Ny Baiboly amin'ny Internet

English  Español  Português  Français  Català  Românesc  Italiano   Deutsch

Polski  Magyar  Hrvatski  Slovenský  Slovenski  český  Shqiptar  Nederlands

 Svenska  Norsk  Suomalainen  Dansk  Icelandic  Lietuvos  Latvijas  Eesti

ქართული  ελληνικά  հայերեն  Kurd  Azərbaycan  اردو  Türk  العربية  فارسی  עברי 

Pусский  Yкраїнський  Македонски  Български  Монгол  беларускі  Қазақ  Cрпски                  

Swahili  Hausa  Afrikaans  Igbo  Xhosa  Yoruba  Zulu  Amharic  Malagasy  Somali

   हिन्दी  नेपाली  বাঙালি  ਪੰਜਾਬੀ  தமிழ்  中国  ไทย  ខ្មែរ  ລາວ  Tiếng việt  日本の  한국의

Tagalog  Indonesia  Malaysia  Jawa      

Nampanantena Jehovah

Fahatsiarovana

Fampianarana

nteny amin'ny manga (eo anelanelan'ny andalana roa), manome fanazavana fanampiny ao amin'ny Baiboly, tsindrio fotsiny. Ny lahatsoratra ara-Baiboly dia nosoratana tamin'ny fiteny efatra: anglisy, espaniola, portogey ary frantsay. Raha hosoratana amin'ny teny malagasy izany dia atao voafaritra

Hanao inona?

"Mahatsinjo ny loza ny malina ka miafina, fa ny tanora fanahy kosa mbola miroso ihany ka voa”

(Ohabolana 27:12)

Rehefa mihananatona ny fahoriana lehibe, "ny loza"

inona no azontsika atao hanomanana ny tenantsika?

Ny fiomanana ara-panahy alohan'ny fahoriana lehibe

"Ary izay rehetra miantso ny anaran’i Jehovah no ho tafavoaka soa aman-tsara amin’izany"

(Joela 2: 32)

Ity fanomanana: Mikaroka an'i Jehovah:

"Dieny mbola tsy mihatra ny didy, dieny mbola tsy mandalo haingana toy ny akofa ny andro, dieny mbola tsy mihatra aminareo ny fahatezerana mafin’i Jehovah, dieny mbola tsy tonga aminareo ny andro fahatezeran’i Jehovah, dia mitadiava an’i Jehovah ianareo mpandefitra rehetra amin’ny tany, izay mankatò ny didim-pitsarany. Katsaho ny fahamarinana, katsaho ny fandeferana. Angamba ho voafina ianareo amin’ny andro fahatezeran’i Jehovah” (Zefania 2: 2,3). Mikaroka an'i Jehovah ny fitadiavana an'i Jehovah dia ny mianatra mitia azy sy mahalala azy.

Ny fitiavana an'Andriamanitra dia ny fahafantarana fa manana anarana Izy: Jehovah (YHWH) (Matio 6:9: "Rainay izay any an-danitra, hohamasinina+ anie ny anaranao!").

Tian’i Jehovah ho fantatra eran-tany ny anarany

Araka ny nasongadin'i Jesôsy Kristy ny didy lehibe indrindra dia ny fitiavana an'Andriamanitra: ''Dia hoy i Jesosy taminy: “‘Tiavo i Jehovah Andriamanitrao amin’ny fonao manontolo sy ny tenanao manontolo ary ny sainao manontolo.’ Izany no didy lehibe indrindra sady voalohany” (Matio 22:37,38).

Mila fantarintsika ireo fampianarana fototra ao amin'ny Baiboly hahalalantsika an'Andriamanitra sy ho tia Azy (voasoratra amin'ny teny malagasy)

Io fitiavana an'Andriamanitra io dia mandalo amin'ny alalan'ny vavaka. Jesosy Kristy dia nanome torohevitra mivaingana momba ny vavaky ny Matio 6: "Rehefa mivavaka koa ianareo, dia aza manao toy ny mpihatsaravelatsihy, izay tia ny mivavaka mitsangana ao amin’ny synagoga sy eny an-joron-dalambe mba ho hitan’ny olona. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valisoany rehetra. Fa ianao kosa rehefa mivavaka, dia midira ao amin’ny efitranonao, ary rehefa voakatonao ny varavarana, dia mivavaha amin’ny Rainao izay ao amin’ny miafina. Ary hamaly soa anao ny Rainao izay mijery ao amin’ny miafina. Rehefa mivavaka anefa ianareo, dia aza mamerimberina zavatra mitovy foana, toy ny ataon’ny olona eo amin’izao tontolo izao. Heveriny mantsy fa ny fampiasany teny maro no hihainoana azy. Koa aza manahaka azy ianareo, fa fantatr’Andriamanitra Rainareo izay ilainareo, raha mbola tsy mangataka aminy akory aza ianareo. “Koa mivavaha toy izao ianareo: “‘Rainay izay any an-danitra, hohamasinina anie ny anaranao! Ho tonga anie ny fanjakanao! Hatao etỳ an-tany anie ny sitraponao, tahaka ny any an-danitra! Omeo anay anio izay hanina sahaza anay anio, ary mamelà ny helokay, tahaka ny namelanay izay meloka* taminay. Ary aza mitondra anay ho amin’ny fakam-panahy, fa manafaha anay amin’ilay ratsy.’ “Raha mamela ny heloky ny olona ianareo, dia hamela ny helokareo koa ny Rainareo any an-danitra. Fa raha tsy mamela ny heloky ny olona kosa ianareo, dia tsy hamela ny helokareo koa ny Rainareo" (Matio 6:5-15).

Nangataka i Jehovah Andriamanitra fa ny fifandraisantsika Aminy dia manokana: "Tsia, nefa lazaiko fa izay zavatra atolotry ny hafa firenena ho sorona dia ataony sorona ho an’ny demonia, fa tsy ho an’Andriamanitra. Koa tsy tiako hanan-javatra iombonana amin’ny demonia ianareo. Tsy afaka ny hisotro amin’ny kaopin’i Jehovah sy ny kaopin’ny demonia ianareo. Tsy afaka ny hihinana amin’ny “latabatr’i Jehovah” sy ny latabatry ny demonia ianareo. Sa “manao izay hahasaro-piaro an’i Jehovah isika”? Mahery noho izy angaha isika?" (1 Korintiana 10:20-22).

Mila mivavaka amin'i Jehovah Andriamanitra fotsiny isika

Ny fitiavana an'Andriamanitra dia ny fahafantarana fa manana Zanaka, Jesosy Kristy. Tokony ho tia azy isika ary hanana finoana ny sorony izay mamela ny famelana ny fahotantsika. I Jesoa Kristy irery no lalana mankany amin'ny fiainana mandrakizay ary tian'Andriamanitra tsoahantsika izany: "Hoy i Jesosy: “Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin’ny Ray afa-tsy amin’ny alalako"; "IKoa mba hahazoan’izy ireo fiainana mandrakizay, dia ilainy ny mianatra hahalala anao, ilay hany tena Andriamanitra, sy Jesosy Kristy, ilay nirahinao" (Jaona 14:6; 17:3).

Jesosy Kristy no lalana tokana mankany amin'ny fiainana mandrakizay

Ny didy manan-danja faharoa, hoy i Jesoa Kristy dia ny itiavantsika ny namantsika: "Ny faharoa, izay toy izany ihany, dia izao: ‘Tiavo ny namanao tahaka ny tenanao.’ Ireo didy roa ireo no fototry ny Lalàna manontolo sy ny Mpaminany" (Matio 22:39,40). "Raha mifankatia ianareo, dia izany no hahafantaran’ny olona rehetra fa mpianatro ianareo" (Jaona 13:35). Raha mitia an’Andriamanitra isika dia tokony hitia ny namantsika koa: "IIzay tsy tia kosa dia mbola tsy mahalala an’Andriamanitra, satria Andriamanitra dia fitiavana" (1 Jaona 4:8).

I Jesoa Kristy dia mandrara ny fankahalana, ny famonoana noho ny antony misy ny fitiavan-tanindrazana (Matio 26:52; 1 Jaona 3:15)

Raha tia an’Andriamanitra isika, dia hikatsaka ny hampifaly azy isika amin’ny fananana fitondran-tena tsara: “Ry zanak’olombelona, efa nolazainy taminao izay tsara. Ary inona moa no takin’i Jehovah aminao, afa-tsy ny hanao ny rariny sy ny ho tia hatsaram-panahy ary ny hanetry tena rehefa miara-mandeha amin’Andriamanitrao?" (Mika 6:8).

Raha tia an’Andriamanitra isika, dia hisoroka ny fitondran-tena izay tsy ekeny: "Tsy fantatrareo angaha fa tsy handova ny fanjakan’Andriamanitra ny olona tsy marina? Aza manaiky ho voafitaka ianareo: Fa na mpijangajanga, na mpanompo sampy, na mpanitsakitsa-bady, na lehilahy manaiky hanaovan-dehilahy firaisana, na lehilahy miray amin’ny lehilahy, na mpangalatra, na olona manana faniriana tsy mety afa-po, na mpimamo, na mpanevateva, na mpanao an-keriny, dia tsy handova ny fanjakan’Andriamanitra" (1 Korintiana 6:9,10).

Ny Baiboly dia manameloka fihetsika sasany (ampahany faharoa) (voasoratra amin'ny teny malagasy)

Ny fitiavana an'Andriamanitra, dia ny fahafantarana fa mitari-dalana antsika (tsy mivantana) Andriamanitra amin'ny alàlan'ny teniny hoe Baiboly. Tsy maintsy mamaky azy io isan'andro isika hahalala an'Andriamanitra sy Jesosy zanany lahy. Ny Baiboly no mpitari-dalana nomen'Andriamanitra antsika: "Ny teninao dia jiro ho an'ny tongotro ary fanazavana ho an'ny lalako" (Salamo 119:105). Misy Baiboly an-tserasera iray hita ao amin'ilay tranokala sy andinin-teny sasany mba hahazoany soa bebe kokoa amin'ny fitarihany (Matio toko 5-7: Toriteny eo an-tendrombohitra, ny bokin'ny Salamo, Ohabolana, ireo evanjelika efatra, Matio, Marka, Lioka ary Jaona ary andinin-tsoratra masina maro hafa (2 Timoty 3: 16,17)).

Tokony hamaky ny Baiboly isan'andro isika

Mila fantarintsika ireo fampianarana fototra ao amin'ny Baiboly hahalalantsika an'Andriamanitra sy ho tia Azy (voasoratra amin'ny teny malagasy)

Tokony ho tonga amin'ny fahamatorana ara-panahy isika

Inona no tokony hatao mandritra ny fahoriana lehibe

Araka ny voalazan'ny Baiboly dia misy fepetra dimy lehibe izay ahafahantsika mahazo ny famindram-pon'Andriamanitra mandritra ny fahoriana lehibe:

1 - Ny miantso ny anaran'i Jehovah amin'ny vavaka: "Ary izay rehetra miantso ny anaran’i Jehovah no ho tafavoaka soa aman-tsara amin’izany" (Joela 2: 32).

Tian’i Jehovah ho fantatra eran-tany ny anarany

Mila mivavaka amin'i Jehovah Andriamanitra fotsiny isika

2 - Hanana finoana ny soron'i Kristy hahazoana ny famelan-keloka: "Taorian’izany, dia nahita aho, ary nisy vahoaka be tsy tambo isaina, avy tamin’ny firenena sy foko sy vahoaka ary fiteny rehetra, nitsangana teo anoloan’ny seza fiandrianana sy teo anatrehan’ny Zanak’ondry, nanao akanjo fotsy lava, ary nisy sampana palmie teny an-tanany. (...) Koa namaly azy avy hatrany aho hoe: “Ianao no mahalala, tompoko.” Ary hoy izy tamiko: “Ireo no avy tamin’ny fahoriana lehibe, ary ny akanjony nosasany sy nofotsiany tamin’ny ran’ny Zanak’ondry" (Apokalypsy 7:9-17). Ny vahoaka marobe izay ho tafita velona amin'ny fahoriana lehibe dia hino ny sandan'ny lanjan'i Kristy ho famelan-keloka.

Jesosy Kristy no lalana tokana mankany amin'ny fiainana mandrakizay

Tokony hahatsiaro ny fahafatesan'i Jesosy Kristy isan-taona isika (voasoratra amin'ny teny malagasy)

Ny fahoriana lehibe dia fotoana iray mampalahelo tokoa ho an'ny olombelona: hisy "fotoana fitomaniana" ho an'ireo izay ho tafita velona amin'ny fahoriana lehibe isika.

Ny fahoriana lehibe dia ny fotoana hamaranan'i Jehovah ny rafitr'olombelona ankehitriny

Ny fiafaran'ny tanindrazana

3 - Fisaonana momba ny vidiny tsy maintsy andoavan'i Jehovah antsika mba hahavelona antsika: fiainana tsy misy ota an'i Kristy: "Ary handatsahako ny fanahiko ny taranak’i Davida sy ny mponin’i Jerosalema, ho mariky ny fankasitrahako sy ho valin’ny fitalahoany. Dia hijery an’Ilay nolefoniny izy ireo ary hitomany mafy noho ny Aminy, toy ny fitomany zanaka lahitokana, sady hidradradradra noho ny aminy, toy ny ataon’ny olona namoy zanaka lahimatoa. Hisy fitomaniana mafy ao Jerosalema amin’izany andro izany, toy ilay fitomaniana tao Hadadrimona, teo amin’ny lemak’i Megido" (Zakaria 12:10,11).

Jehovah Andriamanitra dia hamindra fo amin’izay olona mankahala an’ity tontolo tsy marina ity, hoy ny Ezekiela 9: “Hoy i Jehovah taminy: “Mandehana mamakivaky ny tanàna, dia i Jerosalema, ka asio marika eo amin’ny handrin’ny olona misento sy mitaraina noho ny zava-maharikoriko rehetra atao ao" (Ezekiela 9:4; ampitahao amin'ny torohevitr'i Kristy "Tsarovy ny vadin'i Lota" izay nihodina sy maty noho ny nanenina ny navelany tao (Lioka 17:32)).

Hisy ny vahoaka betsaka izay "ho tafavoaka" amin'ny fahoriana lehibe ary maneho ny ampahatelon'ny olombelona ankehitriny araka ny faminanian'ny Zakaria 13: 8 sy Apokalypsy 7: 9-17

4 - Fifadian-kanina: "Tsofy ao Ziona ny anjombona. Manokàna fotoana fifadian-kanina, ary ambarao fa hisy fivoriambe manetriketrika. Angony ny vahoaka, ary hamasino ny fiangonana. Vorio ny lahiantitra, ary angony ny ankizy sy ny zaza minono" (Joela 2:15,16, ny toe-javatra ankapobeny an'ity andininy ity dia ny fahoriana lehibe (Joela 2:1,2)).

5 - Hifady ara-nofo: "AAoka ny mpampaka-bady hivoaka avy ao amin’ny efitranony anatiny, ary ny nampakarina avy ao amin’ny efitranony" (Joela 2: 15,16). "mpampaka-bady hivoaka avy ao amin’ny efitranony anatiny", izany no hifady ara-nofo. Io fangatahana io dia averina mitovy amin'ny faminaniana ao amin'ny Zakaria toko faha-12 izay manaraka ny "toy ilay fitomaniana tao Hadadrimona, teo amin’ny lemak’i Megido": "Ary ny fianakaviambe sisa rehetra dia hitomany isam-pianakaviana, ary ny vehivavy ao aminy hitomany mitokana" (Zakaria 12: 12-14). Ny andian-teny hoe "vehivavy ao aminy hitomany mitokana" dia fampahalalam-baovao amin'ny fametahana hifady ara-nofo.

Inona no tokony hatao aorian'ny fahoriana lehibe

Misy roa torohevitra avy amin'Andriamanitra izay lehibe:

 

1 - hankalazana ny fiandrianan'i Jehovah sy ny fanafahana ny olombelona: "Ary ny sisa tavela amin’ny firenena rehetra izay tonga hiady amin’i Jerosalema, dia hiakatra isan-taona hiankohoka eo anatrehan’ny Mpanjaka, dia i Jehovah Tompon’ny tafika, sy hankalaza ny fetin’ny trano rantsankazo" (Zakaria 14:16).

2 - Ny fanadiovana ny tany mandritra ny 7 volana, aorian'ny fahoriana lehibe, mandra-pahatongan'ny faha-10 "nisan" (volana kalandrie jiosy) (Ezekiela 40:1,2): "Dia halevin’ny taranak’Israely ireny mba hanadiovana an’ilay tany, mandritra ny fito volana” (Ezekiela 39:12).

Raha manana fanontaniana ianao, na mila fampahalalana fanampiny, dia aza misalasala mifandray amin'ny tranokala na ny kaonty Twitter amin'ilay tranokala. Enga anie Andriamanitra hitahy ny fo madio amin'ny alalan'i Jesoa Kristy Zanany. Amena (Jaona 13:10).