Online Bible

"Links" a rubuce a cikin harshen Faransanci, kai tsaye zuwa wata kasida a Faransanci. A wannan yanayin, zaka iya zaɓar daga wasu harsuna guda uku: Turanci, Mutanen Espanya, Portuguese.

English  Español  Português  Français  Català  Românesc  Italiano  Deutsch 

Polski  Magyar  Hrvatski  Slovenský  Slovenski  český  Shqiptar  Nederlands 

Svenska  Norsk  Suomalainen  Dansk  Icelandic  Lietuvos  Latvijas  Eesti 

ქართული  ελληνικά  հայերեն  Kurd  Azərbaycan  اردو  Türk  العربية  فارسی  עברי  ייִדיש

Pусский  Yкраїнський  Македонски  Български  Монгол  беларускі  Қазақ  Cрпски 

Swahili Hausa Afrikaans Igbo Xhosa Yoruba Zulu Malagasy አማርኛ Somali

हिन्दी  नेपाली  বাঙালি  ਪੰਜਾਬੀ  தமிழ்  中国  ไทย  ខ្មែរ  ລາວ  Tiếng việt  日本の  한국의 

Tagalog  Indonesia  Jawa  Myanmar

 

Alkawarin Jehobah

Ranar tunawar mutuwar Yesu Almasihu

Abinda yakamata ayi?

 

(Labarin "Koyarwar Littafi Mai Tsarki" shine bayan labarin "Rai madawwami")
Rai madawwami

 

"Da dukan ayyukan hannunku don ku cika da murna" (Kubawar Shari'a 16:15)

Rai madawwami ta hanyar 'yantar da mutum daga kangin zunubi

"Saboda ƙaunar da Allah ya yi wa duniya har ya ba da makaɗaicin Ɗansa, domin duk wanda ya gaskata da shi kada ya hallaka, sai dai ya sami rai madawwami. (...) Wanda ya gaskata da Ɗan, yana da rai madawwami. Wanda ya ƙi bin Ɗan kuwa, ba zai sami rai ba, sai dai fushin Allah ya tabbata a gare shi”

(Yahaya 3:16,36)

Yesu Kristi, lokacin da yake duniya, ya koyar da begen rai madawwami. Koyaya, ya kuma koyar da cewa za a sami rai madawwami ta wurin bangaskiya cikin hadayar Almasihu (Yahaya 3:16,36). Hadayar Kristi zai bada damar warkarwa da kuma sabuwa har ma da tashin matattu.

'Yanci ta wurin albarkun hadayar Kristi

"kamar yadda Ɗan Mutum ma ya zo ba domin a bauta masa ba sai dai domin shi ya yi bautar, yă kuma ba da ransa fansa saboda mutane da yawa"

(Matta 20:28)

"Jehobah kuwa ya mayar wa Ayuba da dukiyarsa, sa'ad da ya yi addu'a domin abokansa, sai Jehovah ya mayar masa da riɓin abin da yake da shi dā" (Ayuba 42:10). Hakan zai zama daidai ga duka mambobin babban taron da suka tsira daga Babban tsananin, Jehobah Allah, ta bakin Sarki Yesu Kristi, zai albarkace su: “Ga shi, mukan yaba wa waɗanda suka jure. Kun dai ji irin jimirin da Ayuba ya yi, kun kuma ga irin ƙarshen da Jehobah ya yi masa, yadda Jehobah yake mai yawan tausayi, mai jinƙai kuma” (Yaƙub 5:11) (Sarki Yesu Kristi zai albarkaci ɗan adam).

Hadayar Kristi na bada damar gafara, tashinsa, warkarwa da kuma sabuwa.

(Hadayar Kristi na bada damar gafara, tashinsa, warkarwa da kuma sabuwa)

(Babban taron mutane na dukkan al'ummai zasu tsira daga babban tsananin (Wahayin Yahaya 7:9-17))

Hadayar Kristi wacce zata warkar da dan adam

“Ba wanda zai zauna a ƙasarmu har ya ƙara yin kukan yana ciwo, za a kuma gafarta dukan zunubai” (Ishaya 33:24).

"Makaho zai iya ganin gari, Kurma kuma zai iya ji. Gurgu zai yi tsalle ya yi rawa, Waɗanda ba su iya magana za su yi sowa don murna. Rafuffukan ruwa za su yi gudu a cikin hamada” (Ishaya 35:5,6).

Hadayar Kristi zai ba da damar sabuwa

“Naman jikinsa zai koma kamar na saurayi, Zai komo kamar lokacin da yake gaɓar ƙarfinsa” (Ayuba 33:25).

Hadayar Kristi zai ba da damar tashin matattu

“Waɗanda suka rasu za su tashi, waɗansu zuwa rai madawwami” (Daniyel 12:2).

"Ina sa zuciya ga Allah, yadda su waɗannan ma suke sawa, wato za a ta da matattu, masu adalci da marasa adalci duka" (Ayukan Manzanni 24:15).

"Kada ku yi mamakin wannan, domin lokaci na zuwa da duk waɗanda suke kaburbura za su ji murya tasa, su kuma fito, waɗanda suka aikata nagarta su tashi, tashin rai, waɗanda suka yi rashin gaskiya kuwa su tashi, tashin hukunci” (Yahaya 5:28,29).

"Sa'an nan na ga wani babban kursiyi fari, da wanda yake a zaune a kai, sai sama da ƙasa suka guje wa Zatinsa, suka ɓace. Sai na ga matattu manya da yara, a tsaitsaye a gaban kursiyin, aka kuma buɗe littattafai. Sai kuma aka buɗe wani littafi, wanda yake shi ne Littafin Rai. Aka kuwa yi wa matattu shari'a bisa ga abin da yake a rubuce a cikin littattafan, gwargwadon aikin da suka yi. Sai teku ta ba da matattun da suke a cikinta, mutuwa da Hades kuma sun ba da matattun da suke a gare su, aka kuwa yi wa kowa shari'a gwargwadon aikin da ya yi” (Wahayin Yahaya 20:11-13).

Mutane marasa adalci da aka ta da daga, za a yi musu hukunci bisa kyawawan ayyukansu ko marasa kyau, a cikin aljanna ta duniya mai zuwa. (Gudanarwa na tashin matattu na duniya; Tashin matattu zuwa sama; Tashin matattu a duniya).

Hadayar Kristi zai ba da izinin babban taron mutane su tsira daga babban tsananin kuma su sami rai na har abada ba tare da sun taɓa mutuwa ba

"Bayan wannan na duba, ga wani ƙasaitaccen taro, wanda ya fi gaban ƙirge, daga kowace al'umma, da kabila, da jama'a, da harshe, suna a tsaitsaye a gaban kursiyin, a gaban Ɗan Ragon kuma, a saye da fararen riguna, da gazarin dabino a hannunsu, suna ta da murya da ƙarfi suna cewa, “Yin ceto ya tabbata ga Allahnmu wanda yake a zaune a kan kursiyin, da kuma Ɗan Rago!” Dukan mala'iku kuwa suna tsaitsaye a kewaye da kursiyin, da dattawan nan, da kuma rayayyun halittan nan guda huɗu, suka fāɗi a gaban kursiyin suka yi wa Allah sujada, suna cewa, “Hakika! Yabo, da ɗaukaka, da hikima, da godiya, da girma, da iko, da ƙarfi su tabbata ga Allahnmu har abada abadin! Amin! Amin!”

Sai ɗaya daga cikin dattawan nan ya yi mini magana, ya ce, “Su wane ne waɗannan da suke a saye da fararen riguna, daga ina kuma suke?” Sai na ce masa, “Ya shugaba, ai, ka sani.” Sai ya ce mini, “Su ne waɗanda suka fito daga matsananciyar wahala, sun wanke rigunansu, suka mai da su farare da jinin Ɗan Ragon nan. Saboda haka ne suke a gaban kursiyin Allah, suna bauta masa dare da rana a Haikalinsa. Na zaune a kan kursiyin nan kuwa, zai kare su da Zatinsa, ba za su ƙara jin yunwa ba, ba kuma za su ƙara jin ƙishirwa ba, ba za su ƙara jin zafin rana ko ƙuna ba sam, domin Ɗan Ragon nan da yake a tsakiyar kursiyin, shi zai zama makiyayinsu, zai kuwa kai su maɓuɓɓugar ruwan rai. Allah kuma zai share musu dukan hawaye”" (Wahayin Yahaya 7:9-17) (Babban taron mutane na duk al'ummai, kabilu da yaruka zasu tsira daga babban tsananin).

Mulkin Jehobah zai mallaki duniya

"Sa'an nan na ga sabuwar sama da sabuwar ƙasa, don sama ta farko da ƙasa ta farko sun shuɗe, ba kuma sauran teku. Sai na ga tsattsarkan birni kuma, Sabuwar Urushalima, tana saukowa daga Sama daga wurin Allah, shiryayyiya kamar amaryar da ta yi ado saboda mijinta. Na kuma ji wata murya mai ƙara daga kursiyin, tana cewa, “Kun ga, mazaunin Allah na tare da mutane. Zai zauna tare da su, za su zama jama'arsa, Allah kuma shi kansa zai kasance tare da su, zai share musu dukkan hawaye. Ba kuma sauran mutuwa, ko baƙin ciki, ko kuka, ko azaba, don abubuwan dā sun wuce.”" (Ru'ya ta Yohanna 21:1-4) (Mulkin duniya na Mulkin Jehobah; Yarima; Firistoci; Lawiyawa).

"Ku yi murna cikin Jehobah, ku yi murna, ku masu -adalci; ku yi sowa don murna, dukanku masu - kirki zuciya!" (Zabura 32:11)

Masu adalci za su rayu har abada kuma mugaye za su halaka

“Albarka tā tabbata ga masu tawali'u, domin za su gāji duniya” (Matiyu 5:5).

"A ɗan ƙanƙanen lokaci mugaye za su shuɗe, Za ka neme su, amma ba za a same su ba, Amma masu ladabi za su zauna lafiya a ƙasar, Su ji daɗin cikakkiyar salama. Mugu yakan yi wa mutumin kirki makarƙashiya, Yana harararsa da ƙiyayya. Jehobah yana yi wa mugu dariya, Domin Jehobah ya sani ba da daɗewa ba mugun zai hallaka. Mugaye sun zare takuba, Sun tanƙware bakkunansu Don su kashe matalauta da masu bukata, Su karkashe mutanen kirki. Amma takubansu za su sassoke su, Za a kakkarya bakkunansu. (...) Gama Ubangiji zai raba mugaye da ƙarfinsu, Amma zai kiyaye mutanen kirki. (...) Amma mugaye za su mutu, Magabtan Jehobah kuwa za su shuɗe kamar furen jeji, Za su ɓace kamar hayaƙi. (...) Adalai za su yi zamansu lafiya a ƙasar, Su gāje ta har abada. (...) Ka sa zuciyarka ga Jehobah Ka kiyaye dokokinsa, Shi zai ba ka ƙarfin da za ka mallaki ƙasar, Za ka kuwa ga an kori mugaye. (...) Dubi mutumin kirki, ka lura da adali, Mutumin salama yakan sami zuriya, Amma za a hallaka masu zunubi ƙaƙaf, Za a kuma shafe zuriyarsu. Jehobah yakan ceci adalai, Ya kiyaye su a lokatan wahala. Yakan taimake su, yă kuɓutar da su, Yakan cece su daga mugaye, Gama sukan zo wurinsa don yă kāre su” (Zabura 37:10-15, 17, 20, 29, 34, 37-40).

"Saboda haka dole ka bi hanyar da mutanen kirki suka bi, ka bi gurbin adalai. Mutane adalai, masu kamewa, su ne za su zauna ƙasarmu. Amma fajirai, za su kasance za a datse daga ƙasa; kuma za a tumɓuke mayaudara daga cikinta. (...) Mutumin kirki yakan karɓi albarka, maganganun mugun kuwa sukan ɓoye mugun halinsa. Tunawa da mutumin kirki albarka ce, amma nan da nan za a manta da mugaye" (Misalai 2:20-22; 10:6,7).

Yaƙe -yaƙe za su ƙare za a sami salama a cikin zukata da cikin duk duniya

“Kun dai ji an faɗa, ‘Ka so ɗan'uwanka, ka ƙi magabcinka.’ Amma ni ina gaya muku, ku ƙaunaci magabtanku, ku yi wa masu tsananta muku addu'a, domin ku zama 'ya'yan Ubanku wanda yake cikin Sama. Domin yakan sa rana tasa ta fito kan mugaye da kuma nagargaru, ya kuma sako ruwan sama ga masu adalci da marasa adalci. In masoyanku kawai kuke ƙauna, wane lada ne da ku? Ashe, ko masu karɓar haraji ma ba haka suke yi ba? In kuwa 'yan'uwanku kaɗai kuke gayarwa, me kuka yi fiye da waɗansu? Ashe, ko al'ummai ma ba haka suke yi ba? Saboda haka sai ku zama cikakku, kamar yadda Ubanku na Sama take cikakke" (Matiyu 5: 43-48).

"Domin idan kun gafarta wa mutane zunubansu, Ubanku na sama zai gafarta muku; amma idan ba ku gafarta wa mutane zunubansu ba, Ubanku ma ba zai gafarta muku zunubanku ba" (Matiyu 6: 14,15).

"Sa'an nan Yesu ya ce masa, Maido da takobinka a wurinsa, domin duk wanda ya ɗauki takobi zai mutu da takobi" (Matiyu 26:52).

"Zo ku ga abin da Jehobah ya yi! Dubi irin ayyukan al'ajabi da ya yi a duniya! Ya hana yaƙoƙi ko'ina a duniya, Yana karya bakkuna, yana lalatar da māsu, Yana ƙone karusai da wuta” (Zabura 46:8,9).

"Zai sulhunta jayayyar da yake tsakanin manyan al'ummai, Za su mai da takubansu garemani, Masunsu kuma su maishe su wuƙaƙen aske itace, Al'ummai ba za su ƙara fita zuwa yaƙi ba, Ba za su ƙara koyon yaƙi ba" (Ishaya 2:4).

"Zai zama nan gaba, dutse inda Haikalin Jehobah yake Zai zama shi ne mafi tsawo duka a cikin duwatsu, Zai fi tuddai tsayi, Mutane kuwa za su riƙa ɗunguma zuwa wurinsa. Al'umman duniya za su zo, su ce, “Bari mu haura zuwa tudun Jehobah, Zuwa Haikalin Allah na Isra'ila, Za mu koyi abin da yake so mu yi, Za mu yi tafiya a hanyar da ya zaɓa.” Koyarwar Jehobah daga Urushalima take zuwa, Daga Sihiyona yake magana da jama'arsa. Zai shara'anta tsakanin al'umman duniya masu yawa, Zai sulhunta jayayyar da take tsakanin manyan al'ummai, Za su mai da takubansu garemani, Māsunsu kuma su maishe su wuƙaƙen aske itace. Al'umma ba za ta ƙara fita zuwa yaƙi ba, Ba za su ƙara koyon yaƙi ba. Kowa zai zauna gindin kurangar inabinsa da gindin ɓaurensa. Ba wanda zai tsoratar da shi, Gama Jehobah Mai Runduna ne ya faɗa” (Mikah 4:1-4).

Za a yi yalwar abinci a dukan duniya

"Da ma a sami hatsi mai yawa a ƙasar, Da ma amfanin gona yă cika tuddan, Yă yi yawa kamar itatuwan al'ul na Lebanon, Da ma birane su cika da mutane, Kamar ciyayin da suke girma a sauruka" (Zabura 72:16).

"Duk lokacin da kuka shuka amfanin gonakinku, Jehobah zai aiko da ruwan sama ya sa su girma, zai ba ku kaka mai albarka, shanunku kuma za su sami makiyaya wadatacciya" (Ishaya 30:23).

Ayyukan mu'ujjizan Yesu Kristi domin karfafa imani cikin begen rai madawwami

“Akwai waɗansu al'amura kuma masu yawa da Yesu ya aikata, in da za a rubuta kowannensu ɗaya ɗaya da ɗaya ɗaya, ina tsammani ko duniya kanta ba za ta iya ɗaukar littattafan da za a rubuta ba” (Yahaya 21:25)

Yesu Kristi ya warkar da surukar manzo Bitrus: “Da Yesu ya shiga gidan Bitrus, sai ya ga surukar Bitrus tana kwance da zazzaɓi. Sai ya taɓa hannunta, zazzaɓin ya sake ta, ta kuma tashi ta yi masa hidima” (Matta 8:14,15).

Yesu Kristi ya warkar da wani makaho: “Da ya kusato Yariko, ga wani makaho zaune a gefen hanya, yana bara. Da ya ji taro na wucewa, sai ya tambaya ko mene ne. Suka ce masa, “Ai, Yesu Banazare ne yake wucewa.” Sai ya ɗaga murya ya ce, “Ya Yesu Ɗan Dawuda, ka ji tausayina!” Sai waɗanda suke gaba suka kwaɓe shi ya yi shiru. Amma ƙara ɗaga murya yake yi ƙwarai da gaske, yana cewa, “Ya Ɗan Dawuda, ka ji tausayina!” Sai Yesu ya tsaya, ya yi umarni a kawo shi wurinsa. Da ya zo kusa, ya tambaye shi, “Me kake so in yi maka?” Ya ce, “Ya Ubangiji, in sami gani!” Yesu ya ce masa, “Karɓi ganin gari, bangaskiyarka ta warkar da kai.” Nan take ya sami gani, ya bi Yesu, yana ɗaukaka Allah. Ganin haka, sai duk jama'a suka yabi Allah” (Luka 18:35-43).

Yesu Kristi ya warkar da kuturu: “Wani kuturu ya zo wurinsa, yana roƙonsa, yana durƙusawa a gabansa, yana cewa, “In ka yarda kana da iko ka tsarkake ni.” Da tausayi ya kama Yesu, sai ya miƙa hannu, ya taɓa shi, ya ce masa, “Na yarda, ka tsarkaka.” Nan take sai kuturtar ta rabu da shi, ya tsarkaka” (Markus 1:40-42).

Yesu Kristi ya warkar da shanyayye: "Bayan haka aka yi wani idi na Yahudawa, Yesu kuwa ya tafi Urushalima. A Urushalima, kusa da Ƙofar Tumaki, akwai wani ruwa da ake ce da shi Betasda da Yahudanci, an kuwa kewaye shi da shirayi biyar. A shirayin nan kuwa marasa lafiya da yawa sun saba kwanciya, makafi, da guragu, da shanyayyu. [Suna jira a motsa ruwan. Don lokaci lokaci wani mala'ika yakan sauko cikin ruwan ya motsa shi. Duk kuwa wanda ya fara shiga bayan an motsa ruwan, sai ya warke daga duk irin cutar da yake da ita.] A nan kuwa akwai wani mutum da ya shekara talatin da takwas da rashin lafiya. Da Yesu ya gan shi kwance, ya kuma sani ya daɗe da wannan hali, sai ya ce masa, “Kana so a warkar da kai?” Marar lafiyar ya amsa masa ya ce, “Ya Shugaba, ai, ba ni da wanda zai angaza ni cikin ruwan lokacin da aka motsa shi. Lokacin da na doshi ruwan kuma sai wani ya riga ni shiga.” Sai Yesu ya ce masa, “Tashi, ka ɗauki shimfiɗarka, ka yi tafiya!” Nan take mutumin ya warke, ya ɗauki shimfiɗarsa ya yi tafiya tasa. Ran nan kuwa Asabar ce” (Yahaya 5:1-9).

Yesu Kristi ya tsai da guguwa: "Da ya shiga jirgi, almajiransa suka bi shi. Sai ga wani babban hadiri ya taso a teku, har raƙuman ruwa suka fara shan kan jirgin, amma yana barci. Sai almajiransa suka je suka tashe shi, suka ce, “Ya Ubangiji, ka cece mu, za mu hallaka!” Ya ce musu, “Don me kuka firgita haka, ya ku masu ƙarancin bangaskiya?” Sa'an nan ya tashi, ya tsawata wa iskar da ruwan. Sai wurin duk ya yi tsit! Mutanen suka yi al'ajabi, suka ce, “Wane irin mutum ne wannan, wanda har iska da ruwan teku ma suke masa biyayya?”” (Matta 8:23-27). Wannan mu'ujiza ta nuna cewa a cikin aljanna ta duniya ba za a sake yin hadari ko ambaliyar da za ta haddasa bala'i ba.

Yesu Kristi ya ta da ɗa na gwauruwa: “Ba da daɗewa ba, Yesu ya tafi wani gari, wai shi Nayin, almajiransa da kuma babban taro suka tafi da shi. Ya kusaci ƙofar garin ke nan, sai ga wani mamaci ana ɗauke da shi, shi kaɗai ne wajen uwa tasa, mijinta kuwa ya mutu. Mutanen gari da yawa sun rako ta. Da Ubangiji ya gan ta, ya ji tausayinta, ya kuma ce mata, “Daina kuka.” Sa'an nan ya matso, ya taɓa makarar, masu ɗauka kuma suka tsaya cik. Sai Yesu ya ce, “Samari, na ce maka ka tashi.” Mamacin ya tashi zaune, ya fara magana. Yesu kuwa ya ba da shi ga uwa tasa. Sai tsoro ya kama su duka, suka ɗaukaka Allah suna cewa, “Lalle, wani annabi mai girma ya bayyana a cikinmu,” da kuma, “Allah ya kula da jama'arsa.” Wannan labarin nasa kuwa ya bazu a dukan ƙasar Yahudiya da kewayenta" (Luka 7:11-17).

Yesu Kristi ya ta da ’yar Yayirus daga matattu: “Yana cikin magana, sai ga wani ya zo daga gidan shugaban majami'ar, ya ce, “Ai, 'yarka ta rasu. Kada ka ƙara wahalar da Malamin.” Amma da Yesu ya ji haka, ya amsa ya ce wa shugaban majami'ar, “Kada ka ji tsoro. Ka ba da gaskiya kawai, za ta kuwa warke.” Da ya isa gidan bai yarda kowa ya shiga tare da shi ba, sai Bitrus, da Yahaya, da Yakubu, da kuma uban yarinyar da uwa tata, Duk kuwa ana ta kuka da kururuwa saboda ita. Amma Yesu ya ce, “Ku daina kuka. Ai, ba matacciya take ba, barci take yi.” Sai suka yi masa dariyar raini, don sun sani ta mutu. Shi kuwa sai ya riƙe hannunta, ya ta da murya ya ce, “Yarinya, ki tashi.” Ruhunta kuwa ya dawo, nan take ta tashi. Sai ya yi umarni a ba ta abinci. Iyayenta suka yi mamaki. Amma ya kwaɓe su kada su gaya wa kowa abin da ya faru" (Luka 8:49-56).

Yesu Kristi ya sake tayar da abokinsa Li’azaru, wanda ya mutu kwana huɗu da suka wuce: “Yesu dai bai iso ƙauyen ba tukuna, har yanzu yana wurin da Marta ta tarye shi. Da Yahudawan da suke tare da ita a cikin gida, suna yi mata ta'aziyya, suka ga Maryamu ta yi maza ta tashi ta fita, suka bi ta, suna zaton za ta kabarin ne, ta yi kuka a can. Da Maryamu ta iso inda Yesu yake, ta gan shi, sai ta faɗi a gabansa ta ce masa, “Ya Ubangiji, da kana nan da dan'uwana bai mutu ba.” Da Yesu ya ga tana kuka, Yahudawan da suka zo tare da ita su ma, suna kuka, sai ya nisa a ransa, ya yi juyayi gaya. Ya kuma ce, “Ina kuka sa shi?” Suka ce masa, “Ya Ubangiji, zo ka gani.” Sai Yesu ya yi hawaye. Don haka Yahudawa suka ce, “Dubi yadda yake ƙaunarsa!” Amma waɗansunsu suka ce, “Ashe, wanda ya buɗe wa makahon nan ido, ba zai iya hana wannan mutum mutuwa ba?”

Sai Yesu ya sāke nisawa a ransa, ya iso kabarin. Kabarin kuwa kogon dutse ne, da wani dutse kuma an rufe bakin. Yesu ya ce, “Ku kawar da dutsen.” Sai Marta, 'yar'uwar mamacin, ta ce masa, “Ya Ubangiji, ai, yanzu ya yi ɗoyi, don yau kwanansa huɗu ke nan da mutuwa.” Sai Yesu ya ce mata, “Ban gaya miki ba, in kin ba da gaskiya za ki ga ɗaukakar Allah?” Sai suka kawar da dutsen. Yesu kuwa ya ɗaga kai sama ya ce, “Ya Uba, na gode maka da ka saurare ni. Ko dā ma na sani koyaushe kana saurarona, amma na faɗi haka ne saboda jama'ar da suke nan tsaitsaye, domin su gaskata kai ne ka aiko ni.” Da ya faɗi haka ya ɗaga murya da ƙarfi ya ce, “Li'azaru fito!” Sai mamacin ya fito, ƙafa da hannu a ɗaure da likkafani, fuska tasa kuma a naɗe da mayani. Yesu ya ce musu, “Ku kwance masa, ya tafi.”” (Yahaya 11:30-44).

Yesu Kristi ya yi sauran mu'ujizai da yawa. Suna ƙarfafa bangaskiyarmu, suna ƙarfafa mu kuma suna da ɗan haske game da yawancin albarku da za a samu a duniya. Rubutun kalmomin manzo Yahaya sun taƙaita yawan mu'ujizai da Yesu Kristi ya yi, a matsayin tabbacin abin da zai faru a duniya: “Akwai waɗansu al'amura kuma masu yawa da Yesu ya aikata, in da za a rubuta kowannensu ɗaya ɗaya da ɗaya ɗaya, ina tsammani ko duniya kanta ba za ta iya ɗaukar littattafan da za a rubuta ba” (Yahaya 21:25).

Koyarwar Littafi Mai Tsarki

Allah yana da suna: Jehobah: "Ni kaɗai ne Jehobah Allahnka. Ba wani allahn da zai sami ɗaukakata, Ba zan bar gumaka su sami yabona ba" (Ishaya 42:8)(YHWH LE NOM RÉVÉLÉ). Dole ne mu bauta wa Jehobah kawai: "Macancanci ne kai, ya Jehobah Allahnmu, Kă sami ɗaukaka, da girma, da iko, Domin kai ne ka halicci dukkan abubuwa, Da nufinka ne suka kasance aka kuma halicce su" (Wahayin Yahaya 4:11)(ADORATION À JÉHOVAH; CONGRÉGATION). Dole ne mu ƙaunace shi da dukan ikonmu: "Ya ce masa, “Ka ƙaunaci Jehobah Allahnka da dukkan zuciyarka, da dukkan ranka, da dukkan hankalinka. 38Wannan shi ne babban umarni na farko"" (Matiyu 22:37,38). Allah ba Triniti ba ne. Triniti ba koyarwar Littafi Mai Tsarki bane.

Yesu Almasihu Ɗan Allah ne kadai a cikin ma'anar cewa shi dan Ɗaicin ne wanda Allah ya halicci kai tsaye: "To, da Yesu ya shiga ƙasar Kaisariya Filibi, sai ya tambayi almajiransa ya ce, “Wa mutane suke cewa, Ɗan Mutum yake?” Sai suka ce, “Waɗansu suna cewa, Yahaya Maibaftisma, waɗansu kuwa Iliya, waɗansu kuma Irmiya, ko kuwa ɗaya daga cikin annabawa.” Ya ce musu, “Amma ku fa, wa kuke cewa, nake?” Sai Bitrus ya amsa, ya ce, “Kai ne Almasihu, Ɗan Allah Rayayye.” Yesu ya amsa masa ya ce, “Kai mai albarka ne, Saminu, ɗan Yunusa! Domin ba ɗan adam ne ya bayyana maka wannan ba, sai dai Ubana da yake cikin Sama" (Matta 16:13-17, Yahaya 1:1-3) (LE ROI JÉSUS-CHRIST). Yesu Almasihu ba Allah Maɗaukaki ba ne kuma ba shi da wani ɓangare na Triniti.

Ruhu mai tsarki ikon Allah ne. Shi ba mutum bane: "Sai waɗansu harsuna kamar na wuta suka bayyana a gare su, suna rarrabuwa, suna sassauka a kan ko wannensu" (A / manzanni 2:3). Ruhu Mai Tsarki baya cikin Triniti.

Littafi Mai Tsarki maganar Allah ce: "Kowane Nassi hurarre na Allah ne, mai amfani ne kuma wajen koyarwa, da tsawatarwa, da gyaran hali, da kuma tarbiyyar aikin adalci, 1domin bawan Allah yă zama cikakke, shiryayye sosai ga kowane kyakkyawan aiki" (2 Timothawus 3:16, 17) (LECTURE DE LA BIBLE). Dole ne mu karanta shi, nazarin shi, da kuma amfani da shi a rayuwar mu: "Albarka ta tabbata ga mutumin da Ba ya karɓar shawarar mugaye, Wanda ba ya bin al'amuran masu zunubi, Ko ya haɗa kai da masu wasa da Allah. Maimakon haka, yana jin daɗin karanta shari'ar Allah, Yana ta nazarinta dare da rana. Yana kama da itacen da yake a gefen ƙorama, Yakan ba da 'ya'ya a kan kari, Ganyayensa ba sa yin yaushi, Yakan yi nasara a dukan abin da yake yi" (Zabura 1: 1-3).

Bangaskiya ga hadayu na Almasihu ya bada gafarar zunubai kuma daga bisani ya warkar da tashin matattu: "Saboda ƙaunar da Allah ya yi wa duniya har ya ba da makaɗaicin Ɗansa, domin duk wanda ya gaskata da shi kada ya hallaka, sai dai ya sami rai madawwami. (...) Wanda ya gaskata da Ɗan, yana da rai madawwami. Wanda ya ƙi bin Ɗan kuwa, ba zai sami rai ba, sai dai fushin Allah ya tabbata a gare shi" (Yahaya 3:16,36, Matiyu 20:28) (SACRIFICE DU CHRIST).

Mulkin Allah shine mulkin samaniya wanda aka kafa a sama a shekara ta 1914, kuma wanda Sarki shine Yesu Kristi tare da sarakuna da firistoci 144,000 waɗanda suka kasance "Sabon Urushalima", amarya na Kristi. Wannan mulkin sama na Allah zai kawo ƙarshen mulkin ɗan adam a lokacin babban tsananin, kuma zai kafa kansa a duniya: "A kwanakin waɗannan sarakuna, Allah na Sama zai kafa wani mulki wanda ba zai taɓa rushewa ba har abada, ba kuma za a gādar da shi ga waɗansu mutane ba. Wannan mulki zai ragargaje dukan waɗannan mulkoki, ya kawo ƙarshensu. Wannan mulki zai dawwama har abada" (Ru'ya ta Yohanna 12:7-12, 21: 1-4, Matiyu 6: 9,10, Daniyel 2:44) (FIN DU PATRIOTISME) (ROYAUME DE DIEU).

Mutuwa ita ce kishiyar na rayuwa. Mutum ya mutu kuma ruhu ya ɓace: "Kada ka dogara ga shugabanni, Ko kowane mutum da ba zai iya cetonka ba. Sa'ad da suka mutu sai su koma turɓaya, A wannan rana dukan shirye-shiryensu sun ƙare" (Zabura 146: 3,4, Mai-Wa'azi 3: 19,20, 9:5,10).

Za a sami tashin matattu na masu adalci da marasa adalci: "Kada ku yi mamakin wannan, domin lokaci na zuwa da duk waɗanda suke kaburbura za su ji murya tasa, su kuma fito, waɗanda suka aikata nagarta su tashi, tashin rai, waɗanda suka yi rashin gaskiya kuwa su tashi, tashin hukunci" (Yahaya 5:28, 29, Ayyukan Manzanni 24:15) (RÉSURRECTION TERRESTRE). Za a hukunta masu rashin adalci bisa ga halin su a lokacin mulkin shekaru 1000 (kuma ba bisa ga al'amuran da suka gabata ba): "Sa'an nan na ga wani babban kursiyi fari, da wanda yake a zaune a kai, sai sama da ƙasa suka guje wa Zatinsa, suka ɓace. Sai na ga matattu manya da yara, a tsaitsaye a gaban kursiyin, aka kuma buɗe littattafai. Sai kuma aka buɗe wani littafi, wanda yake shi ne Littafin Rai. Aka kuwa yi wa matattu shari'a bisa ga abin da yake a rubuce a cikin littattafan, gwargwadon aikin da suka yi. Sai teku ta ba da matattun da suke a cikinta, mutuwa da Hades kuma sun ba da matattun da suke a gare su, aka kuwa yi wa kowa shari'a gwargwadon aikin da ya yi" (Wahayin Yahaya 20:11-13)(RÉSURRECTION JUSTES) (LES INJUSTES JUGÉS).

Mutane 144,000 kawai zasu tafi sama tare da Yesu Kristi: "a'an nan na duba, sai ga Ɗan Ragon nan a tsaye a kan Dutsen Sihiyona, akwai kuma mutum dubu ɗari da dubu arba'in da huɗu tare da shi, waɗanda aka rubuta sunansa, da sunan Ubansa, a goshinsu. Sai na ji wata murya daga Sama kamar ƙugin ruwa mai gudu, kamar aradu mai ƙara, muryar da na ji kuwa, kamar ta masu molo ce na kiɗan molo. Suna raira wata sabuwar waƙa a gaban kursiyin, a gaban rayayyun halittan nan huɗu, da kuma a gaban dattawan nan. Ba mai iya koyon waƙar nan, sai mutum dubu ɗari da dubu arba'in da huɗu ɗin nan, waɗanda aka fanso daga duniya. Waɗannan su ne waɗanda ba su taɓa ƙazantuwa da fasikanci ba, domin su tsarkaka ne. Su ne kuma suke bin Ɗan Ragon a duk inda ya je. Su ne kuma aka fanso daga cikin mutane a kan su ne nunan fari na Allah, da na Ɗan Ragon nan kuma, ba wata ƙarya a bakinsu, domin su marasa aibu ne" (Wahayin Yahaya 7: 3-8; 14: 1-5) (LES INJUSTES JUGÉS). "Babban taron" da aka ambata a Ruya ta Yohanna 7: 9-17 sune waɗanda zasu tsira daga babban tsananin kuma su rayu har abada cikin aljanna a duniya: "Bayan wannan na duba, ga wani ƙasaitaccen taro, wanda ya fi gaban ƙirge, daga kowace al'umma, da kabila, da jama'a, da harshe, suna a tsaitsaye a gaban kursiyin, a gaban Ɗan Ragon kuma, a saye da fararen riguna, da gazarin dabino a hannunsu. (...) Sai na ce masa, “Ya shugaba, ai, ka sani.” Sai ya ce mini, “Su ne waɗanda suka fito daga matsananciyar wahala, sun wanke rigunansu, suka mai da su farare da jinin Ɗan Ragon nan. 15 Saboda haka ne suke a gaban kursiyin Allah, suna bauta masa dare da rana a Haikalinsa. Na zaune a kan kursiyin nan kuwa, zai kare su da Zatinsa, 16 ba za su ƙara jin yunwa ba, ba kuma za su ƙara jin ƙishirwa ba, ba za su ƙara jin zafin rana ko ƙuna ba sam, 17 domin Ɗan Ragon nan da yake a tsakiyar kursiyin, shi zai zama makiyayinsu, zai kuwa kai su maɓuɓɓugar ruwan rai. Allah kuma zai share musu dukan hawaye" (Ruya ta Yohanna 7:9-17) (LA GRANDE FOULE).

Muna rayuwa cikin kwanaki na ƙarshe da zasu ƙare a babban tsananin (Matiyu 24,25, Markus 13, Luka 21, Ru'ya ta Yohanna 19: 11-21): "Yana zaune a kan Dutsen Zaitun sai almajiransa suka zo wurinsa a kaɗaice, suka ce, “Gaya mana, yaushe za a yi waɗannan abubuwa? Mece ce kuma alamar dawowarka, da ta ƙarewar zamani?" (Matiyu 24:3) (ÉTAPES TRIBULATION).

Aljannah zata zama duniya: "Sa'an nan na ga sabuwar sama da sabuwar ƙasa, don sama ta farko da ƙasa ta farko sun shuɗe, ba kuma sauran teku. Sai na ga tsattsarkan birni kuma, Sabuwar Urushalima, tana saukowa daga Sama daga wurin Allah, shiryayyiya kamar amaryar da ta yi ado saboda mijinta. Na kuma ji wata murya mai ƙara daga kursiyin, tana cewa, “Kun ga, mazaunin Allah na tare da mutane. Zai zauna tare da su, za su zama jama'arsa, Allah kuma shi kansa zai kasance tare da su, zai share musu dukkan hawaye. Ba kuma sauran mutuwa, ko baƙin ciki, ko kuka, ko azaba, don abubuwan dā sun wuce" (Ishaya 11,35,65, Ru'ya ta Yohanna 21:1-5) (15 TISHRI LIBÉRATION).

Me yasa akwai wahala? Wannan ya ba da amsa ga ƙalubalantar shaidan game da amincin ikon Jehobah (Farawa 3:1-6). Kuma don bada amsa ga zargin da shaidan yayi game da amincin 'yan adam (Ayuba 1: 7-12, 2: 1-6). Allah ba ya sa wahala: "Duk wanda ake jarabta, kada ya ce Allah ne yake jarabtarsa, gama ba shi yiwuwa a jarabci Allah da mugunta, shi kansa kuwa ba ya jarabtar kowa" (Yakubu 1:13). Wahala ita ce sakamakon manyan dalilai guda hudu: Shaidan yana iya haifar da wahalar (amma ba koyaushe) (Ayuba 1: 7-12; 2: 1-6). Wahala shine sakamakon yanayin mu na zunubi na saukowa Adamu yana kai mu ga tsufa, rashin lafiya da mutuwa (Romawa 5:12, 6:23). Wahala na iya zama saboda mummunar yanke shawara (Kubawar Shari'a 32: 5, Romawa 7:19). Wahala zai iya zama sakamakon "abubuwan da ba a sani ba" da ya sa mutumin ya kasance cikin wuri mara kyau a lokacin da ba daidai ba (Mai-Wa'azi 9:11). Fatality ba koyarwar Littafi Mai-Tsarki bane, ba a "ƙaddara" mu yi nagarta ko mugunta ba, amma bisa ga yardar kaina, mun zaɓi yin "mai kyau" ko "mugunta" (Kubawar Shari'a 30:15).

Dole ne mu bauta wa bukatun mulkin Allah. Don a yi masa baftisma da kuma aiki bisa ga abin da aka rubuta cikin Littafi Mai-Tsarki: "Don haka sai ku je ku almajirtar da dukkan al'ummai, kuna yi musu baftisma da sunan Uba, da Ɗa, da Ruhu Mai Tsarki, kuna koya musu su kiyaye duk iyakar abin da na umarce ku. Ga shi, ni kuma kullum ina tare da ku har zuwa matuƙar zamani" (Matiyu 24:14; 28:19, 20) (LE BAPTÊME QUI SAUVE) (LA BONNE NOUVELLE). 

 

An haramta na Littafi Mai-Tsarki

 

Kiyayya an haramta: "Kowa da yake ƙin dan'uwansa, mai kisankai ne. Ƙun kuwa sani ba mai kisankan da yake da rai madawwami a zauna tare da shi" (1 Yahaya 3:15). An haramta kisan kai, kisan kai don dalilai na sirri, kisan kai ta addini ko kabilancin addini ya haramta: "Sai Yesu ya ce masa, “Mai da takobinka kube. Duk wanda ya zare takobi, takobi ne ajalinsa"" (Matiyu 26:52) (FIN DU PATRIOTISME) (LE RESPECT DE LA VIE).

An haramta sata: "Kada ɓarawo ya ƙara yin sata, a maimakon haka sai ya motsa jiki yana aikin gaskiya da hannunsa, har da zai sami abin da zai ba matalauta" (Afisawa 4:28).

An haramta yin ƙarya: "Kada ku yi wa juna ƙarya, da yake kun yar da halinku na dā, da ayyukansa" (Kolossiyawa 3: 9).

Other haramta na Littafi Mai-Tsarki:

"Domin Ruhu Mai Tsarki ya ga ya kyautu, mu ma mun gani, kada a ɗora muku wani nauyi fiye da na waɗannan abubuwa da suke wajibi, wato ku guji abin da aka yanka wa gunki, da cin nama tare da jini, da cin abin da aka maƙure, da kuma fasikanci. In kun tsare kanku daga waɗannan, za ku zauna lafiya. Wassalam" (Ayyukan Manzanni 15: 19,20,28,29).

Abubuwa da aka lalata ta gumaka: Waɗannan su ne "abubuwa" da suka shafi ayyukan addini waɗanda suka saba wa Littafi Mai-Tsarki, bikin bukukuwa na arna. Wannan na iya kasancewa addini kafin yanka ko amfani da nama: "Ku ci kowane irin abu da ake sayarwa a mahauta, ba tare da tambaya ba saboda lamiri. Don an rubuta, “Duniya ta Jehobah ce, da duk abin da yake cikinta.” In wani a cikin marasa ba da gaskiya ya kira ku cin abinci, kuka kuwa yarda ku tafi, sai ku ci duk irin da aka sa a gabanku, ba tare da tambaya ba saboda lamiri. In kuwa wani ya ce muku, “An yanka wannan saboda gunki ne fa,” to, kada ku ci, saboda duban mutuncin wannan mai gaya muku, da kuma saboda lamiri, nasa lamiri fa na ce, ba naka ba. Don me fa lamirin wani zai soki 'yancina? In na yi godiya ga Allah a kan abincina, saboda me za a zarge ni a kan abin da na ci da godiya ga Allah?" (1 Korinthiyawa 10:25-30).

Game da ayyukan addini da Littafi Mai Tsarki ya la'anta: "Kada ku yi cuɗanya marar dacewa da marasa ba da gaskiya. To, me ya haɗa aikin adalci da na mugunta? Ko kuwa me ya haɗa haske da duhu? 15 Ina kuma jiyayyar Almasihu da iblis? Me kuma ya haɗa mai ba da gaskiya da marar ba da gaskiya? 16 Wace yarjejeniya ce take a tsakanin Haikalin Allah da gumaka? Domin mu haikali ne na Allah Rayayye. Yadda Allah ya ce, “Zan zauna tare da su, in yi yawo a tsakaninsu, Zan kuma kasance Allahnsu, Su kuma su kasance jama'ata. Saboda haka, sai ku fito daga cikinsu, Ku keɓe, in ji Ubangiji, Kada ku ko taɓa wani abu marar tsarki, Ni kuwa in yi na'am da ku, In kasance Uba a gare ku, Ku kuma ku kasance 'ya'yana, maza da mata, In ji Ubangiji Maɗaukaki" (2 Korinthiyawa 6:14-18).

Kada ku bauta wa gumaka ko hotunan addini. Dole ne mutum ya hallaka duk abubuwan mutummutumai addini, giciye, siffofi don abubuwan addini (Matiyu 7: 13-23). Kada ku yi sihirii: Dole ne mu hallaka duk abubuwan da suka shafi occultism: "Mutane da yawa kuwa masu yin sihiri, suka tattaro littattafansu suka ƙone a gaban jama'a duka. Da suka yi wa littattafan nan kima, sai suka ga sun kai kuɗi azurfa dubu hamsin. Sai kuma Maganar Ubangiji ta ƙara haɓaka, ta kuma fifita ƙwarai" (Ayyukan Manzani 19:19, 20).

Kada ku kalli fina-finai batsa ko tashin hankali da demeaning. kar a amfani da miyagun ƙwayoyi, kamar marijuana, betel, taba, da wuce haddi barasa, orgies, barasa mai yawa: "Don haka ina roƙonku 'yan'uwa, saboda yawan jinƙai na Allah, ku miƙa jikinku hadaya rayayyiya, tsattsarka, abar karɓa ga Allah. Domin wannan ita ce ibadarku ta ainihi" (Romawa 12:1; Matiyu 5: 27-30; Zabura 11: 5).

Kauce fasikanci (zina): zina, yin jima'i ba tare da an yi aure (namiji / mace), namiji da mace, liwadi: "Ashe, ba ku sani ba, marasa adalci ba za su sami gādo a cikin Mulkin Allah ba? Kada fa a yaudare ku! Ba fasikai, ko matsafa, ko mazinata, ko masu luɗu da maɗugo, ko ɓarayi, ko makwaɗaita, ko mashaya, ko masu zage-zage, ko mazambata, da za su sami gādo a cikin Mulkin Allah" (1 Korinthiyawa 6: 9,10). "Kowa yă girmama aure, Gădon aure kuwa yă zauna marar dauɗa, don fasikai da mazinata Allah zai hukunta su" (Ibraniyawa 13: 4).

Littafi Mai-Tsarki ya la'anci auren mata fiye da ɗaya, kowane mutum a cikin wannan halin da yake so ya aikata nufin Allah, dole ne ya canza yanayinsa ta wurin kasancewarsa tare da matarsa na fari wanda ya auri (1 Timothawus 3: 2 "mijin ɗaya mace "). Littafi Mai Tsarki ya haramta masturbation: "Saboda haka, sai ku kashe zukatanku ga sha'awace-sha'wacen duniya, wato fasikanci, da aikin lalata, da muguwar sha'awa, da mummunan buri, da kuma kwaɗayi, wanda shi ma bautar gumaka ne" (Kolossiyawa 3:5).

Kada ku ci jini (har ma don dalilan warkewa): "Akwai abu ɗaya da ba za ku ci ba, shi ne naman da jininsa yake cikinsa, wato mushe" (Farawa 9:4) (LE SACRÉ DU SANG).

Duk abin da Littafi Mai-Tsarki ya hukunta ta ba a bayyana a wannan nazarin Littafi Mai Tsarki ba. Kirista wanda ya kai ga balaga da kuma kyakkyawar sanin ilimin Littafi Mai-Tsarki, zai san bambanci tsakanin "mai kyau" da "mugunta", ko da kuwa ba a rubuce shi ba a cikin Littafi Mai-Tsarki: "Amma abinci mai tauri, ai, na manya ne, wato waɗanda hankalinsu ya horu yau da kullum, su rarrabe nagarta da mugunta" (Ibraniyawa 5:14) (MATURITÉ SPIRITUELLE).

 Alkawarin Jehobah

Ranar tunawar mutuwar Yesu Almasihu

Abinda yakamata ayi?

 

Alkawarin Allah
Turanci: http://www.yomelyah.com/439659476
Faransanci: http://www.yomelijah.com/433820451
Mutanen Espanya: http://www.yomeliah.com/441564813
Portuguese: http://www.yomelias.com/435612656

Babban menu:
Turanci: http://www.yomelyah.com/435871998
Faransanci: http://www.yomelijah.com/433820120
Mutanen Espanya: http://www.yomeliah.com/435160491
Portuguese: http://www.yomelias.com/435612345

TWITTER

FACEBOOK

FACEBOOK BLOG