"ibe niza konwaba kakhulu" (Duteronomi 16:15)

Ubomi banaphakade ngokukhululwa koluntu kubukhoboka besono

“Kuba uThixo walithanda kakhulu ihlabathi kangangokuba wanikela ngoNyana wakhe ekuphela kwamzeleyo, ukuze wonke umntu ozikholelwayo izinto azifundisayo aze azenze, angatshabalali, kodwa afumane ubomi obungunaphakade. (…) Lowo uzikholelwayo izinto azifundisayo uNyana kaThixo aze azenze, uza kufumana ubomi obungunaphakade; kodwa lowo ungamthobeliyo uNyana kaThixo, akazukubufumana, ibe uza kuhlala ewuva umsindo kaThixo"

(Yohane 3:16,36)

UYesu Krestu, xa wayesemhlabeni, wayehlala efundisa ngethemba lobomi banaphakade. Nangona kunjalo, wafundisa nokuba ubomi banaphakade buza kufunyanwa kuphela ngokholo kwidini likaYesu (Yohane 3:16,36). Idini likaKristu liya kuvumela ukuphiliswa kunye novuko.

Inkululeko ngenxa yeentsikelelo zedini likaKristu

"Kuba noNyana womntu akezanga ukuze asetyenzelwe, kodwa uzele ukuba ibe nguye osebenzayo, aze anikele ngobomi bakhe ukuze kuhlawulelwe abaninzi"

(Mat. 20:28)

"Emva kokuba uYobhi ebathandazele abahlobo bakhe, uYehova wayiphelisa intlungu yakhe, waza wambuyisela bonke ubutyebi bakhe. UYehova wabuphinda kabini ubutyebi bakhe" (Yobhi 42:10). Kuya kuba njalo kuwo onke amalungu esi sihlwele sikhulu abaza kusinda kwiMbandezelo enkulu, uYehova uThixo, esebenzisa uKumkani uYesu Kristu, uya kubasikelela: "Kaloku bonwabile abo baye banyamezela. Neva ngendlela uYobhi awanyamezela ngayo, nayibona nendlela uYehova awamsikelela ngayo, nendlela uYehova anovelwano* nenceba ngayo" (Yakobi 5:11) (UKrestu Yesu asikelele uluntu).

Idini likaKrestu livumela uxolelo, uvuko, ukuphiliswa kunye nokuphinda wenzwe.

(Idini lika Krestu livumela uxolelo, kunye nexabiso lentlawulelo elivumela ukutshintshiselana ngemizimba ngokuvuka, ukuphinda iphiliswe)

(Isihlwele esikhulu sezizwe zonke ziya kusinda kwimbandezelo enkulu (ISityhilelo 7:9-17))

Umbingelelo kaKristu oya kuphilisa abantu

"Akakho umhlali wakhona oza kuthi: “Ndiyagula.” Abantu baloo ndawo baza kuzixolelwa iziphoso zabo" (Isaya 33:24).

“Ngelo xesha aza kuvulwa amehlo abantu abangaboniyo, Zivulwe neendlebe zabantu abangevayo. Ngelo xesha umntu oqhwalelayo uza kutsiba njengempunzi, Nolwimi lomntu ongakwaziyo ukuthetha luza kukhwaza ngovuyo. Kuba nentlango iza kumpompoza amanzi, Kubekho imisinga yamanzi entlango” (Isaya 35:5,6).

Idini likaKristu liya kuvumela ukuba mncinci kwakhona

"Umzimba wakhe mawube mtsha kunasebuntwaneni bakhe; Makabuyele emandleni obutsha bakhe" (Yobhi 33:25).

Idini likaKristu liya kuvumela ukuvuswa kwaba

"Abantu abaninzi kwabo bafayo baza kuvuka" (Daniyeli 12:2).

"Ndinethemba, phofu abanalo naba bantu, lokuba uThixo uza kuvusa abantu abangamalungisa nabangengomalungisa" (Izenzo 24:15).

" Sanukumangaliswa yile nto, kuba kuza ixesha apho bonke abasemangcwabeni beza kuliva ilizwi lakhe,  baze bavuke. Abo benza izinto ezilungileyo baza kuvukela ebomini, baze abo benza izinto ezimbi, bavukele ukugwetywa” (Yohane 5:28,29).

"Ndabona itrone enkulu emhlophe naLowo wayehleli kuyo. Umhlaba nezulu zabaleka zemka phambi kwakhe, yaye zange ziphinde zifunyanwe ndawo. Ndabona nabantu abafileyo, abakhulu nabancinci, bemi phambi kwetrone, nemisongo yayivuliwe. Kodwa kwavulwa omnye umsongo, umsongo wobomi. Abo bantu babefile bagwetywa ngokwezinto ezibhalwe kuloo misongo, ngokwezenzo zabo.  Ulwandle lwabakhupha kulo abantu ababefile, nako ukufa nengcwaba* kwabakhupha abantu ababefile, waza umntu ngamnye wagwetywa ngokwezenzo zakhe” (ISityhilelo 20:11-13).

Abantu abavusiweyo abangalunganga, baya kugwetywa ngesenzo sezenzo zabo ezilungileyo okanye ezimbi, kwiparadesi yexesha elizayo. (Ulawulo lovuko lwasemhlabeni; Uvuko lwasezulwini; Uvuko lwasemhlabeni)

Idini likaKristu liya kuvumela isihlwele esikhulu ukuba sisinde kwimbandezelo enkulu kwaye sibe nobomi banaphakade ngaphandle kokufa

"Emva koko, jonga! ndabona naso isihlwele esikhulu sabantu, ekungekho mntu wakwaziyo ukusibala, siphuma kuzo zonke iintlanga nezizwe nezizwana neelwimi, simi phambi kwetrone naphambi kweMvana, sinxibe iimpahla ezimhlophe, yaye siphethe amasebe omthi wesundu. Sasiqhubeka sikhwaza sisithi: “Sisindiswe nguThixo wethu, ohleli etroneni, nayiMvana.”

Zonke iingelosi zazimile zijikeleze itrone nabadala+ nezidalwa eziphilayo ezine, bonke baguqa phambi kwetrone bejongise ubuso emhlabeni, bakhonza uThixo, besithi: “Amen! Umele udunyiswe Thixo wethu kuba uzukile, unobulumko, unamandla yaye womelele. Kwakhona umele ubulelwe, unikwe imbeko ngonaphakade kanaphakade. Amen.”

Emva koko omnye wabadala wathi kum: “Ngoobani aba banxibe iimpahla ezimhlophe+ yaye bavela phi?” Ngoko nangoko ndathi kuye: “Nkosi yam nguwe owaziyo.” Yena wathi kum: “Aba bantu baphuma kwixesha lentlungu engathethekiyo,baye bazihlamba iimpahla zabo zamhlophe ­egazini ­leMvana.  Yiloo nto bephambi kwetrone kaThixo, besenza umsebenzi wakhe ongcwele imini nobusuku, etempileni yakhe, yaye Lowo uhleli etroneni uza kuyolulela phezu kwabo intente yakhe. Soze baphinde balambe okanye banxanwe, nelanga soze liphinde libagqatse okanye beve ubushushu obutshisayo, kuba iMvana engakwitrone iza kubakhathalela njengomalusi, ibase kwimithombo enamanzi obomi. Yaye uThixo uza kuzosula zonke iinyembezi emehlweni abo" (ISityhilelo 7:9-17) (IIsihlwele esikhulu sezizwe zonke ziya kusinda kwimbandezelo enkulu).

Ubukumkani bukaThixo buza kulawula umhlaba

"Ndabona izulu elitsha nomhlaba omtsha, kuba izulu langaphambili nomhlaba zazingasekho, nolwandle lungasekho. Ndabona nesixeko esingcwele, iYerusalem Entsha, sisihla siphuma ezulwini kuThixo yaye silungisiwe njengomtshakazi ehombele umyeni wakhe. Ndeva ilizwi elikhulu livela etroneni lisithi: “Jonga! Intente kaThixo iphakathi kwabantu. Uza kuhlala nabo, babe ngabantu bakhe, yaye uThixo uza kuba kunye nabo. Uza kuzosula zonke iinyembezi emehlweni abo, kungabi sabakho kufa, kungabi sabakho kuzila nakukhala nantlungu. Izinto zangaphambili azisekho”" (ISityhilelo 21:1-4)

(Ulawulo lwasemhlabeni loBukumkani bukaThixo; INkosanaAbabingeleliAbaLevi).

"Yaye imbewu oyityalileyo emhlabeni uza kuyinika imvula, nokutya okuveliswa ngumhlaba kuza kuba kuninzi yaye kutyebe. Ngaloo mini imfuyo yakho iza kutya kumadlelo athe tyaba" (IiNdumiso 32:11)

Amalungisa aya kudla ubomi ngonaphakade, kodwa abakhohlakeleyo baya kutshabalala

"Bonwabile abo balulamileyo, kuba umhlaba uza kuba lilifa labo" (Mateyu 5:5).

"Sekusele ithutyana, bangabikho abenzi-bubi; Xa ujonga apho bebekho, Baza kube bengasekho. Kodwa umhlaba uza kuba ngowabalulamileyo, Ibe baza kuphila kamnandi kukho uxolo oluninzi. Umntu ongcolileyo ulenzela amayelenqe ilungisa, Yaye ulitshixizela amazinyo. Kodwa uYehova uza kumhleka, Kuba uyazi ukuba iyeza imini yakhe. Abenzi-bubi bakhupha amakrele abo baze bagobe izaphetha zabo, Ukuze bawise abacinezelekileyo namahlwempu, Baxhaxhe amalungisa. Kodwa amakrele abo aza kuhlaba kwezabo iintliziyo; Izaphetha zabo ziza kwaphuka. (...) Kuba ziza kwaphulwa iingalo zabantu abenza izinto ezimbi, Kodwa uYehova uza kuwaxhasa amalungisa. (....) Kodwa abenza izinto ezimbi baza kutshabalala; Iintshaba zikaYehova ziza kunyamalala okwamadlelo aluhlaza; Ziza kuthi shwaka okomsi. (...) Umhlaba uza kuba ngowamalungisa, Ibe aza kuhlala kuwo ngonaphakade. (...) Thembela ngoYehova uze uhambe endleleni yakhe, Ibe yena uza kukuphakamisa ukuze umhlaba ube ngowakho. Xa abenzi-bubi betshatyalaliswa, uza kubabona. (...) Uze umqaphele ongenakusoleka, Uhlale umjongile umntu olilungisa, Kuba uza kuhlala eseluxolweni. Kodwa bonke abenza izinto ezingalunganga baza kutshatyalaliswa; Abenzi-bubi baza kupheliswa. NguYehova osindisa amalungisa; Uyinqaba yawo ngexesha lobunzima. UYehova uza kuwanceda awasindise. Uza kuwasindisa kubantu abenza izinto ezimbi, Kuba abalekela kuye" (IiNdumiso 37:10-15, 17, 20, 29, 34, 37-40).

"Ngoko ke, landela indlela yabantu abalungileyo Uze uhlale endleleni yamalungisa, Kuba ngabalungileyo kuphela abaza kuhlala emhlabeni, Ibe ngabo bamsulwa abaza kushiyeka kuwo. Ke bona abenzi-bubi baza kususwa emhlabeni, Nabantu abanamaqhinga baza kuncothulwa kuwo. (...) Iintsikelelo zikwintloko yelungisa, Kodwa umlomo womenzi-bubi, ufihla ubundlobongela. Igama elihle lelungisa liza kufumana intsikelelo, Kodwa igama labenzi-bubi liza kubola" (IMizekeliso 2:20-22; 10:6,7).

Iimfazwe ziya kuyeka kuya kubakho uxolo ezintliziyweni nasemhlabeni wonke

"Niyazi ukuba kwathiwa: ‘Umele umthande ummelwane wakho, ulucaphukele utshaba lwakho.’ Kodwa mna ndithi kuni: Qhubekani nizithanda iintshaba zenu, nibathandazela nabo banitshutshisayo,  ukuze kucace ukuba ningoonyana boTata osemazulwini, ekubeni elenza ilanga lakhe liphume kubantu abalungileyo nabangalunganga, nemvula eyinika amalungisa nabangengomalungisa. Kuba ukuba nithanda abo banithandayo, inceda ngantoni loo nto? Abenzi kwaloo nto na nabaqokeleli berhafu? Khona, ukuba nibulisa abazalwana benu kuphela, ningcono ngantoni kunabanye abantu? Abenzi kwaloo nto na nabantu beentlanga? Ngoko ke, nimele nigqibelele, kuba noTata wenu osemazulwini ugqibelele" (Mateyu 5:43-48).

"Ukuba niyabaxolela abantu izono zabo, noTata wenu osemazulwini uza kunixolela;  kanti ukuba anibaxoleli, noTata wenu akazukunixolela" (Mateyu 6:14,15).

"UYesu wathi kuye: “Buyisela ikrele lakho endaweni yalo, kuba bonke abalwa ngekrele baza kufa kwangalo"" (Mateyu 26:52).

"Yizani nibone imisebenzi kaYehova, Indlela enze ngayo izinto ezimangalisayo emhlabeni. Uphelisa iimfazwe emhlabeni wonke. Waphula isaphetha aze awuthi qwatha umkhonto, Atshise neenqwelo zokulwa" (IiNdumiso 46:8,9).

"Uza kuzigweba iintlanga, Alungelelanise imicimbi phakathi kwezizwana ezininzi. Ziza kuwakhanda amakrele azo abe ngamakhuba Nemikhonto yazo ibe zizinto zokuthena imithi. Uhlanga aluzukuphakamisela uhlanga ikrele, Zingaphindi zifunde ukulwa imfazwe" (Isaya 2:4).

"Ekupheleni kwemihla, Intaba yendlu kaYehova Iza kuzinza ibe ngaphezu kweencopho zeentaba, Yaye iza kuphakanyiswa ngaphezu kweenduli, Zize izizwana zibe ngumsinga ukuya kuyo. Iintlanga ezininzi ziza kuhamba, zithi: “Yizani, sinyuke siye entabeni kaYehova Nasendlini kaThixo kaYakobi. Uza kusifundisa ngeendlela zakhe, Ibe siza kuhamba ezindleleni zakhe.” Kuba kuza kuphuma umthetho eZiyon, Nelizwi likaYehova eYerusalem. Uza kuwisa isigwebo phakathi kwezizwana ezininzi Aze alungelelanise imicimbi phakathi kweentlanga ezinamandla ezikude. Ziza kuwakhanda amakrele azo abe ngamakhuba Nemikhonto yazo ibe zizinto zokuthena imithi. Uhlanga aluzukuphakamisela uhlanga ikrele, Zingazukuphinda zifunde ukulwa imfazwe. Umntu ngamnye uza kuhlala phantsi komthi wakhe weediliya naphantsi komthi wakhe wamafiya, Kungabikho mntu uboyikisayo, Kuba umlomo kaYehova wemikhosi uthethile" (Mika 4:1-4).

Kuya kubakho ukutya okuninzi emhlabeni wonke

"Kuza kubakho intabalala yokutya okuziinkozo emhlabeni; Kuphuphume ezincochoyini zeentaba. Iziqhamo zakhe ziza kuqhama ngathi zezaseLebhanon, Nabantu ezixekweni baza kutyatyamba njengotyani" (IiNdumiso 72:16).

"Ngokuqinisekileyo uya kuyinika imvula imbewu yakho oyihlwayeleyo, kwaye, njengemveliso yomhlaba, isonka, esiya kutyetyiswa sityebile. Iinkomo zakho ziya kudla ngaloo mini kwidlelo elikhulu" (Isaya 30:23).

Imimangaliso kaYesu Krestu yokuqinisa ukholo kwithemba lobomi banaphakade

"Kukho nezinye izinto ezininzi awazenzayo uYesu. Ukuba bezinokubhalwa zonke ngokupheleleyo, ndicinga ukuba bekungazukubakho ndawo yaneleyo yokubeka loo misongo emhlabeni” (Yohane 21:25)

U-Yesu Krestu uphilisa umkhwekazi ka-Petros: "Wathi uYesu xa efika endlini kaPetros, wabona umkhwekazi kaPetros elele, ephethwe yifiva.  Wambamba esandleni yaza yaphela ifiva. Emva koko lo mfazi waphakama wamenzela ukutya” (UMateyu 8:14,15).

UYesu Krestu uphilisa indoda eyimfama: "Wathi uYesu xa esondela eYeriko, kwabe kukho umntu ongaboniyo ehleli ecaleni kwendlela, ecela ebantwini. Wathi akuva abantu abaninzi begqitha ngendlela, wabuza ukuba kwenzeka ntoni. Bathi kuye: “Kudlula uYesu umNazarete!” Ngoko wakhwaza esithi: “Yesu, Nyana kaDavide, ndenzele inceba!” Abantu ababehamba phambili bamngxolisa besithi makathule, kodwa wakhwaza kakhulu esithi: “Nyana kaDavide, ndenzele inceba!” Ngoko uYesu wema, wathi makaziswe kuye. Wathi akusondela, uYesu wathi kuye: “Ufuna ndikwenzele ntoni?” Wathi: “Nkosi, ndenze ndiphinde ndibone.” UYesu wathi kuye: “Kulungile ke, bona; ukholo lwakho lukuphilisile.” Ngoko nangoko waphinda wabona, waza wamlandela, ezukisa uThixo. Bathi besakuyibona le nto abantu, badumisa uThixo" (uLuka 18:35-43).

UYesu Krestu uphilisa umntu oneqhenqa: "Kweza umntu oneqhenqa kuye, emcenga eguqe ngedolo, esithi: “Ukuba nje uyathanda, ungandiphilisa.”  Ngoko waba nosizi, wolula isandla sakhe, wambamba, waza wathi kuye: “Ndiyathanda! Phila.”  Laphela ngoko nangoko iqhenqa lakhe, waphila" (Marko 1:40-42).

U-Yesu Krestu uphilisa umntu onedumbe: "Emva koko, kwabakho itheko lamaYuda, waza uYesu wenyuka waya eYerusalem. EYerusalem kwiGeyithi Yeegusha kukho idama elibizwa ngesiHebhere ngokuba yiBhethezatha, elineeveranda ezintlanu. Apho kwakukho abantu abaninzi abagulayo, abangaboniyo, abaqhwalelayo nabafe umzimba. Kwakukho nomntu owayeneminyaka eyi-38 egula.  Uthe uYesu akubona lo mntu elele phantsi, yaye esazi ukuba unexesha elide egula, wathi kuye: “Uyafuna na ukuphila?” Lo mntu ugulayo wathi: “Mhlekazi, andinamntu wokundifaka edamini xa amanzi eshukuma. Ndithi ndisaya, kusuke kungene omnye umntu phambi kwam.” UYesu wathi kuye: “Phakama, thatha umandlalo wakho uhambe.” Ngoko nangoko loo mntu waphila, wathatha umandlalo wakhe, wahamba" (Yohane 5:1-9).

UYesu Krestu uvimba uqhwithela: " Wathi akukhwela esikhepheni, bamlandela abafundi bakhe. Kuthe kusenjalo, kwavela isaqhwithi esikhulu elwandle, saza isikhephe sagqunywa ngamaza, wabe uYesu elele. Beza kuye bamvusa, besithi: “Safa Nkosi, sisindise!” Kodwa wathi kubo: “Kutheni nisoyika kangaka nje, nina ninokholo oluncinci?” Emva koko waphakama, walungxolisa ulwandle nesaqhwithi, kwaza kwazola kakhulu. Abafundi bakhe bamangaliswa yile nto, baza bathi: “Ngumntu onjani na lo, ode athotyelwe lulwandle nasisaqhwithi?”" (Mateyu 8:23-27). Lo mmangaliso ubonakalisa ukuba kwiparadesi esemhlabeni akusayi kubakho saqhwithi okanye zizikhukula zibangele intlekele.

UYesu Krestu uvusa unyana womhlolokazi: "Kungekudala emva koko, uYesu waya kwisixeko saseNayin, ehamba nabafundi bakhe nabanye abantu abaninzi. Wathi xa esondela kwigeyithi yeso sixeko, wabona abantu bephuma nesidumbu, ingunyana okuphela kwakhe kumama wakhe. Umama wakhe wayengumhlolokazi. Wayekhatshwa ngabantu abaninzi. Yathi iNkosi yakumbona, yaba nosizi, yaza yathi kuye: “Sukukhala.” Yasondela, yabamba into ababethwele ngayo isidumbu, baza bema ngxi abo babesithwele. Emva koko yathi: “Mfana, ndithi kuwe, vuka!” Wavuka umfi wahlala ngeempundu, wathetha, waza uYesu wathi kumama wakhe makamthathe. Bonke abantu ababelapho boyika kakhulu, baza bazukisa uThixo besithi: “Sifikelwe ngumprofeti omkhulu,” baphinda bathi, “UThixo ubakhumbule abantu bakhe.” Yaduma ke loo nto kuwo wonke ummandla wakwaYuda" (Luka 7:11-17).

UYesu Krestu uvusa intombi kaJayirus: "Uthe esathetha, kwafika umntu evela emzini kaYayiro, wathi: “Intombi yakho iswelekile; sukuba samhlupha uMfundisi.” Akuyiva loo nto, uYesu wathi kuYayiro: “Ungakhathazeki, yiba nokholo nje wena, intombi yakho iza kuphila.” Wathi akufika endlini, akavuma kungene mntu ngaphandle kukaPetros, uYohane, uYakobi notata nomama wentombazana.  Kodwa bonke abantu babekhala bebuhlungu ngenxa yokusweleka kwayo. Ngoko wathi: “Sanukukhala, kuba ayifanga kodwa ilele.”  Basuka bamwa ngentsini, kuba babesazi ukuba ifile. Kodwa wayibamba ngesandla, wakhwaza esithi: “Mntwana, vuka!”  Wabuya umoya wayo, yavuka ngoko nangoko, waza wathi mayinikwe into yokutya. 56  Abazali bayo bavuya bengakwazi kuzibamba, kodwa wabayalela ukuba bangaxeleli mntu ngale nto yenzekileyo" (Luka 8:49-56).

U-Yesu Krestu uvusa umhlobo wakhe uLazaro, owayesweleke kwiintsuku ezine ezidlulileyo: "UYesu wayengekangeni elalini, esekulaa ndawo wayedibene kuyo noMarta.  Xa amaYuda awayethuthuzela uMariya endlini, ambona ephakama ngokukhawuleza ehamba, amlandela ecinga ukuba uyokulila engcwabeni. UMariya waya kulaa ndawo wayekuyo uYesu, wafika waziphosa ezinyaweni zakhe, wathi: “Nkosi, ukuba ubulapha, umntakwethu ngengafanga.” Wathi uYesu akubona uMariya namaYuda awayekunye naye elila, intliziyo yakhe yabuhlungu, wakhathazeka kakhulu. Wathi: “Nimbeke phi?” Bathi kuye: “Nkosi, yiza sikubonise.” Zehla iinyembezi kuYesu. Wathi akukhala, amaYuda athi: “Jongani indlela ebemthanda ngayo!” Kodwa amanye kuwo athi: “Wawavula nje amehlo omntu ongaboniyo, ebengenako ke ukwenza noLazaro angafi?”

Intliziyo kaYesu yaphinda yabuhlungu kakhulu, emva koko wasondela engcwabeni. Elo ngcwaba lalingumqolomba, livalwe ngelitye.  UYesu wathi: “Susani eli litye.” UMarta, udadebomfi, wathi: “Nkosi, umele ukuba uyanuka ngoku, kuba sele kudlule iintsuku ezine eswelekile.”  UYesu wathi: “Bendingatshongo na kuwe ukuba uza kulubona uzuko lukaThixo ukuba uyakholwa?” Ngoko ke balisusa ilitye. Emva koko, uYesu wajonga ezulwini, wathi: “Tata, ndiyakubulela ngokuba undivile. Kona kona, ndiyayazi ukuba uhlala undiva; kodwa ndiyithetha le nto ukuze aba bantu bandingqongileyo bandive, baze bakholwe ukuba ndithunywe nguwe.” Emva kokuba etshilo, wakhwaza kakhulu, wathi: “Lazaro, phuma!” Yaphuma le ndoda yayifile, ibotshwe izandla neenyawo ngamalaphu, nobuso busongelwe. UYesu wathi kubo: “Mkhululeni, nimyeke ahambe”" (Yohane 11:30-44).

UYesu Kristu wenza neminye imimangaliso emininzi. Zomeleza ukholo lwethu, ziyasikhuthaza kwaye zibe nombono weentsikelelo ezininzi eziya kubakho emhlabeni. Amagama abhaliweyo kampostile uYohane alishwankathela kakuhle inani elinamandla lemimangaliso eyenziwa nguYesu Krestu, njengesiqinisekiso soko kuzakwenzeka emhlabeni: "Kukho nezinye izinto ezininzi awazenzayo uYesu. Ukuba bezinokubhalwa zonke ngokupheleleyo, ndicinga ukuba bekungazukubakho ndawo yaneleyo yokubeka loo misongo emhlabeni” (Yohane 21:25).

Imfundiso yeBhayibhile

UThixo unalo igama: Yehova: "NdinguYehova. Lilo elo igama lam; andiluniki omnye uzuko lwam, nendumiso yam andiyiniki imifanekiso eqingqiweyo" (Isaya 42:8) (The Revealed Name).

Simele simnqule Yehova kuphela: "Ufanele, Yehova, Thixo wethu, ukwamkela uzuko nembeko namandla, ngenxa yokuba wadala zonke izinto, nangenxa yokuthanda kwakho zabakho yaye zadalwa" (Isityhilelo 4:11). Simele simthande ngamandla ethu okuphila: "Wathi kuye: “‘Uze umthande uYehova uThixo wakho ngentliziyo yakho iphela nangomphefumlo wakho uphela nangengqondo yakho iphela.’ Lo ngowona myalelo mkhulu nowokuqala" (Mateyu 22:37,38). UThixo akayintathu Emnye. Uqu-zintathu akuyona imfundiso yeBhayibhile (Worship Jehovah; In Congregation).

 

UYesu Kristu yedwa uNyana kaThixo ngendlela yokuba nguNyana ophela yedwa owadalwa nguThixo ngqo: "Ke kaloku akuba uYesu efikile kwimimandla yaseKesareya Filipi, wababuza abafundi bakhe wathi: “Abantu bathi ungubani uNyana womntu?” Bathi: “Bambi bathi nguYohane umBhaptizi, abanye bathi nguEliya, ukanti abanye bathi nguYeremiya okanye ngomnye wabaprofeti.” Wathi kubo: “Ke nina nithi ndingubani na?” Ekuphenduleni uSimon Petros wathi: “UnguKRISTU, uNyana woThixo ophilayo.” Waphendula uYesu wathi kuye: “Unoyolo, Simon nyana kaYona, kuba oku akukutyhilelwanga yinyama negazi, kodwa nguBawo osemazulwini" (Mateyu 16:13-17, uYohane 1:1-3). UYesu Kristu akayena uThixo onguMninimandla onke kwaye akayena inxalenye yoBathathu Emnye (Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ).

 

Umoya oyingcwele ngumandla osebenzayo kaThixo. Akayena mntu: "Yaye kwabonakala kubo iilwimi ezingathi zezomlilo kwaye zabèka, lwaza lwaolo lwahlala kuye ngamnye wabo" (iZenzo 2:3). UMoya oyiNgcwele akayinxalenye yoBathathu Emnye.

 

IBhayibhile liLizwi likaThixo: "Sonke iSibhalo siphefumlelwe nguThixo kwaye siyingenelo ekufundiseni, ekohlwayeni, ekulungelelaniseni izinto, ekuqeqesheleni ebulungiseni, ukuze umntu kaThixo awufanelekele aze awuxhobele ngokupheleleyo wonke umsebenzi olungileyo" (2 Timoti 3:16,17). Simele siyifunde, siyifunde kwaye siyisebenzise ebomini bethu: "Kodwa oyoliswa ngumthetho kaYehova, Efunda emthethweni wakhe ngesandi esiphantsi imini nobusuku. Ngokuqinisekileyo uya kuba njengomthi otyalwe ngakwimisinga yamanzi, Onika isiqhamo sawo ngexesha lawo Nonamahlamvu angabuniyo, Yaye konke akwenzayo kuya kuphumelela" (iiNdumiso 1:1-3) (Read The Bible Daily).

 

Ukholo kuphela kumbingelelo kaKristu luvumela ukuxolelwa kwezono kwaye emva koko uphilise nokuvuka kwabafileyo: "Kuba uThixo walithanda kakhulu ihlabathi kangangokuba wanikela ngoNyana wakhe okuphela kwamzeleyo, ukuze wonk’ ubani obonisa ukholo kuye angatshabalali kodwa abe nobomi obungunaphakade. (...) Lowo ubonisa ukholo kuNyana unobomi obungunaphakade; lowo ungamthobeliyo uNyana akayi kububona ubomi, kodwa ingqumbo kaThixo ihleli phezu kwakhe" (Yohane 3:16, Mateyu 20:28) (Khumbuzo; The Release).

 

Ubukumkani bukaThixo bukarhulumente basezulwini basungulwe ezulwini ngo-1914, kwaye uKumkani nguYesu Kristu kunye noo-144 000 ookumkani nababingeleli abakha "iYerusalem elitsha", umtshakazi kaKristu. Urhulumente wasezulwini waThixo uya kuphelisa ukubusa komntu okwangoku ngexesha leMbandezelo Enkulu, kwaye uya kulawula emhlabeni: "Ngemihla yabo kumkani uTHIXO wezulu uya kumisa ubukumkani obungenakuze bonakaliswe. Yaye obo bukumkani abuyi kudluliselwa kubo nabaphi na abanye abantu. Buya kuzityumza buziphelise zonke ezi zikumkani, buze bona bume ukusa kwixesha elingenammiselo" (iSityhilelo 12:7-12, 21:1-4, Mateyu 6:9,10, Daniyeli 2:44) (The End of Patriotism; The King Jesus Christ; The Earthly Administration of the Kingdom of God).

 

Ukufa kukuphambene nobomi. Umphefumlo uyafa kwaye umoya ayikho (amandla obomi): "Musani ukukholosa ngezidwangube, Nangonyana womntu wasemhlabeni, lowo ungenalo usindiso. Uyaphuma umoya wakhe, abuyele yena emhlabeni wakhe; Ngaloo mini ziyatshabalala iingcamango zakhe" (INdumiso 146:3,4, iNtshumayeli 3:19,20, 9:5,10).

 

Kuya kuba novuko lwabalungileyo nabangalunganga: "Musani ukumangaliswa koku, kuba liyeza ilixa ekuya kuthi ngalo bonke abo bakumangcwaba enkumbulo balive ilizwi lakhe baze baphume, abo benze izinto ezilungileyo beze kuvuko lobomi, abo baqhelisele izinto ezimbi kuvuko lomgwebo" (Yohane 5: 28,29, iZenzo 24:15). Abangalunganga baya kugwetywa ngesiseko sokuziphatha kwabo ngexesha lolawulo lokulawula iminyaka eyi-1000 (kwaye kungekhona ngokuziphatha kwabo kwangaphambili): "Ndaza ndabona itrone enkulu emhlophe nalowo wayehleli kuyo. Umhlaba nezulu zasaba zemka phambi kwakhe, zaza azafunyanelwa ndawo. Kwaye ndababona nabafileyo, abakhulu nabancinane, bemi phambi kwetrone, nemisongo yayivuliwe. Kodwa kwavulwa omnye umsongo; umsongo wobomi. Baza abafileyo bagwetywa ngokwezinto ezibhalwe kuloo misongo ngokwezenzo zabo. Lwathi ulwandle lwabakhupha abafileyo abakulo, kwathi ukufa neHadesi kwabakhupha abafileyo abalapho, bagwetywa elowo ngokwezenzo zakhe" (ISityhilelo 20:11-13) (The Administration of the Earthly Resurrection; The Earthly Resurrection; The Judgment of the unrighteous).

 

Abantu abayi-144 000 kuphela baya ezulwini kunye noYesu Kristu: "Yaye khangela! ndabona iMvana+ imi phezu kweNtaba yeZiyon, kumi nayo ikhulu elinamashumi amane anesine lamawaka linalo igama layo negama loYise+ libhaliwe emabunzini alo. Ndeva isandi siphuma ezulwini sinjengesandi samanzi amaninzi nanjengesandi sendudumo enkulu; yaye isandi endasivayo sasingathi seseemvumi ezizipheleka ngohadi zidlala iihadi zazo. Kwaye zivuma ingoma engathi intsha phambi kwetrone naphambi kwezidalwa eziphilayo ezine nabadala; yaye akukho bani wakwaziyo ukuyiqondisisa ingoma leyo ngaphandle kwekhulu elinamashumi amane anesine lamawaka, abathengwe emhlabeni. Aba ngabo bangazange bazenze nqambi ngabafazi; enyanisweni, banyulu. Aba ngabo bahlala beyilandela iMvana kungakhathaliseki apho iya khona. Aba bathengwa phakathi koluntu njengeentlahlela kuThixo nakuyo iMvana, yaye akufunyanwanga buxoki emilonyeni yabo; abanasiphako" (ISityhilelo 7:3-8; 14:1-5). Isihlwele esikhulu esichazwe kwiSityhilelo 7: 9-17 ngabo abo baya kusinda enkulu imbandezelo baze baphile ngonaphakade kwiparadesi yasemhlabeni: "Emva koko, khangela! ndabona naso isihlwele esikhulu, ekungekho mntu wakwaziyo ukusibala, siphuma kuzo zonke iintlanga nezizwe nezizwana neelwimi, simi phambi kwetrone naphambi kweMvana, sambethe imiwunduzo emhlophe; yaye kwakukho amasebe esundu ezandleni zaso. (...) Ndathi kuye: “Nkosi yam, nguwe owaziyo.” Waza wathi kum: “Aba ngabo baphuma embandezelweni enkulu, bayihlamba imiwunduzo yabo bayenza mhlophe egazini leMvana. Kungenxa yoko le nto bephambi kwetrone kaThixo, benikela inkonzo engcwele kuye imini nobusuku etempileni yakhe; yaye Lowo uhleli etroneni uya kutwabulula intente yakhe phezu kwabo. Abasayi kulamba yaye bengayi kunxanwa kwakhona, nelanga aliyi kubagqatsa okanye beve ubushushu obutshisayo, ngenxa yokuba iMvana, ephakathi kwetrone, iya kubalusa, ibakhokelele emithonjeni yamanzi obomi. Yaye uThixo uya kuzisula zonke iinyembezi emehlweni abo" (kwiSityhilelo 7:9-17) (The Heavenly Resurrection (144000); The Great Crowd).

 

Siphila iintsuku zokugqibela eziya kupheliswa kwiimbandezelo ezinkulu (Mateyu 24,25, Marko 13, uLuka 21, iSityhilelo 19: 11-21). Ubukho (Parousia) bukaKristu buqalise ngokungabonakali ukususela ngo-1914 kwaye luya kugqiba ekupheleni kweminyaka eyiwaka: "Ngoxa wayehleli kwiNtaba yemiNquma, abafundi baya kuye ngasese, besithi: “Sixelele, Ziya kubakho nini na ezi zinto, kwaye uya kuba yintoni na umqondiso wobukho+ bakho nowokupheliswa kwenkqubo yezinto?”. (...) kuba ngelo xesha kuya kubakho imbandezelo enkulu ekungazange kubekho injengayo ukususela ekuqaleni kwehlabathi de kube ngoku, nekungasayi kubakho injengayo kwakhona" (Mateyu 24:3,21) (The Great Tribulation; The King Jesus Christ).

 

IParadesi iya kuba semhlabeni: "Ndabona izulu elitsha nomhlaba omtsha; kuba izulu langaphambili nomhlaba wangaphambili wadlula, nolwandle alusekho. Ndabona kwanesixeko esingcwele, iYerusalem Entsha, sisihla siphuma ezulwini kuThixo yaye silungisiwe njengomtshakazi ehonjiselwe indoda yakhe. Ngako oko ndeva ilizwi elikhulu livela etroneni lisithi: “Khangela! Intente kaThixo iphakathi koluntu, yaye uya kuhlala nalo, lube ngabantu bakhe. Naye abe nguThixo walo. Uya kuzisula zonke iinyembezi emehlweni abo, kungabi sabakho kufa, kungabi sabakho kuzila nakukhala nantlungu kwakhona. Izinto zangaphambili zidlule" (Isaya 11,35,65, iSityhilelo 21:1-5) (The Release).

 

UThixo wavumela ububi. Oku kunika impendulo kumngeni kaMtyholi ngokusemthethweni kobukhosi bukaYehova (iGenesis 3:1-6) (Satan Hurled). Kwaye kwakhona ukunika impendulo isityholo umtyholi ngokuphathelele ingqibelelo yabantu (Yobhi 1:7-12; 2:1-6). Akuyena uThixo obangela ukubandezeleka: "Makungabikho nabani na, xa esesilingweni othi: “Ndilingwa nguThixo.” Kuba uThixo akanakulingwa ngezinto ezimbi yaye naye akalingi namnye" (Yakobi 1:13). Le ntlungu zibangelwa izinto ezine eziphambili: umtyholi isenokuba lowo ubangela ukubandezeleka (kodwa hayi njalo) (Yobhi 1: 7-12; 2: 1-6). Ukubandezeleka kubangelwa nenzala yethu Adam nesono ekhokelela yokwaluphala, izifo kunye nokufa (Roma 5: 12; 6: 23). Le ntlungu kuba sisiphumo izigqibo ezimbi zabantu (sithi okanye naleyo yabanye abantu) (Duteronomi 32: 5; Roma 7:19). Le ukuhlupheka kuba sisiphumo "iziganeko lixesha nasisihlo 'ezenza umntu uba kwindawo engafanelekanga ngexesha elingafanelekanga (INtshumayeli 9: 11). Destiny ayikho imfundiso yeBhayibhile, asaneli "omiselwe" ukwenza okulungileyo okanye okubi, kodwa ngenxa yokuzikhethela, sikhetha ukwenza "ezilungileyo" okanye "ububi" (Duteronomi 30: 15).

 

Simele sikhonze iimfuno zobukumkani bukaThixo. Ukuze ubhaptizwe kwaye wenze ngokuvumelana noko kubhaliweyo eBhayibhileni: "Kwaye ezi ndaba zilungileyo zobukumkani ziya kushunyayelwa kuwo wonke umhlaba omiweyo kube bubungqina kuzo zonke iintlanga; kwandule ke kufike ukuphela. (...) Hambani ke ngoko niye kubenza abafundi abantu beentlanga zonke, nibabhaptiza egameni loYise neloNyana nelomoya oyingcwele, nibafundisa ukuba bazigcine zonke izinto endiniyalele zona. Yaye, khangelani! ndinani yonke imihla de kube sekuphelisweni kwenkqubo yezinto" (Mateyu 24:14; 28:19,20) (The Baptism) (The Good News; The End of Patriotism).

Ukuvinjelwa eBhayibhileni

 

Ukuphepha inzondo: "Lowo umthiyileyo umzalwana wakhe usisibulala-mntu, yaye niyazi ukuba akukho sibulala-mntu sinobomi obungunaphakade obuhleliyo kuso" (1 Yohane 3:15). abuvunyelwe kungavunyelwe, ukubulala ngenxa yezizathu zomntu siqu, elizweni, zonqulo: "Ngoko uYesu wathi kuye: “Buyisela ikrele lakho endaweni yalo, kuba bonke abathabatha ikrele baya kutshabalala ngekrele" (Mateyu 26:52) (The End of Patriotism).

 

Ukuphepha ubusela: "Lowo ubayo makangabi seba, kunoko makasebenze nzima, esenza umsebenzi olungileyo ngezandla zakhe, ukuze abe nento yokwabela lowo usweleyo" (Efese 4:28).

 

Ubuxoki abuvunyelwe: "Musani ukuxokisana. Buhlubeni ubuntu obudala kunye noqheliselo lwabo" (Kolose 3: 9).

 

Ezinye ukuvinjelwa zeBhayibhile:

 

"Kuba kukholekile kumoya oyingcwele nakuthi ngokwethu ukungongezeleli uxanduva olubhekele phaya kuni, ngaphandle kwezi zinto ziyimfuneko, ukuba nikhwebuke kwizinto ezibingelelwe kwizithixo nasegazini nakwizinto ezikrwitshiweyo nakuhenyuzo. Ukuba niyazikhwebula kwezi zinto, niya kuphumelela. Mpilo-ntle!" (IZenzo 15: 19,20,28,29).

 

Ezi "zizinto" ezinxulumene nezenzo zonqulo eziphambene neBhayibhile, ukubhiyozelwa kweeholide zamahedeni: "Yonk’ into ethengiswa kwimarike yenyama hlalani niyitya, ningabuzi ngenxa yesazela senu; kuba “ngokaYehova umhlaba noko kuwuzalisileyo.” 27 Ukuba nabani na kwabangakholwayo uyanimema yaye ninqwenela ukuya, yityani yonke into ebekwa phambi kwenu, ningabuzi ngenxa yesazela senu. Kodwa ukuba nabani na angathi kuni: “Le yinto enikelwe njengombingelelo,” ningatyi ngenxa yalowo ukutyhilileyo oko nangenxa yesazela. “Isazela,” nditsho, kungekhona esakho, kodwa eso somnye umntu. Kuba kutheni inkululeko yam ifanele igwetywe ngesazela somnye umntu? Ukuba ndithabath’ inxaxheba ngokubulela, kutheni na nditshabhiswa ngoko ndikubulelelayo?" (1 kwabaseKorinte 10:25-30).

 

Ngokuphathelele iinkqubo zonqulo ezichasayo iBhayibhile: "Musani ukubotshwa edyokhweni kunye nabangakholwayo. Kuba bunabubudlelane buni na ubulungisa nokuchas’ umthetho? Okanye kunakwabelana kuni na ukukhanya nobumnyama? Ngokubhekele phaya, unakuvumelana kuni na uKristu noBheliyali? Okanye unakwahlulelana kuni na umntu okholwayo nongakholwayo? Yaye inakuvisisana kuni na itempile kaThixo nezithixo? Kuba siyitempile kaThixo ophilayo; kanye njengoko uThixo wathi: “Ndiya kuhlala phakathi kwabo, ndihambe phakathi kwabo, ndibe nguThixo wabo, bona babe ngabantu bam.” “‘Ngoko ke phumani phakathi kwabo, nizahlule,’ utsho uYehova, ‘nento engahlambulukanga ningayichukumisi’”; “‘yaye ndiya kunamkela.’” “‘Ndiya kuba nguyihlo kuni, nina nibe ngoonyana neentombi kum,’ utsho uYehova uSomandla" (2 kwabaseKorinte 6:14-18).

 

Musa ukukhonza izithixo. Omnye kufuneka atshabalalise zonke izinto ezithixo zithixo okanye imifanekiso, iminqamlezo, izitho zeenjongo zonqulo: "Ngenani ngesango elimxinwa; ngokuba ibanzi kwaye iphangalele indlela esa entshabalalweni, yaye baninzi abangena ngayo; kanti limxinwa isango kwaye imxinwa indlela esa ebomini, yaye bambalwa abayifumanayo. “Baphapheleni abaprofeti bobuxoki abeza kuni ngezambatho zeegusha, kodwa ngaphakathi beziingcuka eziqwengayo. Nobaqonda ngeziqhamo zabo. Abantu abahlanganisi iidiliya emeveni okanye amakhiwane enkunzaneni, andibi kunjalo? Ngokunjalo wonke umthi olungileyo uvelisa isiqhamo esihle, kodwa wonke umthi obolileyo uvelisa isiqhamo esingento yanto; umthi olungileyo awunako ukuthwala isiqhamo esingento yanto, nomthi obolileyo awunako ukuvelisa isiqhamo esihle. Wonke umthi ongavelisi siqhamo sihle uyagawulwa uze uphoswe emlilweni. Ngokwenene, ke ngoko, niya kubaqonda ngeziqhamo zabo abo bantu. “Asingabo bonke abathi kum, ‘Nkosi, Nkosi,’ abaya kungena ebukumkanini bamazulu, kodwa ngulowo wenza ukuthanda kukaBawo osemazulwini oya kungena.Abaninzi baya kuthi kum ngaloo mini, ‘Nkosi, Nkosi, asizange na siprofete egameni lakho, sakhupha iidemon egameni lakho, senza imisebenzi emininzi yamandla egameni lakho?’ Ukanti ndiya kwandula ndivume kubo ndithi: Andizange ndinazi! Mkani kum, nina benzi bokuchasene nomthetho" (Mateyu 7:13-23). "Musa ukuzenza" ukuvumisa, ubugqi, ukubhula ngezinkanyezi ... Masibhubhise zonke izinto ezinxulumene ukuvumisa: "Eneneni, abaliqela noko kwabo babeqhelisela ubugcisa bomlingo bazizisa ndawonye iincwadi zabo baza bazitshisa phambi kwakhe wonk’ ubani. Yaye bawabala ndawonye amaxabiso azo, bazifumana zixabisa amaqhosha esilivere angamashumi amahlanu amawaka. Ngaloo ndlela ilizwi likaYehova lahlala likhula yaye lisoyisa ngendlela enamandla" (Izenzo 19:19, 20).

 

Musa ukubukela iifilimu okanye iifoto zoononopopasho okanye ezinobundlobongela. Ukuyeka ukugembula, ukusetyenziswa kweziyobisi, njenge-marijuana, i-betel, iteksi, utywala obuninzi, abangaphezu kwemfuneko utywala: "Ngenxa yoko ndiyanibongoza ngeemfesane zikaThixo, bazalwana, ukuba niyinikele imizimba yenu ibe yimibingelelo ephilayo, engcwele, eyamkelekileyo kuThixo, inkonzo ke leyo engcwele ngokwamandla enu engqiqo" (Roma 12:1, Mateyu 5:27-30, INdumiso 11:5).

 

Ukuziphatha kakubi ngokwesini (ubuhenyu): ukukrexeza, isondo esingatshatanga (isilisa / isetyhini), phakathi ubulili efanayo: "Intoni! Anazi na ukuba abantu abangengomalungisa abayi kubudla ilifa ubukumkani bukaThixo? Ningalahlekiswa. Abahenyuzi, nabanquli-zithixo, nabakrexezi, namadoda agcinelwe iinjongo ezingezozamvelo, namadoda alala namadoda, namasela, nabantu ababawayo, namanxila, nabatshabhisi, nabaphangi abayi kubudla ilifa ubukumkani bukaThixo" (1 Korinte 6:9,10). "Umtshato mawubekeke phakathi kwenu nonke, nesilili somtshato masingadyojwa, kuba uThixo uya kubagweba abahenyuzi nabakrexezi" (Hebhere 13:4).

 

IBhayibhile iyalahla isithembu, nawuphi na umntu kule meko ofuna ukwenza intando kaThixo, kufuneka abuyele imeko yakhe ngokuhlala nomfazi wakhe wokuqala owathathileyo (1 Timoti 3: 2). IBhayibhile iyakwenqabela masturbation: "Bhubhisani, ke ngoko, amalungu enu omzimba asemhlabeni, uhenyuzo, ukungahlambuluki, inkanuko yesini, umnqweno owenzakalisayo, nokubawa, okulunqulo-zithixo" (Kolose 3:5).

 

Ukuphepha ukuba adle igazi, nokuba kwimeko yokunyanga (ukumpontshelwa igazi): "Kuphela yinyama enomphefumlo wayo—igazi layo—eningamele niyidle" (Genesis 9: 4) (The Sacred Blood; The Sacred Life).

 

Zonke izinto ezigwetywe yiBhayibhile azichazwa kule sifundo seBhayibhile. UmKristu okhulileyo kunye nolwazi olufanelekileyo lwemigaqo yeBhayibhile uya kuqonda umahluko phakathi "kokulungileyo" kunye "nobubi", nangona kungabhaliwe ngqo kwiBhayibhile: "Kodwa ukutya okuqinileyo kokwabantu abaqolileyo, abo bathe ngokuwasenzisa amandla abo okuqonda bawaqeqeshela ukwahlula okulungileyo nokubi" (Hebhere 5:14) (SPIRITUAL MATURITY).

 UThixo uyathembisa

Ukukhunjulwa kokufa kukaYesu Kristu

Wenzani ntoni?

 

Isithembiso sikaThixo

IsiNgesi: http://www.yomelyah.com/439659476

IsiFrentshi: http://www.yomelijah.com/433820451

IsiSpanish: http://www.yomeliah.com/441564813

IsiPutukezi: http://www.yomelias.com/435612656

 

Imenyu enkulu:

IsiNgesi: http://www.yomelyah.com/435871998

IsiFrentshi: http://www.yomelijah.com/433820120

IsiSpanish: http://www.yomeliah.com/435160491

IsiPutukezi: http://www.yomelias.com/435612345

 

TWITTER

FACEBOOK

FACEBOOK BLOG