IBhayibheli Online

"Izixhumanisi" eziluhlaza okwesibhakabhaka ezibhalwe ngesiFulentshi, zikuqondise esihlokweni sesiFulentshi. Kulokhu, ungakhetha futhi kwezinye izilimi ezintathu: IsiNgisi, iSpanishi, isiPutukezi.

English  Español  Português  Français  Català  Românesc  Italiano  Deutsch

Polski  Magyar  Hrvatski  Slovenský  Slovenski  český  Shqiptar  Nederlands

 Svenska  Norsk  Suomalainen  Dansk  Icelandic  Lietuvos  Latvijas  Eesti

עברי  ייִדיש  ქართული  ελληνικά  հայերեն  Kurd  Azərbaycan  اردو   Türk  العربية  فارسی     

Pусский  Yкраїнський  Македонски  Български  Монгол  беларускі  Қазақ  Cрпски                 

Hausa  Swahili  Afrikaans  Igbo  isiXhosa  Yorùbá  Zulu  አማርኛ  Malagasy  Soomaali

   हिन्दी  नेपाली  বাঙালি  ਪੰਜਾਬੀ  தமிழ்  中国  ไทย  ខ្មែរ  ລາວ  Tiếng việt  日本の  한국의

Tagalog  Indonesia  Malaysia  Jawa  Myanmar 

Jehova uyathembisa

Ukuphila okuphakade

Okufanele ukwenze?

 

Wokugubha inkumbulo ukufa kukaJesu Kristu

"Ngoba, ngempela, uKristu iphasika lethu uye wenziwa umhlatshelo"

(1 Korinte 5:7)

Sicela uchofoze isixhumanisi ukuze ubone ukufingqa kwendatshana

Usuku lwesikhumbuzo esilandelayo sokufa kukaJesu Kristu luzoba ngoLwesibili ngo-Ephreli 12, 2022, ngemuva kokushona kwelanga

Lolu suku lubalwa kanjani?
Ungabuka incazelo eningilisiwe ngezansi ngezilimi ezingezansi:

English   Français   Nederlands

- Iphasika liyisibonelo sezimfuneko zikaNkulunkulu zokugubha wokugubha ukufa kukaJesu Kristu: "ngoba lezo zinto ziyisithunzi sezinto ezizokuza, kodwa okungokoqobo kungokukaKristu" (Kolose 2:17). "Ngoba, njengoba uMthetho unesithunzi sezinto ezinhle ezizayo, kodwa kungezona lezo zinto uqobo" (Hebheru 10: 1).

- Abasokile kuphela ababengakugubha iPhasika: "Uma kwenzeka umfokazi egogobala kuwe futhi ngempela ezogubhela uJehova iphasika, makusokwe bonke abesilisa bakhe. Khona-ke angaqala ukusondela ukuba aligubhe; futhi kumelwe afane nowokuzalwa ezweni. Kodwa akukho muntu ongasokile ongalidla" (Eksodusi 12:48).

- AmaKristu awona ngaphansi kwesibopho sokusoka ngokomzimba. Ukusoka kwakhe kuba ngokomoya: "Kumelwe nisoke ijwabu lezinhliziyo zenu futhi ningabe nisazenza lukhuni izintamo zenu" (Duteronomi 10:16, IzEnzo 15: 19,20,28,29 "Isimemezelo sobuphostoli", Roma 10: 4 "Ngoba uKristu uyisiphetho soMthetho" (owanikwa kuMose)).

- "Ukusoka ngokomoya" kwenhliziyo kusho ukulalela uNkulunkulu nendodana yakhe uJesu Kristu: "Eqinisweni, ukusoka kunenzuzo kuphela uma ugcina umthetho; kodwa uma uyiseqamthetho, ukusoka kwakho sekuye kwaba ukungasoki. Ngakho-ke, uma umuntu ongasokile egcina izimfuneko zoMthetho ezilungile, ukungasoki kwakhe kuyobalwa njengokusoka, akunjalo? Futhi umuntu ongasokile ngokwemvelo, ngokufeza uMthetho, uyokwahlulela wena oyiseqamthetho nakuba unesimiso sawo esilotshiwe kanye nokusoka. Ngoba umJuda akuyena lowo onguye ngaphandle, nokusoka akukhona lokho okungaphandle enyameni. Kodwa umJuda yilowo onguye ngaphakathi, nokusoka kwakhe yilokho kwenhliziyo ngomoya, hhayi ngesimiso esilotshiwe. Udumo lwakhe lowo aluveli kubantu, kodwa luvela kuNkulunkulu" (Roma 2:25-29) (Les enseignements bibliques).

- Ukungasoki okungokomoya kusho ukungalaleli uNkulunkulu nendodana yakhe uJesu Kristu: "Madoda ayizijaka nangasokile ezinhliziyweni nasezindlebeni, ngaso sonke isikhathi nimelana nomoya ongcwele; njengoba kwenza okhokho benu, nani nenza kanjalo. Yimuphi kubaprofethi okhokho benu abangazange bamshushise? Yebo, bababulala labo abamemezela kusengaphambili ukuza koLungileyo, nina eseningabakhapheli nababulali bakhe manje, nina enawamukela uMthetho njengoba wawudluliselwa yizingelosi kodwa eningawugcinanga" (IzEnzo 7:51-53) (Les enseignements bibliques (Ce que la Bible interdit)).

- "Ukusoka ngokomoya" kwenhliziyo kuyadingeka ukuba wokugubha inkumbulo ukufa kukaJesu Kristu (noma yikuphi ithemba lobuKristu (ezulwini noma emhlabeni)): "Okokuqala, umuntu makazivumele yena ngemva kokuhlolisisa, kanjalo makasidle isinkwa futhi ayiphuze indebe" (1 Korinte 11:28).

- UmKristu kufanele ahlole unembeza ngaphambi wokugubha ukufa kukaJesu Kristu. Uma ebona ukuthi unonembeza ohlanzekile phambi kukaNkulunkulu, ukuthi une ukusoka okungokomoya, khona-ke angakwazi ukuhlanganyela wokugubha inkumbulo ukufa kukaJesu Kristu (noma yiliphi ithemba lobuKristu (ezulwini noma emhlabeni) (La résurrection céleste; La résurrection terrestre; La Grande Foule; La libération).

- Umyalo ocacile kaKristu, ukuba adle "umzimba" wakhe kanye "negazi" lakhe ngokomfanekiso, umema wonke amaKristu athembekile ukuba adle "isinkwa esingenamvubelo", emele "inyama" yakhe futhi aphuze ukusika, ukumelela "igazi" lakhe: "Mina ngiyisinkwa sokuphila.  Okhokho benu balidla imana ehlane kodwa nokho bafa.Yilesi isinkwa esehla ezulwini, ukuze sidliwe yinoma ubani, angafi. Mina ngiyisinkwa esiphilayo esehle ezulwini; uma umuntu esidla lesi sinkwa uyophila kuze kube phakade; futhi, ngempela isinkwa engizosinikela ngenxa yokuphila kwezwe siyinyama yami.” Ngakho-ke amaJuda aqala ukuphikisana, ethi: “Lo muntu angasinika kanjani inyama yakhe ukuba siyidle na?” Ngakho uJesu wathi kuwo: “Ngiqinisile impela ngithi kini, Ngaphandle kokuba nidle inyama yeNdodana yomuntu niphuze igazi layo, aninakho ukuphila kini ngaphakathi. Lowo odla inyama yami, aphuze igazi lami unokuphila okuphakade, ngiyomvusa+ ngosuku lokugcina; ngoba inyama yami iwukudla isibili, negazi lami liyisiphuzo isibili.  Odla inyama yami aphuze igazi lami, uhlala emunye nami, nami ngimunye naye.  Njengoba nje uBaba ophilayo angithuma futhi ngiphila ngenxa kaBaba, nalowo ongidlayo, yebo lowo uyophila ngenxa yami. Yilesi isinkwa esehle ezulwini. Akunjengesikhathi lapho okhokho benu babedla kodwa nokho bafa. Odla lesi sinkwa uyophila kuze kube phakade" (Johane 6:48-58) (Jésus-Christ le seul chemin).

- Ngakho-ke, wonke amaKristu athembekile, noma yiliphi ithemba lobuKristu, ezulwini noma emhlabeni, kufanele bathathe isinkwa "newayini" wokugubha inkumbulo ukufa kukaJesu Kristu, ngumyalo kaKristu: " Ngakho uJesu wathi kuwo: “Ngiqinisile impela ngithi kini, Ngaphandle kokuba nidle inyama yeNdodana yomuntu niphuze igazi layo, aninakho ukuphila kini ngaphakathi. (...) Njengoba nje uBaba ophilayo angithuma futhi ngiphila ngenxa kaBaba, nalowo ongidlayo, yebo lowo uyophila ngenxa yami" (Johane 6:53,57).

- Isikhumbuzo sokufa kukaKristu kufanele sigubha phakathi kwabalandeli bakaKristu abathembekileyo: "Ngenxa yalokho, bazalwane, lapho nibuthana ndawonye ukuba nisidle, lindanani" (1 Korinte 11:33) (Adoration à Jéhovah en congrégation).

- Uma ufisa ukubamba iqhaza  inkumbulo ukufa kukaJesu Kristu, futhi awukho amaKristu, kufanele ubhapathizwe, ufisa ngobuqotho ukulalela imiyalo kaKristu: "Ngakho-ke hambani niyokwenza abantu bazo zonke izizwe babe abafundi, nibabhapathize egameni likaYise neleNdodana nelomoya ongcwele, nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Bhekani! Nginani izinsuku zonke kuze kube isiphelo sesimiso sezinto" (Mathewu 28:19,20) (Baptême).

Indlela yokugubha inkumbulo yokufa kukaJesu Kristu?
"Qhubekani nikwenza lokhu ningikhumbula"
(Luka 22:19)

Ngemva kokuboshwa kwefindo kwePhasika, uJesu Kristu esungulwe imodeli ukugujwa ngekusasa bakhumbule ukufa kwakhe (Luka 22: 12-18). Kulezi zindatshana zeBhayibheli, amaVangeli:

Mathewu 26: 17-35.
Marku 14: 12-31.
Luka 22: 7-38.
UJohane isahluko 13 kuya ku-17.

UJesu wanikeza isifundo sokuthobeka, ukugeza izinyawo zabafundi bakhe (Johane 13: 4-20). Nokho, kumelwe ungacabangi lo mcimbi njengoba oyisiko uziqeqeshe ngaphambili inkumbulo (qhathanisa Johane 13:10 futhi Matthieu 15: 1-11). Nokho, indaba isitshela ukuthi emva kwalokho, uJesu Kristu "wagqoke izingubo zakhe zangaphandle". Ngakho-ke, kumelwe sigqoke kahle (Johane 13: 10a, 12, uma kuqhathaniswa noMathewu 22: 11-13). Ngendlela, endaweni yokubulawa kukaJesu Kristu, amasosha athatha izingubo ayezigqoke ngalobo busuku. Indaba kaJohane 19: 23-24 isitshela ukuthi uJesu Kristu khona "Kodwa le ngubo yangaphansi yayingenawo umthungo, njengoba yayilukiwe bonke ubude bayo ukusuka phezulu". UJesu Kristu wayegqoke kahle, ehambisana nokubaluleka umcimbi. Ngaphandle kokubeka imithetho engabhaliwe eBhayibhelini, sizosebenzisa ukwahlulela okuhle ngendlela yokugqoka ngayo (AmaHeberu 5:14).

UJuda Iskariyothe washiya ngaphambi mkhosi. Lokhu kubonisa ukuthi lo mkhosi kufanele kugujwe kuphela phakathi kwamaKristu athembekile (Mathewu 26: 20-25; Marku 14: 17-21; 1 Korinte 11:28,33)).

Lo mkhosi yenkumbulo kuchazwa ngobulula elikhulu: "Njengoba beqhubeka bedla, uJesu wathatha isinkwa, futhi ngemva kokusho isibusiso, wasihlephula, wasinikeza abafundi, wathi: “Thathani, yidlani. Lokhu kusho umzimba wami.”  Wathatha nendebe, esebongile, wabanika yona, wathi: “Phuzani kuyo, nonke; ngoba lokhu kusho ‘igazi’ lami ‘lesivumelwano,’ elizothululwa ngenxa yabaningi ngenjongo yokuthethelelwa kwezono. Kodwa ngiyanitshela: Kusukela manje kuqhubeke angisoze ngaphuza noma yini yalo mkhiqizo womvini kuze kube yilolo suku ngiwuphuza nani umusha embusweni kaBaba.” Ekugcineni, ngemva kokuhlabelela izindumiso, baphuma baya eNtabeni Yeminqumo" (Mathewu 26: 26-30). Kristu wachaza isizathu lo mkhosi, okushiwo ngalo umhlatshelo wakhe, elimelela isinkwa esingenamvubelo, simelela umzimba wakhe ongenasono negazi indebe, lalimelela igazi lakhe. Yena wabuza abalandeli bakhe ukuba bakhumbule ukufa kwakhe njalo ngonyaka 14 Nisani (inyanga ekhalendeni lamaJuda) (Luka 22: 19).

IVangeli likaJohane lisitshela ngemfundiso kaKristu emva kwalomkhosi, mhlawumbe kuJohane 13:31 kuJohane 16:30. UJesu wathandaza kuYise, kuJohane isahluko 17. Mathewu 26:30, liyasitshela: "Ekugcineni, ngemva kokuhlabelela izindumiso, baphuma baya eNtabeni Yeminqumo". Kungenzeka ukuthi ingoma yokudumisa ingemva komkhuleko kaJesu Kristu.

 

Indlela yokwenza?Kumelwe silandele isibonelo sikaKristu. Lo mkhosi kufanele uhlelwe ngumuntu oyedwa, umdala, umfundisi, umpristi webandla lobuKristu. Uma lo mkhosi ubanjwe emndenini, uyinhloko yomndeni wamaKristu okufanele awugubhe. Ayikho indoda, owesifazane ongumKristu ukuhlela emcimbini kufanele kukhethwe phakathi kwabesifazane asebekhulile abathembekile (Thithu 2: 3). Kulesi simo, owesifazane kuyodingeka ikhava ikhanda lakhe (1 Korinte 11: 2-6).

Fike ukuhlela emcimbini anqume imfundiso kule ndaba okusekelwe indaba amaVangeli, mhlawumbe ngokufunda amazwana. Umthandazo wokugcina ozobhekiswe kuJehova uNkulunkulu izokwenziwa. Ukudumisa kungenziwa kuhlabelelwe ekukhulekeleni uJehova uNkulunkulu nangokudumisa iNdodana yakhe uJesu Kristu.

Ngokuqondene nesinkwa, kufanele esingenamvubelo (Indlela ukulungiselela isinkwa esingenamvubelo (ividiyo)). Ngewayini, kwamanye amazwe kungase kube nzima ukuthola eyodwa. Abaphathi abanquma indlela esikhundleni ngendlela efaneleke kakhulu ngesisekelo seBhayibheli (Johane 19:34). UJesu Kristu wabonisa ukuthi ezimweni ezithile ezingavamile, izinqumo ezehlukile zingenziwa futhi ukuthi ubumnene isihe sikaNkulunkulu kuzosetshenziswa kulesi senzakalo (Mathewu 12: 1-8).

Ayikho imininingwane yeBhayibheli mayelana nobude obunjalo yomcimbi. Ngakho-ke, nguye ozohlela lo mcimbi ozobonisa isahlulelo esihle. Okuwukuphela iphuzu elibalulekile kweBhayibheli mayelana isikhathi mkhosi okulandelayo: inkumbulo ukufa kukaJesu Kristu kufanele kugujwe "phakathi ezimbili ubusuku": Ngemva kwelanga ka 13/14 "Nisani", futhi ngaphambi ukuphuma kwelanga. Johane 13: 30 lisitshela ukuthi lapho uJuda Iskariyothe waya ngaphambi emcimbini, "Kwakusebusuku" (Eksodusi 12: 6).

UJehova uNkulunkulu wabekela umthetho ePhasikeni: "Futhi umhlatshelo womkhosi wephasika akufanele uhlale kuze kube ngakusasa" (Eksodusi 34:25). Kungani? Ukufa kwegundlu lePhasika kwakuzokwenzeka "phakathi kokuhlwa okubili". Ukufa kukaKristu, iWundlu likaNkulunkulu, kwathiwa "isahlulelo" futhi "phakathi ezimbili ubusuku", futhi ngaphambi ukuphuma kwelanga, ngaphambi ekuseni, "lingakakhali iqhude": "Khona-ke umpristi ophakeme waklebhula izingubo zakhe zangaphandle, wathi: “Uhlambalazile!  Sisabadingelani ofakazi?  Bhekani! Manje senikuzwile ukuhlambalaza.  Uyini umbono wenu?” Baphendula bathi: “Ufanelwe ukufa.” (...) Masinyane iqhude lakhala. UPetru wakhumbula izwi uJesu abelikhulumile, elithi: “Ngaphambi kokuba iqhude likhale, uzongiphika kathathu.” Waphumela ngaphandle wakhala kamunyu" (Math 26: 65-75; IHubo 94:20 "Kuyilapho sibiyela inkathazo ngesinqumo somthetho"; Johane 1: 29-36; Kolose 2:17; Hebheru 10: 1). Ubusisiwe amaKristu athembekile emhlabeni wonke, esebenzisa iNdodana yakhe uJesu Kristu, amen.

 UJehova uyathembisa

Okufanele ukwenze?

 Ukufundisa iBhayibheli

 

Isithembiso sikaNkulunkulu

IsiNgisi: http://www.yomelyah.com/439659476

IsiFulentshi: http://www.yomelijah.com/433820451

I-Spanish: http://www.yomeliah.com/441564813

IsiPutukezi: http://www.yomelias.com/435612656

 

Imenyu enkulu:

IsiNgisi: http://www.yomelyah.com/435871998

IsiFulentshi: http://www.yomelijah.com/433820120

I-Spanish: http://www.yomeliah.com/435160491

IsiPutukezi: http://www.yomelias.com/435612345