"kumelwe nijabule nje kuphela" (Duteronome 16:15)

Impilo yaphakade ngokukhululwa kwesintu ebugqilini besono

"Ngoba uNkulunkulu walithanda izwe kangangokuba waze wanikela ngeNdodana yakhe ezelwe yodwa, ukuze wonke umuntu obonisa ukholo kuyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. (…) Obonisa ukholo eNdodaneni unokuphila okuphakade; ongayilaleli iNdodana ngeke akubone ukuphila, kodwa ulaka lukaNkulunkulu luhlezi phezu kwakhe"

(NgokukaJohane 3:16,36)

Lapho uJesu esemhlabeni, wayevame ukufundisa ithemba lokuphila okuphakade. Kodwa-ke, wabuye wafundisa ukuthi impilo yangaphakade izotholakala kuphela ngokukholwa emhlatshelweni kaKristu (NgokukaJohane 3:16,36). Umhlatshelo kaKristu uzovumela ukwelashwa kabusha futhi uvuko.

Izinzuzo Zomhlatshelo KaKristu

"Njengoba nje neNdodana yomuntu ingezelanga ukukhonzwa, kodwa ukukhonza nokunikela umphefumulo wayo ube yisihlengo sabaningi"

(Matewu 20:28)

"UJehova ngokwakhe wasinqanda isimo sobuthunjwa sikaJobe lapho ethandazela abangane bakhe, futhi uJehova waqala ukwenezela kukho konke okwakungokukaJobe, ngokuphindwe kabili" (Jobe 42:10). Kuzoba yinto efanayo kuwo wonke amalungu esixuku esikhulu ayobe esindile kusizi olukhulu, uJehova uNkulunkulu, ngeNkosi uJesu Kristu, ozobusisa: "Bhekani! Sithi bayajabula labo abaye bakhuthazela. Niye nezwa ngokukhuthazela kukaJobe futhi nabona umphumela uJehova awunikeza, ukuthi uJehova unothando futhi unesihe” (Jakobe 5:11) (INkosi uJesu Kristu izobusisa abantu).

Umhlatshelo kaKristu uvumela intethelelo, uvuko, ukuphulukiswa kanye nokuvuselelwa kabusha.

(Umhlatshelo kaKristu uvumela ukuthethelelwa, nenani lesihlengo elivumela ukushintshaniswa kwemizimba ngovuko, ukuvuselelwa kabusha ngokuphulukiswa)

(Isixuku esikhulu sezizwe zonke sizosinda osizini olukhulu (Isambulo 7:9-17))

Umhlatshelo kaKhristu ozokwelapha isintu

"Akekho ohlala khona oyothi: “Ngiyagula.” Abantu abahlala ezweni kuyoba yilabo abaxolelwe isiphambeko sabo" (u-Isaya 33:24).

"Ngaleso sikhathi amehlo ezimpumputhe ayovulwa, nazo kanye izindlebe zabayizithulu ziyovulwa. Ngaleso sikhathi olunyonga uyoqombola njengendluzele, nolimi loyisimungulu luyokhamuluka ngokuthokoza. Ngoba kuyobe kuqhume amanzi ehlane, nezifufula ethafeni eliwugwadule” (u-Isaya 35:5,6).

Umhlatshelo kaKhristu uzokukwenza ube insizwa noma ntokazi futhi

"Inyama yakhe mayibe ntsha kunasebusheni; Makabuyele ezinsukwini zobungqabavu bobusha bakhe" (Jobe 33:25).

Umhlatjelo kaKrestu uzokuvumela ukuvuswa kwabahlongakeleko

"Futhi kuyoba nabaningi balabo abalele othulini lomhlabathi abayovuka" (Daniyeli 12:2).

"futhi nginethemba kuNkulunkulu, okuyithemba nalaba bantu ngokwabo abanalo, lokuthi kuyoba khona uvuko lwabalungile nabangalungile" (Izenzo 24:15).

"Ningamangali ngalokhu, ngoba ihora liyeza lapho bonke abasemathuneni beyokhunjulwa futhi bayolizwa izwi layo  baphume, abenze okuhle baphumele ovukweni lokuphila, ababenomkhuba wokwenza okubi ovukweni lokwahlulelwa” (NgokukaJohane 5:28,29).

"Ngabona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe nalowo owayehlezi kuso. Umhlaba nezulu kwabaleka phambi kwakhe, indawo yako ayibange isatholakala.  Ngabona abafileyo, abakhulu nabancane, bemi phambi kwesihlalo sobukhosi, futhi imiqulu yavulwa. Kodwa nomunye umqulu wavulwa; umqulu wokuphila. Abafileyo bahlulelwa ngokwalezo zinto ezazilotshwe emiqulwini ngokwezenzo zabo.  Ulwandle lwakhipha abafileyo ababekulo, nokufa neHayidesi kwakhipha abafileyo  ababekukho, bahlulelwa ngamunye ngokwezenzo zabo” (Isambulo 20:11-13).

Abantu abavusiwe abangalungile, bayohlulelwa ngesisekelo sezenzo zabo ezinhle noma ezimbi, epharadesi lomhlaba elizayo. (Ukuphathwa kovuko lwasemhlabeni; Ukuvuka kwasezulwini; Uvuko lwasemhlabeni)

Umhlatshelo kaKristu uzovumela isixuku esikhulu ukusinda osizini olukhulu futhi sibe nokuphila okuphakade ngaphandle kokufa

"Ngemva kwalezi zinto ngabona, bheka! isixuku esikhulu, okungekho muntu owakwazi ukusibala, siphuma kuzo zonke izizwe nezinhlanga nabantu nezilimi, simi phambi kwesihlalo sobukhosi naphambi kweWundlu, sigqoke izembatho ezimhlophe; kukhona amagatsha esundu ezandleni zaso. Saqhubeka simemeza ngezwi elikhulu, sithi: “Insindiso yethu ivela kuNkulunkulu wethu, ohlezi esihlalweni sobukhosi, nakulo iWundlu.”

Zonke izingelosi zazimi zizungeze isihlalo sobukhosi nabadala nezidalwa ezine eziphilayo, futhi zawa ngobuso phambi kwesihlalo sobukhosi zakhulekela uNkulunkulu, zithi: “Amen! Isibusiso nenkazimulo nokuhlakanipha nokubonga nodumo namandla makube kuNkulunkulu wethu kuze kube phakade naphakade. Amen."

Esabela kulokhu omunye kubadala wathi kimi: “Laba abagqoké izembatho ezimhlophe, bangobani futhi bavelephi?” Ngaso leso sikhathi ngathi kuye: “Nkosi yami, nguwe owaziyo.” Wathi kimi: “Laba yilabo abaphuma osizini olukhulu, abaye bahlanza izembatho zabo zaba mhlophe egazini leWundlu.  Kungakho bephambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu; banikela inkonzo engcwele kuye imini nobusuku ethempelini lakhe; Lowo ohlezi esihlalweni sobukhosi uyokwendlala itende lakhe phezu kwabo. Ngeke besalamba noma besoma, ilanga nanoma yikuphi ukushisa okuhangulayo ngeke kusabashisa,  ngoba iWundlu, eliphakathi kwesihlalo sobukhosi, liyobelusa, futhi liyobaqondisa emithonjeni yamanzi okuphila. UNkulunkulu uyosula zonke izinyembezi emehlweni abo.”" (Isambulo 7:9-17). (Isixuku esikhulu sazo zonke izizwe, izinhlanga nezilimi sizosinda osizini olukhulu)

Umbuso kaNkulunkulu uzobusa umhlaba

"Ngabona futhi izulu elisha nomhlaba omusha; ngoba izulu langaphambili nomhlaba wangaphambili kudlulile, nolwandle alusekho. Ngabona nomuzi ongcwele, iJerusalema Elisha, wehla uvela ezulwini kuNkulunkulu futhi ulungisiwe njengomlobokazi ehlotshiselwe umyeni wakhe. Ngemva kwalokho ngezwa izwi elikhulu livela esihlalweni sobukhosi lithi: “Bheka! Itende likaNkulunkulu likanye nabantu, uyohlala nabo, babe ngabantu bakhe. UNkulunkulu ngokwakhe uyoba nabo. Uyosula zonke izinyembezi emehlweni abo, ukufa ngeke kusaba khona, noma ukulila noma ukukhala noma ubuhlungu ngeke kusaba khona. Izinto zangaphambili zidlulile”" (Isambulo 21:1-4) (Ukuphathwa kwasemhlabeni koMbuso kaNkulunkulu; INkosana; Abaphristi; AmaLevi)

"Thokozani ngoJehova nijabule, nina enilungile; Nimemeze ngenjabulo, nonke nina eniqotho enhliziyweni" (AmaHubo 32:11)

Olungileyo uyophila ingunaphakade ababi bayobhubha

"Bayajabula abamnene ngoba bayodla ifa lomhlaba" (Mathewu 5:5).

"Sekusele isikhashana nje, ababi bazobe bengasekho; Uyoyibheka indawo yabo, Bayobe bengekho. Kodwa abamnene bayodla ifa lomhlaba, Bayothola injabulo enkulu ngenxa yokuthula okuchichimayo. Umuntu omubi wakhela olungile uzungu; Umgedlela amazinyo. Kodwa uJehova uyomhleka, Ngoba uyazi ukuthi usuku lwakhe luyeza. Ababi bahosha izinkemba zabo, bacibishela imicibisholo yabo Ukuze bawise abacindezelwe nabampofu, Ukuze babulale abaqotho endleleni yabo. Kodwa inkemba yabo iyogwaza inhliziyo yabo; Imicibisholo yabo iyophulwa. (...) Ngoba izingalo zababi ziyophulwa, Kodwa uJehova uyomsekela olungile. (...) Kodwa ababi bayoshabalala; Izitha zikaJehova ziyoshabalala njengamadlelo aluhlaza; Ziyonyamalala njengentuthu. (...) Abalungile bayodla ifa lomhlaba, Bahlale kuwo kuze kube phakade. (...) Themba uJehova, uhambe ngendlela yakhe, Uyokuphakamisa ukuba udle ifa lomhlaba. Uyobukela lapho ababi bebhujiswa. (...) Mqaphele ongasoleki, Ugcine oqotho ephambi kwamehlo akho, Ngoba ikusasa lalowo muntu liyoba nokuthula. Kodwa zonke izeqamthetho ziyobhujiswa; Abantu ababi ngeke babe nalo ikusasa. Insindiso yabalungile ivela kuJehova; Uyinqaba yabo ngesikhathi sokucindezeleka. UJehova uyobasiza abakhulule. Uyobakhulula kubantu ababi abasindise, Ngoba baphephela kuye" (AmaHubo 37:10-15, 17, 20, 29, 34, 37-40).

"Ngakho landela indlela yabantu abalungile Uhlale endleleni yabalungile. Ngoba ngabaqotho kuphela abayohlala emhlabeni, Abangasoleki abayosala kuwo. Ababi bayonqunywa emhlabeni, Abakhohlisayo bayosishulwa kuwo. (...) Izibusiso zisekhanda lolungile, Kodwa umlomo womubi ufihla ubudlova. Olungile uyokhunjulwa, kukhulunywe kahle ngaye, Kodwa igama lomubi liyobola" (IzAga 2:20-22; 10:6,7).

Izimpi ziyophela kuzoba nokuthula ezinhliziyweni nasemhlabeni wonke

"Nizwile ukuthi kwathiwa: ‘Kumelwe uthande umakhelwane wakho futhi uzonde isitha sakho.’ Nokho, mina ngithi kini: Qhubekani nithanda izitha zenu, nithandazela nalabo abanishushisayo, ukuze nizibonakalise ningamadodana kaYihlo osemazulwini, njengoba yena enza ukuba ilanga lakhe liphumele abantu ababi nabahle futhi enza ukuba imvula ine phezu kwabalungile nabangalungile. Ngoba uma nithanda labo abanithandayo, ninamvuzo muni? Abaqoqi bentela abenzi yini nabo into efanayo? Kanti uma nibingelela abafowenu kuphela, nenza lukhulu luni? Abantu bezizwe abenzi yini nabo into efanayo? Ngakho kumelwe nibe ngabaphelele, njengoba noYihlo wasezulwini ephelele” (Mathewu 5:43-48).

"Ngoba uma nithethelela abantu amaphutha abo, noYihlo osezulwini uzonithethelela nani; kanti uma ningabathetheleli abantu amaphutha abo, noYihlo ngeke awathethelele amaphutha enu" (Mathewu 6:14,15).

"Khona-ke uJesu wathi kuye: “Buyisela inkemba yakho endaweni yayo, ngoba bonke abaphatha inkemba bayofa ngenkemba""(Mathewu 26:52).

"Wozani nibone imisebenzi kaJehova, Ukuthi uzenze kanjani izinto ezimangalisayo emhlabeni. Uqeda izimpi emhlabeni wonke. Uphula umnsalo anqamule umkhonto ube yizicucu; Izinqola zempi uzishisa ngomlilo" (AmaHubo 46:8,9).

"Uyokhipha isahlulelo phakathi kwezizwe Alungise izindaba ngokuqondene nabantu bezizwe eziningi. Ziyokhanda izinkemba zazo zibe ngamageja Nemikhonto yazo ibe ngocelemba. Izizwe ngeke ziphakamiselane inkemba, Ngeke zisayifunda impi" (Isaya 2:4).

"Ezinsukwini zokugcina, Intaba yendlu kaJehova Iyomiswa iqine ibe ngaphezu kweziqongo zezintaba, Iyophakanyiswa ngaphezu kwamagquma, Izizwe ziyothutheleka kuyo. Izizwe eziningi ziyohamba zithi: “Wozani sikhuphukele entabeni kaJehova Nasendlini kaNkulunkulu kaJakobe. Uzosifundisa izindlela zakhe Sihambe ezindleleni zakhe.” Ngoba umthetho uyophuma eZiyoni, Nezwi likaJehova eJerusalema. Uyokhipha isahlulelo phakathi kwezizwe eziningi, Alungise izindaba ngokuqondene nezizwe ezinamandla ezikude. Ziyokhanda izinkemba zazo zibe amageja Nemikhonto yazo ibe ocelemba. Izizwe ngeke ziphakamiselane inkemba, Futhi ngeke zisayifunda impi. Bayohlala kube yilowo nalowo ngaphansi kwesihlahla sakhe samagilebhisi nangaphansi kwesihlahla sakhe somkhiwane, Akekho oyobenza besabe, Ngoba umlomo kaJehova wamabutho ukhulumile" (Mika 4:1-4).

Kuyoba nenala yokudla emhlabeni wonke

"Kuyoba nenala yokudla okusanhlamvu emhlabeni; Kuyochichima phezu kwezintaba. Amasimu enkosi ayothela kakhulu njengaseLebhanoni, Nasemadolobheni abantu bayoba baningi njengotshani obusemhlabeni" (AmaHubo 72:16).

"Uyoletha imvula yokunisela imbewu yenu eniyihlwanyele emhlabathini, nesinkwa esikhiqizwa umhlabathi siyoba siningi sibe nomsoco. Ngalolo suku imfuyo yenu iyoklaba emadlelweni avulekile" (Isaya 30:23).

Izimangaliso zikaJesu Kristu zokuqinisa ukholo ethembeni lokuphila okuphakade

"Eqinisweni, kukhona nezinye izinto eziningi uJesu azenza, lezo engicabanga ukuthi, uma bezingalotshwa ngemininingwane egcwele, izwe ngokwalo belingenakukwazi ukuyiqukatha imiqulu ebiyolotshwa” (Johane 21:25)

UJesu Kristu waphulukisa umkhwekazi kamphostoli uPhetro: "UJesu, lapho efika endlini kaPetru, wabona umkhwekazi wakhe elele phansi egula enomkhuhlane.  Ngakho wathinta isandla sakhe, umkhuhlane wamyeka, wavuka waqala ukumkhonza” (uMathewu 8:14,15).

UJesu Kristu upholisa umuntu oyimpumputhe: "Njengoba esondela eJeriko impumputhe ethile yayihlezi eceleni kwendlela inxiba.  Ngoba yayizwe isixuku sidlula yaqala ukubuza ukuthi lokhu kungase kube kusho ukuthini.  Bayibikela bathi: “Kudlula uJesu umNazaretha!”  Khona-ke yamemeza, yathi: “Jesu, Ndodana kaDavide, yiba nesihe kimi!”  Labo ababehamba phambili bayithethisa bethi mayithule, kodwa yaqhubeka imemeza nakakhulu, ithi: “Ndodana kaDavide, yiba nesihe kimi.”  Khona-ke uJesu wema, wayala ukuba lo muntu aholelwe kuye. Ngemva kokuba esesondele, uJesu wambuza:  “Ufuna ngikwenzeleni?” Wathi: “Nkosi, mangiphinde ngibone.”  Ngakho uJesu wathi kuye: “Phinda ubone; ukholo lwakho lukuphilisile.”  Ngaso leso sikhathi waphinde wabona, waqala ukumlandela, ekhazimulisa uNkulunkulu. Futhi, bonke abantu, lapho bekubona, badumisa uNkulunkulu" (uLuka 18:35-43).

UJesu Kristu uphilisa onochoko: "Kweza onochoko kuye, wamncenga eguqe nangedolo, ethi kuye: “Uma nje uthanda, ungangenza ngihlanzeke.”  Khona-ke waba nesihawu, welula isandla sakhe wamthinta, wathi kuye: “Ngiyathanda. Hlanzeka.”  Masinyane uchoko lwashabalala kuye, wahlanzeka" (Marku 1:40-42).

UJesu Kristu uphilisa umuntu okhubazekile: "Ngemva kwalezi zinto kwaba nomkhosi wamaJuda, futhi uJesu wakhuphukela eJerusalema. Esangweni lezimvu eJerusalema kukhona ichibi elibizwa ngokuthi iBhethesda ngesiHebheru, elinemipheme emihlanu. Ngaphansi kwayo kwakulele uquqaba lwabagulayo, izimpumputhe, izinyonga, nalabo ababenamalungu ashwabeneyo. Kodwa kwakukhona umuntu othile owayesegule iminyaka engamashumi amathathu nesishiyagalombili. Ebona lo muntu elele phansi, futhi eqaphela ukuthi kakade wayesegule isikhathi eside, uJesu wathi kuye: “Uyafuna ukuphila?” Lo muntu ogulayo wamphendula wathi: “Mnumzane, anginaye umuntu wokungifaka echibini lapho amanzi enyakaziswa; ngithi lapho ngiseza kwehle omunye ngaphambi kwami.”  UJesu wathi kuye: “Vuka, thatha uhlaka lwakho uhambe.”  Ngemva kwalokho lo muntu waphila masinyane, futhi wathatha uhlaka lwakhe wahamba” (NgokukaJohane 5:1-9).

UJesu Kristu uvimba isivunguvungu: "Lapho engena esikebheni, abafundi bakhe bamlandela. Manje, bheka! ulwandle lwayaluza kakhulu, kangangokuthi isikebhe sase simbozwa amagagasi; nokho, yena wayelele. Base beza bamvusa, bethi: “Nkosi, sisindise, siyabhubha!” Kodwa wathi kubo: “Kungani ninengebhe, nina eninokholo oluncane?” Khona-ke, evuka, wayikhuza imimoya nolwandle, kwaba nokuzola okukhulu. Ngakho la madoda amangala futhi athi: “Kanti luhlobo luni lomuntu lolu, olalelwa ngisho nayimimoya nolwandle?”" (Matewu 8:23-27). Lesi simangaliso sibonisa ukuthi epharadesi lasemhlabeni ngeke zisaba khona izivunguvungu noma izikhukhula ezizodala inhlekelele.

UJesu Kristu uvusa indodana yomfelokazi: "Ngokushesha ngemva kwalokhu waya emzini okuthiwa iNayini, abafundi bakhe nesixuku esikhulu babehamba naye. Njengoba esondela eduze kwesango lomuzi, bheka! kwakuthwelwe umuntu ofile kuphunywa naye, indodana ezelwe yodwa kunina. Ngaphandle kwalokho, wayengumfelokazi. Isixuku esikhulu esivela emzini naso sasinaye.  Lapho iNkosi imbona, yamhawukela, yathi kuye: “Yeka ukukhala.”  Ngemva kwalokho yasondela yathinta uhlaka, ababeluthwele bema, yathi: “Nsizwa, ngithi kuwe, Vuka!”  Lo muntu ofile wavuka wahlala futhi waqala ukukhuluma, yamnika unina.  Manje bonke bagajwa ukwesaba, bakhazimulisa uNkulunkulu, bethi: “Kuvezwe umprofethi omkhulu phakathi kwethu,” bethi futhi, “UNkulunkulu ubanakile abantu bakhe.” Lezi zindaba eziphathelene nayo zasakazekela kulo lonke elaseJudiya nakuyo yonke indawo” (Luka 7:11-17).

UJesu Krestu uvusa indodakazi kaJayirosi: "Esakhuluma, kweza ummeleli othile wesikhulu esengamele sesinagoge ethi: “Indodakazi yakho ifile; ungabe usamhlupha umfundisi.”  Lapho ezwa lokhu, uJesu wamphendula: “Ungesabi, kuphela bonakalisa ukholo, izosinda.”  Lapho efika endlini akavumelanga muntu ukuba angene naye ngaphandle kukaPetru noJohane noJakobe noyise nonina wentombazane. Kodwa abantu babeyikhalela bonke futhi bezishaya ngenxa yosizi. Ngakho wathi: “Yekani ukukhala, ngoba ayifile ilele.”  Khona-ke bamhleka usulu, ngoba babazi ukuthi ifile. Kodwa wayibamba ngesandla wamemeza, ethi: “Ntombazane, vuka!”  Umoya wayo wabuya, yavuka ngaso leso sikhathi, wayala ukuba inikwe ukudla. Abazali bayo babejabule ngokwedlulele; kodwa wabayala ukuba bangatsheli muntu ngokwakwenzekile" (Luka 8:49-56).

UJesu Kristu uvusa umngani wakhe uLazaru, owayeshone ezinsukwini ezine ezedlule: "Eqinisweni, uJesu wayengakafiki emzaneni, kodwa wayesesendaweni uMarta ayemhlangabeze kuyo. Ngakho-ke amaJuda ayenaye endlini futhi emduduza, lapho ebona uMariya esukuma masinyane ephuma, amlandela, ecabanga ukuthi uya ethuneni uyokhalela khona. Ngakho lapho uMariya efika lapho uJesu ayekhona futhi embona, wawela ezinyaweni zakhe, wathi kuye: “Nkosi, ukube ubulapha umfowethu ngabe akafanga.” Ngakho-ke, lapho uJesu embona ekhala namaJuda ayeze naye ekhala, wabubula emoyeni futhi wakhathazeka; wathi: “Nimbekephi?” Bathi kuye: “Nkosi, woza uzobona.” UJesu wakhala izinyembezi. Ngakho-ke amaJuda athi: “Bhekani ukuthi ubemthanda kangakanani!” Kodwa amanye kuwo athi: “Lo muntu owavula amehlo empumputhe ubengenakukwazi yini ukuvimbela lona ukuba angafi?”

Ngakho uJesu, ngemva kokububula futhi ngaphakathi kuye, wafika ethuneni. Eqinisweni, lalingumhume, futhi kwakuncike itshe kulo.  UJesu wathi: “Susani itshe.” UMarta, udadewabo woshonile, wathi kuye: “Nkosi, ngalesi sikhathi kumelwe ukuba useyanuka, ngoba sekuyizinsuku ezine.” UJesu wathi kuye: “Angikutshelanga yini ukuthi uma ungase ukholwe uzobona inkazimulo kaNkulunkulu na?”  Ngakho-ke balisusa itshe. UJesu waphakamisela amehlo akhe ezulwini wathi: “Baba, ngiyakubonga ngoba ungizwile.  Yiqiniso, bengazi ukuthi uyangizwa ngaso sonke isikhathi; kodwa ngikhulume ngenxa yalesi sixuku esimi lapha, ukuze sikholwe ukuthi wena ungithumile.” Lapho esezishilo lezi zinto, wamemeza ngezwi elikhulu wathi: “Lazaru, phuma!” Lo muntu owayefile waphuma izinyawo nezandla zakhe ziboshwe ngokokusonga, ubuso bakhe buboshwe bonke ngendwangu. UJesu wathi kubo: “Mthukululeni nimyeke ahambe.”" (Johane 11:30-44).

UJesu Kristu wenza nezinye izimangaliso eziningi. Baqinisa ukholo lwethu, basikhuthaze futhi babe nombono wezibusiso eziningi eziyoba khona emhlabeni. Amagama abhaliwe omphostoli uJohane afingqa inani lezimangaliso uJesu Kristu azenza, njengesiqinisekiso salokho okuzokwenzeka emhlabeni: "Eqinisweni, kukhona nezinye izinto eziningi uJesu azenza, lezo engicabanga ukuthi, uma bezingalotshwa ngemininingwane egcwele, izwe ngokwalo belingenakukwazi ukuyiqukatha imiqulu ebiyolotshwa” (Johane 21:25).

Imfundiso eyisisekelo yeBhayibheli

UNkulunkulu unegama: Jehova: "NginguJehova. Yilelo igama lami; futhi angisoze nganika muntu omunye inkazimulo yami, noma imifanekiso ebaziwe udumo lwami" (Isaya 42:8) (The Revealed Name). Kumelwe sikhulekele Jehova kuphela: "Uyakufanelekela, Jehova, yebo Nkulunkulu wethu, ukwamukela inkazimulo nodumo namandla, ngoba wadala zonke izinto, nangenxa yentando yakho zaba khona zadalwa" (IsAmbulo 4:11). Kumelwe simthande ngayo yonke amandla ethu okuphila: " Wathi kuye: “‘Kumelwe uthande uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangayo yonke ingqondo yakho.’ Lona ngumyalo omkhulu kunayo yonke futhi ungowokuqala" (Mathewu 22:37,38). UNkulunkulu akayenaZiqu-zintathu. UZiqu-zintathu akuyona imfundiso yeBhayibheli (Worship Jehovah; In Congregation).

 

UJesu Kristu uyiNdodana kaNkulunkulu yedwa kuphela ngomqondo wokuthi uyiNdodana kaNkulunkulu yedwa eyadalwa ngqo nguNkulunkulu: "Manje lapho esefiké ezingxenyeni zaseKhesariya Filipi, uJesu wabuza abafundi bakhe wathi: “Abantu bathi iNdodana yomuntu ingubani?” Bathi: “Abanye bathi inguJohane uMbhapathizi, abanye bathi ingu-Eliya, kanti abanye bathi inguJeremiya noma ingomunye wabaprofethi.” Wathi kubo: “Nina-ke nithi ngingubani?” USimoni Petru ephendula wathi: “UnguKristu, iNdodana kaNkulunkulu ophilayo.” UJesu ephendula wathi kuye: “Uyajabula Simoni ndodana kaJona, ngoba lokhu awukwambulelwanga yinyama negazi, kodwa ukwambulelwe nguBaba osemazulwini" (Mathewu 16:13-17, Johane 1:1-3). UJesu Kristu akayena uNkulunkulu uMninimandla onke futhi akayona ingxenye kaZiqu-zintathu (Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ).

 

Umoya ongcwele amandla kaNkulunkulu asebenzayo. Akayena umuntu: "Kwabonakala kubo okunjengamalangabi, kwasakazeka, ngakunye kwahlala phezu kwalowo nalowo kubo" (IzEnzo 2:3). UMoya oNgcwele awuyona ingxenye kaZiqu-zintathu.

 

IBhayibheli liyiZwi likaNkulunkulu: "Yonke imiBhalo iphefumulelwe uNkulunkulu futhi inenzuzo yokufundisa, yokusola, yokuqondisa izinto, yokuyala ekulungeni, ukuze umuntu kaNkulunkulu afaneleke ngokugcwele, ayihlomele ngokuphelele yonke imisebenzi emihle" (2 Thimothewu 3:16,17). Kufanele sikufunde futhi siyisebenzise ekuphileni kwethu: "Kodwa injabulo yakhe isemthethweni kaJehova, Futhi ufunda umthetho wakhe ngezwi eliphansi imini nobusuku. Ngokuqinisekile uyoba njengomuthi otshalwe ngasemifudlaneni yamanzi, Othela isithelo sawo ngenkathi yaso Nomahlamvu awo angabuni, Futhi konke akwenzayo kuyophumelela" (AmaHubo 1:1-3) (Read The Bible Daily).

 

Ukukholwa kuphela emhlatshelweni kaKristu kuvumela ukuthethelelwa kwezono futhi ukuphulukiswa nokuvuswa kwabafileyo kamuva: "Ngoba uNkulunkulu walithanda izwe kangangokuba waze wanikela ngeNdodana yakhe ezelwe yodwa, ukuze wonke umuntu obonisa ukholo kuyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. (...) Obonisa ukholo eNdodaneni unokuphila okuphakade; ongayilaleli iNdodana ngeke akubone ukuphila, kodwa ulaka lukaNkulunkulu luhlezi phezu kwakhe" (Johane 3:16,36, Matewu 20:28) (Inkumbulo; The Release).

 

UMbuso kaNkulunkulu unguhulumeni wasezulwini owasungulwa ezulwini ngo-1914, futhi iNkosi ikhona uJesu Kristu ehambisana namakhosi nabapristi abangu-144 000 abakha "iJerusalema Elisha," umlobokazi kaKristu. Uhulumeni kaNkulunkulu wasezulwini uzoqeda ukubusa kwabantu okwamanje phakathi nosizi olukhulu, futhi uyobusa umhlaba: "Ezinsukwini zalawo makhosi uNkulunkulu wezulu uyomisa umbuso ongeke neze uchithwe. Futhi lowo mbuso ngeke udluliselwe kwabanye abantu. Uyochoboza uqede yonke le mibuso, wona uqobo ume kuze kube nini nanini" (isAmbulo 12:7-12, 21:1-4, uMathewu 6:9,10, uDaniel 2:44) (The End of Patriotism; The King Jesus Christ; The Earthly Administration of the Kingdom of God).

 

Ukufa kukuphikisana nokuphila. Umphefumulo uyafa futhi umoya (amandla okuphila) uyanyamalala: "Ningabeki ithemba lenu ezicukuthwaneni, Noma endodaneni yomuntu wasemhlabeni, okungekhona okwayo ukusindisa. Umoya wayo uyaphuma, iphindela emhlabathini wayo; Ngalolo suku imicabango yayo iyashabalala" (iHubo 146:3,4, umShumayeli 3:19,20, 9:5,10).

 

Kuyoba khona uvuko lwabalungile nabangalungile: "Ningamangali ngalokhu, ngoba ihora liyeza lapho bonke abasemathuneni beyokhunjulwa futhi bayolizwa izwi layo baphume, abenze okuhle baphumele ovukweni lokuphila, ababenomkhuba wokwenza okubi ovukweni lokwahlulelwa" (Johane 5:28,29, IzEnzo 24:15). Abangalungile bayokwahlulelwa ngesisekelo sokuziphatha kwabo phakathi nokubusa kweminyaka eyi-1000 (hhayi ngokuziphatha kwabo kwangaphambili): "Ngabona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe nalowo owayehlezi kuso. Umhlaba nezulu kwabaleka phambi kwakhe, indawo yako ayibange isatholakala. Ngabona abafileyo, abakhulu nabancane, bemi phambi kwesihlalo sobukhosi, futhi imiqulu yavulwa. Kodwa nomunye umqulu wavulwa; umqulu wokuphila. Abafileyo bahlulelwa ngokwalezo zinto ezazilotshwe emiqulwini ngokwezenzo zabo. Ulwandle lwakhipha abafileyo ababekulo, nokufa neHayidesi kwakhipha abafileyo ababekukho, bahlulelwa ngamunye ngokwezenzo zabo" (IsAmbulo 20:11-13) (The Administration of the Earthly Resurrection; The Earthly Resurrection; The Judgment of the unrighteous).

 

Abantu abayi-144 000 kuphela abayoya ezulwini noJesu Kristu: "Futhi ngabona, bheka! iWundlu limi eNtabeni iZiyoni, kumi kanye nalo abayizinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane kulotshwé igama lalo negama likaYise emabunzini abo. Ngezwa umsindo uvela ezulwini unjengomsindo wamanzi amaningi nanjengomsindo wokuduma okukhulu kwezulu; umsindo engawuzwa wawunjengowabahlabeleli futhi beshaya amahabhu abo. Bayahlabelela, behlabelela okungathi yingoma entsha phambi kwesihlalo sobukhosi naphambi kwezidalwa ezine eziphilayo nabadala; futhi akekho owakwazi ukuyazi kahle leyo ngoma ngaphandle kwabayizinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane, abathengwé emhlabeni. Laba yibo abangazange bazingcolise ngabesifazane; eqinisweni, bayizintombi. Laba yibo abaqhubeka belandela iWundlu kungakhathaliseki ukuthi liyaphi. Laba bathengwa kubantu njengolibo kuNkulunkulu neWundlu, futhi akukho manga atholakala emilonyeni yabo; abanasici" (IsAmbulo 7:3-8; 14:1-5). Isixuku esikhulu esishiwo kusAmbulo 7:9-17 yilabo abayosinda osizini olukhulu futhi baphile phakade ipharadesi esemhlabeni: "Ngemva kwalezi zinto ngabona, bheka! isixuku esikhulu, okungekho muntu owakwazi ukusibala, siphuma kuzo zonke izizwe nezinhlanga nabantu nezilimi, simi phambi kwesihlalo sobukhosi naphambi kweWundlu, sigqoke izembatho ezimhlophe; kukhona amagatsha esundu+ ezandleni zaso. (...) Ngaso leso sikhathi ngathi kuye: “Nkosi yami, nguwe owaziyo.” Wathi kimi: “Laba yilabo abaphuma osizini olukhulu, abaye bahlanza izembatho zabo zaba mhlophe egazini leWundlu. Kungakho bephambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu; banikela inkonzo engcwele kuye imini nobusuku ethempelini lakhe; Lowo ohlezi esihlalweni sobukhosi uyokwendlala itende lakhe phezu kwabo. Ngeke besalamba noma besoma, ilanga nanoma yikuphi ukushisa okuhangulayo ngeke kusabashisa, ngoba iWundlu, eliphakathi kwesihlalo sobukhosi, liyobelusa, futhi liyobaqondisa emithonjeni yamanzi okuphila. UNkulunkulu uyosula zonke izinyembezi emehlweni abo" (kusAmbulo 7:9-17) (The Heavenly Resurrection (144000); The Great Crowd).

 

Siphila ezinsukwini zokugcina ezizophela "ekuhluphekeni okukhulu (Mathewu 24:25, Marku 13, Luka 21, IsAmbulo 19: 11-21). Ukuba khona (Parousia) kaKristu sekuqalile ngokungabonakali kusukela ngo-1914 futhi kuzophela ekupheleni kweminyaka eyinkulungwane: "Esahlezi eNtabeni Yeminqumo, abafundi beza kuye ngasese, bathi: “Sitshele, Ziyokwenzeka nini lezi zinto, futhi siyoba yini isibonakaliso sokuba khona kwakho nesesiphelo sesimiso sezinto?” (...) ngoba ngaleso sikhathi kuyoba khona usizi olukhulu olungakaze lube khona kusukela ekuqaleni kwezwe kuze kube manje, cha, futhi olungasayikuphinde lube khona" (Mathewu 24:3,21) (The Great Tribulation; The King Jesus Christ).

 

IPharadesi liyoba emhlabeni: "Ngabona futhi izulu elisha nomhlaba omusha; ngoba izulu langaphambili nomhlaba wangaphambili kudlulile, nolwandle alusekho. Ngabona nomuzi ongcwele, iJerusalema Elisha, wehla uvela ezulwini kuNkulunkulu futhi ulungisiwe njengomlobokazi ehlotshiselwe umyeni wakhe. Ngemva kwalokho ngezwa izwi elikhulu livela esihlalweni sobukhosi lithi: “Bheka! Itende likaNkulunkulu likanye nabantu, uyohlala nabo, babe ngabantu bakhe. UNkulunkulu ngokwakhe uyoba nabo. Uyosula zonke izinyembezi emehlweni abo, ukufa ngeke kusaba khona, noma ukulila noma ukukhala noma ubuhlungu ngeke kusaba khona. Izinto zangaphambili zidlulile" (Isaya 11,35,65, IsAmbulo 21:1-5) (The Release).

UNkulunkulu wavumela ububi. Lokhu kwaphendula inselele kaDeveli ngokuqondene nobukhosi bukaJehova (uGenesise 3:1-6) (Satan Hurled). Futhi ukuphendula inselele kaSathane mayelana nokuthembeka kwezidalwa zabantu (Jobe 1:7-12; 2:1-6). Akuyena uNkulunkulu obangela ukuhlupheka: "Uma umuntu elingwa makangasho ukuthi: “Ngilingwa uNkulunkulu.” Ngoba uNkulunkulu akanakulingwa ngezinto ezimbi futhi yena ngokwakhe akalingi muntu" (Jakobe 1:13). Ukuhlupheka kubangelwa yizici ezine eziyinhloko: UDeveli kungaba nguye obangela ukuhlupheka (kodwa hhayi njalo) (Jobe 1:7-12; 2: 1-6). Ukuhlupheka kungumphumela wesimo sethu esinesono sokuhlahlela u-Adamu esiholela ekugugeni, ukugula nokufa (KwabaseRoma 5:12, 6:23). Ukuhlupheka kungabangelwa izinqumo ezimbi zabantu (ngakith noma kulabo bantu) (Duteronomi 32:5, Roma 7:19). Ukuhlupheka kungabangela "izikhathi nezikhathi ezingalindelekile" ezibangela ukuthi umuntu abe endaweni engafanele ngesikhathi esingalungile (UmShumayeli 9:11). I-Destiny ayiyona imfundiso yeBhayibheli, asikho "I-Destiny" ukwenza okuhle noma okubi, kodwa ngesisekelo senkululeko yokuzikhethela, sikhetha ukwenza "okuhle" noma "okubi" (Duteronomi 30:15).

 

Kumele sikhonze izithakazelo zombuso kaNkulunkulu. Ukuze ubhapathizwe futhi wenze ngokuvumelana nalokho okulotshwe eBhayibhelini: "Ngakho-ke hambani niyokwenza abantu bazo zonke izizwe babe abafundi, nibabhapathize+ egameni likaYise neleNdodana nelomoya ongcwele, nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Bhekani! Nginani izinsuku zonke kuze kube isiphelo sesimiso sezinto" (Mathewu 24:14; 28:19,20) (The Baptism) (The Good News; The End of Patriotism).

 

Kungavunyelwe eBhayibhelini

 

Inzondo kungavunyelwe: "Wonke umuntu ozonda umfowabo ungumbulali, futhi niyazi ukuthi akukho mbulali onokuphila okuphakade okuhlezi kuye" (1 Johane 3:15). Ukubulala kungavunyelwe ukubulala ngenxa yezizathu zomuntu siqu: "Khona-ke uJesu wathi kuye: “Buyisela inkemba yakho endaweni yayo, ngoba bonke abaphatha inkemba bayobhubha ngenkemba" (Mathewu 26:52) (The End of Patriotism).

 

impango nokuhuheka amanga akuvunyelwe: "Owebayo makangabe eseba, kodwa kunalokho makasebenze kanzima, enze umsebenzi omuhle ngezandla zakhe, ukuze abe nokuthile kokwabela umuntu oswele" (Efesu 4:28).

 

"Ningaqambi amanga omunye komunye. Hlubulani ubuntu obudala nemikhuba yabo" (KwabaseKolose 3: 9).

 

Okunye okuvinjelwe eBhayibhelini:

 

"Ngoba umoya ongcwele nathi ngokwethu sikubone kukuhle ukunganezeli omunye umthwalo osindayo kini, ngaphandle kwalezi zinto ezidingekile, ukuba niqhubeke nideda ezintweni ezihlatshelwe izithombe nasegazini nasezintweni eziklinyiwe nasebufebeni. Uma nizigcina ngokucophelela kulezi zinto, niyochuma. Mpilonhle!" (IzE. 15: 19,20,28,29).

 

Lezi "izinto ethelelekile" ezihlobene nemikhuba yenkolo ephikisana neBhayibheli, ukugubha amaholide amaqaba. Kungaba imikhuba yenkolo ngaphambi kokuhlatshwa noma udle inyama: "Konke okuthengiswa emakethe yenyama qhubekani nikudla, ningabuzi ngenxa kanembeza wenu; ngoba “umhlaba nalokho okuwugcwalisile kungokukaJehova.” Uma nimenywa umuntu kwabangewona amakholwa futhi nithanda ukuya, yidlani konke okubekwa phambi kwenu, ningabuzi ngenxa kanembeza wenu. Kodwa uma kungase kube khona othi kini: “Lokhu kwenziwe umhlatshelo,” ningadli ngenxa yalowo okwambulile nangenxa kanembeza. Ngithi, “unembeza,” hhayi owakho, kodwa owalowo omunye umuntu. Ngoba kungani kufanele inkululeko yami yahlulelwe unembeza womunye umuntu? Uma ngidla ngokubonga, kungani kumelwe ngihlanjalazwe ngalokho engibongayo ngakho?" (1 Korinte 10:25-30).

 

"Ningaboshelwa ejokeni nabangakholwa. Ngoba kunabudlelwane buni ukulunga nokungalungi na? Noma, ukukhanya kunasabelo sini nobumnyama? Ngaphezu kwalokho, kunakuvumelana kuni phakathi kukaKristu noBheliyali? Noma, unasabelo sini umuntu okholwayo nongakholwa? Futhi linakuvumelana kuni ithempeli likaNkulunkulu nezithombe? Ngoba thina siyithempeli likaNkulunkulu ophilayo; njengoba nje uNkulunkulu athi: “Ngiyohlala phakathi kwabo futhi ngihambe phakathi kwabo, ngiyoba uNkulunkulu wabo, bona bayoba ngabantu bami.” “‘Ngakho-ke phumani phakathi kwabo, nizihlukanise,’ kusho uJehova, ‘futhi niyeke ukuthinta into engcolile’”; “‘ngizonamukela.’” “‘Futhi mina ngiyoba uyihlo, nina nibe amadodana namadodakazi kimi,’ kusho uJehova uMninimandla onke" (2 Korinte 6:14-18).

 

Ungenzi ukukhonza izithombe. Omunye kufanele abhubhise zonke izinto ezikhonza izithombe noma izithombe, iziphambano, izithombe zezinkolo: "Ngenani ngesango elincane; ngoba ibanzi futhi ivulekile indlela eholela ekubhujisweni, baningi abangena ngayo; kanti lincane isango futhi inyinyekile indlela eholela ekuphileni, bambalwa abayitholayo. “Qaphelani abaprofethi bamanga abeza kini bembethe isikhumba semvu, kodwa ngaphakathi beyizimpisi eziphangayo. Niyobazi ngezithelo zabo. Abantu abawakhi neze amagilebhisi emeveni noma amakhiwane emakhakhasini, akunjalo? Ngokufanayo yonke imithi emihle ithela izithelo ezinhle, kodwa yonke imithi ebolile ithela izithelo ezingenamsebenzi;  umuthi omuhle ungethele izithelo ezingenamsebenzi, nomuthi obolile ungethele izithelo ezinhle.  Yonke imithi engatheli izithelo ezinhle iyagawulwa iphonswe emlilweni. Khona-ke, ngempela labo bantu niyobazi ngezithelo zabo. “Akuyena wonke umuntu othi kimi, ‘Nkosi, Nkosi,’ oyongena embusweni wamazulu, kodwa lowo owenza intando kaBaba osemazulwini uyongena. Abaningi bayokuthi kimi ngalolo suku, ‘Nkosi, Nkosi, asiprofethanga yini egameni lakho, saxosha amademoni egameni lakho, senza nemisebenzi eminingi yamandla egameni lakho na?’  Kodwa nokho ngiyovuma kubo ngaleso sikhathi ngithi: Angikaze nginazi! Sukani kimi, nina abenza okungemthetho" (Mathewu 7:13-23). Ungenzi ukusebenzelana nemimoya: ukubhula, imilingo, ukubhula ngezinkanyezi ... Kumelwe sichithe zonke izinto ezihlobene nokusebenzelana nemimoya: "Ngempela, abaningana impela kulabo ababenza ubuciko bemilingo babuthela izincwadi zabo ndawonye bazishisa phambi kwawo wonke umuntu. Babala ndawonye intengo yazo bayithola ilingana nezinhlamvu zesiliva eziyizinkulungwane ezingamashumi ayisihlanu.  Ngakho izwi likaJehova laqhubeka likhula futhi linqoba ngendlela enamandla" (IzEnzo 19:19, 20).

 

Ungabukeli amabhayisikobho noma izithombe zobulili ezingcolile noma ezinobudlova nokuhlambalaza. Ukugwema ukugembula, ukusetshenziswa kwezidakamizwa, njengosangu, i-betel, ugwayi, utshwala ngokweqile: "Ngenxa yalokho ngiyanincenga bazalwane, ngobubele bukaNkulunkulu, ukuba ninikele imizimba yenu ingumhlatshelo ophilayo, ongcwele, owamukelekayo kuNkulunkulu, inkonzo engcwele ngamandla enu okucabanga" (KwabaseRoma 12:1, Mathewu 5:27-30, iHubo 11:5).

 

Ukuziphatha okubi ngokobulili (ubufebe): ukuphinga, "ubulili obungashadile" (owesilisa / wesifazane), ubungqingili besilisa nowesifazane, kanye nezenzo zobulili ezimbi: "Babeshane! Anazi yini ukuthi abantu abangalungile ngeke balizuze ifa lombuso kaNkulunkulu? Ningadukiswa. Izifebe, noma abakhonza izithombe, iziphingi, amadoda agcinelwe izinjongo ezingezona ezemvelo, amadoda alala namadoda, amasela, abantu abahahayo, izidakwa, izithuki, noma abaphangi ngeke balizuze ifa lombuso kaNkulunkulu" (1 Korinte 6: 9,10). "Umshado mawuhlonishwe yibo bonke, nombhede womshado ungangcoliswa, ngoba uNkulunkulu uyozahlulela izifebe neziphingi" (Hebheru 13: 4).

 

IBhayibheli lilahla isithembu, noma yimuphi umuntu kuleso simo ofuna ukwenza intando kaNkulunkulu, kufanele avuselele isimo sakhe ngokuhlala kuphela nomkakhe wokuqala oshade naye (1 Thimothewu 3: 2) owesifazane "). IBhayibheli liyakuvimbela ukushaya indlwabu: "Ngakho-ke, bulalani amalungu emizimba yenu asemhlabeni ngokuqondene nobufebe, ukungcola, isifiso sobulili, isifiso esilimazayo, nokuhaha, okuwukukhonza izithombe" (Kolose 3:5).

 

Kuvinjelwe ukuba udle igazi, ngisho nasesimweni sokwelashwa (ukumpontshelwa igazi): "Kuphela inyama enomphefumulo wayo—igazi layo—akumelwe niyidle" (Genesise 9: 4) (The Sacred Blood; The Sacred Life).

 

Zonke izinto ezilahlwa yiBhayibheli azilotshiwe kulesi sifundo seBhayibheli. UmKristu okhulile kanye nolwazi oluhle lwezimiso zeBhayibheli uzakwazi umahluko phakathi kokuhle nokubi, ngisho noma kungabhalwa ngqo eBhayibhelini: "Kodwa ukudla okuqinile kungokwabantu abavuthiwe, labo okuthe ngokusebenzisa amandla abo okuqonda bawenza aqeqeshelwa ukuhlukanisa kokubili okulungile nokungalungile" (Hebheru 5:14) (SPIRITUAL MATURITY).

 UJehova uyathembisa

Isikhumbuzo sokufa kukaJesu Kristu

Okufanele ukwenze?

 

Isithembiso sikaNkulunkulu

IsiNgii: http://www.yomelyah.com/439659476

IsiFulentshi: http://www.yomelijah.com/433820451

I-Spanish: http://www.yomeliah.com/441564813

IsiPutukezi: http://www.yomelias.com/435612656

 

Imenyu enkulu:

IsiNgisi: http://www.yomelyah.com/435871998

IsiFulentshi: http://www.yomelijah.com/433820120

I-Spanish: http://www.yomeliah.com/435160491 

IsiPutukezi:http://www.yomelias.com/435612345

 

TWITTER

FACEBOOK

FACEBOOK BLOG