SOLA SCRIPTURA

UThixo unalo igama: Yehova: "NdinguYehova. Lilo elo igama lam; andiluniki omnye uzuko lwam, nendumiso yam andiyiniki imifanekiso eqingqiweyo" (Isaya 42:8) (The Revealed Name).

Simele simnqule Yehova kuphela: "Ufanele, Yehova, Thixo wethu, ukwamkela uzuko nembeko namandla, ngenxa yokuba wadala zonke izinto, nangenxa yokuthanda kwakho zabakho yaye zadalwa" (Isityhilelo 4:11). Simele simthande ngamandla ethu okuphila: "Wathi kuye: “‘Uze umthande uYehova uThixo wakho ngentliziyo yakho iphela nangomphefumlo wakho uphela nangengqondo yakho iphela.’ Lo ngowona myalelo mkhulu nowokuqala" (Mateyu 22:37,38). UThixo akayintathu Emnye. Uqu-zintathu akuyona imfundiso yeBhayibhile (Worship Jehovah; In Congregation).

 

UYesu Kristu yedwa uNyana kaThixo ngendlela yokuba nguNyana ophela yedwa owadalwa nguThixo ngqo: "Ke kaloku akuba uYesu efikile kwimimandla yaseKesareya Filipi, wababuza abafundi bakhe wathi: “Abantu bathi ungubani uNyana womntu?” Bathi: “Bambi bathi nguYohane umBhaptizi, abanye bathi nguEliya, ukanti abanye bathi nguYeremiya okanye ngomnye wabaprofeti.” Wathi kubo: “Ke nina nithi ndingubani na?” Ekuphenduleni uSimon Petros wathi: “UnguKRISTU, uNyana woThixo ophilayo.” Waphendula uYesu wathi kuye: “Unoyolo, Simon nyana kaYona, kuba oku akukutyhilelwanga yinyama negazi, kodwa nguBawo osemazulwini" (Mateyu 16:13-17, uYohane 1:1-3). UYesu Kristu akayena uThixo onguMninimandla onke kwaye akayena inxalenye yoBathathu Emnye (Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ).

 

Umoya oyingcwele ngumandla osebenzayo kaThixo. Akayena mntu: "Yaye kwabonakala kubo iilwimi ezingathi zezomlilo kwaye zabèka, lwaza lwaolo lwahlala kuye ngamnye wabo" (iZenzo 2:3). UMoya oyiNgcwele akayinxalenye yoBathathu Emnye.

 

IBhayibhile liLizwi likaThixo: "Sonke iSibhalo siphefumlelwe nguThixo kwaye siyingenelo ekufundiseni, ekohlwayeni, ekulungelelaniseni izinto, ekuqeqesheleni ebulungiseni, ukuze umntu kaThixo awufanelekele aze awuxhobele ngokupheleleyo wonke umsebenzi olungileyo" (2 Timoti 3:16,17). Simele siyifunde, siyifunde kwaye siyisebenzise ebomini bethu: "Kodwa oyoliswa ngumthetho kaYehova, Efunda emthethweni wakhe ngesandi esiphantsi imini nobusuku. Ngokuqinisekileyo uya kuba njengomthi otyalwe ngakwimisinga yamanzi, Onika isiqhamo sawo ngexesha lawo Nonamahlamvu angabuniyo, Yaye konke akwenzayo kuya kuphumelela" (iiNdumiso 1:1-3) (Read The Bible Daily).

 

Ukholo kuphela kumbingelelo kaKristu luvumela ukuxolelwa kwezono kwaye emva koko uphilise nokuvuka kwabafileyo: "Kuba uThixo walithanda kakhulu ihlabathi kangangokuba wanikela ngoNyana wakhe okuphela kwamzeleyo, ukuze wonk’ ubani obonisa ukholo kuye angatshabalali kodwa abe nobomi obungunaphakade. (...) Lowo ubonisa ukholo kuNyana unobomi obungunaphakade; lowo ungamthobeliyo uNyana akayi kububona ubomi, kodwa ingqumbo kaThixo ihleli phezu kwakhe" (Yohane 3:16, Mateyu 20:28) (Khumbuzo; The Release).

 

Ubukumkani bukaThixo bukarhulumente basezulwini basungulwe ezulwini ngo-1914, kwaye uKumkani nguYesu Kristu kunye noo-144 000 ookumkani nababingeleli abakha "iYerusalem elitsha", umtshakazi kaKristu. Urhulumente wasezulwini waThixo uya kuphelisa ukubusa komntu okwangoku ngexesha leMbandezelo Enkulu, kwaye uya kulawula emhlabeni: "Ngemihla yabo kumkani uTHIXO wezulu uya kumisa ubukumkani obungenakuze bonakaliswe. Yaye obo bukumkani abuyi kudluliselwa kubo nabaphi na abanye abantu. Buya kuzityumza buziphelise zonke ezi zikumkani, buze bona bume ukusa kwixesha elingenammiselo" (iSityhilelo 12:7-12, 21:1-4, Mateyu 6:9,10, Daniyeli 2:44) (The End of Patriotism; The King Jesus Christ; The Earthly Administration of the Kingdom of God).

 

Ukufa kukuphambene nobomi. Umphefumlo uyafa kwaye umoya ayikho (amandla obomi): "Musani ukukholosa ngezidwangube, Nangonyana womntu wasemhlabeni, lowo ungenalo usindiso. Uyaphuma umoya wakhe, abuyele yena emhlabeni wakhe; Ngaloo mini ziyatshabalala iingcamango zakhe" (INdumiso 146:3,4, iNtshumayeli 3:19,20, 9:5,10).

 

Kuya kuba novuko lwabalungileyo nabangalunganga: "Musani ukumangaliswa koku, kuba liyeza ilixa ekuya kuthi ngalo bonke abo bakumangcwaba enkumbulo balive ilizwi lakhe baze baphume, abo benze izinto ezilungileyo beze kuvuko lobomi, abo baqhelisele izinto ezimbi kuvuko lomgwebo" (Yohane 5: 28,29, iZenzo 24:15). Abangalunganga baya kugwetywa ngesiseko sokuziphatha kwabo ngexesha lolawulo lokulawula iminyaka eyi-1000 (kwaye kungekhona ngokuziphatha kwabo kwangaphambili): "Ndaza ndabona itrone enkulu emhlophe nalowo wayehleli kuyo. Umhlaba nezulu zasaba zemka phambi kwakhe, zaza azafunyanelwa ndawo. Kwaye ndababona nabafileyo, abakhulu nabancinane, bemi phambi kwetrone, nemisongo yayivuliwe. Kodwa kwavulwa omnye umsongo; umsongo wobomi. Baza abafileyo bagwetywa ngokwezinto ezibhalwe kuloo misongo ngokwezenzo zabo. Lwathi ulwandle lwabakhupha abafileyo abakulo, kwathi ukufa neHadesi kwabakhupha abafileyo abalapho, bagwetywa elowo ngokwezenzo zakhe" (ISityhilelo 20:11-13) (The Administration of the Earthly Resurrection; The Earthly Resurrection; The Judgment of the unrighteous).

 

Abantu abayi-144 000 kuphela baya ezulwini kunye noYesu Kristu: "Yaye khangela! ndabona iMvana+ imi phezu kweNtaba yeZiyon, kumi nayo ikhulu elinamashumi amane anesine lamawaka linalo igama layo negama loYise+ libhaliwe emabunzini alo. Ndeva isandi siphuma ezulwini sinjengesandi samanzi amaninzi nanjengesandi sendudumo enkulu; yaye isandi endasivayo sasingathi seseemvumi ezizipheleka ngohadi zidlala iihadi zazo. Kwaye zivuma ingoma engathi intsha phambi kwetrone naphambi kwezidalwa eziphilayo ezine nabadala; yaye akukho bani wakwaziyo ukuyiqondisisa ingoma leyo ngaphandle kwekhulu elinamashumi amane anesine lamawaka, abathengwe emhlabeni. Aba ngabo bangazange bazenze nqambi ngabafazi; enyanisweni, banyulu. Aba ngabo bahlala beyilandela iMvana kungakhathaliseki apho iya khona. Aba bathengwa phakathi koluntu njengeentlahlela kuThixo nakuyo iMvana, yaye akufunyanwanga buxoki emilonyeni yabo; abanasiphako" (ISityhilelo 7:3-8; 14:1-5). Isihlwele esikhulu esichazwe kwiSityhilelo 7: 9-17 ngabo abo baya kusinda enkulu imbandezelo baze baphile ngonaphakade kwiparadesi yasemhlabeni: "Emva koko, khangela! ndabona naso isihlwele esikhulu, ekungekho mntu wakwaziyo ukusibala, siphuma kuzo zonke iintlanga nezizwe nezizwana neelwimi, simi phambi kwetrone naphambi kweMvana, sambethe imiwunduzo emhlophe; yaye kwakukho amasebe esundu ezandleni zaso. (...) Ndathi kuye: “Nkosi yam, nguwe owaziyo.” Waza wathi kum: “Aba ngabo baphuma embandezelweni enkulu, bayihlamba imiwunduzo yabo bayenza mhlophe egazini leMvana. Kungenxa yoko le nto bephambi kwetrone kaThixo, benikela inkonzo engcwele kuye imini nobusuku etempileni yakhe; yaye Lowo uhleli etroneni uya kutwabulula intente yakhe phezu kwabo. Abasayi kulamba yaye bengayi kunxanwa kwakhona, nelanga aliyi kubagqatsa okanye beve ubushushu obutshisayo, ngenxa yokuba iMvana, ephakathi kwetrone, iya kubalusa, ibakhokelele emithonjeni yamanzi obomi. Yaye uThixo uya kuzisula zonke iinyembezi emehlweni abo" (kwiSityhilelo 7:9-17) (The Heavenly Resurrection (144000); The Great Crowd).

 

Siphila iintsuku zokugqibela eziya kupheliswa kwiimbandezelo ezinkulu (Mateyu 24,25, Marko 13, uLuka 21, iSityhilelo 19: 11-21). Ubukho (Parousia) bukaKristu buqalise ngokungabonakali ukususela ngo-1914 kwaye luya kugqiba ekupheleni kweminyaka eyiwaka: "Ngoxa wayehleli kwiNtaba yemiNquma, abafundi baya kuye ngasese, besithi: “Sixelele, Ziya kubakho nini na ezi zinto, kwaye uya kuba yintoni na umqondiso wobukho+ bakho nowokupheliswa kwenkqubo yezinto?”. (...) kuba ngelo xesha kuya kubakho imbandezelo enkulu ekungazange kubekho injengayo ukususela ekuqaleni kwehlabathi de kube ngoku, nekungasayi kubakho injengayo kwakhona" (Mateyu 24:3,21) (The Great Tribulation; The King Jesus Christ).

 

IParadesi iya kuba semhlabeni: "Ndabona izulu elitsha nomhlaba omtsha; kuba izulu langaphambili nomhlaba wangaphambili wadlula, nolwandle alusekho. Ndabona kwanesixeko esingcwele, iYerusalem Entsha, sisihla siphuma ezulwini kuThixo yaye silungisiwe njengomtshakazi ehonjiselwe indoda yakhe. Ngako oko ndeva ilizwi elikhulu livela etroneni lisithi: “Khangela! Intente kaThixo iphakathi koluntu, yaye uya kuhlala nalo, lube ngabantu bakhe. Naye abe nguThixo walo. Uya kuzisula zonke iinyembezi emehlweni abo, kungabi sabakho kufa, kungabi sabakho kuzila nakukhala nantlungu kwakhona. Izinto zangaphambili zidlule" (Isaya 11,35,65, iSityhilelo 21:1-5) (The Release).

 

UThixo wavumela ububi. Oku kunika impendulo kumngeni kaMtyholi ngokusemthethweni kobukhosi bukaYehova (iGenesis 3:1-6) (Satan Hurled). Kwaye kwakhona ukunika impendulo isityholo umtyholi ngokuphathelele ingqibelelo yabantu (Yobhi 1:7-12; 2:1-6). Akuyena uThixo obangela ukubandezeleka: "Makungabikho nabani na, xa esesilingweni othi: “Ndilingwa nguThixo.” Kuba uThixo akanakulingwa ngezinto ezimbi yaye naye akalingi namnye" (Yakobi 1:13). Le ntlungu zibangelwa izinto ezine eziphambili: umtyholi isenokuba lowo ubangela ukubandezeleka (kodwa hayi njalo) (Yobhi 1: 7-12; 2: 1-6). Ukubandezeleka kubangelwa nenzala yethu Adam nesono ekhokelela yokwaluphala, izifo kunye nokufa (Roma 5: 12; 6: 23). Le ntlungu kuba sisiphumo izigqibo ezimbi zabantu (sithi okanye naleyo yabanye abantu) (Duteronomi 32: 5; Roma 7:19). Le ukuhlupheka kuba sisiphumo "iziganeko lixesha nasisihlo 'ezenza umntu uba kwindawo engafanelekanga ngexesha elingafanelekanga (INtshumayeli 9: 11). Destiny ayikho imfundiso yeBhayibhile, asaneli "omiselwe" ukwenza okulungileyo okanye okubi, kodwa ngenxa yokuzikhethela, sikhetha ukwenza "ezilungileyo" okanye "ububi" (Duteronomi 30: 15).

 

Simele sikhonze iimfuno zobukumkani bukaThixo. Ukuze ubhaptizwe kwaye wenze ngokuvumelana noko kubhaliweyo eBhayibhileni: "Kwaye ezi ndaba zilungileyo zobukumkani ziya kushunyayelwa kuwo wonke umhlaba omiweyo kube bubungqina kuzo zonke iintlanga; kwandule ke kufike ukuphela. (...) Hambani ke ngoko niye kubenza abafundi abantu beentlanga zonke, nibabhaptiza egameni loYise neloNyana nelomoya oyingcwele, nibafundisa ukuba bazigcine zonke izinto endiniyalele zona. Yaye, khangelani! ndinani yonke imihla de kube sekuphelisweni kwenkqubo yezinto" (Mateyu 24:14; 28:19,20) (The Baptism) (The Good News; The End of Patriotism).

Ukuvinjelwa eBhayibhileni

 

Ukuphepha inzondo: "Lowo umthiyileyo umzalwana wakhe usisibulala-mntu, yaye niyazi ukuba akukho sibulala-mntu sinobomi obungunaphakade obuhleliyo kuso" (1 Yohane 3:15). abuvunyelwe kungavunyelwe, ukubulala ngenxa yezizathu zomntu siqu, elizweni, zonqulo: "Ngoko uYesu wathi kuye: “Buyisela ikrele lakho endaweni yalo, kuba bonke abathabatha ikrele baya kutshabalala ngekrele" (Mateyu 26:52) (The End of Patriotism).

 

Ukuphepha ubusela: "Lowo ubayo makangabi seba, kunoko makasebenze nzima, esenza umsebenzi olungileyo ngezandla zakhe, ukuze abe nento yokwabela lowo usweleyo" (Efese 4:28).

 

Ubuxoki abuvunyelwe: "Musani ukuxokisana. Buhlubeni ubuntu obudala kunye noqheliselo lwabo" (Kolose 3: 9).

 

Ezinye ukuvinjelwa zeBhayibhile:

 

"Kuba kukholekile kumoya oyingcwele nakuthi ngokwethu ukungongezeleli uxanduva olubhekele phaya kuni, ngaphandle kwezi zinto ziyimfuneko, ukuba nikhwebuke kwizinto ezibingelelwe kwizithixo nasegazini nakwizinto ezikrwitshiweyo nakuhenyuzo. Ukuba niyazikhwebula kwezi zinto, niya kuphumelela. Mpilo-ntle!" (IZenzo 15: 19,20,28,29).

 

Ezi "zizinto" ezinxulumene nezenzo zonqulo eziphambene neBhayibhile, ukubhiyozelwa kweeholide zamahedeni: "Yonk’ into ethengiswa kwimarike yenyama hlalani niyitya, ningabuzi ngenxa yesazela senu; kuba “ngokaYehova umhlaba noko kuwuzalisileyo.” 27 Ukuba nabani na kwabangakholwayo uyanimema yaye ninqwenela ukuya, yityani yonke into ebekwa phambi kwenu, ningabuzi ngenxa yesazela senu. Kodwa ukuba nabani na angathi kuni: “Le yinto enikelwe njengombingelelo,” ningatyi ngenxa yalowo ukutyhilileyo oko nangenxa yesazela. “Isazela,” nditsho, kungekhona esakho, kodwa eso somnye umntu. Kuba kutheni inkululeko yam ifanele igwetywe ngesazela somnye umntu? Ukuba ndithabath’ inxaxheba ngokubulela, kutheni na nditshabhiswa ngoko ndikubulelelayo?" (1 kwabaseKorinte 10:25-30).

 

Ngokuphathelele iinkqubo zonqulo ezichasayo iBhayibhile: "Musani ukubotshwa edyokhweni kunye nabangakholwayo. Kuba bunabubudlelane buni na ubulungisa nokuchas’ umthetho? Okanye kunakwabelana kuni na ukukhanya nobumnyama? Ngokubhekele phaya, unakuvumelana kuni na uKristu noBheliyali? Okanye unakwahlulelana kuni na umntu okholwayo nongakholwayo? Yaye inakuvisisana kuni na itempile kaThixo nezithixo? Kuba siyitempile kaThixo ophilayo; kanye njengoko uThixo wathi: “Ndiya kuhlala phakathi kwabo, ndihambe phakathi kwabo, ndibe nguThixo wabo, bona babe ngabantu bam.” “‘Ngoko ke phumani phakathi kwabo, nizahlule,’ utsho uYehova, ‘nento engahlambulukanga ningayichukumisi’”; “‘yaye ndiya kunamkela.’” “‘Ndiya kuba nguyihlo kuni, nina nibe ngoonyana neentombi kum,’ utsho uYehova uSomandla" (2 kwabaseKorinte 6:14-18).

 

Musa ukukhonza izithixo. Omnye kufuneka atshabalalise zonke izinto ezithixo zithixo okanye imifanekiso, iminqamlezo, izitho zeenjongo zonqulo: "Ngenani ngesango elimxinwa; ngokuba ibanzi kwaye iphangalele indlela esa entshabalalweni, yaye baninzi abangena ngayo; kanti limxinwa isango kwaye imxinwa indlela esa ebomini, yaye bambalwa abayifumanayo. “Baphapheleni abaprofeti bobuxoki abeza kuni ngezambatho zeegusha, kodwa ngaphakathi beziingcuka eziqwengayo. Nobaqonda ngeziqhamo zabo. Abantu abahlanganisi iidiliya emeveni okanye amakhiwane enkunzaneni, andibi kunjalo? Ngokunjalo wonke umthi olungileyo uvelisa isiqhamo esihle, kodwa wonke umthi obolileyo uvelisa isiqhamo esingento yanto; umthi olungileyo awunako ukuthwala isiqhamo esingento yanto, nomthi obolileyo awunako ukuvelisa isiqhamo esihle. Wonke umthi ongavelisi siqhamo sihle uyagawulwa uze uphoswe emlilweni. Ngokwenene, ke ngoko, niya kubaqonda ngeziqhamo zabo abo bantu. “Asingabo bonke abathi kum, ‘Nkosi, Nkosi,’ abaya kungena ebukumkanini bamazulu, kodwa ngulowo wenza ukuthanda kukaBawo osemazulwini oya kungena.Abaninzi baya kuthi kum ngaloo mini, ‘Nkosi, Nkosi, asizange na siprofete egameni lakho, sakhupha iidemon egameni lakho, senza imisebenzi emininzi yamandla egameni lakho?’ Ukanti ndiya kwandula ndivume kubo ndithi: Andizange ndinazi! Mkani kum, nina benzi bokuchasene nomthetho" (Mateyu 7:13-23). "Musa ukuzenza" ukuvumisa, ubugqi, ukubhula ngezinkanyezi ... Masibhubhise zonke izinto ezinxulumene ukuvumisa: "Eneneni, abaliqela noko kwabo babeqhelisela ubugcisa bomlingo bazizisa ndawonye iincwadi zabo baza bazitshisa phambi kwakhe wonk’ ubani. Yaye bawabala ndawonye amaxabiso azo, bazifumana zixabisa amaqhosha esilivere angamashumi amahlanu amawaka. Ngaloo ndlela ilizwi likaYehova lahlala likhula yaye lisoyisa ngendlela enamandla" (Izenzo 19:19, 20).

 

Musa ukubukela iifilimu okanye iifoto zoononopopasho okanye ezinobundlobongela. Ukuyeka ukugembula, ukusetyenziswa kweziyobisi, njenge-marijuana, i-betel, iteksi, utywala obuninzi, abangaphezu kwemfuneko utywala: "Ngenxa yoko ndiyanibongoza ngeemfesane zikaThixo, bazalwana, ukuba niyinikele imizimba yenu ibe yimibingelelo ephilayo, engcwele, eyamkelekileyo kuThixo, inkonzo ke leyo engcwele ngokwamandla enu engqiqo" (Roma 12:1, Mateyu 5:27-30, INdumiso 11:5).

 

Ukuziphatha kakubi ngokwesini (ubuhenyu): ukukrexeza, isondo esingatshatanga (isilisa / isetyhini), phakathi ubulili efanayo: "Intoni! Anazi na ukuba abantu abangengomalungisa abayi kubudla ilifa ubukumkani bukaThixo? Ningalahlekiswa. Abahenyuzi, nabanquli-zithixo, nabakrexezi, namadoda agcinelwe iinjongo ezingezozamvelo, namadoda alala namadoda, namasela, nabantu ababawayo, namanxila, nabatshabhisi, nabaphangi abayi kubudla ilifa ubukumkani bukaThixo" (1 Korinte 6:9,10). "Umtshato mawubekeke phakathi kwenu nonke, nesilili somtshato masingadyojwa, kuba uThixo uya kubagweba abahenyuzi nabakrexezi" (Hebhere 13:4).

 

IBhayibhile iyalahla isithembu, nawuphi na umntu kule meko ofuna ukwenza intando kaThixo, kufuneka abuyele imeko yakhe ngokuhlala nomfazi wakhe wokuqala owathathileyo (1 Timoti 3: 2). IBhayibhile iyakwenqabela masturbation: "Bhubhisani, ke ngoko, amalungu enu omzimba asemhlabeni, uhenyuzo, ukungahlambuluki, inkanuko yesini, umnqweno owenzakalisayo, nokubawa, okulunqulo-zithixo" (Kolose 3:5).

 

Ukuphepha ukuba adle igazi, nokuba kwimeko yokunyanga (ukumpontshelwa igazi): "Kuphela yinyama enomphefumlo wayo—igazi layo—eningamele niyidle" (Genesis 9: 4) (The Sacred Blood; The Sacred Life).

 

Zonke izinto ezigwetywe yiBhayibhile azichazwa kule sifundo seBhayibhile. UmKristu okhulileyo kunye nolwazi olufanelekileyo lwemigaqo yeBhayibhile uya kuqonda umahluko phakathi "kokulungileyo" kunye "nobubi", nangona kungabhaliwe ngqo kwiBhayibhile: "Kodwa ukutya okuqinileyo kokwabantu abaqolileyo, abo bathe ngokuwasenzisa amandla abo okuqonda bawaqeqeshela ukwahlula okulungileyo nokubi" (Hebhere 5:14) (SPIRITUAL MATURITY).

 UThixo uyathembisa

Ukukhunjulwa kokufa kukaYesu Kristu

Wenzani ntoni?

 

Isithembiso sikaThixo

IsiNgesi: http://www.yomelyah.com/439659476

IsiFrentshi: http://www.yomelijah.com/433820451

IsiSpanish: http://www.yomeliah.com/441564813

IsiPutukezi: http://www.yomelias.com/435612656

 

Imenyu enkulu:

IsiNgesi: http://www.yomelyah.com/435871998

IsiFrentshi: http://www.yomelijah.com/433820120

IsiSpanish: http://www.yomeliah.com/435160491

IsiPutukezi: http://www.yomelias.com/435612345