"Oo dhammaantiin waxaad ahaan doontaan farax miidhan" (Sharciga Kunoqoshadiisa 16:15)

Nolosha daa'imka ah iyada oo laga xoraynayo bini-aadamka laga soocayo addoonsiga dembiga

"Ilaah intuu dunida jacayl u qabay ayuu siiyey Wiilkiisa keliya oo dhashay in mid kastoo isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah. (...) Kii Wiilka rumaystaa, wuxuu leeyahay nolosha weligeed ah, kii aan Wiilka rumaysanse, nolosha ma arki doono, laakiin cadhadii Ilaah ayaa ku taal isaga"

(Yooxanaa 3:16,36)

Ciise Masiix, markuu dhulka joogaa, wuxuu badiyaa baray rajada nolosha weligeed ah. Si kastaba ha noqotee, wuxuu sidoo kale baray in nolosha weligeed ah lagu heli doono oo keliya rumaysadka xagga allabaryada Masiix (Yooxanaa 3:16,36). Allabariga Masiixu wuxuu u oggolaanayaa bogsiinta iyo sarakicidda.

Barakooyinka allabariga Masiix

"Sida Wiilka Aadanahu uusan ugu iman in loo adeego laakiin inuu adeego iyo inuu naftiisa dad badan furashadooda u bixiyo"

(Matayos 20:28)

"Jehovah ayaa Ayuub axwaalkiisii beddelay markuu saaxiibbadiis u duceeyey; oo Jehovah Ayuub wuxuu siiyey wixii uu markii hore lahaa laba jibbaarkood" (Job 42:10). Waxay la mid noqon doontaa dhammaan xubnaha dadyowga waaweyn ee ka badbaaday dhibaatadii weynayd, Jehovah ah Ilaaha ah Ciise Masiix, ayaa barakayn doona iyaga: “Bal ogaada! Waxaynu ugu yeedhnaa kuwo barakaysan kuwii adkaystay. Waad maqasheen adkaysashadii Ayuub, waadna aragteen dhammaadkii qasdiga Jehovah, waayo, Jehovah waa raxmad badan yahay, naxariisna wuu leeyahay" (Yacquub 5:11). (Boqor Ciise Masiix wuu barakeeyaa aadanaha)

Allabcaanka Masiixu wuxuu kuu oggolaanayaa cafis, sarakicid, bogsasho iyo cusbooneysiin.

(Allabcaanka Masiixu wuxuu kuu oggolaanayaa cafis, sarakicid, bogsasho iyo cusbooneysiin)

(Dad faro badan ayaa ka badbaadin doona dhib weyn (Muujintii 7:9-17))

Allabari Masiixa oo bogsiin doona bini-aadamka

"Oo kan halkaas deggan ma odhan doono, Waan bukaa, oo dadka dhexdeeda degganna xumaantooda waa laga cafiyi doonaa" (Ishacyaah 33:24).

"Oo markaasaa kuwa indhaha la' indhahoodu furmi doonaan, oo kuwa dhegaha la' dhegahooda furka laga bixin doonaa. Oo markaasaa ninkii curyaan ahu wuxuu u boodboodi doonaa sida deerada oo kale, oo kii carrab la' carrabkiisuna wuu gabyi doonaa, waayo, cidlada biyaa ka soo burqan doona, oo lamadegaankana durdurraa ka soo bixi doona" (Ishacyaah 35:5,6).

Allabari Masiix ayaa mar kale kaa dhigi doonta dhalinyaro

"Hilibkiisu waa ka sii jilicsanaan doonaa kan ilmaha; Oo wuxuu ku noqdaa wakhtigii dhallinyaranimadiisa" (Job 33:25).

Allabari Masiix wuxuu oggolaanayaa sarakicidda kuwii dhintay

"Oo qaar badan oo ku hurda ciidda dhulka ayaa soo toosi doona" (Daanyeel 12:2).

"Oo waxaan xagga Ilaah ka rajaynayaa waxyaalaha ay kuwan qudhooduba filanayaan, waana inay jiri doonto sarakicidda ay kuwa xaqa ah iyo kuwa aan xaqa ahayn soo sara kici doonaan" (Falimaha Rasuullada 24:15).

"Taas ha la yaabina, waayo, saacaddu waa imanaysaa markii kuwa xabaalaha ku jiraa dhammaantood ay codkiisa maqli doonaan, wayna ka soo bixi doonaan, kuwa wanaagga falay ilaa sarakicidda nolosha, kuwa sharka falayna ilaa sarakicidda xukunka"(Yooxanaa 5:28,29).

"Oo markaasaan arkay carshi weyn oo cad, iyo kii ku fadhiyey, oo wejigiisa dhulkii iyo samadii ay ka carareen, oo iyagiina meel looma helin. Oo markaasaan arkay kuwii dhintay, yar iyo weynba, iyagoo taagan carshiga hortiisii, markaasaa waxaa la furay kitaabbadii; oo haddana waxaa la furay kitaab kale oo ah kii nolosha; oo kuwii dhintay waxaa lagu xukumay waxyaalihii kitaabbadii ku qornaa, sidii ay shuqulladoodii ahaayeen. Markaasaa baddii waxay sii daysay kuwii dhintay oo dhexdeedii ku jiray; oo dhimashadii iyo Haadeesna waxay sii daayeen kuwii dhintay oo dhexdoodii ku jiray; markaasaa iyagii waxaa laga xukumay nin walba sidii shuqulladiisu ahaayeen" (Muujintii 20:11-13).

Dadka cadaalad darrada ah ee la soo sara kiciyey, waxaa lagu xukumi doonaa iyada oo lagu saleynayo camalkooda wanaagsan ama xun, jannada mustaqbalka dhulka. (Maareynta sarakicidda sarakicinta dhulka; Sarakicidda jannada; Sarakicidda Dhulka)

Allabariga Masiixu wuxuu u oggolaanayaa dadka faraha badan inay ka badbaadaan dhibaatada weyn oo ay lahaadaan nolosha weligeed ah weligood ma dhiman

"Oo bal eeg, waxyaalahaas ka dib waxaan arkay dad faro badan, oo aan ninna tirin karin, oo lagala soo baxay quruun kasta, iyo qabiil kasta, iyo dad kasta, iyo af kasta, oo taagan carshiga hortiisa iyo Wanka hortiisa, iyagoo qaba khamiisyo cadcad, gacmahana ku haysta caleemo timireed. Oo iyana waxay ku dhawaaqeen cod weyn, iyagoo leh, Badbaado waxaa leh Ilaahayaga carshiga ku fadhiya iyo Wanka. Oo malaa'igihii oo dhammuna waxay taagnaayeen carshiga hareerihiisa iyo odayaashii iyo afartii xayawaan hareerahooda; oo carshiga hortiisii ayay ku dhaceen oo intay wejigooda dhulka saareen ayay Ilaah caabudeen, iyagoo leh, Aamiin; Ilaahayagu weligiis iyo weligiis ha lahaado barako, iyo ammaan, iyo xigmad, iyo mahad, iyo ciso, iyo xoog, iyo itaal. Aamiin. Oo odayaashii midkood baa jawaabay oo wuxuu igu yidhi, Kuwan khamiisyada cadcad qabaa yay yihiin, xaggee bayse ka yimaadeen? Oo waxaan ku idhi, Sayidkaygiiyow, waad taqaan. Markaasuu wuxuu igu yidhi, Kuwanu waa kuwii ka soo baxay dhibaatadii weynayd, oo waxay khamiisyadoodii ku maydheen oo ku caddeeyeen dhiiggii Wanka. Sidaas daraaddeed waxay joogaan carshiga Ilaah hortiisa; oo waxay isaga ugu adeegaan macbudkiisa habeen iyo maalinba; oo kan carshiga ku fadhiyaana wuxuu dushooda ka dhisan doonaa taambuuggiisa. Oo iyana mar dambe ma ay gaajoon doonaan, mana ay harraadi doonaan mar dambe, qorraxda iyo kulaylkuna kuma ay dhici doonaan; waayo, Wanka carshiga badhtankiisa jooga ayaa wuxuu ahaan doonaa adhijirkooda, oo wuxuu iyaga u hoggaamin doonaa ilaha biyaha nolosha; oo Ilaahna indhahooda ilmo kastuu ka tirtiri doonaa" (Muujintii 7:9-17). (Dad fara badan oo ka kala yimid dhammaan quruumihii, qabiilooyinkii iyo afafkii ayaa ka bad baadin doona dhibaatada weyn

Boqortooyada Ilaah ayaa xukumi doonta dhulka

"Oo waxaan arkay samo cusub iyo dhul cusub; waayo, samadii hore iyo dhulkii hore way dhammaadeen; oo baddiina mar dambe ma ay jirin. Oo haddana waxaan arkay magaalada quduuska ah, taasoo ah Yeruusaalem cusub oo samada ka soo degaysa xagga Ilaah, iyadoo loo diyaariyey sidii aroosad ninkeedii loo sharraxay. Markaasaan maqlay cod weyn oo carshiga ka yeedhaya oo leh, Bal eeg, rugta Ilaah waxay la jirtaa dadka, oo isna wuxuu la degganaan doonaa iyaga, oo iyana waxay ahaan doonaan dadkiisa, oo Ilaah qudhiisuna wuxuu la jiri doonaa iyaga, oo wuxuu ahaan doonaa Ilaahood; oo isna indhahooda ilmo kastuu ka tirtiri doonaa, oo dhimashona mar dambe ma jiri doonto, oo mar dambena ma jiri doonaan murug iyo oohin iyo xanuun toona, waayo, waxyaalihii hore way dhammaadeen" (Muujintii 21:1-4) (Maamulka Dhulka Boqortooyada Eebbe; Amiirka; Wadaadada; reer Laawiyiintii)

"Kuwiinna xaqa ahow, Yehowah ku farxa oo reyreeya, Oo inta qalbigoodu qumman yahayow, kulligiin farxad la dhawaaqa" (Sabuurradii 32:11)

Kuwa xaqa ahu weligood way noolaan doonaan, oo kuwa sharka lahuna way halligmi doonaan

"Waxaa barakaysan kuwa camal qabow, waayo, dhulkay dhaxli doonaan" (Matayos 5:5).

"Wakhti yar dabadeedna kan sharka lahu ma jiri doono, Bal meeshiisa aad baad ugu fiirsan doontaa, oo isna ma jiri doono. Laakiinse kuwa camalka qabow dalkay dhaxli doonaan, Oo waxay ku farxi doonaan nabad badan. Kan sharka lahu wuxuu shirqool u dhigaa kan xaqa ah, Oo isaga ayuu u ilko jirriqsadaa. Oo Sayidku wuu ku qosli doonaa isaga, Waayo, wuxuu arkaa in maalintiisu soo dhowaanayso. Kuwa sharka lahu waxay la bexeen seeftoodii, qaansadoodiina way xooteen, Si ay miskiinka iyo kan baahan hoos ugu tuuraan, Oo ay laayaan kuwa jidkooda ku qumman. Seeftoodu waxay mudi doontaa wadnahooda, Oo qaansooyinkooduna way kala jebi doonaan. (...) Waayo, kuwa sharka leh gacmahoodu way jebi doonaan, Laakiinse Rabbigu kuwa xaqa ah wuu tiiriyaa. (...) Laakiinse kuwa sharka lahu way halligmi doonaan, Cadaawayaasha Rabbiguna waxay ahaan doonaan sida inta wanaagsan oo doogga, Way baabbi'i doonaan, sida qiiqa oo kale way u baabbi'i doonaan. (...)  Kuwa xaqa ahu dalkay dhaxli doonaan, Oo weligoodna way dhex degganaan doonaan. (...) Rabbiga sug, oo jidkiisa xaji, Oo wuxuu kuu sara marin doonaa inaad dalka dhaxasho, Waad arki doontaa marka kuwa sharka lahu go'aan. (...) Bal fiiri ninka kaamilka ah, oo bal eeg, kan qumman, Waayo, ninkaas ugu dambaystiisu waa nabad. Laakiinse kuwa xadgudbaa dhammaantood wadajir bay u baabbi'i doonaan, Oo kuwa sharka lahuna ugu dambaystooda way go'i doonaan. Kuwa xaqa ahse badbaadadoodu waa xagga Rabbiga, Oo wakhtiga dhibaatada isagu waa qalcaddooda. Oo Rabbigu iyaguu caawiyaa, wuuna samatabbixiyaa, Oo wuxuu iyaga ka samatabbixiyaa kuwa sharka leh, wuuna badbaadiyaa, Maxaa yeelay, isagay magangaleen” (Sabuurradii 37:10-15, 17, 20, 29, 34, 37-40).

"Waa inaad ku socotid jidka dadka wanaagsan, Oo aad dhawrtid waddooyinka kuwa xaqa ah. Waayo, kuwa qummanu dhulkay fadhiyi doonaan, Oo kuwa kaamilka ahuna way sii joogi doonaan. Laakiinse kuwa sharkaa waa laga gooyn doonaa dhulka, Oo khaayinnadana waa laga rujin doonaa. (...) Barako waxay saaran tahay kan xaqa ah madaxiisa, Laakiinse kuwa sharka leh afkooda dulmi baa qariya. Kan xaqa ah xusuustiisu barako bay leedahay, Laakiinse kuwa sharka leh magacoodu waa qudhmi doonaa" (Maahmaahyadii 2:20-22; 10:6,7).

Dagaalku wuu joogsan doonaa nabad baa ka jirta qalbiyada iyo dhulka oo dhan

"Waad maqasheen in la yidhi, Waa inaad deriskaaga jeclaatid oo cadowgaaga necbaatid, laakiin waxaan idinku leeyahay, Cadowyadiinna jeclaada, u duceeya kuwa idin habaara, wax wanaagsan u sameeya kuwa idin neceb, oo Ilaah u barya kuwa idin caaya oo idin silciya, si aad u ahaataan wiilashii Aabbihiinna jannada ku jira, waayo, qorraxdiisa wuxuu u soo bixiya kuwa xun iyo kuwa wanaagsan, roobna wuu u di'iyaa kuwa xaqa ah iyo kuwa aan xaqa ahaynba. Waayo, haddaad jeceshihiin kuwa idin jecel, abaalkee baad leedihiin? Cashuurqaadayaashu miyaanay sidaas oo kale samayn? Haddaad salaantaan walaalihiin oo keliya, maxaa dheeraad ah oo aad samaysaan? Dadka kale miyaanay sidaas oo kale samayn? Saas aawadeed u samaada sida Aabbihiinna jannadu u san yahay" (Matayos 5:43-48).

"Waayo, haddaad dadka u cafidaan xumaantooda, Aabbihiinna jannada ku jira ayaa idin cafiyi doona. Laakiin haddaanad dadka cafiyin, Aabbihiinnu xumaantiinna idiin cafiyi maayo" (Matayos 6:14,15).

"Markaasaa Ciise ku yidhi, Seeftaada meesheedii ku celi, waayo, kuwa seefo qaada oo dhammu seef bay ku halligmi doonaan" (Matayos 26:52).

"Bal kaalaya arka shuqullada Yehowah, Iyo halaagga uu ku sameeyey dhulka. Dagaallada wuu ku joojiyaa tan iyo dunida meesha ugu dambaysa, Qaansada wuu jebiyaa, oo warankana wuu jaraa, Oo gaadhifardoodkana dab buu ku gubaa." (Sabuurradii 46:8,9).

"Oo isaguna quruumuhuu u kala garsoori doonaa, oo dad badan ayuu canaanan doonaa, oo iyana waxay seefahooda ka tuman doonaan marashiyo, warmahoodana manjooyin, oo quruunina quruun kale seef uma qaadan doonto, oo innaba mar dambe dagaal ma ay baran doonaan" (Ishacyaah 2:4).

"Laakiinse ugu dambaysta buurta guriga Yehowah waxay ka taagnaan doontaa buuraha korkooda, oo kurahana way ka wada sara mari doontaa, oo dadyowguna iyaday u sii qulquli doonaan. Oo quruumo badan baa halkaas tegi doona oo waxay odhan doonaan, Ina keena, oo aynu u kacno buurta Yehowah, oo aynu tagno guriga Ilaaha reer Yacquub, oo isna wuxuu ina bari doonaa jidadkiisa, oo innana waxaynu mari doonnaa waddooyinkiisa, waayo, sharcigu wuxuu ka soo bixi doonaa Siyoon, erayga Yehowah Yeruusaalem. Oo isaguna dadyow badan buu u kala garsoori doonaa, oo quruumaha xoogga badan oo meel fog joogana wuu canaanan doonaa, oo iyana waxay seefahooda ka tuman doonaan marashiyo, warmahoodana manjooyin, oo quruunina quruun kale seef uma qaadan doonto, oo innaba mar dambe dagaal ma ay baran doonaan. Laakiinse ninkood waluba wuxuu hoos fadhiisan doonaa geedkiisa canabka ah, iyo geedkiisa berdaha ah, oo ninna ma cabsiin doono iyaga, waayo, afkii Yehowah ciidammada ayaa saas ku hadlay" (Miikaah 4:1-4).

Waxaa jiri doona cunto badan dhulka oo dhan

"Oo dhulka waxaa jiri doona hadhuudh badan xagga buuraha dushooda, Oo midhihiisuna waxay u soo ruxmi doonaan sida Lubnaan oo kale, Oo kuwa magaalada joogaana waxay u barwaaqoobi doonaan sida doogga dhulka" (Sabuurradii 72:16)

"Oo markaasuu roob idiin siin doonaa abuurkiinna si aad dhulka ugu abuurtaan, oo wuxuu cunto idinka siin doonaa waxa dhulka idiinka baxa, oo waxayna ahaan doontaa barwaaqo badan, oo wakhtigaas lo'diinnu waxay daaqi doontaa berrimmo balballaadhan" (Ishacyaah 30:23).

Mucjisooyinka Ciise Masiix si loo xoojiyo iimaanka rajada nolosha weligeed ah

“Waxaana jira waxyaalo badan oo kale oo Ciise sameeyey, oo haddii mid mid loo wada qoro, waxaan u malaynayaa inaan dunidu qaaddeen buugagga laga qoro" (Yooxanaa 21:25)

Ciise Masiix wuxuu bogsiiyey soddoh rasuul Butros: "Ciise goortuu guriga Butros galay, wuxuu arkay Butros soddohdiis oo jiifta oo qandhaysan. Markaasuu gacanteeda taabtay, qandhadiina waa ka baxday. Wayna kacday oo u adeegtay isaga” (Matayos 8:14,15).

Ciise Masiix wuxuu bogsiiyey nin indha la : "Waxaa noqotay markuu Yerixoo ku soo dhowaaday, in nin indha la' jidka ag fadhiyey oo dawarsanayay, oo goortuu maqlay dadka badan oo ag maraya ayuu weyddiiyey waxaas waxay ahaayeen. Waxay u sheegeen in Ciisihii Reer Naasared ag marayo. Markaasuu qayliyey isagoo leh, Ciise, ina Daa'uudow, ii naxariiso. Kuwa hor marayay ayaa canaantay si uu u aamuso, laakiin si ka badan ayuu ugu qayliyey, Ina Daa'uudow, ii naxariiso. Markaasaa Ciise joogsaday oo wuxuu ku amray in loo keeno, oo goortuu u soo dhowaaday ayuu weyddiiyey, oo ku yidhi, Maxaad doonaysaa inaan kuu sameeyo? Wuxuu ku yidhi, Sayidow, inaan wax arko. Markaasaa Ciise ku yidhi, Wax arag; rumaysadkaaga ayaa ku bogsiiyey. Kolkiiba ayuu wax arkay, wuuna raacay oo Ilaah ammaanay. Dadkii oo dhanna goortay arkeen, ayay Ilaah ammaaneen" (Luukos 18:35-43).

Ciise Masiix wuxuu bogsiiyey nin baras qaba: "Markaasaa waxaa u yimid nin baras leh, wuuna jilba joogsaday oo baryay, oo ku yidhi, Haddaad doonaysid waad i daahirin kartaa. Kolkaasaa Ciise u naxariistay, oo intuu gacantiisa soo taagay, ayuu taabtay oo ku yidhi, Waa doonayaa ee daahirsanow. Kolkiiba baraskii waa ka baxay, oo wuu daahirsanaaday" (Markos 1:40-42).

Ciise Masiix wuxuu bogsiiyey nin aan socon karin: "Waxaas dabadeed waxaa jirtay iiddii Yuhuudda, oo Ciise ayaa Yeruusaalem u kacay. Waxaa Yeruusaalem jirtay, Albaabka Idaha agtiisa, war biyo ah oo af Cibraani lagu yidhaahda Beytesda oo leh shan balbaladood. Meelahaas waxaa jiifay dad badan oo buka oo indha la' oo laxaad la' oo curyaan ah. Waxay sugayeen biyuhu inay dhaqaaqaan. Maxaa yeelay, malaa'igta Rabbiga ayaa marmar warta ku soo degi jirtay oo biyaha qasi jirtay; oo kii ugu hor galay biyihii markii la qasay dabadeed wuu ka bogsaday cudur kastuu qabay. Oo waxaa meeshaas joogay nin siddeed iyo soddon sannadood bukay. Markii Ciise arkay isagoo jiifa, oo gartay inuu wakhti dheer bukay, wuxuu ku yidhi, Ma doonaysaa inaad bogsato? Ninkii bukay wuxuu u jawaabay, oo ku yidhi, Sayidow, nin ma lihi inuu warta igu rido markii biyaha la qaso, laakiin markaan imaado, mid kale ayaa iga hor gala. Markaasaa Ciise wuxuu ku yidhi, Kac oo sariirtaada qaado oo soco. Markiiba ninkii waa bogsaday, wuuna qaatay sariirtiisii oo socday. Maalintaas waxay ahayd sabtidii" (Yooxanaa 5:1-9).

Ciise Masiix wuxuu joojiyey duufaanta: "Goortuu doonnida fuulay, xertiisii ayaa raacday. Oo waxaa badda ka kacay duufaan weyn, ilaa ay hirarku qariyeen doonnida, laakiin isagu waa hurday. Markaasaa xertiisii u timid oo toosisay, iyagoo leh, Sayidow, na badbaadi, waannu lumaynaaye. Kolkaasuu wuxuu ku yidhi, Maxaad u baqaysaan, rumaysadyarayaalow? Markaasuu kacay, oo canaantay dabaysha iyo badda, oo xawaal weyn baa dhacday. Haddaba nimankii waa yaabeen, oo waxay isku yidhaahdeen, Waa nin caynkee ah kan xataa dabaysha iyo badduba yeelaan?” (Matayos 8:23-27). Mucjisadan waxay cadeyneysaa in janada jannada dhexdeeda ma jiri doonto duufaano ama daadad sababi kara masiibo.

Ciise Masiix ayaa soo sara kiciyey wiil carmal ah: " Markii dambe waxaa noqotay inuu galay magaalada Na'in la odhan jiray; waxaana raacay xertiisii, iyo dad badanba. Oo goortuu iriddii magaalada ku soo dhowaaday, waxaa dibadda loo waday nin meyd ah oo madi u ahaa hooyadiis; iyaduna waxay ahayd carmal. Oo waxaa iyada la jiray dad badan oo magaalada. Rabbigu goortuu arkay iyada, ayuu u naxariistay oo ku yidhi, Ha ooyin. Oo intuu ku soo dhowaaday, ayuu taabtay rabrabtii. Kuwii sidayna way joogsadeen. Markaasuu yidhi, Dhallinyarow, waxaan kugu leeyahay, Kac. Kolkaasaa kii dhintay sara fadhiistay oo bilaabay inuu hadlo, oo markaasaa Ciise isagii u dhiibay hooyadiis. Kulligood baqdin baa ku wada dhacday, oo Ilaah bay ammaaneen iyagoo leh, Nebi weyn ayaa dhexdeenna ka kacay. Ilaahna waa soo booqday dadkiisa. Warkaas isaga ku saabsan ayaa gaadhay Yahuudiya oo dhan iyo dhulka ku wareegsan oo dhan" (Lukos 7:11-17).

Ciise Masiix ayaa soo sara kiciyey gabadhii Yayros: "ntuu weli hadlayay, waxaa gurigii taliyaha sunagogga ka yimid nin ku leh, Gabadhaadii waa dhimatay, ee Macallinka ha dhibin. Laakiin Ciise goortuu maqlay, wuxuu ugu jawaabay, Ha baqin ee iska rumayso, wayna bogsan doontaa. Markuu guriga yimid, ninna uma oggolaanin inuu la galo, Butros, iyo Yooxanaa, iyo Yacquub, iyo gabadha aabbeheed, iyo hooyadeed maahee. Kulligood waxay u ooyayeen oo u barooranayeen iyada, laakiin wuxuu ku yidhi, Ha ooyina, iyadu ma dhiman, waase huruddaa. Wayna ku qosleen, iyagoo og inay dhimatay. Markaasuu dadkii oo dhan dibadda u saaray, oo uu gacanteeda qabtay oo qayliyey isagoo leh, Yartoy, kac. Ruuxeedii ayaa ku soo noqday, oo markiiba way kacday, oo wuxuu amray in cunto la siiyo iyada. Waalidkeedii waa yaabeen, wuxuuse amray inaanay ninna u sheegin waxa dhacay" (Luukos 8:49-56).

Ciise Masiix ayaa soo sara kiciyey saaxiibkiis Laasaros, oo dhintey afar maalmood ka hor: “Ciise weli ma iman tuulada, laakiin wuxuu weli joogay meeshii Maarta kaga hor tagtay. Haddaba Yuhuuddii iyada guriga la joogtay oo u tacsiyaynaysay, markay arkeen Maryan inay dhaqso u kacday oo baxday, ayay raaceen, iyagoo u malaynaya inay xabaashii tegayso inay meeshaas ku baroorato. Haddaba Maryan markay timid meeshii Ciise joogay oo ay aragtay isaga, waxay ku dhacday cagihiisa iyadoo ku leh, Sayidow, haddaad halkan joogtid, walaalkay ma uu dhinteen. Ciise haddaba markuu arkay iyadoo barooranaysa, iyo Yuhuuddii la socotay oo la barooranaysa, ayuu ka qalbi xumaaday, wuuna murugooday. Markaasuu yidhi, Xaggee baad dhigteen? Waxay ku yidhaahdeen, Sayidow, kaalay oo arag. Ciise waa ooyay. Sidaa daraaddeed Yuhuuddu waxay yidhaahdeen, Bal eega, siduu u jeclaa. Qaarkoodse waxay yidhaahdeen, Ninkan oo indhaha u furay kii indha la'aa, miyuusan wax ka samayn karin inuusan ninkaasu dhiman? Sidaa daraaddeed Ciise oo mar kale qalbi xumaaday ayaa xabaashii yimid. Waxay ahayd god, dhagax baana saarnaa. Ciise ayaa yidhi, Dhagaxa ka qaada. Maarta oo ahayd kii dhintay walaashiis, waxay ku tidhi, Sayidow, hadda wuu urayaa, waayo, afar maalmood buu mootanaa. Ciise wuxuu ku yidhi, miyaanan kugu odhan, Haddaad rumaysatid, waxaad arki lahayd ammaanta Ilaah? Markaasay dhagaxii ka qaadeen. Ciisena indhihiisuu kor u taagay oo yidhi, Aabbow, waan kuugu mahadnaqayaa inaad i maqashay. Waana ogaa inaad mar kasta i maqasho, laakiin dadkan badan oo hareerahayga taagan aawadood ayaan taas u idhi inay rumaystaan inaad adigu i soo dirtay. Markuu sidaas ku hadlay dabadeed wuxuu ku dhawaaqay cod weyn, Laasarosow, soo bax. Markaasaa kii dhintay soo baxay, isagoo gacmaha iyo cagaha ay kafan kaga xidhan tahay, wejigana maro kaga xidhan tahay. Kolkaasuu Ciise wuxuu ku yidhi iyaga, Fura oo daaya, ha socdee” (Yooxanaa 11:30-44).

Ciise Masiix wuxuu sameeyay mucjisooyin kale oo badan. Waxay xoojinayaan iimaankeenna, waxay na dhiirrigeliyaan oo ay soo koobaan barakada badan ee adduunka ka jiri doonta. Erayadii qoran ee rasuul Yooxanaa wuxuu soo koobaya tirada mucjisooyinka tirada badan ee ciise masiix uu sameeyay, dammaanad ka qaadanaya waxa ka dhici doona dhulka: “Waxaana jira waxyaalo badan oo kale oo Ciise sameeyey, oo haddii mid mid loo wada qoro, waxaan u malaynayaa inaan dunidu qaaddeen buugagga laga qoro" (Yooxanaa 21:25).

Waxbarashada hoose ee Kitaabka Quduuska ah

Ilaah wuxuu leeyahay magac: Jehovah: "Anigu waxaan ahay Jehovah, kaasuna waa magacayga, oo sharaftaydana mid kale ma siin doono, oo ammaantaydana sanamyo xardhan innaba ma siin doono" (Ishacyaah 42:8) (The Revealed Name). Waa inaan caabudnaa Jehovah oo keliya: "Jehovahyagow, Ilaahayagow, adigu waad istaahishaa inaad heshid ammaanta iyo cisada iyo xoogga, waayo, wax kasta adaa abuuray, maxaa yeelay, doonistaada aawadeed ayay u ahaadeen oo u abuurmeen" (Muujintii 4:11). Waa inaynu isaga jeclaano dhammaanba nolosheena nolosha: "Kolkaasuu ku yidhi isaga, Waa inaad Jehovah Ilaahaaga ah ka jeclaataa qalbigaaga oo dhan iyo naftaada oo dhan iyo caqligaaga oo dhan. Kanu waa qaynuunka ugu weyn oo ugu horreeya" (Matayos 22:37,38). Ilaah ma aha Saddexmidnimada. Saddexmidnimadu maaha waxbarista Kitaabka Qudduuska ah (Worship Jehovah; In Congregation).

 

Ciise Masiix yahay Wiilka Ilaah oo keliya oo dareen in ay tahay Wiilka Ilaah oo keliya oo oo loo abuuray by Ilaah: "Ciise goortuu dhinacyada Kaysariya Filibos yimid ayuu xertiisii weyddiiyey, oo wuxuu ku yidhi, Dadku yay ku sheegaan Wiilka Aadanaha? Waxay yidhaahdeen, Qaar waxay yidhaahdaan, Yooxanaa Baabtiisaha, qaarna Eliyaas, qaar kalena waxay yidhaahdaan, Yeremyaah, ama nebiyada midkood. Markaasuu wuxuu ku yidhi, Idinkuse yaad igu sheegtaan? Simoon Butros ayaa u jawaabay oo wuxuu ku yidhi, Waxaad tahay Masiixa ah Wiilka Ilaaha nool" (Matayos 16:13-17; Yooxanaa 1: 1-3). Ciise Masiix maahan Ilaaha Ilaaha Qaadirka ah mana aha qayb ka mid ah Saddexmidnimada (Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ).

 

Ruuxa Quduuska ahi waa awoodda firfircoon ee Ilaah. Ma aha qof: "Markaasaa carrabbo u kala qaybsamaya sida dab oo kale iyaga u muuqday oo ku dul fadhiistay midkood kasta" (Falimaha Rasuullada 2: 3). Ruuxa Quduusku kama mid aha Saddexmidnimada.

 

Baybalku waa Ereyga Ilaah: "Qorniin kastaa wuxuu ku ahaaday Ruuxa Ilaah oo waxtar buu u leeyahay waxbaridda, iyo canaanashada, iyo hagaajinta, iyo edbinta xagga xaqnimada; in ninka Ilaah u ahaado mid dhan oo aad loogu diyaariyey shuqul kasta oo wanaagsan" (2 Timoteyos 3:16,17). Waa in aan akhrinnaa, oo baranno, oo ku dabaqno nolosheena: "Laakiinse waxaa isaga ka farxiya sharciga Jehovah, Oo habeen iyo maalinba sharcigiisuu ka fikiraa. Oo wuxuu ahaan doonaa sida geed lagu beeray durdurrada biyaha agtooda, Oo midhihiisa dhala xilligooda, Oo aan caleentiisuna engegin. Oo wax alla wuxuu sameeyoba wuu ku liibaani doonaa" (Sabuurrada 1:1-3) (Read The Bible Daily).

 

Rumaysadka Masiixa oo keliya ayaa u oggolaanaya cafiska dembiyada iyo dabadeed bogsashada iyo sarakicinta kuwii dhintay: "Ilaah intuu dunida jacayl u qabay ayuu siiyey Wiilkiisa keliya oo dhashay in mid kastoo isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah. (...) Kii Wiilka rumaystaa, wuxuu leeyahay nolosha weligeed ah, kii aan Wiilka rumaysanse, nolosha ma arki doono, laakiin cadhadii Ilaah ayaa ku taal isaga" (Yooxanaa 3:16,36, Matayos 20:28) (Xuska; The Release).

 

Boqortooyada Ilaah waa dawlad jannada samooyinka ka 1914, iyo kuwaas oo ahaa boqorkii waa Ciise Masiix la socdaan 144,000 boqorro iyo wadaaddadii noqonaya ee "New Yeruusaalem," aroosadda Masiixa. Wuxuu xukumi doonaa dhulka: "Oo wakhtiga boqorradaas ayaa Ilaaha samadu dhisi doonaa boqortooyo aan weligeed la baabbi'inayn, ama dowladnimadeedu aanay dad kale uga wareegayn, laakiinse way jejebin doontaa oo baabbi'in doontaa boqortooyooyinkaas oo dhan, markaasay weligeed taagnaan doontaa" (Muujintii 12:7-12; 21: 1-4; Matayos 6: 9-10; Daniel 2:44) (The End of Patriotism; The King Jesus Christ; The Earthly Administration of the Kingdom of God).

 

Dhimashadu waa ka soo horjeeda nolosha. Naftii dhinto iyo ruuxa (force nolosha) baaba'aa: "Ha isku hallaynina amiirrada Iyo binu-aadmiga aan waxba caawimi karin. Naftiisu way ka baxdaa, oo wuxuu ku noqdaa dhulkiisii. Oo isla maalintaas ayaa fikirradiisu baabba'aan" (Sabuurradii 146:3,4; Ecclesiastes 3:19,20; 9: 5,10).

 

Waxa jiri doonta sarakicinta kuwa xaqa ah iyo kuwa aan xaqa ahayn: "Taas ha la yaabina, waayo, saacaddu waa imanaysaa markii kuwa xabaalaha ku jiraa dhammaantood ay codkiisa maqli doonaan, wayna ka soo bixi doonaan, kuwa wanaagga falay ilaa sarakicidda nolosha, kuwa sharka falayna ilaa sarakicidda xukunka" (Yooxanaa 5: 28,29, Falimaha Rasuullada 24:15). Kuwa aan xaqa ahayn ah waxaa lagu xukumi doonaa inta lagu jiro xukunka kunka sannadood: "Oo markaasaan arkay carshi weyn oo cad, iyo kii ku fadhiyey, oo wejigiisa dhulkii iyo samadii ay ka carareen, oo iyagiina meel looma helin. Oo markaasaan arkay kuwii dhintay, yar iyo weynba, iyagoo taagan carshiga hortiisii, markaasaa waxaa la furay kitaabbadii; oo haddana waxaa la furay kitaab kale oo ah kii nolosha; oo kuwii dhintay waxaa lagu xukumay waxyaalihii kitaabbadii ku qornaa, sidii ay shuqulladoodii ahaayeen. Markaasaa baddii waxay sii daysay kuwii dhintay oo dhexdeedii ku jiray; oo dhimashadii iyo Haadeesna waxay sii daayeen kuwii dhintay oo dhexdoodii ku jiray; markaasaa iyagii waxaa laga xukumay nin walba sidii shuqulladiisu ahaayeen" (Muujintii 20:11-13) (The Administration of the Earthly Resurrection; The Earthly Resurrection; The Judgment of the unrighteous).

 

Keliya 144,000 oo qof ayaa jannada raaci doona Ciise Masiix: "Oo bal eeg, waxaan arkay Wankii oo ku dul taagan Buur Siyoon, oo waxaa isaga la jiray boqol iyo afar iyo afartan kun oo qof, oo waxaa wejiga ugu qornaa isaga magiciisa iyo magaca aabbihiis. Markaasaan samada ka maqlay cod u eg biyo badan codkood iyo onkod weyn codkiis; oo codkii aan maqlayna wuxuu u ekaa kataaraley ka dhawaajinaysa kataaradahooda; markaasay carshiga hortiisa iyo afartii xayawaan iyo odayaasha hortoodii waxay ku gabyeen gabay cusub; oo gabaygaas ninna ma baran karin, boqol iyo afar iyo afartanka kun oo dunida laga soo iibsaday mooyaane. Kuwanu waa kuwii aan naagaha ku nijaasoobin; waayo, iyagu waa daahir; kuwanu waa kuwa Wanka u raaca meel alla meeshuu tagoba. Kuwan waxaa laga soo iibsaday dadka inay midhaha ugu horreeya u noqdaan Ilaah iyo Wankaba. Oo afkooda innaba been lagama helin, iinna ma leh. " (Muujintii 7:3-8; 14:1-5). "Dad faro badan" ee ku xusan Muujintii 7:9-17 waa kuwii ka badbaaday dhibaatadii weynayd ee ku noolaa janno janno: " Oo bal eeg, waxyaalahaas ka dib waxaan arkay dad faro badan, oo aan ninna tirin karin, oo lagala soo baxay quruun kasta, iyo qabiil kasta, iyo dad kasta, iyo af kasta, oo taagan carshiga hortiisa iyo Wanka hortiisa, iyagoo qaba khamiisyo cadcad, gacmahana ku haysta caleemo timireed. (...) Oo waxaan ku idhi, Sayidkaygiiyow, waad taqaan. Markaasuu wuxuu igu yidhi, Kuwanu waa kuwii ka soo baxay dhibaatadii weynayd, oo waxay khamiisyadoodii ku maydheen oo ku caddeeyeen dhiiggii Wanka. Sidaas daraaddeed waxay joogaan carshiga Ilaah hortiisa; oo waxay isaga ugu adeegaan macbudkiisa habeen iyo maalinba; oo kan carshiga ku fadhiyaana wuxuu dushooda ka dhisan doonaa taambuuggiisa. Oo iyana mar dambe ma ay gaajoon doonaan, mana ay harraadi doonaan mar dambe, qorraxda iyo kulaylkuna kuma ay dhici doonaan; waayo, Wanka carshiga badhtankiisa jooga ayaa wuxuu ahaan doonaa adhijirkooda, oo wuxuu iyaga u hoggaamin doonaa ilaha biyaha nolosha; oo Ilaahna indhahooda ilmo kastuu ka tirtiri doonaa" (Muujintii 7:9-17) (The Heavenly Resurrection (144000); The Great Crowd).

 

Waxaan ku nool yihiin maalmaha ugu dambeeya taasoo dhamaatay at dhibaatadii weynayd (Matthew 24,25; Mark 13, Luke 21; Muujintii 19: 11-21). Joogitaanka (parousia) Masiixa muuqan bilaabay tan iyo 1914 oo uu dhammayn doono dhamaadka kunka sannadood: "oo haddii nin wax idinku yidhaahdo, waxaad ku tidhaahdaan, Sayidkaa u baahan, oo kolkiiba wuu soo diri doonaa. (...) Ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi, Runtii waxaan idinku leeyahay, Haddaad rumaysan tihiin oo aydnaan shakiyin, wixii geedkii berdaha ahaa ku dhacay oo keliya ma aad samayn doontaan, laakiin weliba haddaad buurtan ku tidhaahdaan, Ruq, baddana isku tuur, way noqonaysaa" (Matayos 24:3,21) (The Great Tribulation; The King Jesus Christ).

 

Jannada waxay noqon doontaa dhulka: "Oo waxaan arkay samo cusub iyo dhul cusub; waayo, samadii hore iyo dhulkii hore way dhammaadeen; oo baddiina mar dambe ma ay jirin. Oo haddana waxaan arkay magaalada quduuska ah, taasoo ah Yeruusaalem cusub oo samada ka soo degaysa xagga Ilaah, iyadoo loo diyaariyey sidii aroosad ninkeedii loo sharraxay. Markaasaan maqlay cod weyn oo carshiga ka yeedhaya oo leh, Bal eeg, rugta Ilaah waxay la jirtaa dadka, oo isna wuxuu la degganaan doonaa iyaga, oo iyana waxay ahaan doonaan dadkiisa, oo Ilaah qudhiisuna wuxuu la jiri doonaa iyaga, oo wuxuu ahaan doonaa Ilaahood; oo isna indhahooda ilmo kastuu ka tirtiri doonaa, oo dhimashona mar dambe ma jiri doonto, oo mar dambena ma jiri doonaan murug iyo oohin iyo xanuun toona, waayo, waxyaalihii hore way dhammaadeen. " (Ishacyaah 11,35,65, Muujintii 21:1-5) (The Release).

 

Ilaah wuxuu u oggolaaday sharka. Tani waxa ay jawaab ka bixisay caqabadda Ibliisku ee ku aaddan sharciyeynta Awoodda Jehovah (Bilowgii 3: 1-6) (Satan Hurled). Iyo sidoo kale in ay jawaab u ah ashtako Ibliisku ee ku saabsan daacadnimada aadanaha siin (Job 1:1-6; 2:7-12). Ma aha Ilaah oo sababa silcin: "Midna yuu odhanin kolkii la jirrabo, Xagga Ilaah baa layga jirrabay. Waayo, Ilaah laguma jirrabo shar, isaguna midna ma jirrabo" (Yacquub 1:13). xanuunsiga waa natiijada afar arrimood oo waaweyn: Ibliisku wuxuu noqon karaa mid ka mid ah sababa la il daran (laakiin mar walba ma aha) (Job 1:7-12; 2:1-6). Dhibaatada waa natiijada farac xaaladda dembiga badan Adam noo keenta in da 'weyn, cudurka iyo dhimashada (Romans 5: 12; 6: 23). Xanuunku waxaa laga yaabaa in natiijada go'aamo aadanaha xun (Sharciga Kunoqoshadiisa 32: 5; Romans 7:19). dhibaatada waxaa laga yaabaa in natiijada "waqti iyo lama filaan ah dhacdooyinka" in qofka uu yahay meel qaldan, oo waqti qaldan (Wacdiyahii 9: 11). Waxaan leenahay doorasho bilaash ah. Waxaan dooranaynaa inaan sameyno "wanaag" ama "xun" (Sharciga Kunoqoshadiisa 30: 15).

 

Waa inaan u adeegnaa danaha boqortooyada Ilaah. In la baabtiiso oo lagu dhaqmo sida ku qoran Kitaabka Quduuska ah: "Haddaba taga, oo quruumaha oo dhan xer ka dhiga, oo ku baabtiisa magaca Aabbaha iyo Wiilka iyo Ruuxa Quduuskaa, oo bara inay dhawraan wax walba oo aan idinku amray, oo bal eega had iyo goor ayaan idinla joogaa xataa ilaa wakhtigu dhammaado" (Matayos 24:14; 28:19,20) (The Baptism) (The Good News; The End of Patriotism).

 

 

Mamnuuc, Kitaabka Qudduuska ah

 

Nacayb waa mamnuuc: "Ku alla kii walaalkii neceb waa dhiigqabe, oo idinkuna waad og tihiin inaanu dhiigqabena lahayn nolosha weligeed ah oo ku sii jiraysa" (1 Yooxanaa 3:15). Dilkii waa mamnuuc Reebay sababo shakhsi, dil by wadaninimo diimeed ama wadaninimada gobolka waa mamnuuc "Markaasaa Ciise ku yidhi, Seeftaada meesheedii ku celi, waayo, kuwa seefo qaada oo dhammu seef bay ku halligmi doonaan" (Matayos 26:52) (The End of Patriotism).

 

Xatooyada waa xaaraan: "Kii wax xadi jiray yuusan mar dambe wax xadin, laakiinse ha hawshoodo isagoo gacmihiisa ku shaqaynaya oo wax wanaagsan samaynaya si uu u haysto wax uu siiyo ka wax u baahan" (Efesos 4:28).

Been-sheegid waa la mamnuucay: "Been ha isu sheegina, waayo, idinku waad iska xoorteen dabiicaddii hore iyo falimaheediiba" (Kolosay 3: 9).

 

Mamnuuc kale ee kitaabiga ah:

 

"Waxaa la wanaagsanaatay Ruuxa Quduuska ah iyo annagaba inaannan idin saarin culaab ka weyn waxyaalahan waajibka ah. Waa inaad ka fogaataan waxa sanamyada loo sadqeeyo, iyo dhiig, iyo waxa la ceejiyo, iyo sinada. Kuwaas haddaad iska dhawrtaan si wanaagsan baad yeeli doontaan. Nabadgelyo" (Falimaha Rasuullada 15: 19,20,28,29).

 

Nijaasowday sanamyadii: Kuwani waa "waxyaabo" oo la xiriira falalka diimeed ee ka soo horjeeda Kitaabka Quduuska ah, dabaaldega ciidaha jaahilka. Waxay noqon kartaa dhaqan diimeed ka hor inta aan la gowracin ama isticmaalka hilibka: "Wax kasta oo suuqa lagu iibiyo cuna, idinkoo aan waxba weyddiinaynin niyada aawadeed. Waayo, Rabbigaa leh dhulka iyo waxa ku jira oo dhanba. Mid ka mid ah kuwa aan rumaysnayn hadduu diyaafad idiinku yeedho oo aad doonaysaan inaad tagtaan, wax kasto oo laydin hor dhigoba cuna, idinkoo aan waxba weyddiinaynin niyada aawadeed. Laakiin haddii laydinku yidhaahdo, Tanu waa wax sanam loo sadqeeyey, ha cunina, kan idiin sheegay aawadiis iyo niyada aawadeed. Waxaan leeyahay, niyada kan kale, ee ma aha taada. Waayo, xoriyaddayda maxaa loogu xukumaa mid kale niyadiis? Haddaan mahad kaga qayb galo, maxaa la iigu caayaa wixii aan ku mahadnaqo?" (1 Korintos 10:25-30).

"Ha noqonina kuwo ku xidhan kuwa aan rumaysanaynin, waayo, sidee bay xaqnimada iyo dembigu isu weheliyaan, ama sidee bay iftiinka iyo gudcurku isu dhex galaan? Oo sidee bay Masiix iyo ina belaayo isku mid u yihiin? Ama maxaa ka dhexeeya mid rumaysta iyo mid aan rumaysanaynin? Macbudka Ilaah sidee buu ula mid yahay sanamyada? Waayo, innagu waxaynu nahay macbudka Ilaaha nool, siduu Ilaah yidhi, Iyaga waan dhex joogi doonaa, waanan dhex socon doonaa, Ilaahoodaan ahaan doonaa, oo iyaguna dadkaygay ahaan doonaan. Sidaa daraaddeed, Ka soo baxa dhexdooda oo ka soocma, ayuu Rabbigu leeyahay, Oo ha taabanina wax aan daahir ahayn, Waanan idin aqbali doonaa. Waxaan idiin ahaan doonaa Aabbe, Oo idinkuna waxaad ii ahaan doontaan wiilal iyo gabdho, ayuu Jehovah Qaadirka ahu leeyahay" (2 Korintos 6:14-18).

Ha tababarin sanamyadii. Mid waa inuu burburiyaa dhammaan alaabtii ama sawirrada sanamyada, iskutallaabta, naqshadaha ujeeddooyin diimeed (Matayos 7: 13-23). Ha ku dhaqmaan spiritism. Waa in aan baabbi'iyo oo dhan waxyaabaha la xiriira spiritism: "Kuwii sixir fali jirayna qaarkood intay kitaabbadoodii ururiyeen ayay dadka hortooda ku wada gubeen; wayna tiriyeen qiimadooda, oo waxay arkeen inay ahayd konton kun oo gogo' oo lacag ah. Sidaasaa ereygii Rabbigu xoog ugu batay oo u adkaaday" (Falimaha Rasuullada 19:19, 20).

Ha daawadin filim ama sawir-gacmeed "qaawan" iyo rabshado. Jooji khamaarka, isticmaalka daroogada, sida marijuana, betel, tubaakada, khamriga xad-dhaaf ah: "Haddaba, walaalayaalow, waxaan idinku baryayaa Ilaah naxariistiisa inaad jidhkiinna Ilaah u siisaan sida allabari nool oo quduus ah oo Ilaah ku farxo, waana cibaadaysigiinna caqliga leh" (Rooma 12: 1; Matayos 5: 27-30; Sabuurka 11: 5).

"Ama miyeydnaan ogayn in kuwa xaqa darani ayan dhaxlayn boqortooyadii Ilaah? Yaan laydin khiyaanayn. Ama dhillayaasha, ama kuwa sanamka caabuda, ama kuwa sinaysta, ama khaanisiinta, ama tuugagga, ama kuwa wax badan damca, ama kuwa sakhraama, ama kuwa wax caaya, ama kuwa wax dulma, ma dhaxli doonaan boqortooyadii Ilaah" (1 Korintos 6:9,10).

"Guurka hala wada maamuuso, oo sariirtuna yeynan nijaasoobin, maxaa yeelay, khaniisiinta iyo dhillayadaba Ilaah waa xukumi doonaa" (Cibraaniyada 13:4).

 

Kitaabka Qudduuska ah wuxuu mamnuucayaa guurka dhowr haween isla markaas, oo nin waluba in xaaladda this iyo doonayo inuu sameeyo doonista Ilaah, ninku waa inuu joogaa kaliya "xaaskiisa kowaad" (1 Timoteyos 3: 2 "ninkeeda ka mid ah naag "): "Haddaba dila xubnihiinna dhulka yaal, kuwaas oo ah sino, iyo wasakhnimo, iyo kacsi xaaraan ah, iyo damac shar ah, iyo hunguri xumaan, taas oo ah sanam caabudid" (Kolosay 3:5).

 

Waa mamnuuc in la cuno dhiig, xitaa sababo caafimaad (dhiig lagu shubo): "Laakiin waa inaydnaan cunin hilibka noloshiisu la jirto, taasoo ah dhiiggiisa" (Bilow 9: 4) (The Sacred Blood; The Sacred Life).Wax kasta oo ay cambaareeyeen Kitaabka Qudduuska ah laguma qorin daraasaddan. Masiixiga qaan gaadhka ah iyo aqoonta wanaagsan ee mabaadi'da kitaabiga ah, ayaa ogaan doona farqiga u dhexeeya "wanaag" iyo "sharka", xitaa haddii aan si toos ah loogu qorin Kitaabka Qudduuska ah: "Laakiin cuntada adag waxaa leh dadka waaweyn oo ah kuwa ku isticmaalidda kaskooda ku kala garta wanaagga iyo xumaanta" (Cibraaniyada 5:14) (SPIRITUAL MATURITY).

 Ballanqaadka Yehowah

Xusuusinta dhimashada Ciise Masiix

Maxaa la sameeyaa?

 

Ballan qaadkii Ilaah

Ingiriis: http://www.yomelyah.com/439659476

Faransiis: http://www.yomelijah.com/433820451

Isbaanish: http://www.yomeliah.com/441564813

Bortuqiis: http://www.yomelias.com/435612656

 

Qeybta Main:

Ingiriis: http://www.yomelyah.com/435871998

Faransiiska: http://www.yomelijah.com/433820120

Isbaanish: http://www.yomeliah.com/435160491

Bortuqiis: http://www.yomelias.com/435612345

 

TWITTER

FACEBOOK

FACEBOOK BLOG