SOLA SCRIPTURA

Ilaah wuxuu leeyahay magac: Jehovah: "Anigu waxaan ahay Jehovah, kaasuna waa magacayga, oo sharaftaydana mid kale ma siin doono, oo ammaantaydana sanamyo xardhan innaba ma siin doono" (Ishacyaah 42:8) (The Revealed Name). Waa inaan caabudnaa Jehovah oo keliya: "Jehovahyagow, Ilaahayagow, adigu waad istaahishaa inaad heshid ammaanta iyo cisada iyo xoogga, waayo, wax kasta adaa abuuray, maxaa yeelay, doonistaada aawadeed ayay u ahaadeen oo u abuurmeen" (Muujintii 4:11). Waa inaynu isaga jeclaano dhammaanba nolosheena nolosha: "Kolkaasuu ku yidhi isaga, Waa inaad Jehovah Ilaahaaga ah ka jeclaataa qalbigaaga oo dhan iyo naftaada oo dhan iyo caqligaaga oo dhan. Kanu waa qaynuunka ugu weyn oo ugu horreeya" (Matayos 22:37,38). Ilaah ma aha Saddexmidnimada. Saddexmidnimadu maaha waxbarista Kitaabka Qudduuska ah (Worship Jehovah; In Congregation).

 

Ciise Masiix yahay Wiilka Ilaah oo keliya oo dareen in ay tahay Wiilka Ilaah oo keliya oo oo loo abuuray by Ilaah: "Ciise goortuu dhinacyada Kaysariya Filibos yimid ayuu xertiisii weyddiiyey, oo wuxuu ku yidhi, Dadku yay ku sheegaan Wiilka Aadanaha? Waxay yidhaahdeen, Qaar waxay yidhaahdaan, Yooxanaa Baabtiisaha, qaarna Eliyaas, qaar kalena waxay yidhaahdaan, Yeremyaah, ama nebiyada midkood. Markaasuu wuxuu ku yidhi, Idinkuse yaad igu sheegtaan? Simoon Butros ayaa u jawaabay oo wuxuu ku yidhi, Waxaad tahay Masiixa ah Wiilka Ilaaha nool" (Matayos 16:13-17; Yooxanaa 1: 1-3). Ciise Masiix maahan Ilaaha Ilaaha Qaadirka ah mana aha qayb ka mid ah Saddexmidnimada (Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ).

 

Ruuxa Quduuska ahi waa awoodda firfircoon ee Ilaah. Ma aha qof: "Markaasaa carrabbo u kala qaybsamaya sida dab oo kale iyaga u muuqday oo ku dul fadhiistay midkood kasta" (Falimaha Rasuullada 2: 3). Ruuxa Quduusku kama mid aha Saddexmidnimada.

 

Baybalku waa Ereyga Ilaah: "Qorniin kastaa wuxuu ku ahaaday Ruuxa Ilaah oo waxtar buu u leeyahay waxbaridda, iyo canaanashada, iyo hagaajinta, iyo edbinta xagga xaqnimada; in ninka Ilaah u ahaado mid dhan oo aad loogu diyaariyey shuqul kasta oo wanaagsan" (2 Timoteyos 3:16,17). Waa in aan akhrinnaa, oo baranno, oo ku dabaqno nolosheena: "Laakiinse waxaa isaga ka farxiya sharciga Jehovah, Oo habeen iyo maalinba sharcigiisuu ka fikiraa. Oo wuxuu ahaan doonaa sida geed lagu beeray durdurrada biyaha agtooda, Oo midhihiisa dhala xilligooda, Oo aan caleentiisuna engegin. Oo wax alla wuxuu sameeyoba wuu ku liibaani doonaa" (Sabuurrada 1:1-3) (Read The Bible Daily).

 

Rumaysadka Masiixa oo keliya ayaa u oggolaanaya cafiska dembiyada iyo dabadeed bogsashada iyo sarakicinta kuwii dhintay: "Ilaah intuu dunida jacayl u qabay ayuu siiyey Wiilkiisa keliya oo dhashay in mid kastoo isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah. (...) Kii Wiilka rumaystaa, wuxuu leeyahay nolosha weligeed ah, kii aan Wiilka rumaysanse, nolosha ma arki doono, laakiin cadhadii Ilaah ayaa ku taal isaga" (Yooxanaa 3:16,36, Matayos 20:28) (Xuska; The Release).

 

Boqortooyada Ilaah waa dawlad jannada samooyinka ka 1914, iyo kuwaas oo ahaa boqorkii waa Ciise Masiix la socdaan 144,000 boqorro iyo wadaaddadii noqonaya ee "New Yeruusaalem," aroosadda Masiixa. Wuxuu xukumi doonaa dhulka: "Oo wakhtiga boqorradaas ayaa Ilaaha samadu dhisi doonaa boqortooyo aan weligeed la baabbi'inayn, ama dowladnimadeedu aanay dad kale uga wareegayn, laakiinse way jejebin doontaa oo baabbi'in doontaa boqortooyooyinkaas oo dhan, markaasay weligeed taagnaan doontaa" (Muujintii 12:7-12; 21: 1-4; Matayos 6: 9-10; Daniel 2:44) (The End of Patriotism; The King Jesus Christ; The Earthly Administration of the Kingdom of God).

 

Dhimashadu waa ka soo horjeeda nolosha. Naftii dhinto iyo ruuxa (force nolosha) baaba'aa: "Ha isku hallaynina amiirrada Iyo binu-aadmiga aan waxba caawimi karin. Naftiisu way ka baxdaa, oo wuxuu ku noqdaa dhulkiisii. Oo isla maalintaas ayaa fikirradiisu baabba'aan" (Sabuurradii 146:3,4; Ecclesiastes 3:19,20; 9: 5,10).

 

Waxa jiri doonta sarakicinta kuwa xaqa ah iyo kuwa aan xaqa ahayn: "Taas ha la yaabina, waayo, saacaddu waa imanaysaa markii kuwa xabaalaha ku jiraa dhammaantood ay codkiisa maqli doonaan, wayna ka soo bixi doonaan, kuwa wanaagga falay ilaa sarakicidda nolosha, kuwa sharka falayna ilaa sarakicidda xukunka" (Yooxanaa 5: 28,29, Falimaha Rasuullada 24:15). Kuwa aan xaqa ahayn ah waxaa lagu xukumi doonaa inta lagu jiro xukunka kunka sannadood: "Oo markaasaan arkay carshi weyn oo cad, iyo kii ku fadhiyey, oo wejigiisa dhulkii iyo samadii ay ka carareen, oo iyagiina meel looma helin. Oo markaasaan arkay kuwii dhintay, yar iyo weynba, iyagoo taagan carshiga hortiisii, markaasaa waxaa la furay kitaabbadii; oo haddana waxaa la furay kitaab kale oo ah kii nolosha; oo kuwii dhintay waxaa lagu xukumay waxyaalihii kitaabbadii ku qornaa, sidii ay shuqulladoodii ahaayeen. Markaasaa baddii waxay sii daysay kuwii dhintay oo dhexdeedii ku jiray; oo dhimashadii iyo Haadeesna waxay sii daayeen kuwii dhintay oo dhexdoodii ku jiray; markaasaa iyagii waxaa laga xukumay nin walba sidii shuqulladiisu ahaayeen" (Muujintii 20:11-13) (The Administration of the Earthly Resurrection; The Earthly Resurrection; The Judgment of the unrighteous).

 

Keliya 144,000 oo qof ayaa jannada raaci doona Ciise Masiix: "Oo bal eeg, waxaan arkay Wankii oo ku dul taagan Buur Siyoon, oo waxaa isaga la jiray boqol iyo afar iyo afartan kun oo qof, oo waxaa wejiga ugu qornaa isaga magiciisa iyo magaca aabbihiis. Markaasaan samada ka maqlay cod u eg biyo badan codkood iyo onkod weyn codkiis; oo codkii aan maqlayna wuxuu u ekaa kataaraley ka dhawaajinaysa kataaradahooda; markaasay carshiga hortiisa iyo afartii xayawaan iyo odayaasha hortoodii waxay ku gabyeen gabay cusub; oo gabaygaas ninna ma baran karin, boqol iyo afar iyo afartanka kun oo dunida laga soo iibsaday mooyaane. Kuwanu waa kuwii aan naagaha ku nijaasoobin; waayo, iyagu waa daahir; kuwanu waa kuwa Wanka u raaca meel alla meeshuu tagoba. Kuwan waxaa laga soo iibsaday dadka inay midhaha ugu horreeya u noqdaan Ilaah iyo Wankaba. Oo afkooda innaba been lagama helin, iinna ma leh. " (Muujintii 7:3-8; 14:1-5). "Dad faro badan" ee ku xusan Muujintii 7:9-17 waa kuwii ka badbaaday dhibaatadii weynayd ee ku noolaa janno janno: " Oo bal eeg, waxyaalahaas ka dib waxaan arkay dad faro badan, oo aan ninna tirin karin, oo lagala soo baxay quruun kasta, iyo qabiil kasta, iyo dad kasta, iyo af kasta, oo taagan carshiga hortiisa iyo Wanka hortiisa, iyagoo qaba khamiisyo cadcad, gacmahana ku haysta caleemo timireed. (...) Oo waxaan ku idhi, Sayidkaygiiyow, waad taqaan. Markaasuu wuxuu igu yidhi, Kuwanu waa kuwii ka soo baxay dhibaatadii weynayd, oo waxay khamiisyadoodii ku maydheen oo ku caddeeyeen dhiiggii Wanka. Sidaas daraaddeed waxay joogaan carshiga Ilaah hortiisa; oo waxay isaga ugu adeegaan macbudkiisa habeen iyo maalinba; oo kan carshiga ku fadhiyaana wuxuu dushooda ka dhisan doonaa taambuuggiisa. Oo iyana mar dambe ma ay gaajoon doonaan, mana ay harraadi doonaan mar dambe, qorraxda iyo kulaylkuna kuma ay dhici doonaan; waayo, Wanka carshiga badhtankiisa jooga ayaa wuxuu ahaan doonaa adhijirkooda, oo wuxuu iyaga u hoggaamin doonaa ilaha biyaha nolosha; oo Ilaahna indhahooda ilmo kastuu ka tirtiri doonaa" (Muujintii 7:9-17) (The Heavenly Resurrection (144000); The Great Crowd).

 

Waxaan ku nool yihiin maalmaha ugu dambeeya taasoo dhamaatay at dhibaatadii weynayd (Matthew 24,25; Mark 13, Luke 21; Muujintii 19: 11-21). Joogitaanka (parousia) Masiixa muuqan bilaabay tan iyo 1914 oo uu dhammayn doono dhamaadka kunka sannadood: "oo haddii nin wax idinku yidhaahdo, waxaad ku tidhaahdaan, Sayidkaa u baahan, oo kolkiiba wuu soo diri doonaa. (...) Ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi, Runtii waxaan idinku leeyahay, Haddaad rumaysan tihiin oo aydnaan shakiyin, wixii geedkii berdaha ahaa ku dhacay oo keliya ma aad samayn doontaan, laakiin weliba haddaad buurtan ku tidhaahdaan, Ruq, baddana isku tuur, way noqonaysaa" (Matayos 24:3,21) (The Great Tribulation; The King Jesus Christ).

 

Jannada waxay noqon doontaa dhulka: "Oo waxaan arkay samo cusub iyo dhul cusub; waayo, samadii hore iyo dhulkii hore way dhammaadeen; oo baddiina mar dambe ma ay jirin. Oo haddana waxaan arkay magaalada quduuska ah, taasoo ah Yeruusaalem cusub oo samada ka soo degaysa xagga Ilaah, iyadoo loo diyaariyey sidii aroosad ninkeedii loo sharraxay. Markaasaan maqlay cod weyn oo carshiga ka yeedhaya oo leh, Bal eeg, rugta Ilaah waxay la jirtaa dadka, oo isna wuxuu la degganaan doonaa iyaga, oo iyana waxay ahaan doonaan dadkiisa, oo Ilaah qudhiisuna wuxuu la jiri doonaa iyaga, oo wuxuu ahaan doonaa Ilaahood; oo isna indhahooda ilmo kastuu ka tirtiri doonaa, oo dhimashona mar dambe ma jiri doonto, oo mar dambena ma jiri doonaan murug iyo oohin iyo xanuun toona, waayo, waxyaalihii hore way dhammaadeen. " (Ishacyaah 11,35,65, Muujintii 21:1-5) (The Release).

 

Ilaah wuxuu u oggolaaday sharka. Tani waxa ay jawaab ka bixisay caqabadda Ibliisku ee ku aaddan sharciyeynta Awoodda Jehovah (Bilowgii 3: 1-6) (Satan Hurled). Iyo sidoo kale in ay jawaab u ah ashtako Ibliisku ee ku saabsan daacadnimada aadanaha siin (Job 1:1-6; 2:7-12). Ma aha Ilaah oo sababa silcin: "Midna yuu odhanin kolkii la jirrabo, Xagga Ilaah baa layga jirrabay. Waayo, Ilaah laguma jirrabo shar, isaguna midna ma jirrabo" (Yacquub 1:13). xanuunsiga waa natiijada afar arrimood oo waaweyn: Ibliisku wuxuu noqon karaa mid ka mid ah sababa la il daran (laakiin mar walba ma aha) (Job 1:7-12; 2:1-6). Dhibaatada waa natiijada farac xaaladda dembiga badan Adam noo keenta in da 'weyn, cudurka iyo dhimashada (Romans 5: 12; 6: 23). Xanuunku waxaa laga yaabaa in natiijada go'aamo aadanaha xun (Sharciga Kunoqoshadiisa 32: 5; Romans 7:19). dhibaatada waxaa laga yaabaa in natiijada "waqti iyo lama filaan ah dhacdooyinka" in qofka uu yahay meel qaldan, oo waqti qaldan (Wacdiyahii 9: 11). Waxaan leenahay doorasho bilaash ah. Waxaan dooranaynaa inaan sameyno "wanaag" ama "xun" (Sharciga Kunoqoshadiisa 30: 15).

 

Waa inaan u adeegnaa danaha boqortooyada Ilaah. In la baabtiiso oo lagu dhaqmo sida ku qoran Kitaabka Quduuska ah: "Haddaba taga, oo quruumaha oo dhan xer ka dhiga, oo ku baabtiisa magaca Aabbaha iyo Wiilka iyo Ruuxa Quduuskaa, oo bara inay dhawraan wax walba oo aan idinku amray, oo bal eega had iyo goor ayaan idinla joogaa xataa ilaa wakhtigu dhammaado" (Matayos 24:14; 28:19,20) (The Baptism) (The Good News; The End of Patriotism).

 

 

Mamnuuc, Kitaabka Qudduuska ah

 

Nacayb waa mamnuuc: "Ku alla kii walaalkii neceb waa dhiigqabe, oo idinkuna waad og tihiin inaanu dhiigqabena lahayn nolosha weligeed ah oo ku sii jiraysa" (1 Yooxanaa 3:15). Dilkii waa mamnuuc Reebay sababo shakhsi, dil by wadaninimo diimeed ama wadaninimada gobolka waa mamnuuc "Markaasaa Ciise ku yidhi, Seeftaada meesheedii ku celi, waayo, kuwa seefo qaada oo dhammu seef bay ku halligmi doonaan" (Matayos 26:52) (The End of Patriotism).

 

Xatooyada waa xaaraan: "Kii wax xadi jiray yuusan mar dambe wax xadin, laakiinse ha hawshoodo isagoo gacmihiisa ku shaqaynaya oo wax wanaagsan samaynaya si uu u haysto wax uu siiyo ka wax u baahan" (Efesos 4:28).

Been-sheegid waa la mamnuucay: "Been ha isu sheegina, waayo, idinku waad iska xoorteen dabiicaddii hore iyo falimaheediiba" (Kolosay 3: 9).

 

Mamnuuc kale ee kitaabiga ah:

 

"Waxaa la wanaagsanaatay Ruuxa Quduuska ah iyo annagaba inaannan idin saarin culaab ka weyn waxyaalahan waajibka ah. Waa inaad ka fogaataan waxa sanamyada loo sadqeeyo, iyo dhiig, iyo waxa la ceejiyo, iyo sinada. Kuwaas haddaad iska dhawrtaan si wanaagsan baad yeeli doontaan. Nabadgelyo" (Falimaha Rasuullada 15: 19,20,28,29).

 

Nijaasowday sanamyadii: Kuwani waa "waxyaabo" oo la xiriira falalka diimeed ee ka soo horjeeda Kitaabka Quduuska ah, dabaaldega ciidaha jaahilka. Waxay noqon kartaa dhaqan diimeed ka hor inta aan la gowracin ama isticmaalka hilibka: "Wax kasta oo suuqa lagu iibiyo cuna, idinkoo aan waxba weyddiinaynin niyada aawadeed. Waayo, Rabbigaa leh dhulka iyo waxa ku jira oo dhanba. Mid ka mid ah kuwa aan rumaysnayn hadduu diyaafad idiinku yeedho oo aad doonaysaan inaad tagtaan, wax kasto oo laydin hor dhigoba cuna, idinkoo aan waxba weyddiinaynin niyada aawadeed. Laakiin haddii laydinku yidhaahdo, Tanu waa wax sanam loo sadqeeyey, ha cunina, kan idiin sheegay aawadiis iyo niyada aawadeed. Waxaan leeyahay, niyada kan kale, ee ma aha taada. Waayo, xoriyaddayda maxaa loogu xukumaa mid kale niyadiis? Haddaan mahad kaga qayb galo, maxaa la iigu caayaa wixii aan ku mahadnaqo?" (1 Korintos 10:25-30).

"Ha noqonina kuwo ku xidhan kuwa aan rumaysanaynin, waayo, sidee bay xaqnimada iyo dembigu isu weheliyaan, ama sidee bay iftiinka iyo gudcurku isu dhex galaan? Oo sidee bay Masiix iyo ina belaayo isku mid u yihiin? Ama maxaa ka dhexeeya mid rumaysta iyo mid aan rumaysanaynin? Macbudka Ilaah sidee buu ula mid yahay sanamyada? Waayo, innagu waxaynu nahay macbudka Ilaaha nool, siduu Ilaah yidhi, Iyaga waan dhex joogi doonaa, waanan dhex socon doonaa, Ilaahoodaan ahaan doonaa, oo iyaguna dadkaygay ahaan doonaan. Sidaa daraaddeed, Ka soo baxa dhexdooda oo ka soocma, ayuu Rabbigu leeyahay, Oo ha taabanina wax aan daahir ahayn, Waanan idin aqbali doonaa. Waxaan idiin ahaan doonaa Aabbe, Oo idinkuna waxaad ii ahaan doontaan wiilal iyo gabdho, ayuu Jehovah Qaadirka ahu leeyahay" (2 Korintos 6:14-18).

Ha tababarin sanamyadii. Mid waa inuu burburiyaa dhammaan alaabtii ama sawirrada sanamyada, iskutallaabta, naqshadaha ujeeddooyin diimeed (Matayos 7: 13-23). Ha ku dhaqmaan spiritism. Waa in aan baabbi'iyo oo dhan waxyaabaha la xiriira spiritism: "Kuwii sixir fali jirayna qaarkood intay kitaabbadoodii ururiyeen ayay dadka hortooda ku wada gubeen; wayna tiriyeen qiimadooda, oo waxay arkeen inay ahayd konton kun oo gogo' oo lacag ah. Sidaasaa ereygii Rabbigu xoog ugu batay oo u adkaaday" (Falimaha Rasuullada 19:19, 20).

Ha daawadin filim ama sawir-gacmeed "qaawan" iyo rabshado. Jooji khamaarka, isticmaalka daroogada, sida marijuana, betel, tubaakada, khamriga xad-dhaaf ah: "Haddaba, walaalayaalow, waxaan idinku baryayaa Ilaah naxariistiisa inaad jidhkiinna Ilaah u siisaan sida allabari nool oo quduus ah oo Ilaah ku farxo, waana cibaadaysigiinna caqliga leh" (Rooma 12: 1; Matayos 5: 27-30; Sabuurka 11: 5).

"Ama miyeydnaan ogayn in kuwa xaqa darani ayan dhaxlayn boqortooyadii Ilaah? Yaan laydin khiyaanayn. Ama dhillayaasha, ama kuwa sanamka caabuda, ama kuwa sinaysta, ama khaanisiinta, ama tuugagga, ama kuwa wax badan damca, ama kuwa sakhraama, ama kuwa wax caaya, ama kuwa wax dulma, ma dhaxli doonaan boqortooyadii Ilaah" (1 Korintos 6:9,10).

"Guurka hala wada maamuuso, oo sariirtuna yeynan nijaasoobin, maxaa yeelay, khaniisiinta iyo dhillayadaba Ilaah waa xukumi doonaa" (Cibraaniyada 13:4).

 

Kitaabka Qudduuska ah wuxuu mamnuucayaa guurka dhowr haween isla markaas, oo nin waluba in xaaladda this iyo doonayo inuu sameeyo doonista Ilaah, ninku waa inuu joogaa kaliya "xaaskiisa kowaad" (1 Timoteyos 3: 2 "ninkeeda ka mid ah naag "): "Haddaba dila xubnihiinna dhulka yaal, kuwaas oo ah sino, iyo wasakhnimo, iyo kacsi xaaraan ah, iyo damac shar ah, iyo hunguri xumaan, taas oo ah sanam caabudid" (Kolosay 3:5).

 

Waa mamnuuc in la cuno dhiig, xitaa sababo caafimaad (dhiig lagu shubo): "Laakiin waa inaydnaan cunin hilibka noloshiisu la jirto, taasoo ah dhiiggiisa" (Bilow 9: 4) (The Sacred Blood; The Sacred Life).Wax kasta oo ay cambaareeyeen Kitaabka Qudduuska ah laguma qorin daraasaddan. Masiixiga qaan gaadhka ah iyo aqoonta wanaagsan ee mabaadi'da kitaabiga ah, ayaa ogaan doona farqiga u dhexeeya "wanaag" iyo "sharka", xitaa haddii aan si toos ah loogu qorin Kitaabka Qudduuska ah: "Laakiin cuntada adag waxaa leh dadka waaweyn oo ah kuwa ku isticmaalidda kaskooda ku kala garta wanaagga iyo xumaanta" (Cibraaniyada 5:14) (SPIRITUAL MATURITY).

 Ballanqaadka Yehowah

Xusuusinta dhimashada Ciise Masiix

Maxaa la sameeyaa?

 

Ballan qaadkii Ilaah

Ingiriis: http://www.yomelyah.com/439659476

Faransiis: http://www.yomelijah.com/433820451

Isbaanish: http://www.yomeliah.com/441564813

Bortuqiis: http://www.yomelias.com/435612656

 

Qeybta Main:

Ingiriis: http://www.yomelyah.com/435871998

Faransiiska: http://www.yomelijah.com/433820120

Isbaanish: http://www.yomeliah.com/435160491

Bortuqiis: http://www.yomelias.com/435612345