezilishumi elinesibini"

(Izenzo 7:8)

Umnqophiso wolwaluko yayiza kuba luphawu lwabantu bakaThixo, ngelo xesha uSirayeli wasemhlabeni. Inentsingiselo yokomoya, ebhalwe kwincwadi yokuvalelisa kaMoses kwincwadi yeDuteronomi: "Yalusani ke ijwabi leentliziyo zenu ningabi sazenza zibe lukhuni iintamo zenu" (Duteronomi 10:16). Ukwaluka kuthetha enyameni okuhambelana nentliziyo yokomfuziselo, ekubeni ingumthombo wobomi, ukuthobela uThixo: "Ngaphezu kwako konke okunye okumele kulondolozwe, londoloza intliziyo yakho, kuba iphuma kuyo imithombo yobomi" (IMizekeliso 4:23).

(Ukuthobela uThixo kunye noNyana wakhe uYesu Krestu, ngolwazi oluchanekileyo ngentando yabo, ebhalwe ebhayibhileni (Iindumiso 1: 2,3) (ezibhalwe kwi-xhosa))

(Ukuthobela uThixo kunye noNyana wakhe uYesu Krestu, kuzalisa ukuvuthwa ngokomoya)

UStefano wayeyiqonda le mfundiso isisiseko. Wayesithi ke kwabo babemva, ababengenalukholo kuYesu Krestu, nangona balukile ngokwasemzimbeni, babengabalukanga bentliziyo yentliziyo: "Bantundini baneenkani nabangalukileyo ngeentliziyo neendlebe, nisoloko niwuxhathisa umoya oyingcwele; kanye njengoko ookhokho benu benjenjalo, nani nenjenjalo. Nguwuphi na kubaprofeti abangazange bamtshutshise ookhokho benu? Ewe, bababulala abo benza isaziso kwangaphambili ngokuza kwaLowo ulilungisa, eniye nangabangcatshi nababulali bakhe ngoku, nina enamkela uMthetho njengoko wawudluliselwa ziingelosi kodwa anawugcina” (Izenzo 7:51-53). Wayebulewe, esasisisiqinisekiso sokuba aba babuleli babengenayogengolwaluko lwentliziyo ngokomoya.

("Ukungalukanga ngokomoya" sisenzo sokungamthobeli uThixo kunye noNyana wakhe uYesu Krestu ngokuzibandakanya, oko kungavumelekanga ebhayibhileni (jonga kwicandelo 2) (ezibhalwe kwi-xhosa))

Intliziyo yokomfuziselo iyila ingaphakathi lokomoya lomntu, eyenziwe ngezizathu ezihamba namazwi nezenzo (ezilungileyo okanye ezimbi). UYesu Krestu uchaze ngokucacileyo into emenza umntu acoceke okanye angacoceki, ngenxa yemeko yentliziyo yakhe: "Noko ke, izinto eziphuma emlonyeni ziphuma entliziyweni, kwaye ezo zinto zimenza inqambi umntu. Ngokomzekelo, entliziyweni kuphuma iingcinga ezingendawo, ukubulala, ukukrexeza, uhenyuzo, ubusela, ubungqina bobuxoki, izinyeliso. Zizo ezo izinto ezimenza inqambi umntu; kodwa ukutya ngezandla ezingahlanjwanga akumenzi nqambi umntu" (Mateyu 15:18-20). U-Yesu Krestu uchaza umntu okwimeko yokungalukanga ngokomoya, kunye nokuqiqa kwakhe okungendawo, okumenza abe ngongahlambulukanga kwaye angakufanelekeli ubomi (jonga IMizekeliso 4:23). "Umntu olungileyo ukhupha izinto ezilungileyo kubuncwane bakhe obulungileyo, kanti umntu ongendawo kubuncwane bakhe obungendawo ukhupha izinto ezingendawo" (Mateyu 12:35). Kwinxalenye yokuqala yamazwi kaYesu Krestu, uchaza umntu ongumntu onentliziyo asokwe ngokomoya.

Umpostile uPawulosi wayiqonda nale mfundiso kuMoses, emva koko yayisuka kuYesu Krestu. Ulwaluko lokomoya kukuthobela uThixo emva koko kuNyana wakhe uYesu Krestu: "Ulwaluko, enyanisweni, luyingenelo kuphela ukuba uqhelisela umthetho; kodwa ukuba uyanxaxha emthethweni, ulwaluko lwakho lukukungaluki. Ukuba, ke ngoko, umntu ongalukanga uyayigcina imilinganiselo yobulungisa yoMthetho, ukungaluki kwakhe kuya kubalwa njengolwaluko, akunjalo? Yaye umntu ongalukanga abe enjalo ngemvelo uya kuthi, ngokuwuphumeza uMthetho, akugwebe wena othe nakuba unayo ingqokelela yemithetho ebhaliweyo kwanolwaluko wanxaxha kuwo umthetho. Kuba umYuda akanguye ngokwangaphandle, nolwaluko asilulo olwangaphandle enyameni. Kodwa umYuda unguye ngaphakathi, nolwaluko lwakhe lolo lwentliziyo ngawo umoya, kungekhona ngengqokelela yemithetho ebhaliweyo. Indumiso yalowo ivela, kungekhona ebantwini, kodwa kuThixo” (Roma 2:25-29).

UmKristu othembekileyo akasayi kuba phantsi koMthetho owanikwa uMoses, kwaye ke akanyanzelekanga ukuba aluke ngokwasemzimbeni, ngokomyalelo wabapostile obhalwe Izenzo 15:19,20,28,29. Oku kungqinwa koko kwabhalwa phantsi kwempefumlo, ngumpostile uPaulos: "Kuba uKristu ukukuphela koMthetho, ukuze wonk’ ubani obonisa ukholo abe nobulungisa" (Roma 10: 4). "Kukho nawuphi na umntu owabizwa alukile? Makangabi ngongalukanga. Kukho nawuphi na umntu owabizwa engalukanga? Makangaluki. Ulwaluko aluthethi nto, nokungaluki akuthethi nto, kodwa okuyinto kukugcina imiyalelo kaThixo” (1Korinte 7:18,19). Ukusukela ngoku, umKristu kufuneka aluke ngokomoya, oko kukuthi, athobele uYehova uThixo kwaye abe nokholo kwidini likaKristu (Yohane 3:16,36).

(Asisekho phantsi kwegunya lomthetho elidluliselwe kuMoses, kodwa lo mthetho unexabiso lesiprofetho ozalisekayo kuKristu, kwibandla lamaKristu, kwaye uyakufezekiswa kwiparadesi yasemhlabeni ezayo, ngokutsho kwamahebhere 10: 1, KwabaseKolose 2:17 noHezekile 40-48)

Nabani na owayefuna ukuthatha inxaxheba kwiPasika kwakufuneka aluke. Okwangoku, uMkristu (nokuba liphi na ithemba lakhe (lasezulwini okanye lasemhlabeni), kufuneka abe nolwaluko lokomoya lwentliziyo ngaphambi kokuba atye isonka esingenagwele aze asele indebe, ekhumbula ukufa kukaYesu Kristu: "Kuqala umntu makazicikide, aze ke asitye isonka, ayisele nendebe” (1 korinte 11: 28 thelekisa Eksodus 12:48 (Ipasika)).

(Kufuneka sikhumbule ukufa kukaYesu Krestu unyaka nonyaka. Onke amaKristu athembekileyo, (nokuba liphi na ithemba lakhe (lasezulwini okanye lasemhlabeni)), kufuneka athathe inxaxheba kwimifuziselo zomzimba negazi likaKristu, ngokukaYohane 6: 48-58 (ezibhalwe kwi-xhosa))

3 - Umnqophiso Yomthetho phakathi koThixo nabantu bakwaSirayeli 

"Zilumkeleni ukuze ningawulibali umnqophiso kaYehova uThixo wenu awawenzayo nani, ningazenzeli umfanekiso oqingqiweyo, wayo nayiphi na imbonakalo awakuyalela ngayo uYehova uThixo wakho"

(Duteronomi 4:23)

Umlamli walo umnqophiso nguMoses: "Wandiyalela uYehova ngelo xesha ukuba ndinifundise imimiselo nezigwebo, ukuze nizenze ezweni eniwelela kulo ukuba nilidle ilifa" (Duteronomi 4:14). Lo mnqophiso unxulumene ngokusondeleyo nomnqophiso wolwaluko, olu luphawu lokuthobela uThixo (Dut. 10:16 thelekisa neyabaseRoma 2: 25-29). Lo mnqophiso uphela emva kokufika kukaMesiya: "Inkokeli leyo iya kwenza umnqophiso nabaninzi, oya kusebenza kangangeveki enye; yaye ekupheleni kwesiqingatha saloo veki iya kuyiphelisa imibingelelo neminikelo esisipho" (Daniyeli 9: 27). Lo mnqophiso ubuya kuthatyathelwa indawo ngumnqophiso omtsha, ngokwesiprofetho sikaYeremiya: "Khangela! Kuza imihla,” utsho uYehova, “endiya kuthi ngayo ndenze umnqophiso omtsha nendlu kaSirayeli nendlu kaYuda; ungabi njengomnqophiso endawenza nookhokho babo ngomhla endababambayo ngesandla ndibakhupha kwilizwe laseYiputa, ‘mnqophiso lowo wam bawaphulayo bona, nangona mna ndandiyindoda engumnini wabo,’ utsho uYehova" (Yeremiya 31:31,32).

Injongo yoMthetho eyanikwa uSirayeli yayikukulungiselela abantu ukuza kukaMesiya. Umthetho ufundise isidingo sokukhululwa kwimeko yesono yobuntu (emelwe ngabantu bakwaSirayeli): "Ngenxa yoko, kanye njengokuba isono sangena ngamntu mnye ehlabathini nokufa ngaso isono, ngaloo ndlela ukufa kwasasazeka kubo bonke abantu ngenxa yokuba bonke bonayo —. Kuba de kwabakho uMthetho isono saye sikho ehlabathini, kodwa isono asibalelwa kuye nabani na xa kungekho mthetho” (Roma 5:12,13). Umthetho kaThixo ubonakalisile imeko yesono yoluntu. Utyhile imeko yesono eluntwini lonke: "Sithini na ke ngoko, ukuba isono siyintoni na, ukuba singaze senzeke, kuba ndingafundanga kusazi isono? Kwakungekho mthetho, kwaye, umzekelo, ngendingakhange ndibone ukubawa ukuba umthetho ubungatshongo ukuthi: "Sithini na ke ngoko? Ngaba uMthetho usisono? Nakanye! Ngokwenene ngendingasazanga isono ukuba bekungengaMthetho; ngokomzekelo, ngendingayazanga inkanuko ukuba uMthetho ubungatshongo ukuthi: “Uze ungakhanuki.” Isono ke, sifumene ithuba ngawo umyalelo, sandivusela yonke inkanuko, kuba ngaphandle komthetho isono sifile. Enyanisweni, ndandingophilileyo ngaphandle komthetho; kuthe ke kwakufika umyalelo, sabuyela ebomini kwakhona isono, mna ndafa. Yaye umyalelo owawumiselwe ukusa ebomini, ndawufumana usingisa ekufeni. Kuba isono, safumana ithuba ngawo umyalelo, sandilukuhla saza ngawo sandibulala.Ngoko ke uMthetho ungcwele, nomyalelo ungcwele, unobulungisa yaye ulungile" (Roma 7:7-12). Ke ngoko umthetho lo yayingumyaleli okhokelela kuKristu: "Ngenxa yoko uMthetho uye waba ngumkhapheli wethu osikhokelela kuKristu, ukuze sivakaliswe singamalungisa ngenxa yokholo. Kodwa ngoku ekubeni ukholo lufikile, asisekho phantsi komkhapheli” (Galati 3:24,25). Umthetho ogqibeleleyo kaThixo, esichaze isono ngokuchas 'umntu, ubonakalise imfuneko yedini elikhokelela ekukhululweni komntu ngenxa yokholo (hayi imisebenzi yomthetho). Lo mnikelo wawungokaKristu: "Kanye njengokuba uNyana womntu weza, kungekhona ukuze alungiselelwe, kodwa ukuze alungiselele nokuze anikele ngomphefumlo wakhe ube yintlawulelo ngenxa yabaninzi" (Mateyu 20:28).

(UYesu Krestu ngunyana kaYehova uThixo, ekuphela kwendlela eya elusindisweni lwaphakade (Yohane 14: 6))

Nokuba uKrestu sisiphelo somthetho, inyani ihleli nje yokuba okwangoku umthetho uyaqhubeka unexabiso lesiprofetho esisenza ukuba siqonde umbono kaThixo (ngoYesu Krestu) malunga Ngexesha elizayo: "Kuba ekubeni uMthetho unesithunzi sezinto ezilungileyo eziza kuza, kodwa ungenawo owona mongo wezinto" (Hebhere 10:1, 1 Korinte 2:16). NguYesu Krestu oya kwenza ukuba "ezi zinto zilungileyo" zizaliseke: "kuba ezo zinto zisisithunzi sezinto ezizayo, inkqu yazo ke nguKRISTU" (Kolose 2:17).

(Asisekho phantsi kwegunya lomthetho elidluliselwe kuMoses, kodwa lo mthetho unexabiso lesiprofetho ozalisekayo kuKristu, kwibandla lamaKristu, kwaye uyakufezekiswa kwiparadesi yasemhlabeni ezayo, ngokutsho kwamahebhere 10: 1, KwabaseKolose 2:17 noHezekile 40-48)

4 - Umnqophiso omtsha phakathi koThixo noSirayeli kaThixo

"Ngamana bangaba noxolo nenceba bonke abo bahamba ngalo mgaqo, oko kukuthi, uSirayeli kaThixo"

(Galati 6:16)

U-Yesu Krestu ngumlamli womnqophiso omtsha: "Kuba mnye uThixo, mnye nomlamli phakathi koThixo nabantu, uKristu Yesu" (1 Timoti 2:5). Lo mnqophiso mtsha wazalisekisa isiprofetho sikaYeremiya 31: 31,32. Eyoku-1 kuTimoti 2: 5 ibhekisa kuwo onke amadoda akholelwa kwidini likaYesu (Yohane 3:16). "USirayeli kaThixo" umele lonke ibandla lamaKristu. Nangona kunjalo, uYesu Kristu wabonisa ukuba le "Israeli kaThixo" iya kuba sezulwini nasemhlabeni.

(UYesu Krestu ngunyana kaYehova uThixo, ekuphela kwendlela eya elusindisweni lwaphakade (Yohane 14: 6))

"uSirayeli kaThixo" ukusuka esibhakabhakeni lmiselwa yi-144 000, iJerusalem eNtsha, ikomkhulu eliya kuba ligunya likaThixo, ivela ezulwini, emhlabeni (ISityhilelo 7:3-8, U-Israyeli wokomoya wasezulwini owenziwe zizizwe ezili-12. ukusuka kwi-12000 = 144000): "Ndabona kwanesixeko esingcwele, iYerusalem Entsha, sisihla siphuma ezulwini kuThixo yaye silungisiwe njengomtshakazi ehonjiselwe indoda yakhe" (ISityhilelo 21:2).

(Bangama-144 000 kuphela abantu (amadoda okanye abafazi), abaya kuba novuko lwasezulwini kwaye balawule noKumkani uYesu Krestu, ezulwini, ngokwesiprofetho seSityhilelo izahluko 5,7 no-14)

"I-Israel kaThixo" yomhlaba iya kuba nabantu abaza kuhlala kwiparadesi yasemhlabeni ezayo, abonyulwe nguYesu Krestu njengezizwe ezili-12 zakwa-Israyeli eziza kugwetywa: "UYesu wathi kubo: “Inene ndithi kuni, Ekudalweni okutsha, xa uNyana womntu ehlala phantsi kwitrone yakhe ezukileyo, nina eniye nandilandela niya kuhlala kwiitrone ezilishumi elinesibini, nigweba izizwe ezilishumi elinesibini zakwaSirayeli” (Mateyu 19:28). Lo Sirayeli wokomoya wasemhlabeni uyachazwa nakwisiprofetho sikaHezekile isahluko 40-48.

(Kuya kubakho isihlwele esikhulu esiya kusinda kwimbandezelo enkulu kwaye siya ukumela isinye kwisithathu, sabantu abakhoyo ngokutsho kwesiprofetho esikuZakariya 13: 8 nakwiSambulo 7: 9-17)

(Kuya kubakho uvuko emhlabeni)

(Abangalunganga baya kugwetywa)

USirayeli kaThixo wenziwe ngamaKristu athembekileyo anethemba lokuphila ezulwini kunye namaKristu anethemba lasemhlabeni (iSityhi. 7: 9-17).

(Lo “Sirayeli kaThixo” libandla lamaKristu lokunqula uYehova nokukhonza uKumkani uYesu Kristu)

Ngengokuhlwa yokubhiyozelwa kwepasika yokugqibela, uYesu Krestu wabhiyozela ukuzalwa kwalo mnqophiso mtsha kunye nabapostile abathembekileyo ababenaye: "Wathabatha isonka, wathi akubulela, wasiqhekeza, wabanika sona, esithi: “Oku kuthetha umzimba wam oza kunikelwa ngenxa yenu. Hlalani nisenza oku nindikhumbula.” Wathabatha nendebe emva kokuba befumene isidlo sangokuhlwa, esithi: “Le ndebe ithetha umnqophiso omtsha ongegazi lam, eliza kuphalala ngenxa yenu" (Luka 22:19,20).

Lo mnqophiso mtsha ujongene nawo onke amaKristu athembekileyo, nokuba awanalo na “ithemba” (ezulwini okanye emhlabeni). Lo mnqophiso mtsha unxulumene ngokusondeleyo "nolwaluko lokomoya lwentliziyo" (KwabaseRoma 2: 25-29). Ngokwendlela umKristu othembekileyo anayo le "ulwaluko lokomoya lwentliziyo", angasidla isonka esingenagwele, asele indebe efanekisela igazi lomnqophiso omtsha (nokuba liphi na ithemba lakhe (lasezulwini okanye lasemhlabeni): "Kuqala umntu makazicikide, aze ke asitye isonka, ayisele nendebe” (1 korinte 11: 28).

(Kufuneka sikhumbule ukufa kukaYesu Krestu unyaka nonyaka. Onke amaKristu athembekileyo, (nokuba liphi na ithemba lakhe (lasezulwini okanye lasemhlabeni)), kufuneka athathe inxaxheba kwimifuziselo zomzimba negazi likaKristu, ngokukaYohane 6: 48-58 (ezibhalwe kwi-xhosa))

5 - Umnqophiso woBukumkani: phakathi kukaYehova noYesu Kristu naphakathi kukaYesu Kristu kunye ne-144 000

"Noko ke, nina niye nanamathela kum ezilingweni zam; yaye ndenza umnqophiso nani, kanye njengoko uBawo enze umnqophiso nam, wobukumkani, ukuze nidle, nisele etafileni yam ebukumkanini bam, nize nihlale ezitroneni ukuze nigwebe izizwe ezilishumi elinesibini zakwaSirayeli"

(Luka 22:28-30)

Lo mnqophiso wenziwa ngobo busuku kanye xa uYesu Krestu wabhiyozela ukuzalwa komnqophiso omtsha. Oku akuthethi ukuba zizinto ezimbini ezifanayo. Umnqophiso wobukumkani uphakathi kukaYehova noYesu Kristu naphakathi kukaYesu Kristu nabali-144 000 abaza kulawula ezulwini njengookumkani nababingeleli (ISityhilelo 5:10; 7:3-8; 14:1-5).

Umnqophiso wobukumkani owenziwe phakathi koThixo noKristu kukwandiswa komnqophiso owenziwe nguThixo, kunye noKumkani uDavide nomnombo wasebukhosini. Lo mnqophiso sisithembiso sikaThixo malunga nokusisigxina kumnombo wobukumkani bukaDavide. UYesu Krestu kwangaxeshanye, uyinzala kaKumkani uDavide, emhlabeni, nokumkani wamiselwa nguYehova (ngo-1914), ukuzalisekisa isivumelwano soMbuso (2 Samuweli 7:12-16; Mateyu 1:1-16, Luka 3:23-38, IiNdumiso 2).

(UYesu Krestu ngukumkani wasemazulwini wobukumkani bukaThixo, wamiselwa nguYise, uYehova uThixo, ngo-1914)

Umnqophiso wobukumkani owenziwe phakathi kukaYesu Krestu nabapostile bakhe kwaye ukwandiswa neqela le-144 000, sisithembiso somtshato wasezulwini, oya kwenzeka kwakamsinyane ngaphambi kwembandezelo enkulu: "Masibe nemihlali size sivuye ngokugqithiseleyo, yaye masimnike uzuko, ngenxa yokuba umtshato+ weMvana ufikile nomfazi wayo uzilungisile. Ewe, unikwe ukuba avathiswe ngelinen eqaqambileyo, ecocekileyo, ecikizekileyo, kuba ilinen ecikizekileyo imela izenzo zobulungisa zabo bangcwele" (ISityhilelo 19:7,8). I-Ndumiso 45 ichaza ngokwesiprofetho lo mtshato wasemazulwini phakathi kweNkosi uYesu Krestu kunye nenkosikazi yakhe yasebukhosini, iJerusalem eNtsha (ISityhilelo 21:2).

(Bangama-144 000 kuphela abantu (amadoda okanye abafazi), abaya kuba novuko lwasezulwini kwaye balawule noKumkani uYesu Krestu, ezulwini, ngokwesiprofetho seSityhilelo izahluko 5,7 no-14)

Ukususela kulo mtshato kuya kuzalwa oonyana bobukumkani basemhlabeni, iinkosana eziya kuba ngabameli basemhlabeni bekumkani yasezulwini kubukumkani bukaThixo: "Esikhundleni sookhokho bakho iya kuba ngoonyana bakho, Oya kubamisela njengeenkosana emhlabeni wonke" (Iindumiso 45:16, u-Isaya 32: 1,2).

(Isiprofetho sikaHezekile izahluko 40- 44 sibonisa ngendima izikhulu ezizayo emhlabeni)

(Isiprofetho sikaHezekile izahluko 40- 44 iinkcukacha, nendima yababingeleli bexesha elizayo)

Iintsikelelo zikanaphakade zomnqophiso omtsha kunye nomnqophiso woBukumkani, ziya kufezekisa umnqophiso ka-Abraham oya kusikelela zonke izizwe, nangonaphakade. Isithembiso sikaThixo siya kuzalisekiswa ngokupheleleyo: "ngethemba lobomi obungunaphakade awathi uThixo, ongenakuxoka, wabuthembisa kwantlandlolo" (Tito 1:2).

(Iintsikelelo zenkululeko yoluntu)

(Iintsikelelo zovuko lwasezulwini)

(Iintsikelelo zovuko emhlabeni)

(Iintsikelelo zolawulo lwasemhlabeni loBukumkani bukaThixo)