"ka dia hifaly tokoa ianao" (Deoteronomia 16:15)

Ny fiainana mandrakizay amin'ny alàlan'ny fanafahana ny olombelona amin'ny fatoran'ny ota

"Fa lehibe tokoa ny fitiavan’Andriamanitra an’izao tontolo izao, ka nomeny ny Zanany lahitokana mba tsy ho ringana izay rehetra maneho finoana azy, fa hanana fiainana mandrakizay. (...) Izay maneho finoana ny Zanaka dia manana fiainana mandrakizay. Izay tsy mankatò ny Zanaka kosa tsy hahita fiainana, fa ny fahatezeran’Andriamanitra no mitoetra eo aminy"

(Jaona 3:16,36)

Jesosy Kristy, fony teto an-tany matetika dia nampianatra ny fanantenana ny fiainana mandrakizay. Na izany aza dia nampianatra koa izy fa ny fiainana mandrakizay dia tsy ho azo raha tsy amin'ny finoana ny soron'i Kristy (Jaona 3:16,36). Ny sorona ataon'i Kristy dia mamela fanasitranana sy famerenana amin'ny laoniny ary fitsanganana amin'ny maty koa.

Ireo fitahiana avy amin'ny soron'i Kristy

"Fa toy izany koa ny Zanak’olona: Tsy tonga mba hotompoina izy fa mba hanompo, ka hanome ny ainy ho vidim-panavotana ho takalon’ny maro"

(Matio 20:28)

"Koa natsahatr’i Jehovah ny fahorian’i Joba, rehefa nivavaka ho an’ireo namany izy. Ary nomen’i Jehovah avo roa heny noho izay nananany taloha koa izy" (Joba 42:10). Toy izany koa ho an'ny mpikambana rehetra amin'ny vahoaka be, izay ho tafavoaka velona amin'ny Fahoriana Lehibe, dia hitahy azy ireo i Jehovah Andriamanitra, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Mpanjaka: "Ambarantsika fa sambatra ireo efa niaritra. Efa renareo ny niaretan’i Joba, ary efa fantatrareo ny fitahiana nomen’i Jehovah azy. Araka izany, dia be fitiavana tokoa i Jehovah sady mamindra fo” (Jakoba 5:11). (Jesosy Kristy Mpanjaka hitahy ny zanak'olombelona)

Ny sorona ataon'i Kristy dia mamela ny famelan-keloka, fitsanganana amin'ny maty, fanasitranana ary famerenana amin'ny laoniny.

(Ny sorona ataon'i Kristy dia mamela ny famelan-keloka, fitsanganana amin'ny maty, fanasitranana ary famerenana amin'ny laoniny)

(Vahoaka marobe amin'ny firenena rehetra no ho tafita velona amin'ny fahoriana lehibe (Apokalypsy 7:9-17))

Ny soron'i Kristy izay hanasitrana ny zanak'olombelona

"Ary tsy hisy mponina hilaza hoe: “Marary aho.” Ho voavela heloka ny olona monina ao amin’ilay tany" (Isaia 33:24).

"Amin’izany fotoana izany, dia hampahiratina ny mason’ny jamba, ary hatao mandre ny sofin’ny marenina.  Amin’izany fotoana izany koa dia hahavita hianika tendrombohitra toy ny serfa ny malemy tongotra, ary hihoby ny lelan’ny moana. Fa hisy rano hiboiboika any an-tany efitra, ary hisy renirano any amin’ny lemaka karakaina" (Isaia 35:5,6).

Ny soron'i Kristy no hahatonga anao ho tanora indray

"Aoka ny nofony ho tsara noho ny an’ny tanora, Ary aoka hiverina aminy indray ny heriny tamin’ny fahatanorany" (Joba 33:25).

Ny sorona ataon'i Kristy no avelan'ny fitsanganan'ny maty

"Ary maro amin’ireo matory ao amin’ny vovoky ny tany no hifoha" (Daniela 12:2).

"Ary manantena amin’Andriamanitra aho, araka izay antenain’izy ireo koa, fa hisy fitsanganan’ny marina sy ny tsy marina" (Asan’ny Apostoly 24:15).

"Aza gaga amin’izany fa ho avy ny fotoana handrenesan’izay rehetra any am-pasana ny feony, dia hivoaka izy ireo. Koa izay nanao ny tsara dia hatsangana ho amin’ny fiainana, fa izay zatra nanao ratsy kosa hatsangana ho amin’ny fanamelohana" (Jaona 5:28,29).

"Ary nahita seza fiandrianana fotsy lehibe aho, ary hitako ilay nipetraka teo amboniny. Nandositra tsy ho eo anatrehany ny tany sy ny lanitra, ary tsy nisy toerana ho azy ireo.  Ary hitako ny maty, na ny lehibe na ny kely, nijoro teo anoloan’ny seza fiandrianana, dia nisy horonam-boky novelarina. Fa nisy horonam-boky iray koa novelarina, dia ny horonam-bokin’ny fiainana. Ary ny maty dia notsaraina araka izay voasoratra tao amin’ireo horonam-boky, araka izay nataon’izy ireo. Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao aminy, ary ny fahafatesana sy ny Fasana namoaka ny maty tao aminy, ka samy notsaraina araka izay nataony avy izy ireny" (Apokalypsy 20:11-13).

Ny olona tsy marina natsangana amin'ny maty dia hotsorina amin'ny fihetsika tsara na ratsy ataony, amin'ny paradisa terestrialy ho avy. (Ny fitantanan'ny fitsanganana amin'ny maty eto an-tany; Ny fitsanganana any an-danitra; Ny fitsanganana amin'ny maty eto an-tany)

Ny sorona ataon'i Kristy no ahafahan'ny vahoaka betsaka tafavoaka amin'ny fahoriana lehibe ary hanana fiainana mandrakizay, tsy ho faty

"Taorian’izany, dia nahita aho, ary nisy vahoaka be tsy tambo isaina, avy tamin’ny firenena+ sy foko sy vahoaka ary fiteny rehetra, nitsangana teo anoloan’ny seza fiandrianana sy teo anatrehan’ny Zanak’ondry, nanao akanjo fotsy lava, ary nisy sampana palmie teny an-tanany.  Niantsoantso mafy tsy an-kijanona izy ireo, nanao hoe: “Ny famonjena dia azontsika avy amin’Andriamanitsika, izay mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianana, sy avy amin’ny Zanak’ondry.”

Ary ny anjely rehetra dia nijoro nanodidina ny seza fiandrianana sy ny anti-panahy ary ny zavamananaina efatra, ka niankohoka teo anoloan’ny seza fiandrianana sady nivavaka tamin’Andriamanitra,  nanao hoe: “Amena! Ho an’Andriamanitsika mandrakizay mandrakizay anie ny dera sy ny voninahitra sy ny fahendrena sy ny fisaorana sy ny haja sy ny hery ary ny tanjaka! Amena.”

Koa hoy ny anti-panahy iray tamiko: “Iza moa ireo manao akanjo fotsy lava ireo, ary avy aiza izy ireo?” Koa namaly azy avy hatrany aho hoe: “Ianao no mahalala, tompoko.” Ary hoy izy tamiko: “Ireo no avy tamin’ny fahoriana lehibe, ary ny akanjony nosasany sy nofotsiany tamin’ny ran’ny Zanak’ondry. Izany no antony ijoroany eo anoloan’ny seza fiandrianan’Andriamanitra. Ary manao fanompoana masina ho azy andro aman’alina ao amin’ny tempoliny izy ireo. Ary Ilay mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianana dia hamelatra ny tranolainy eo ambonin’izy ireo. Tsy ho noana na hangetaheta intsony ireo, ary tsy hamely azy ny masoandro na ny hafanana mandoro, satria ny Zanak’ondry, izay eo akaikin’ny seza fiandrianana, dia hiandry azy ireo toy ny ataon’ny mpiandry ondry, ka hitarika azy ho any amin’ny loharanon’ny ranon’aina. Ary hofafan’Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin’ny masony.”" (Apokalypsy 7:9-17). (Vondron'olona maro sy firenena sy fiteny maro be no ho tafita velona amin'ny fahoriana lehibe)

Ny fanjakan'Andriamanitra no hitondra an'izao tontolo izao

"Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra taloha sy ny tany taloha, ary tsy nisy ranomasina intsony. Hitako koa ilay tanàna masina, dia i Jerosalema Vaovao, nidina avy any an-danitra avy any amin’Andriamanitra sady efa voaomana tahaka ny ampakarina mihaingo hihaona amin’ny vadiny. Tamin’izay aho dia nahare feo mafy avy teo amin’ny seza fiandrianana, nanao hoe: “Eo amin’ny olombelona ny tranolain’Andriamanitra, ary izy hiara-mitoetra amin’izy ireo, ary ireo ho olony, ka Andriamanitra mihitsy no ho eo aminy. Ary hofafany ny ranomaso rehetra amin’ny mason’izy ireo, ka tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy intsony ny alahelo na ny fitarainana na ny fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha”" (Apokalipsy 21:1-4) (ny fitantanana eto an-tany ny Fanjakan'Andriamanitra; ny Printsy; ny Pretra; Ireo Levita)

"Mifalia amin’i Jehovah ry olo-marina, ary miravoravoa. Mihobia ianareo rehetra mahitsy fo!" (Salamo 32:11)

Ho velona mandrakizay ny marina ary ho ringana ny ratsy fanahy

"Sambatra ny malemy fanahy, fa izy no handova ny tany" (Matio 5:5).

"Rehefa afaka kelikely, dia tsy hisy intsony ny ratsy fanahy. Handinika an’izay nisy azy ianao, nefa tsy ho eo intsony izy. Fa ny mpandefitra kosa no handova ny tany, Ka tena ho finaritra amin’ny fiadanam-be. Manao tetika hamelezana ny olo-marina ny ratsy fanahy, Ka mihidy vazana aminy. Hihomehezan’i Jehovah anefa izy, Satria hitany fa ho avy ny andro handringanana azy. Manatsoaka sabatra ny ratsy fanahy, sady mamatotra ny tadin tsipìkany, Mba handavoana ny ory sy ny mahantra, Ary hamonoana an’ireo manao izay mahitsy. Ny sabany ihany anefa no hitsatoka amin’ny fony, Ary ho tapaka ny tsipìkany. (...) Ho tapaka ny sandrin’ny ratsy fanahy, Fa i Jehovah kosa hanampy ny olo-marina. (...) Ho ringana ny ratsy fanahy, Ary ny fahavalon’i Jehovah dia ho tahaka ny hakanton’ny kijana, Izay tsy maintsy ho levona. Eny, ho levona ireny ka ho lasa setroka. (...) Ny olo-marina no handova ny tany, Ka honina eo mandrakizay. (...) Aoka ianao hanantena an’i Jehovah sy hanaraka ny lalany, Dia hanandratra anao izy ary handova ny tany ianao. Ho hitanao ny handringanana ny ratsy fanahy. (...) Diniho ny tsy manan-tsiny, ary jereo ny olo-mahitsy, Fa fiadanana no miandry azy amin’ny hoavy. Ho ripaka daholo kosa ny mpandika lalàna, Ary fandringanana no miandry ny ratsy fanahy, amin’ny hoavy. Avy amin’i Jehovah ny famonjena ny olo-marina, Izy no fiarovana mafy ho azy ireo amin’ny fotoam-pahoriana. Hanampy sy hanafaka azy ireo i Jehovah. Hanafaka azy tsy ho azon’ny ratsy fanahy izy ka hamonjy azy, Satria nialoka taminy ireo" (Salamo 37:10-15, 17, 20, 29, 34, 37-40).

"Amin’izay dia handeha amin’ny lalan’ny olona tsara toetra ianao, ary hizotra eo amin’ny lalan’ny olo-marina.  Fa ny olo-mahitsy no honina amin’ny tany, ary ny tsy manan-tsiny ihany no ho sisa tavela eo.  Fa ny ratsy fanahy kosa ho ringana tsy ho amin’ny tany, ary ny mpivadika hesorina tsy ho amin’ny tany. (...) Hahazo fitahiana ny olo-marina, fa fikasana hampiasa herisetra kosa no fonosin’ny tenin’ny ratsy fanahy.  Ny fahatsiarovana ny olo-marina dia hitondra fitahiana ho azy, fa ho lo kosa ny anaran’ny ratsy fanahy" (Ohabolana 2:20-22; 10:6,7).

Hitsahatra ny ady ary hisy fiadanam-po am-po sy amin'ny tany rehetra

"Efa renareo fa voalaza hoe: ‘Tiavo ny namanao ary ankahalao ny fahavalonao.’ Izaho kosa anefa milaza aminareo hoe: Tiavo foana ny fahavalonareo, ary mivavaha foana ho an’izay manenjika anareo,  mba ho tonga zanaky ny Rainareo izay any an-danitra ianareo. Izy mantsy mampiposaka ny masoandrony amin’ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy, ary mandatsaka ny orana amin’ny marina sy ny tsy marina.  Fa raha izay tia anareo ihany no tianareo, inona no valisoa azonareo? Tsy mba manao toy izany koa ve ny mpamory hetra?  Ary raha ny rahalahinareo ihany no arahabainareo, inona no mampiavaka ny ataonareo amin’ny ataon’ny hafa? Tsy mba manao toy izany koa ve ny olona eo amin’izao tontolo izao? Koa tsy maintsy lavorary ianareo, tahaka ny Rainareo any an-danitra izay lavorary" (Matio 5:43-48).

"Raha mamela ny heloky ny olona ianareo, dia hamela ny helokareo koa ny Rainareo any an-danitra. Fa raha tsy mamela ny heloky ny olona kosa ianareo, dia tsy hamela ny helokareo koa ny Rainareo" (Matio 6:14,15).

"Fa hoy i Jesosy taminy: “Avereno amin’ny tranony ny sabatrao, fa ho fatin’ny sabatra izay rehetra mampiasa sabatra"" (Matio 26:52).

"Avia ianareo hijery ny asan’i Jehovah. Manao zava-mahagaga eto an-tany izy. Mampitsahatra ady hatrany amin’ny faran’ny tany izy. Tapatapahiny ny tsipìka, ary potipotehiny ny lefona. Dorany ny kalesin’ady" (Salamo 46:8,9).

"Ary hamoaka didim-pitsarana eo amin’ireo firenena izy, ka hanitsy izay tsy mety eo amin’ireo vahoaka. Dia hanefy ny sabany ho angadinomby izy ireo, ary ny lefony ho antsy fandrantsanam-boaloboka. Tsy hanainga sabatra hifamely ny firenena, ary tsy hianatra ady intsony" (Isaia 2:4).

"Izao no tsy maintsy hitranga any am-parany: Ny tendrombohitra misy ny tranon’i Jehovah dia ho mafy orina sady ho avo noho ny tampon’ireo tendrombohitra, ka hasandratra ho avo noho ireo havoana. Ary hitanjozotra ho any ny olona.  Maro ny firenena ho any, ka hanao hoe: “Avia! Andao isika hiakatra ho any an-tendrombohitr’i Jehovah sy ho any an-tranon’Andriamanitr’i Jakoba. Hampianatra antsika ny lalany izy, ary handeha amin’ny atorony isika.” Fa avy ao Ziona no hivoahan’ny lalàna, ary avy ao Jerosalema ny tenin’i Jehovah. Ary hamoaka didim-pitsarana eo amin’ny firenena maro izy, ka hanitsy izay tsy mety eo amin’ireo firenena matanjaka any lavitra. Dia hanefy ny sabany ho angadinomby izy ireo, ary ny lefony ho antsy fandrantsanam-boaloboka. Na izy ireo, na ireo firenena dia samy tsy hanainga sabatra hifamely. Ary tsy hianatra ady intsony koa izy ireo.  Dia samy hipetraka eny ambanin’ny voalobony sy ny aviaviny izy, ary tsy hisy hampangovitra azy, fa ny vavan’i Jehovah Tompon’ny tafika no efa niteny" (Mika 4:1-4).

Ho be ny sakafo manerana ny tany

"Hahavokatra be ny tany, Ary na eny an-tampon-tendrombohitra aza dia ho be ny vokatra. Ho betsaka toy ny any Libanona ny vokatry ny taniny, Ary hiroborobo toy ny ahitra amin’ny tany ny olona ao an-tanàna" (Salamo 72:16).

"Hanome ranonorana ho an’ny voa afafinao amin’ny tany Izy, ary sakafo matavy sy mahavoky no ho vokatry ny tany. Hiraoka ahitra eny amin’ny kijana malalaka tsara ny biby fiompinao, amin’izany andro izany" (Isaia 30:23).

Ny fahagagana nataon'i Jesoa Kristy, hatanjaka ny finoana amin'ny fanantenana fiainana mandrakizay

"Misy zavatra maro hafa koa nataon’i Jesosy, ary raha nosoratana tamin’ny an-tsipiriany daholo izy ireny, dia ataoko fa na izao tontolo izao aza tsy ho omby ny horonam-boky voasoratra” (Jaona 21:25)

Nanasitrana ny rafozambavin'ny apôstôly Petera i Jesosy Kristy: "Nony niditra tao an-tranon’i Petera i Jesosy, dia nahita ny rafozambavin’i Petera teo am-pandriana fa nanavy.  Koa nokasihin’i Jesosy ny tanany, ka niala tamin-dravehivavy ny fanaviany. Ary niarina izy ka nikarakara an’i Jesosy" (Matio 8:14,15).

Nanasitrana lehilahy jamba iray i Jesosy Kristy: "Raha nanakaiky an’i Jeriko izy, dia nisy lehilahy anankiray jamba nipetraka nangataka teo amoron-dalana. Nandre vahoaka be nandalo ilay lehilahy, ka nanontany izay anton’izany. Ary hoy ny olona: “Jesosy avy any Nazareta no mandalo!” Dia niantso mafy ilay jamba hoe: “Mba iantrao aho, ry Jesosy Zanak’i Davida ô!” Ary niteny mafy azy mba hangina izay nandeha teny aloha, fa vao mainka izy niantsoantso mafy hoe: “Mba iantrao aho, ry Zanak’i Davida ô!” Dia nijanona i Jesosy ka nasainy nentina teo aminy ralehilahy. Rehefa nanatona ralehilahy, dia nanontany azy i Jesosy hoe: “Inona no tianao hataoko aminao?” Hoy izy: “Tompo ô, mba ataovy mahita indray aho.” Koa hoy i Jesosy: “Aoka ianao hahita indray, ny finoanao no nahasitrana anao.” Ary avy hatrany dia nahita indray ralehilahy, ka nanomboka nanaraka an’i Jesosy ary nanome voninahitra an’Andriamanitra. Dia nidera an’Andriamanitra koa ny olona rehetra nahita izany" (Lioka 18:35-43).

Nanasitrana boka i Jesoa Kristy: "Nisy boka nanatona azy koa, izay niangavy azy, eny, nandohalika ary nanao taminy hoe: "Nisy boka koa tonga teo aminy, ka nandohalika sady niangavy azy mafy hoe: “Raha mba sitrakao fotsiny mantsy ny hanadio ahy, dia ho vitanao izany.”  Koa nangoraka azy izy ka nanatsotra ny tanany sady nikasika azy, ary niteny taminy hoe: “Sitrako tokoa. Madiova ianao.”  Koa afaka taminy avy hatrany ny habokana, ka nanjary nadio izy" (Marka 1:40-42).

Nanasitrana lehilahy iray tsy afaka mandeha i Jesoa Kristy: "Nisy fetin’ny Jiosy taorian’izany, ka niakatra tany Jerosalema i Jesosy.  Ary any Jerosalema, eo akaikin’ny vavahadin’ondry, dia misy dobo atao amin’ny teny hebreo hoe Betesda, izay misy lala-mitafo dimy. Tao no nandrian’olona maro be, dia ny marary, ny jamba, ny malemy tongotra, ary ny kilemaina. Ary nisy lehilahy efa narary nandritra ny valo amby telopolo taona koa tao. Nahita azy nandry teo i Jesosy, ary nahalala fa efa ela no naharariany, ka hoy izy taminy: “Te ho sitrana ve ianao?”  Dia namaly ilay marary hoe: “Tsy mba misy olona mametraka ahy ao anaty dobo, tompoko, rehefa mihetsika ny rano. Fa raha vao manatona aho, dia misy olona misosoka midina eo alohako.” Hoy i Jesosy: “Mitsangàna, batao ny fandriananao ka mandehana.” Dia sitrana avy hatrany ilay lehilahy, ary nobatainy ny fandriana keliny ka nandeha izy” (Jaona 5:1-9).

Nampitsahatra tafiotra i Jesosy Kristy: "Nony niakatra tao an-tsambokely izy, dia nanaraka azy ny mpianany. Ary nanjary nisamboaravoara be ny ranomasina, ka saron’ny onja tsikelikely ilay sambokely. Natory anefa i Jesosy. Nanatona àry izy ireo ka namoha azy, sady niteny hoe: “Tompo ô, vonjeo fa ho faty isika!” Hoy anefa izy tamin’ireo: “Nahoana ianareo no saro-tahotra, ry kely finoana?” Koa niarina izy, ary noteneniny mafy ny rivotra sy ny ranomasina ka nanjary tony dia tony ny andro. Ary talanjona ireo ka niteny hoe: “Fa olona manao ahoana loatra àry izy ity, fa hatramin’ny rivotra sy ny ranomasina aza mankatò azy?”" (Matio 8:23-27). Io fahagagana io dia mampiseho fa any amin'ny paradisa an-tany dia tsy hisy intsony ny tafio-drivotra na tondra-drano izay hiteraka loza.

Nanangana tovolahy i Jesosy Kristy: "Taoriana kelin’izay, dia nankany amin’ny tanàna atao hoe Naina izy, ary nisy vahoaka be niara-dia taminy, ankoatra ny mpianany. Rehefa nanakaiky ny vavahadin’ny tanàna izy, dia nisy faty nentina nivoaka, izay zanaka lahitokan-dreniny, ary efa mpitondratena koa ravehivavy. Ary nisy vahoaka be avy ao an-tanàna niaraka tamin-dravehivavy. Raha vao nahita azy ny Tompo, dia nangoraka azy ka nanao taminy hoe: “Aza mitomany intsony.” Dia nanatona izy ka nikasika an’ilay filanjana faty ary nijanona ny mpilanja. Koa hoy izy: “Ry tovolahy, hoy aho aminao: Miarena!” Dia niarina ny maty ary nanomboka niteny, ka natolotr’i Jesosy an-dreniny. Ary raiki-tahotra ny rehetra ka nanome voninahitra an’Andriamanitra nanao hoe: “Mpaminany lehibe no efa mitsangana eto amintsika”, sy hoe: “Mitsinjo ny vahoakany Andriamanitra.” Dia niely eran’i Jodia sy ny faritra rehetra manodidina izany vaovao momba azy izany” (Lioka 7:11-17).

Natsangan'i Jesosy Kristy tamin'ny zanakavavin'i Jairo: "Ary raha mbola niteny izy, dia nisy olona tonga avy any an-tranon’ilay mpitantana ny synagoga nilaza hoe: “Maty ny zanakao, fa aza manahirana ny mpampianatra intsony.” Ren’i Jesosy izany, ka hoy izy: “Aza matahotra! Minoa fotsiny dia ho voavonjy izy.” Rehefa tonga teo amin’ilay trano i Jesosy, dia tsy nisy navelany hiditra afa-tsy i Petera sy Jaona sy Jakoba ary ny ray aman-drenin’ilay zazavavy.  Nitomany daholo ny olona sady nikapo-tratra noho ny alahelony an-drazazavavy. Koa hoy i Jesosy: “Aza mitomany intsony, fa tsy maty izy fa matory.” Dia nihomehezan’ireo izy, satria fantatr’izy ireo fa maty razazavavy.  Nandray ny tanany anefa i Jesosy, ka niantso hoe: “Ry zazavavy, miarena!” Dia nody indray ny ainy, ka niarina avy hatrany izy ary nasain’i Jesosy nomena hanina. Ary faly loatra ny ray aman-dreniny, kanefa tsy navelan’i Jesosy hilazalaza tamin’olona momba izay nitranga izy ireo" (Lioka 8:49-56).

Jesosy Kristy dia nanangana an'i Lazarosy namany izay efa maty efatra andro lasa izay: "Mbola tsy tonga tao an-tanàna anefa i Jesosy, fa mbola teo amin’ilay nitsenan’i Marta azy.  Rehefa nahita an’i Maria nitsangana avy hatrany sy lasa nandeha ireo Jiosy niaraka taminy tao an-tranony sy nampionona azy, dia nanaraka azy satria noheveriny fa nandeha hitomany tany am-pasana izy. Nony tonga teo amin’i Jesosy i Maria, dia niankohoka avy hatrany teo amin’ny tongony raha vao nahita azy, ka nanao hoe: “Tompo ô, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahiko.” Nalahelo mafy i Jesosy tao am-pony tao sady ory dia ory, rehefa nahita an’i Maria sy ireo Jiosy niaraka taminy nigogogogo nitomany. Dia hoy izy: “Aiza no nametrahanareo azy?” Hoy ireo: “Tompo ô, andao jereo!” Ary nirotsaka ny ranomason’i Jesosy.  Koa hoy ny Jiosy: “Lehibe tokoa izany fitiavany azy izany!” Hoy anefa ny sasany: “Tsy hain’io lehilahy nampahiratra ny mason’ny jamba io ve ny nisakana an’ity iray ity tsy ho faty?”

Nalahelo mafy indray i Jesosy tao am-pony tao, ary nankeo amin’ny fasana izy, avy eo. Lava-bato ilay izy, ary nisy vato niankina taminy.  Ary hoy i Jesosy: “Esory ny vato.” Fa hoy i Marta, anabavin’ny maty: “Tompo ô, tsy maintsy maimbo izy izao, satria efa efatra andro izay.” Hoy i Jesosy: “Tsy efa nilazako moa ianao fa raha mino ianao, dia hahita ny voninahitr’Andriamanitra?”  Dia nesorin’ireo ilay vato, ary niandrandra ny lanitra i Jesosy, ka nanao hoe: “Misaotra anao aho, Ray ô, fa efa nihaino ahy ianao. Fantatro fa mihaino ahy foana ianao, fa noho ireto vahoaka mijoro manodidina ahy ireto no nilazako izany, mba hinoany fa ianao no naniraka ahy.” Rehefa avy nilaza izany izy, dia niantso mafy hoe: “Ry Lazarosy, mivoaha!” Dia nivoaka ilay lehilahy efa maty, mbola nisy fehim-paty ny tongony aman-tanany, ary nisy fehy lamba ny tarehiny. Hoy i Jesosy tamin’ny olona: “Vahao izy, ka avelao handeha”" (Jaona 11:30-44).

Nanao fahagagana maro hafa i Jesoa Kristy. Manamafy orina ny finoantsika izy ireo ary mandrisika antsika ary mahita maso ireo fitahiana maro ho tonga eto an-tany. Ny teny nosoratan'ny apôstôly Jaona dia manisa tsara ny fahagagana maro nataon'i Jesosy Kristy, ho antoka iray hitranga eto an-tany: "Misy zavatra maro hafa koa nataon’i Jesosy, ary raha nosoratana tamin’ny an-tsipiriany daholo izy ireny, dia ataoko fa na izao tontolo izao aza tsy ho omby ny horonam-boky voasoratra” (Jaona 21:25).

Ny fampianarana fototra ao amin'ny Baiboly

Andriamanitra manana anarana hoe: Jehovah: "Izaho no Jehovah! Izany no anarako. Koa ny voninahitro tsy homeko ny hafa, ary ny fiderana ahy tsy homeko ho an’ny sary sokitra" (Isaia 42:8) (The Revealed Name). Tsy maintsy mivavaka an'i Jehovah irery ihany isika: "Mendrika handray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery ianao, Jehovah ô, eny, ry Andriamanitray ô, satria namorona ny zava-drehetra ianao, ary noho ny sitraponao no nampisy sy namoronana azy ireny" (Apokalypsy 4:11). Tokony ho tia Azy amin'ny herintsika rehetra isika: "Dia hoy i Jesosy taminy: “Tiavo i Jehovah Andriamanitrao amin’ny fonao manontolo sy ny tenanao manontolo ary ny sainao manontolo.’ Izany no didy lehibe indrindra sady voalohany" (Matio 22:37,38). Andriamanitra dia tsy Andriamanitra telo izay iray. Ny Andriamanitra telo izay iray tsy fampianarana Baiboly izany (Worship Jehovah; In Congregation).

 

Jesosy Kristy no hany Zanak'Andriamanitra, amin'ny heviny hoe Izy no hany Zanak'Andriamanitra, noforonin'Andriamanitra mivantana: "Ary nanontany ny mpianany i Jesosy nony tonga tao amin’ny faritr’i Kaisaria-Filipo, nanao hoe: “Lazain’ny olona ho iza moa ny Zanak’olona?” Dia hoy ireo: “Ny sasany milaza hoe Jaona Mpanao Batisa, ny hafa hoe Elia, ary misy koa manao hoe Jeremia na ny iray amin’ny mpaminany.” Ary hoy izy taminy: “Fa ianareo kosa milaza hoe iza aho?” Dia hoy ny navalin’i Simona Petera: “Ianao no Kristy, Zanak’ilay Andriamanitra velona.” Ary hoy ny navalin’i Jesosy azy: “Sambatra ianao, ry Simona zanak’i Jona, satria tsy nofo aman-dra no nampiharihary izany taminao, fa ny Raiko any an-danitra" (Matio 16:13-17, Jaona 1:1-3). Jesosy Kristy dia tsy Andriamanitra Tsitoha ary tsy anisan'ny Andriamanitra telo izay iray (Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ).

 

Ny fanahy masina no hery ampiasain'Andriamanitra. Tsy olona izy: "Ary nisy lela maro toy ny afo niseho tamin’izy ireo, ary nizarazara ireny ka nisy iray avy nankeo ambonin’ny tsirairay" (Asa 2:3). Ny Fanahy Masina dia tsy anisan'ny Trinite.

 

Ny Baiboly dia Tenin'Andriamanitra: "Ny Soratra Masina iray manontolo dia avy amin’ny herin’ny fanahy masin’Andriamanitra, ary mahasoa mba hampianarana, hananarana, hanitsiana izay diso, hanafaizana araka ny fahamarinana, mba hahatonga ny olon’Andriamanitra ho tena mahay sy ho ampy fitaovana tsara ho amin’ny asa tsara rehetra" (2 Timoty 3:16-17). Tsy maintsy mamaky izany isika, mandalina izany, ary mampihatra izany eo amin'ny fiainantsika: "Fa ny lalàn’i Jehovah no mahafinaritra azy, Eny, ny lalàny no vakiny moramora andro aman’alina. Ho toy ny hazo nambolena eo amoron’ny rano mikoriana izy, Dia hazo mamoa amin’ny fotoanany, Ary tsy mba malazo ny raviny. Hahomby daholo izay ataony" (Salamo 1:1-3) (Read The Bible Daily).

 

Ny soron'i Kristy ihany no mamela ny famelana ny fahotana sy ny fanasitranana ary ny fitsanganana amin'ny maty amin'ny maty: "Fa lehibe tokoa ny fitiavan’Andriamanitra an’izao tontolo izao, ka nomeny ny Zanany lahitokana mba tsy ho ringana izay rehetra maneho finoana azy, fa hanana fiainana mandrakizay. (...) Izay maneho finoana+ ny Zanaka dia manana fiainana mandrakizay. Izay tsy mankatò ny Zanaka kosa tsy hahita fiainana, fa ny fahatezeran’Andriamanitra no mitoetra eo aminy" (Jaona 3:16,36, Matio 20:28) (Fahatsiarovana; The Release).

 

Ny Fanjakan'Andriamanitra dia fitondram-panjakana any an-danitra, izay napetraka tany an-danitra tamin'ny 1914, ary ny Mpanjaka dia i Jesosy Kristy niaraka tamin'ny mpanjaka sy mpisorona 144 000 izay "Jerosalema Vaovao", ilay ampakarin'i Kristy. Io fitondram-panjakan'Andriamanitra any an-danitra io dia hamarana ny fitondran'olombelona amin'izao fotoana izao mandritra ny fahoriana lehibe, ary hiorina amin'ny tany: "Amin’ny andron’ireo mpanjaka ireo, dia hanorina fanjakana tsy ho rava mandrakizay ilay Andriamanitry ny lanitra, ary tsy ho lasan’olon-kafa izany fanjakana izany. Hotorotoroin’izy io sy hofoanany ireo fanjakana rehetra ireo, fa izy kosa haharitra mandritra ny fotoana tsy voafetra" (Apokalypsy 12:7-12, 21: 1-4, Matio 6:9,10, Daniela 2:44) (The End of Patriotism; The King Jesus Christ; The Earthly Administration of the Kingdom of God).

 

Ny fahafatesana dia mifanohitra amin'ny fiainana. Maty ny fanahy ary levona ny fanahy (ny hery velona): "Aza matoky ny olona ambony Na ny zanak’olombelona izay tsy mahavonjy. Miala ny ainy, ary miverina amin’ny tany nakana azy izy, Ka androtr’iny ihany, dia foana ny eritreriny" (Salamo 146:3,4, Mpitoriteny 3:19,20, 9: 5,10).

 

Hisy fitsanganan'ny marina sy ny tsy marina: "Aza gaga amin’izany fa ho avy ny fotoana handrenesan’izay rehetra any am-pasana ny feony, dia hivoaka izy ireo. Koa izay nanao ny tsara dia hatsangana ho amin’ny fiainana, fa izay zatra nanao ratsy kosa hatsangana ho amin’ny fanamelohana" (Jaona 5:28,29, Asan'ny Apôstôly 24:15). Ny tsy rariny dia hotsaraina noho ny fihetsika nataony nandritra ny fitondran'ny 1000 taona (fa tsy noho ny fihetsika nataon'izy ireo taloha): "Ary nahita seza fiandrianana fotsy lehibe aho, ary hitako ilay nipetraka teo amboniny. Nandositra tsy ho eo anatrehany ny tany sy ny lanitra, ary tsy nisy toerana ho azy ireo. Ary hitako ny maty, na ny lehibe na ny kely, nijoro teo anoloan’ny seza fiandrianana, dia nisy horonam-boky novelarina. Fa nisy horonam-boky iray koa novelarina, dia ny horonam-bokin’ny fiainana. Ary ny maty dia notsaraina araka izay voasoratra tao amin’ireo horonam-boky, araka izay nataon’izy ireo. Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao aminy, ary ny fahafatesana sy ny Fasana namoaka ny maty tao aminy, ka samy notsaraina araka izay nataony avy izy ireny" (Apokalypsy 20:11-13) (The Administration of the Earthly Resurrection; The Earthly Resurrection; The Judgment of the unrighteous).

 

Olona 144 000 ihany no hiaraka amin'i Jesoa Kristy any an-danitra: "Ary hitako ny Zanak’ondry nitsangana teo amin’ny Tendrombohitra Ziona, ary nisy efatra arivo sy efatra alina sy iray hetsy niaraka taminy, nanana ny anaran’ny Zanak’ondry sy ny anaran’ny Rainy voasoratra teo amin’ny handrin’izy ireo. Ary nahare feo avy any an-danitra aho, toy ny feon’ny rano be sy toy ny feon’ny kotroka mafy. Ny feo izay reko dia toy ny an’ny mpihira izay nampiaraka ny hirany tamin’ny harpa sady nitendry harpa. Ary nihira toa hira vaovao teo anoloan’ny seza fiandrianana sy teo anatrehan’ny zavamananaina efatra sy ny anti-panahy izy ireo. Ary tsy nisy nahay izany hira izany, afa-tsy ny efatra arivo sy efatra alina sy iray hetsy, izay novidina avy teto an-tany. Izy ireo no tsy nandoto tena tamin’ny vehivavy, fa virjiny izy raha ny marina. Izy ireo no nanaraka foana ny Zanak’ondry na taiza na taiza nalehany. Novidina avy teo amin’ny olombelona izy ireo ho voaloham-bokatra ho an’Andriamanitra sy ny Zanak’ondry, ary tsy nisy lainga hita teo am-bavany sady tsy nisy tsiny ireo" (Apokalypsy 7:3-8; 14:1-5). Ny vahoaka be voalaza ao amin'ny Apokalypsy 7:9-17 dia ireo izay ho tafavoaka velona amin'ny fahoriana lehibe ary hiaina mandrakizay ao amin'ny paradisa eto an-tany: "Taorian’izany, dia nahita aho, ary nisy vahoaka be tsy tambo isaina, avy tamin’ny firenena sy foko sy vahoaka ary fiteny rehetra, nitsangana teo anoloan’ny seza fiandrianana sy teo anatrehan’ny Zanak’ondry, nanao akanjo fotsy lava, ary nisy sampana palmie teny an-tanany. (...) Koa namaly azy avy hatrany aho hoe: “Ianao no mahalala, tompoko.” Ary hoy izy tamiko: “Ireo no avy tamin’ny fahoriana lehibe, ary ny akanjony nosasany sy nofotsiany tamin’ny ran’ny Zanak’ondry. Izany no antony ijoroany eo anoloan’ny seza fiandrianan’Andriamanitra. Ary manao fanompoana masina ho azy andro aman’alina ao amin’ny tempoliny izy ireo. Ary Ilay mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianana dia hamelatra ny tranolainy eo ambonin’izy ireo. Tsy ho noana na hangetaheta intsony ireo, ary tsy hamely azy ny masoandro na ny hafanana mandoro, satria ny Zanak’ondry, izay eo akaikin’ny seza fiandrianana, dia hiandry azy ireo toy ny ataon’ny mpiandry ondry, ka hitarika azy ho any amin’ny loharanon’ny ranon’aina. Ary hofafan’Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin’ny masony" (Apokalypsy 7:9-17) (The Heavenly Resurrection (144000); The Great Crowd).

 

Miaina ny andro farany isika izay hiafara amin'ny fahoriana lehibe (Matio 24,25, Marka 13, Lioka 21, Apokalypsy 19:11-21): "Raha mbola nipetraka teo amin’ny Tendrombohitra Oliva izy, dia nanatona azy mitokana ny mpianany, ka niteny hoe: “Lazao aminay hoe rahoviana no hitranga izany, ary inona no ho famantarana ny fanatrehanao sy ny fifaranan’ny rafitr’ity tontolo ity? (...) Fa amin’izany fotoana izany, dia hisy fahoriana lehibe izay mbola tsy nisy toa azy hatramin’ny niandohan’izao tontolo izao ka mandraka ankehitriny, sady tsy hisy intsony" (Matio 24:3,21) (The Great Tribulation; The King Jesus Christ).

 

Ho paradisa eto an-tany: "Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra taloha sy ny tany taloha, ary tsy nisy ranomasina+ intsony. Hitako koa ilay tanàna masina, dia i Jerosalema Vaovao, nidina avy any an-danitra avy any amin’Andriamanitra sady efa voaomana tahaka ny ampakarina mihaingo hihaona amin’ny vadiny. Tamin’izay aho dia nahare feo mafy avy teo amin’ny seza fiandrianana, nanao hoe: “Eo amin’ny olombelona ny tranolain’Andriamanitra, ary izy hiara-mitoetra amin’izy ireo, ary ireo ho olony, ka Andriamanitra mihitsy no ho eo aminy. Ary hofafany ny ranomaso rehetra amin’ny mason’izy ireo, ka tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy intsony ny alahelo na ny fitarainana na ny fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha" (Isaia 11,35,65, Apokalypsy 21:1-5) (The Release).

 

Andriamanitra dia namela ny ratsy. Izany dia nanome valiny ny fanambin'ny devoly ho amin'ny maha-ara-dalàna ny fiandrianan'i Jehovah (Genesisy 3:1-6) (Satan Hurled). Ary koa hanome valiny ny fiampangan'ny devoly momba ny fahitsian'ny olombelona (Joba 1: 7-12; 2: 1-6). Tsy Andriamanitra no mahatonga ny fijaliana: "Rehefa misy fitsapana, dia aoka izy tsy hilaza hoe: “Fitsapana avy amin’Andriamanitra izao.” Sady tsy azo tsapaina amin-javatra ratsy mantsy Andriamanitra, no tsy mitsapa na iza na iza amin’izany koa" (Jakoba 1:13). Ny fijaliana dia vokatry ny antony efatra lehibe: Ny devoly dia mety hitarika ny fijaliana (fa tsy foana) (Joba 1: 7-12; 2: 1-6). Ny fijaliana dia vokatry ny fahotana nataonay tamin'ny filalaovana an'i Adama izay mitondra antsika amin'ny fahanterana sy ny aretina ary ny fahafatesana (Romana 5:12, 6:23). Ny fijaliana dia mety ho vokatry ny fanapahan-kevitra ratsy ataon'ny olona (Deoteronomia 32: 5, Romana 7:19). Ny fijaliana dia mety vokatry ny "fotoana tsy ampoizina sy ny zava-mitranga" izay mahatonga ny olona ho diso toerana amin'ny fotoan-tsarotra (Mpitoriteny 9:11). Isika dia tsy "voatendry" hanao ny tsara na ny ratsy, fa amin'ny alalan'ny safidy malalaka dia misafidy ny hanao "tsara" na "ratsy" (Deoteronomia 30: 15).

 

Tsy maintsy manompo ny tombontsoan'ny fanjakan'Andriamanitra isika. Natao batisa ary hanao araka izay voasoratra ao amin'ny Baiboly: "Koa mandehana àry, ataovy mpianatra ny olona any amin’ny firenena rehetra, ka ataovy batisa amin’ny anaran’ny Ray sy amin’ny anaran’ny Zanaka ary amin’ny anaran’ny fanahy masina. Ampianaro izy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo. Ary homba anareo foana aho, mandra-pahatongan’ny fifaranan’ny rafitr’ity tontolo ity" (Matio 24:14; 28: 19,20) (The Baptism) (The Good News; The End of Patriotism).

 

 

Voarara ao amin'ny Baiboly

 

Ny fankahalana dia voarara: "Izay rehetra mankahala ny rahalahiny dia mpamono olona, ary fantatrareo fa tsy misy mpamono olona manana fiainana mandrakizay mitoetra ao aminy" (1 Jaona 3:15). Mamono olona, dia voarara namono olona noho ny antony manokana, vono olona amin'ny alalan'ny fitiavan-tanindrazana ara-pivavahana na ny fitiavan-tanindrazana dia voarara-panjakana "Fa hoy i Jesosy taminy: “Avereno amin’ny tranony ny sabatrao, fa ho fatin’ny sabatra izay rehetra mampiasa sabatra" (Matio 26:52) (The End of Patriotism).

 

Aza mangalatra: "Aoka ny mpangalatra tsy hangalatra intsony, fa aoka kosa izy hiasa mafy, ka hampiasa ny tanany hanaovana asa tsara, mba hanan-javatra hozaraina amin’izay sahirana" (Efesianina 4:28).

 

Ny lainga dia voarara: "Aza mifandainga ianareo. Esory ny toetra taloha mbamin’ireo fanao niaraka taminy" (Kolosiana 3:9).

 

Fandrarana hafa ny Baiboly:

 

"Fa sitraky ny fanahy masina sy izahay ny tsy hanampy enta-mavesatra anareo, afa-tsy ireto zavatra tsy maintsy hotandremana ireto: Ny mifady ny zavatra natao sorona ho an’ny sampy, sy ny ra sy ny biby nokendaina ary ny fijangajangana. Hahasoa anareo ny mitandrina tsara ireo zavatra ireo. Mirary soa ho anareo izahay!" (Asan'ny Apostoly 15:19,20,28,29).

 

Zavatra amin'ny sampy no voarara: Ireo dia "zavatra" mifandraika amin'ny fombafomba ara-pivavahana mifanohitra amin'ny Baiboly, fankalazana ny fetin'ny mpanompo sampy. Izany dia mety ho ara-pivavahana fanao talohan'ny hamono na ny fihinanana ny hena: "Hano foana izay rehetra amidy eny amin’ny tsena fivarotan-kena, fa aza manontany noho ny feon’ny fieritreretanareo. Fa “an’i Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy.” Raha misy tsy mpino manasa anareo ka te ho any ianareo, dia hano izay rehetra aroso eo anoloanareo, ka aza manontany sao hampikorontana ny feon’ny fieritreretanareo izany. Fa raha misy kosa miteny aminareo hoe: “Zavatra natolotra ho sorona ity”, dia aza mihinana noho ilay nampahafantatra anareo sy noho ny feon’ny fieritreretana. “Feon’ny fieritreretana”, hoy aho, nefa tsy ny anao, fa ny an’ilay olona. Fa nahoana ny fahafahako no tsarain’ny feon’ny fieritreretan’ny olon-kafa? Raha mihinana aho sady misaotra, nahoana aho no haratsina amin’izay anaovako fisaorana?" (1 Korintiana 10: 25-30).

 

"Aza manaiky hiray zioga amin’ny tsy mpino. Fa inona no ifandraisan’ny fahamarinana sy ny fandikan-dalàna? Ary inona no iombonan’ny mazava sy ny maizina? Inona no ifanarahan’i Kristy sy Beliala? Inona no zavatra iombonan’ny mino amin’ny tsy mpino? Ary inona no ifanarahan’ny tempolin’Andriamanitra amin’ny sampy? Fa tempolin’ilay Andriamanitra velona isika, araka ny voalazan’Andriamanitra hoe: “Honina eo amin’izy ireo aho+ sady ho eo aminy, dia ho Andriamaniny aho, ary izy ho oloko.” “‘Koa mivoaha eo aminy ianareo, ary misaraha aminy’, hoy i Jehovah, ‘ary aza mikasika intsony izay maloto’”, “‘dia handray anareo aho.’” “‘Ary ho rainareo aho, ary ianareo ho zanako lahy sy zanako vavy’, hoy i Jehovah, ilay Mahery Indrindra" (2 Korintiana 6:14-18).

 

Aza manompo sampy. Ny anankiray dia tsy maintsy manimba ny sampy rehetra na sary, hiampita, sarivongana ho an'ny fivavahana: "Midira amin’ny vavahady tery. Fa lehibe sady malalaka ny lalana mankany amin’ny fandringanana, ka maro no miditra any. Tery kosa ny vavahady ary ety ny lalana mankany amin’ny fiainana, ka vitsy no mahita azy. “Mitandrema amin’ny mpaminany sandoka tonga eo aminareo, fa mitafy hodi-janak’ondry izy ireny nefa ao anatiny ao amboadia mpiremby. Ny voa izay vokariny no hahafantaranareo tsara azy ireny. Mioty voaloboka na aviavy eny amin’ny tsilo ve ny olona? Toy izany koa fa ny hazo tsara rehetra dia mamoa voa tsara, ary ny hazo ratsy rehetra kosa mamoa voa ratsy. Tsy mety mamoa voa ratsy ny hazo tsara, ary tsy mety mamoa voa tsara ny hazo ratsy. Hokapaina ka hatsipy any anaty afo ny hazo rehetra tsy mamoa voa tsara. Koa ny voa izay vokariny àry no hahafantaranareo tsara an’ireny olona ireny. “Tsy izay rehetra milaza amiko hoe: ‘Tompo ô, Tompo ô’, no hiditra ao amin’ny fanjakan’ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon’ny Raiko izay any an-danitra. Maro no hilaza amiko amin’izany andro izany hoe: ‘Tompo ô, Tompo ô, moa ve izahay tsy efa naminany tamin’ny anaranao, sy efa namoaka demonia tamin’ny anaranao, ary efa nanao fahagagana maro tamin’ny anaranao?’ Hotsoriko aminy anefa amin’izay fotoana izay hoe: Tsy fantatro mihitsy ianareo! Mialà amiko, ianareo mpandika lalàna" (Matio 7: 13-23). Aza mampiasa ny spiritisma: sikidy, majika, astrolojia ... Tokony hamotika ny zavatra rehetra mifandraika spiritisma: "Ary maro tamin’ireo zatra nampiasa herin’ny maizina no nanangona ny bokiny ka nandoro izany teo anatrehan’ny rehetra. Dia natambatr’izy ireo ny tokom-bidin’izany ka hitany fa farantsa volafotsy dimy alina. Koa niroborobo be àry ny tenin’i Jehovah, sady tena nahery" (Asa 19:19, 20).

 

Aza mijery sarimihetsika na sary vetaveta, na herisetra sy maharikoriko. Mialà amin'ny filokana, fampiasana zava-mahadomelina, toy ny marijuana, betel, sigara, fisotroana tafahoatra: "Koa miangavy anareo aho, ry rahalahy, noho ny fangoraham-pon’Andriamanitra, mba hatolotrareo ny tenanareo ho sorona velona sy masina ary ankasitrahan’Andriamanitra. Izany dia fanompoana masina ampiasanareo ny sainareo" (Romana 12:1, Matio 5:27-30, Salamo 11:5).

 

Fijangajangana ara-nofo (fijangajangana): ny fanitsakitsaham-bady, ny firaisana ara-nofo tsy manambady (lahy / vavy) , lehilahy miray amin'ny lehilahy: "Tsy fantatrareo angaha fa tsy handova ny fanjakan’Andriamanitra ny olona tsy marina? Aza manaiky ho voafitaka ianareo: Fa na mpijangajanga, na mpanompo sampy, na mpanitsakitsa-bady, na lehilahy manaiky hanaovan-dehilahy firaisana, na lehilahy miray amin’ny lehilahy, na mpangalatra, na olona manana faniriana tsy mety afa-po, na mpimamo, na mpanevateva, na mpanao an-keriny, dia tsy handova ny fanjakan’Andriamanitra" (1 Korintiana 6:9,10). "Aoka ho mendri-kaja eo imason’ny olona rehetra ny fanambadiana, ary aoka tsy ho voaloto ny fandrianan’ny mpivady, fa homelohin’Andriamanitra ny mpijangajanga sy ny mpanitsakitsa-bady" (Hebreo 13: 4).

 

ny olona tsirairay ao anatin'ity toe-javatra izay te hanao ny sitrapon'Andriamanitra ity, dia tsy maintsy mampihatra ny toe-javatra misy azy, "mijanona" miaraka amin'ny vadiny voalohany izay nanambady (1 Timoty 3: 2) "mpivady iray vehivavy "): "Koa vonoy ireo fironan-dratsy ao amin’ny rantsambatanareo, dia fijangajangana, fahalotoana, filan’ny nofo, fanirian-dratsy, ary ny fitsiriritana izay fanompoan-tsampy" (Kolosiana 3: 5).

 

Aza mihinan-dra, na akory fampidiran-dra: "Fa izao ihany no tsy azonareo hanina: Ny nofo misy aina, izany hoe mbola misy ra" (Genesisy 9:4) (The Sacred Blood; The Sacred Life).

 

"Fa ny ventin-kanina kosa dia ho an’ny olona matotra, izay manana fahaiza-misaina efa nozarina hanavaka ny tsara sy ny ratsy, satria nampiasaina" (Hebreo 5:14) (SPIRITUAL MATURITY).

 Nampanantena Jehovah

Fahatsiarovana ny fahafatesan'i Jesoa Kristy

Hanao inona?

 

Ny fampanantenana'Andriamanitra

English: http://www.yomelyah.com/439659476

Frantsay: http://www.yomelijah.com/433820451

Espaniola: http://www.yomeliah.com/441564813

Portigey: http://www.yomelias.com/435612656

 

Main menu:

English: http://www.yomelyah.com/435871998

Frantsay: http://www.yomelijah.com/433820120

Espaniola: http://www.yomeliah.com/435160491

Portigey: http://www.yomelias.com/435612345

TWITTER

FACEBOOK

FACEBOOK BLOG