SOLA SCRIPTURA

 God het 'n Naam: Jehovah: "Ek is Jehovah. Dit is my naam; en aan niemand anders sal ek my heerlikheid gee nie, en ook nie my lof aan gesnede beelde nie" (Jesaja 42:8) (The Revealed Name). Ons moet net Jehovah aanbid: "U is waardig, Jehovah, ja, ons God, om die heerlikheid en die eer en die krag te ontvang, want u het alles geskep, en weens u wil het hulle bestaan en is hulle geskep" (Openbaring 4:11). Ons moet Hom liefhê met al ons lewensmag: "Hy het vir hom gesê: “‘Jy moet Jehovah jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.’ Dit is die grootste en eerste gebod" (Matteus 22:37,38) (Worship Jehovah; In Congregation). God is nie 'n Drie-eenheid nie. Die drie-eenheid is nie 'n Bybelse leer nie.

 

Jesus Christus is die enigste Seun van God in die sin dat Hy die enigste Seun van God is wat direk deur God geskape is: "En toe Jesus in die streke van Sesareʹa-Filipʹpi gekom het, het hy sy dissipels gevra: “Wie sê die mense is die Seun van die mens?” Hulle het gesê: “Party sê Johannes die Doper, ander Eliʹa, nog ander Jeremia of een van die profete.” Hy het vir hulle gesê: “Maar julle, wie sê julle is ek?” Simon Petrus het geantwoord en gesê: “U is die Christus, die Seun van die lewende God.” Jesus het geantwoord en vir hom gesê: “Gelukkig is jy, Simon, seun van Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is" (Mattheus 16:13-17, Johannes 1:1-3). Jesus Christus is nie die Almagtige God nie en is nie deel van 'n Drie-eenheid nie (Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ).

 

Die heilige gees is die aktiewe krag van God. Hy is nie 'n persoon nie: "En tonge soos van vuur het vir hulle sigbaar geword en is verdeel, en een het op elkeen van hulle gaan sit" (Handelinge 2: 3). Die Heilige Gees is nie deel van 'n Drie-eenheid nie.

 

Die Bybel is die Woord van God: "Die hele Skrif is deur God geïnspireer en is nuttig om te onderrig, om tereg te wys, om dinge reg te stel, om in regverdigheid te dissiplineer, sodat die mens van God volkome bevoeg kan wees, ten volle toegerus vir elke goeie werk" (2 Timoteus 3:16,17). Ons moet dit lees, bestudeer en toepas in ons lewens: "Maar sy behae is in die wet van Jehovah, En in sy wet lees hy dag en nag op gedempte toon. En hy sal beslis word soos ’n boom wat by waterstrome geplant is, Wat sy vrugte op sy tyd gee En waarvan die blare nie verwelk nie, En alles wat hy doen, sal suksesvol wees" (Psalms 1:1-3) (Read The Bible Daily).

 

Slegs geloof in die offer van Christus laat vergifnis van sondes toe en later genesing en opstanding van die dooies: "Want God het die wêreld so liefgehad dat hy sy enigverwekte Seun gegee het, sodat elkeen wat geloof in hom beoefen, nie vernietig sal word nie maar die ewige lewe kan hê. (...) Hy wat geloof in die Seun beoefen, het die ewige lewe; hy wat aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die gramskap van God bly op hom" (Johannes 3:16,36, Matteus 20:28) (The Release).

 

Die Koninkryk van God is 'n hemelse regering wat in 1914 in die hemel gevestig is en waarvan die Koning Jesus Christus is, vergesel van 144,000 konings en priesters wat die "Nuwe Jerusalem", die bruid van Christus, uitmaak. Hierdie hemelse regering van God sal 'n einde maak aan die huidige menslike heerskappy tydens die Groot Verdrukking en sal hom op die Aarde vestig: "En in die dae van dié konings sal die God van die hemel ’n koninkryk oprig wat nooit vernietig sal word nie. En die koninkryk sal aan geen ander volk oorgedra word nie. Dit sal al hierdie koninkryke verbrysel en daar ’n einde aan maak, en self sal dit tot onbepaalde tye bly staan" (Openbaring 12: 7-12, 21: 1-4, Mattheus 6: 9,10, Daniël 2:44) (The End of Patriotism; The King Jesus Christ; The Earthly Administration of the Kingdom of God).

 

Die dood is die teenoorgestelde van die lewe. Die siel sterf en die gees (die lewenskrag) verdwyn: "Moenie julle vertroue in edeles stel nie, Ook nie in die mensekind, aan wie geen redding behoort nie. Sy gees gaan uit, hy keer terug na sy grond; Op daardie dag vergaan sy gedagtes" (Psalms 146:3,4, Prediker 3:19,20, 9:5,10).

 

Daar sal 'n opstanding van die regverdige en die onregverdiges wees: "Moet julle nie hieroor verwonder nie, want die uur kom waarin almal wat in die gedenkgrafte is, sy stem sal hoor en sal uitkom, dié wat goeie dinge gedoen het, tot ’n opstanding van die lewe, dié wat veragtelike dinge beoefen het, tot ’n opstanding van oordeel" (Johannes 5:28,29, Handelinge 24:15). Die onregverdiges sal geoordeel word op grond van hul gedrag gedurende die 1000-jarige regering (en nie op grond van hul verlede se gedrag nie): "En ek het ’n groot wit troon gesien en die een wat daarop sit. Die aarde en die hemel het voor hom weggevlug, en geen plek is vir hulle gevind nie. En ek het die dooies, groot en klein, voor die troon sien staan, en boekrolle is oopgemaak. Maar ’n ander boekrol is oopgemaak; dit is die boekrol van die lewe. En die dooies is geoordeel na dié dinge wat in die boekrolle geskrywe staan, volgens hulle dade. En die see het die dooies daarin gegee, en die dood en Haʹdes het die dooies in hulle gegee, en elkeen van hulle is volgens hulle dade geoordeel" (Openbaring 20: 11-13) (The Administration of the Earthly Resurrection; The Earthly Resurrection; The Judgment of the unrighteous).

 

Slegs 144,000 mense sal saam met Jesus Christus na die hemel toe gaan: "En ek het gesien, en kyk! die Lam het op die berg Sion gestaan, en saam met hom honderd-vier-en-veertigduisend met sy naam en die naam van sy Vader op hulle voorkoppe geskrywe. En ek het ’n geluid uit die hemel gehoor soos die geluid van baie waters en soos die geluid van harde donder; en die geluid wat ek gehoor het, was soos van sangers wat hulleself op die harp begelei en op hulle harpe speel. En hulle sing as ’t ware ’n nuwe lied voor die troon en voor die vier lewende wesens en die ouderlinge; en niemand kon daardie lied leer nie, behalwe die honderd-vier-en-veertigduisend, wat van die aarde gekoop is. Dit is hulle wat hulle nie met vroue verontreinig het nie; trouens, hulle is maagde. Dit is hulle wat die Lam bly volg ongeag waar hy gaan. Hulle is uit die mensdom gekoop as eerstelinge vir God en vir die Lam, en geen leuen is in hulle mond gevind nie; hulle is sonder smet" (Openbaring 7: 3-8; 14: 1-5). Die groot skare wat in Openbaring 7: 9-17 genoem word, is diegene wat die groot verdrukking sal oorleef en ewig in die aardse paradys lewe: "Ná hierdie dinge het ek gesien, en kyk! ’n groot menigte, wat geen mens kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale, wat voor die troon en voor die Lam staan, geklee in wit klere; en daar was palmtakke in hulle hande. (...) Toe het ek dadelik vir hom gesê: “My heer, ú weet.” En hy het vir my gesê: “Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hulle klere gewas en dit wit gemaak in die bloed van die Lam. Daarom is hulle voor die troon van God; en hulle verrig dag en nag heilige diens aan hom in sy tempel; en die Een wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle uitsprei. Hulle sal nie meer honger of dors wees nie, en ook sal die son nie op hulle neerbrand of enige verskroeiende hitte nie, want die Lam, wat in die middel van die troon is, sal hulle herder wees en sal hulle na fonteine van waters van die lewe lei. En God sal elke traan van hulle oë afvee" (Openbaring 7:9-17) (The Heavenly Resurrection (144000); The Great Crowd).

 

Ons leef die laaste dae wat by die groot verdrukking sal eindig (Mattheus 24,25, Markus 13, Lukas 21, Openbaring 19:11-21). Die teenwoordigheid (Parousia) van Christus het sedert 1914 onsigbaar begin en eindig op die einde van 'n duisend jaar: "Terwyl hy op die Olyfberg gesit het, het die dissipels alleen na hom toe gekom en gesê: “Sê vir ons: Wanneer sal hierdie dinge wees, en wat sal die teken van u teenwoordigheid en van die voleinding van die stelsel van dinge wees?" (Matteus 24:3) (The Great Tribulation; The King Jesus Christ).

 

Die paradys sal aardse wees: "En ek het ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde gesien; want die vorige hemel en die vorige aarde het verbygegaan, en die see is daar nie meer nie. Ek het ook die heilige stad, Nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel sien neerdaal, toeberei soos ’n bruid wat vir haar man versier is. Toe het ek ’n harde stem van die troon af hoor sê: “Kyk! Die tent van God is by die mensdom, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volke wees. En God self sal by hulle wees. En hy sal elke traan van hulle oë afvee, en die dood sal daar nie meer wees nie, en ook verdriet en angsgeroep en pyn sal daar nie meer wees nie. Die vorige dinge het verbygegaan" (Jesaja 11,35,65, Openbaring 21:1-5) (The Release).

 

God het kwaad toegelaat. Dit het 'n antwoord gegee op die duiwel se uitdaging vir die legitimiteit van Jehovah se Soewereiniteit (Genesis 3:1-6) (Satan Hurled). En ook om 'n antwoord te gee op die beskuldiging van die duiwel oor die integriteit van menslike wesens (Job 1:7-12; 2:1-6). Dit is nie God wat lyding veroorsaak nie: "Laat niemand, wanneer hy beproef word, sê: “Ek word deur God beproef” nie. Want met bose dinge kan God nie beproef word nie, en ook beproef hy self niemand nie" (Jakobus 1:13). Lyding is die gevolg van vier hooffaktore: Die duiwel kan die een wees wat die lyding veroorsaak (maar nie altyd nie) (Job 1:7-12; 2:1-6). Lyding is die gevolg van ons sondige toestand van afgaande Adam wat ons lei tot ouderdom, siekte en dood (Romeine 5:12, 6:23). Lyding kan die gevolg wees van slegte menslike besluite (van ons kant of van ander mense) (Deuteronomium 32:5, Romeine 7:19). Lyding kan die gevolg wees van "onvoorsiene tye en gebeure" wat veroorsaak dat die persoon op die verkeerde plek op die verkeerde tyd (Prediker 9:11). Destiny is nie 'n Bybelse leer nie, ons is nie 'bestem' om goed of kwaad te doen nie, maar op grond van vrye wil kies ons om 'goed' of 'kwaad' te doen (Deuteronomium 30: 15).

 

Ons moet die belange van die koninkryk van God dien. Om gedoop te word en te handel volgens wat in die Bybel geskryf is: "Gaan dus en maak dissipels van mense van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en van die Seun en van die heilige gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk! ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die stelsel van dinge" (Matteus 28: 19,20) (The Baptism). Hierdie vaste houding ten gunste van God se koninkryk word in die openbaar gedemonstreer deur gereeld die Goeie Nuus te verkondig (Mattheus 24:14) (The Good News; The End of Patriotism).

 

Verbode in die Bybel

Haat is verbied: "Elkeen wat sy broer haat, is ’n moordenaar, en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie" (1 Johannes 3:15). Moord is verbied, moord vir persoonlike redes, moord deur godsdienstige patriotisme of deur staatspatriotisme is verbied. "Toe het Jesus vir hom gesê: “Sit jou swaard terug in sy plek, want almal wat die swaard opneem, sal deur die swaard vergaan" (Matteus 26:52).

 

Diefstal word verbied: "Laat die steler nie meer steel nie, maar laat hom liewer hard werk deur met sy hande goeie werk te doen, sodat hy iets kan hê om uit te deel aan iemand wat gebrek het" (Efesiërs 4:28).

 

Om te lieg, is verbied: "Moenie vir mekaar lieg nie. Lê die ou persoonlikheid met sy gebruike af" (Kolossense 3: 9).

 

Ander Bybelse verbods:

 

"Want die heilige gees en ons het dit goedgedink om geen verdere las vir julle by te voeg nie, behalwe hierdie noodsaaklike dinge: om julle voortdurend te onthou van afgodsoffers en van bloed en van wat verwurg is en van hoerery. As julle julle sorgvuldig van hierdie dinge bewaar, sal julle voorspoedig wees. Mag julle goeie gesondheid geniet!" (Handelinge 15:19,20,28,29).

Dinge wat deur afgode besmet is: Dit is "dinge" wat verband hou met godsdienstige praktyke in stryd met die Bybel, die viering van heidense vakansiedae. Dit kan wees godsdienstige praktyke voor slagting of verbruik van vleis: "Hou aan om alles te eet wat in ’n vleismark verkoop word sonder om navraag te doen, ter wille van julle gewete; want “aan Jehovah behoort die aarde en alles wat dit vul”. As enigeen van die ongelowiges julle nooi en julle wil gaan, eet dan alles wat julle voorgesit word sonder om navraag te doen, ter wille van julle gewete. Maar as iemand vir julle sê: “Dit is iets wat as offerande gebring is”, moet dan nie eet nie, ter wille van die een wat dit onthul het en ter wille van die gewete. Ek sê “gewete”, nie jou eie nie, maar dié van die ander persoon. Want waarom moet my vryheid deur ’n ander se gewete geoordeel word? As ek iets met danksegging geniet, waarom moet ek dan gesmaad word oor dit waarvoor ek dank?" (1 Korintiërs 10:25-30).

 

Met betrekking tot godsdienstige praktyke verbied in die Bybel: "Moenie saam met ongelowiges onder ’n ongelyke juk kom nie. Want watter gemeenskap het regverdigheid en wetteloosheid? Of watter deelgenootskap het lig met duisternis? En watter ooreenstemming is daar tussen Christus en Beʹlial? Of watter aandeel het ’n getroue met ’n ongelowige? En watter ooreenkoms het God se tempel met afgode? Want ons is ’n tempel van ’n lewende God; net soos God gesê het: “Ek sal onder hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal my volk wees.” “‘Gaan dus onder hulle uit en sonder julle af’, sê Jehovah, ‘en hou op om wat onrein is, aan te raak’”; “‘en ek sal julle inneem’”. “‘En ek sal vir julle ’n vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees’, sê Jehovah die Almagtige" (2 Korintiërs 6:14-18).

 

Moenie afgodery beoefen nie. 'N Mens moet alle afgodsvoorwerpe of beelde, kruise, beelde vir godsdienstige doeleindes vernietig: "Gaan in deur die nou poort; want breed en wyd is die pad wat na die vernietiging lei, en dié wat daardeur ingaan, is baie; maar nou is die poort en smal is die pad wat na die lewe lei, en dié wat dit vind, is min. “Pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle toe kom, maar van binne roofsugtige wolwe is. Aan hulle vrugte sal julle hulle herken. Mense pluk nooit druiwe van dorings of vye van dissels nie, of hoe? Net so bring elke goeie boom goeie vrugte voort, maar elke slegte boom bring waardelose vrugte voort; ’n goeie boom kan nie waardelose vrugte dra nie, en ’n slegte boom kan ook nie goeie vrugte voortbring nie. Elke boom wat nie goeie vrugte voortbring nie, word afgekap en in die vuur gegooi. So sal julle daardie mense dan aan hulle vrugte herken. “Nie elkeen wat vir my sê: ‘Here, Here’, sal in die koninkryk van die hemele ingaan nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê: ‘Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam demone uitgedryf en in u naam talle kragtige werke verrig nie?’ En tog sal ek dan openlik vir hulle sê: Ek het julle nooit geken nie! Gaan weg van my af, julle werkers van wetteloosheid" (Matteus 7:13-23). Moenie okkultisme beoefen nie: waarsêery, magie, astrologie ... Ons moet alle voorwerpe verwant aan okkultisme vernietig: "Ja, heelparty van dié wat toorkunste beoefen het, het hulle boeke bymekaargebring en voor almal verbrand. En hulle het die waarde daarvan bereken en gevind dat dit vyftigduisend silwerstukke werd was. So het die woord van Jehovah op ’n magtige wyse bly groei en seëvier" (Handelinge 19:19,20).

 

Moenie flieks of pornografiese of gewelddadige en vernederende beelde bekyk nie. Weerhou dobbel, dwelms gebruik, betelnoten, tabak, oortollige alkohol, orgies: "Gevolglik versoek ek julle dringend op grond van die medelye van God, broers, om julle liggaam aan te bied as ’n offerande wat lewend, heilig en vir God aanneemlik is, ’n heilige diens met julle denkvermoë" (Romeine 12:1, Mattheus 5:27-30, Psalms 11: 5).

 

Onsedelikheid (hoerery): owerspel, seksuele verhoudings sonder om getroud (manlike / vroulike), manlike en vroulike homoseksualiteit en vernederende seksuele praktyke: "Wat! Weet julle nie dat onregverdiges God se koninkryk nie sal beërf nie? Moenie mislei word nie. Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of mans wat vir onnatuurlike doeleindes aangehou word of mans wat by mans lê of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of afpersers sal God se koninkryk beërf nie" (1 Korintiërs 6:9,10). "Laat die huwelik onder almal eerbaar wees en die huweliksbed sonder verontreiniging, want God sal hoereerders en egbrekers oordeel" (Hebreërs 13:4).

 

Die Bybel veroordeel poligamie, enige man in hierdie situasie wat die wil van God wil doen, moet sy situasie reguleer deur net te bly met sy eerste vrou wat hy getroud het (1 Timoteus 3:2, "man van een vrou "). Die Bybel verbied masturbasie: "DMaak dan dood julle liggaamsdele wat op die aarde is ten opsigte van hoerery, onreinheid, geslagsdrif, skadelike begeertes en hebsug, wat afgodediens is" (Kolossense 3:5).

 

Dit is verbied om bloed te eet, selfs in die terapeutiese omgewing (bloedoortapping): "Net vleis met sy siel—sy bloed—mag julle nie eet nie" (Genesis 9: 4) (The Sacred Blood; The Sacred Life).

 

Alle dinge wat deur die Bybel veroordeel word, word nie in hierdie Bybelstudie uitgespel nie. 'N Christen wat geestelike volwassenheid het en 'n goeie kennis van Bybelse beginsels sal die verskil tussen "goed" en "kwaad" ken, al is dit nie direk in die Bybel geskryf nie: "Maar vaste voedsel is vir volwasse mense, vir dié wie se waarnemingsvermoëns deur gebruik geoefen is om te onderskei wat reg sowel as verkeerd is" (Hebreërs 5:14) (SPIRITUAL MATURITY).

 

 Die belofte van God

Wat om te doen?

Die herdenking van die dood van Jesus Christus

 

Die belofte van god

Engels: http://www.yomelyah.com/439659476

Frans: http://www.yomelijah.com/433820451

Spaans: http://www.yomeliah.com/441564813

Portugees: http://www.yomelias.com/435612656

 

Hoofkieslys:

Engels: http://www.yomelyah.com/435871998

Frans: http://www.yomelijah.com/433820120

Spaans: http://www.yomeliah.com/435160491

Portugees: http://www.yomelias.com/435612345