Biblia Online

Viungo vya bluu vilivyoandikwa Kifaransa, vinawaelekeza kwenye makala ya Kifaransa. Katika kesi hii, unaweza pia kuchagua kutoka kwa lugha nyingine tatu: Kiingereza, Kihispania, Kireno.

English  Español  Português  Français  Català  Românesc  Italiano  Deutsch 

Polski  Magyar  Hrvatski  Slovenský  Slovenski  český  Shqiptar  Nederlands 

Svenska  Norsk  Suomalainen  Dansk  Icelandic  Lietuvos  Latvijas  Eesti 

ქართული  ελληνικά  հայերեն  Kurd  Azərbaycan  اردو  Türk  العربية  فارسی  עברי  ייִדיש

Pусский  Yкраїнський  Македонски  Български  Монгол  беларускі  Қазақ  Cрпски 

Swahili Hausa Afrikaans Igbo Xhosa Yoruba Zulu Malagasy አማርኛ Somali

हिन्दी  नेपाली  বাঙালি  ਪੰਜਾਬੀ  தமிழ்  中国  ไทย  ខ្មែរ  ລາວ  Tiếng việt  日本の  한국의 

Tagalog  Indonesia  Jawa  Myanmar

 

Mafundisho ya msingi ya Biblia

SOLA SCRIPTURA

Mungu ana Jina: Yehova: "Mimi ni Yehova. Hilo ndilo jina langu;Simpi yeyote utukufu wangu,Wala kuzipa sanamu za kuchongwa sifa yangu" (Isaya 42:8) (YHWH LE NOM RÉVÉLÉ). Lazima tuabudu Yehova tu: "Unastahili, Ee Yehova Mungu wetu, kupokea utukufu na heshima na nguvu, kwa sababu uliumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilitokea navyo vikaumbwa" (Ufunuo 4:11) (ADORATION À JÉHOVAH; CONGRÉGATION). Tunapaswa kumpenda kwa nguvu zetu zote za maisha: "Akamwambia: “‘Lazima umpende Yehova Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa nafsi yako yote na kwa akili yako yote.’ Hii ndiyo amri ya kwanza na iliyo kuu zaidi"" (Mathayo 22:37,38). Mungu si Utatu. Utatu si mafundisho ya kibiblia.

Yesu Kristo ndiye Mwana pekee wa Mungu kwa maana yeye ndiye Mwana pekee wa Mungu aliyeumbwa moja kwa moja na Mungu: "Yesu akawauliza wanafunzi wake: “Watu wanasema Mwana wa binadamu ni nani?” Wakajibu: “Baadhi yao husema Yohana Mbatizaji, wengine Eliya, na bado wengine Yeremia au mmoja wa manabii.” Akawauliza: “Hata hivyo, ninyi mnasema mimi ni nani?” Simoni Petro akajibu: “Wewe ndiye Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai.” Yesu akamwambia: “Mwenye furaha ni wewe, Simoni mwana wa Yona, kwa sababu mwili na damu havikukufunulia hilo, bali Baba yangu aliye mbinguni ndiye aliyekufunulia" (Mathayo 16:13-17, Yohana 1:1-3). Yesu Kristo sio Mwenyezi Mungu na yeye si sehemu ya Utatu (LE ROI JÉSUS-CHRIST).

Roho takatifu ni nguvu ya nguvu ya Mungu. Yeye si mtu: "Nao wakaona ndimi kama za moto, nazo zikagawanyika, na mmoja ukatua juu ya kila mmoja wao" (Matendo 2:3). Roho Mtakatifu sio sehemu ya Utatu.

Biblia ni Neno la Mungu: "Kila Andiko limeongozwa na roho ya Mungu nalo ni lenye faida kwa kufundisha, kwa kukaripia, kwa kunyoosha mambo, kwa kutia nidhamu katika uadilifu, ili mtu wa Mungu awe na uwezo kamili, akiwa na vifaa kamili kwa ajili ya kila kazi njema" (2 Timotheo 3:16,17) (LECTURE DE LA BIBLE). Tunapaswa kuisoma, kuisoma, na kuitumia katika maisha yetu: "Mwenye furaha ni mtu ambaye hatembei katika mashauri ya waovuNa hasimami katika njia ya watenda dhambi Naye haketi katika kiti cha wenye dhihaka. Lakini anapendezwa na sheria ya Yehova, Naye huisoma sheria Yake kwa sauti ya chini mchana na usiku. Atakuwa kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji,Mti unaozaa matunda katika majira yake,Na majani yake hayanyauki. Na kila jambo analofanya litafanikiwa" (Zaburi 1:1-3).

mani tu katika dhabihu ya Kristo inaruhusu msamaha wa dhambi na baadaye kuponya na kufufuka kwa wafu: "Kwa maana, Mungu aliupenda ulimwengu sana hivi kwamba akamtoa Mwana wake mzaliwa pekee, ili kila mtu anayemwamini asiangamizwe bali awe na uzima wa milele. (...) Yule anayemwamini Mwana ana uzima wa milele; yule asiyemtii Mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu hukaa juu yake" (Yohana 3:16, Mathayo 20:28) (SACRIFICE DU CHRIST).

Ufalme wa Mungu ni serikali ya mbinguni iliyoanzishwa mbinguni mwaka wa 1914, na ambayo Mfalme ni Yesu Kristo akiongozana na wafalme na makuhani 144,000 ambao huunda "Yerusalemu Mpya", Bibi arusi wa Kristo: "Katika siku za wafalme hao Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa kamwe. Na ufalme huo hautakabidhiwa watu wengine wowote. Utazipondaponda na kuzikomesha falme hizi zote, nao pekee utasimama milele" (Danieli 2:44) (FIN DU PATRIOTISME). "Nami nikaona mbingu mpya na dunia mpya; kwa maana mbingu ya kwanza na dunia ya kwanza zilikuwa zimepitilia mbali, na bahari haipo tena. Pia, nikaona lile jiji takatifu, Yerusalemu Jipya, likishuka kutoka mbinguni kwa Mungu likiwa limetayarishwa kama bibi harusi aliyepambwa kwa ajili ya mume wake" (Ufunuo 21:1,2) (15 TISHRI LIBÉRATION; RÉSURRECTION CÉLESTE; RÉSURRECTION TERRESTRE). Serikali hii ya mbinguni ya Mungu itamaliza utawala wa kibinadamu wa sasa wakati wa dhiki kuu, na itajiweka juu ya dunia: "Baba yetu uliye mbinguni, jina lako na litakaswe. Ufalme wako na uje. Mapenzi yako na yatendeke duniani kama ilivyo mbinguni" (Mathayo 6:9,10) (ROYAUME DE DIEU).

Kifo ni kinyume cha maisha. Roho hufa na nguvu ya uzima hupotea: "Msiwatumaini wakuu Wala mwanadamu, ambaye hawezi kuleta wokovu. Roho yake hutoka, naye hurudi ardhini; Siku hiyohiyo mawazo yake hupotea" (Zaburi 146:3,4, Mhubiri 3:19,20, 9:5,10).

Kutakuwa na ufufuo wa wenye haki na wasio haki: "Msishangazwe na jambo hili, kwa maana saa inakuja ambayo wote walio katika makaburi ya ukumbusho wataisikia sauti yake na kutoka, wale waliotenda mema kwenye ufufuo wa uzima, na wale waliozoea kutenda maovu kwenye ufufuo wa hukumu" (Yohana 5:28,29) (RÉSURRECTION TERRESTRE). "Nami nina tumaini kwa Mungu, tumaini ambalo watu hawa pia wanatazamia, kwamba kutakuwa na ufufuo wa waadilifu na wasio waadilifu pia" (Matendo 24:15) (RÉSURRECTION JUSTES). Wasio haki watahukumiwa kwa misingi ya tabia zao wakati wa utawala wa miaka 1000 (na si kwa misingi ya tabia zao za zamani): "Nami nikaona kiti cha ufalme kikubwa cheupe na Yule aliyeketi juu yake. Dunia na mbingu zikatoweka kutoka mbele zake, na hazikupatikana tena. Nami nikawaona wafu, wakubwa kwa wadogo, wakiwa wamesimama mbele ya kile kiti cha ufalme, na vitabu vya kukunjwa vikafunguliwa. Lakini kitabu kingine cha kukunjwa kikafunguliwa; hicho ni kitabu cha uzima. Wafu wakahukumiwa kutokana na yale mambo yaliyoandikwa katika vile vitabu kulingana na matendo yao. Na bahari ikawatoa wafu waliokuwa ndani yake, na kifo na Kaburi vikawatoa wafu waliokuwa ndani yake, nao wakahukumiwa kila mmoja kulingana na matendo yake" (Ufunuo 20:11-13) (LES INJUSTES JUGÉS).

Wanadamu 144,000 tu wataenda mbinguni pamoja na Yesu Kristo: " Kisha nikaona, na tazama! Mwanakondoo amesimama juu ya Mlima Sayuni, na pamoja naye 144,000 walioandikwa jina lake na jina la Baba yake kwenye mapaji ya nyuso zao. Nikasikia sauti kutoka mbinguni kama sauti ya maji mengi na kama sauti ya ngurumo kubwa; na sauti niliyosikia ilikuwa kama ya waimbaji wanaofuatanisha sauti zao wakipiga vinubi vyao. Nao wanaimba kana kwamba ni wimbo mpya mbele ya kile kiti cha ufalme na mbele ya wale viumbe hai wanne na wale wazee, na hakuna yeyote aliyeweza kujifunza kikamili wimbo ule ila wale 144,000, ambao wamenunuliwa kutoka duniani. Hao ndio wale ambao hawakujitia unajisi na wanawake; kwa kweli, wao ni mabikira. Hao ndio wanaoendelea kumfuata Mwanakondoo popote anapoenda. Hao walinunuliwa kutoka kati ya wanadamu wakiwa matunda ya kwanza+ kwa Mungu na kwa Mwanakondoo, na hamna udanganyifu uliopatikana katika vinywa vyao; wao hawana dosari" (Ufunuo 7: 3-8; 14: 1-5) (RÉSURRECTION CÉLESTE). Umati mkubwa uliotajwa katika Ufunuo 7: 9-17 ni wale ambao wataokoka dhiki kuu na kuishi milele katika paradiso ya mbinguni: "Baada ya hapo nikaona, na tazama! umati mkubwa, ambao hakuna mtu aliyeweza kuuhesabu, kutoka mataifa yote na makabila na jamii na lugha, wakiwa wamesimama mbele ya kiti cha ufalme na mbele ya Mwanakondoo, wakiwa wamevaa kanzu nyeupe; na walikuwa na matawi ya mitende mikononi mwao. (...) Basi nikamwambia mara moja: “Bwana wangu, wewe ndiye unayejua.” Naye akaniambia: “Hawa ndio wale wanaotoka katika ile dhiki kuu, nao wamefua kanzu zao na kuzifanya nyeupe katika damu ya Mwanakondoo. Ndiyo sababu wako mbele ya kile kiti cha ufalme cha Mungu, nao wanamtolea utumishi mtakatifu mchana na usiku katika hekalu lake; na Yule anayeketi kwenye kiti cha ufalme+ atatandaza hema lake juu yao. Hawatakuwa na njaa wala kiu tena, wala jua halitawachoma wala joto lolote lenye kuunguza, kwa sababu Mwanakondoo, aliye katikati ya kile kiti cha ufalme, atawachunga na kuwaongoza kwenye chemchemi za maji ya uzima. Na Mungu atafuta kila chozi katika macho yao” (Ufunuo 7:9-14) (LA GRANDE FOULE).

Tunaishi siku za mwisho zitakayomalizika katika dhiki kuu (Mathayo 24, 25, Marko 13, Luka 21, Ufunuo 19:11-21). Uwepo (Parousia) wa Kristo umeanza kuonekana tangu mwaka wa 1914 na utaishi mwishoni mwa miaka elfu: "Alipokuwa ameketi kwenye Mlima wa Mizeituni, wanafunzi wakamkaribia faraghani, wakamuuliza: “Tuambie, mambo haya yatatukia lini, na ni nini itakayokuwa ishara ya kuwapo kwako na ya umalizio wa mfumo wa mambo?" (Mathayo 24:3) (ÉTAPES TRIBULATION).

Paradiso itakuwa duniani: "Walipokaribia Yerusalemu na kufika Bethfage kwenye Mlima wa Mizeituni, Yesu akawatuma wanafunzi wawili, akawaambia: “Nami nikaona mbingu mpya na dunia mpya; kwa maana mbingu ya kwanza na dunia ya kwanza zilikuwa zimepitilia mbali, na bahari haipo tena. Pia, nikaona lile jiji takatifu, Yerusalemu Jipya, likishuka kutoka mbinguni kwa Mungu likiwa limetayarishwa kama bibi harusi aliyepambwa kwa ajili ya mume wake. Ndipo nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha ufalme ikisema: “Tazama! Hema la Mungu liko pamoja na wanadamu, naye atakaa pamoja nao, nao watakuwa watu wake. Na Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Naye atafuta kila chozi kutoka katika macho yao, na kifo hakitakuwapo tena, wala maombolezo wala kilio wala maumivu hayatakuwapo tena. Mambo ya zamani yamepitilia mbali" (Isaya 11, 35, 65, Ufunuo 21:1-5) (15 TISHRI LIBÉRATION).

Mungu aliruhusu uovu. Hii ilitoa jibu kwa changamoto ya shetani kwa uhalali wa Uhuru wa Yehova (Mwanzo 3: 1-6). Na pia kutoa jibu kwa mashtaka ya shetani kuhusu uaminifu wa viumbe wa binadamu (Ayubu 1:7-12; 2:1-6). Si Mungu ambaye husababisha mateso: "Mtu akiwa chini ya jaribu, asiseme: “Mungu ananijaribu.” Kwa maana Mungu hawezi kujaribiwa na mambo maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu yeyote" (Yakobo 1:13). Maumivu ni matokeo ya mambo makuu manne: Ibilisi anaweza kuwa ndiye anayesababisha mateso (lakini si mara zote) (Ayubu 1:7-12; 2:1-6). Kuteseka ni matokeo ya hali yetu ya dhambi ya kushuka Adamu kutuongoza kwenye uzee, ugonjwa na kifo (Warumi 5:12, 6:23). Kuteseka kunaweza kuwa matokeo ya maamuzi mabaya ya kibinadamu (kwa upande wetu au wale wa wanadamu wengine) (Kumbukumbu la Torati 32:5, Warumi 7:19). Maumivu yanaweza kuwa matokeo ya "nyakati na matukio yasiyotarajiwa" ambayo husababisha mtu awe mahali penye wakati usiofaa (Mhubiri 9:11). Hatima sio mafundisho ya kibiblia, hatu "kwa" kufanya mema au mabaya, lakini kwa msingi wa mapenzi ya hiari, tunaamua kufanya "mema" au "mabaya" (Kumbukumbu la Torati 30:15).

Tunapaswa kutumikia maslahi ya ufalme wa Mungu. Kubatizwa na kutenda kulingana na kile kilichoandikwa katika Biblia: "Basi, nendeni mkafanye wanafunzi kutoka kwa watu wa mataifa yote, mkiwabatiza katika jina la Baba na la Mwana na la roho takatifu, na kuwafundisha kushika mambo yote niliyowaamuru. Na tazama! mimi nipo pamoja nanyi sikuzote mpaka umalizio wa mfumo wa mambo" (Mathayo 28:19,20) (LE BAPTÊME QUI SAUVE). Msimamo huu imara kwa ajili ya ufalme wa Mungu umeonyeshwa hadharani kwa kutangaza Habari Njema mara kwa mara: "Na hii habari njema ya Ufalme itahubiriwa katika dunia yote inayokaliwa ili kuwa ushahidi kwa mataifa yote, na ndipo ule mwisho utakapokuja" (Mathayo 24:14) (LA BONNE NOUVELLE).

 

Vikwazo vya Kibiblia

Uchuki ni marufuku: "Kila mtu anayemchukia ndugu yake ni muuaji, nanyi mnajua kwamba hakuna muuaji aliye na uzima wa milele ndani yake" (1 Yohana 3:15). Uuaji ni marufuku mauaji kwa sababu binafsi, mauaji na uzalendo wa dini au hali uzalendo ni marufuku: "Ndipo Yesu akamwambia: “Rudisha upanga wako mahali pake, kwa maana wote wanaochukua upanga wataangamia kwa upanga" (Mathayo 26:52) (FIN DU PATRIOTISME; LE RESPECT DE LA VIE).

Unyang'anyi ni marufuku: "Mwizi asiibe tena; badala yake afanye kazi kwa bidii, akifanya kazi njema kwa mikono yake, ili awe na kitu cha kumgawia mtu mwenye uhitaji" (Waefeso 4:28).

Uongo ni marufuku: "Msiambiane uwongo. Uvueni utu wa zamani pamoja na mazoea yake" (Wakolosai 3: 9).

 

Vikwazo vingine vya Biblia:

 

"Kwa maana roho takatifu na sisi wenyewe tumeona ni vizuri tusiwaongezee ninyi mzigo zaidi ila mambo haya ya lazima: kuendelea kujiepusha na vitu vilivyotolewa dhabihu kwa sanamu, na damu, na vitu vilivyonyongwa, na uasherati. Mkijiepusha kwa uangalifu na mambo haya, mtafanikiwa. Afya njema kwenu!" (Matendo 15: 19,20,28,29).

Mambo yaliyotokana na sanamu: Hizi ni "vitu" vinahusiana na mazoea ya kidini kinyume na Biblia, sherehe ya sikukuu za kipagani. Hii inaweza kuwa desturi za kidini kabla ya kuchinjwa au matumizi ya nyama: "Kuleni chochote kinachouzwa katika soko la nyama, bila kuchunguza kwa sababu ya dhamiri yenu, kwa maana “dunia na vyote vilivyomo ni vya Yehova.” Mtu asiyeamini akiwaalika nanyi mtake kwenda, kuleni chochote kinachowekwa mbele yenu, bila kuchunguza kwa sababu ya dhamiri yenu. Lakini yeyote akiwaambia, “Hiki ni kitu kilichotolewa katika dhabihu,” msile kwa sababu ya yule aliyewaambia na kwa sababu ya dhamiri. Simaanishi dhamiri yako mwenyewe, bali ya yule mtu mwingine. Kwa maana kwa nini uhuru wangu uhukumiwe na dhamiri ya mtu mwingine? Ikiwa ninakula nikiwa na shukrani, kwa nini nitukanwe juu ya kile ninachotolea shukrani?" (1 Wakorintho 10:25-30).

Kuhusu mazoea ya kidini ambayo Biblia inashutumu: "Msifungwe nira isivyo sawa pamoja na wasio waamini. Kwa maana kuna ushirika gani kati ya uadilifu na uasi sheria? Au nuru ina ushirika gani na giza? Isitoshe, kuna upatano gani kati ya Kristo na Beliali? Au mwamini ana ushirika gani* na mtu asiye mwamini? Na hekalu la Mungu lina makubaliano gani na sanamu? Kwa maana sisi ni hekalu la Mungu aliye hai; kama Mungu alivyosema: “Mimi nitakaa miongoni mwao na kutembea miongoni mwao, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu.” “‘Kwa hiyo, tokeni miongoni mwao na mjitenge,’ asema Yehova, ‘na mwache kugusa kitu kichafu’”; “‘nami nitawakaribisha ndani.’” “‘Nami nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa wana na mabinti kwangu,’ asema Yehova, Mweza Yote" (2 Wakorintho 6:14-18).

Usifanye ibada ya sanamu. Mtu lazima aharibu vitu vyote vya sanamu au sanamu, misalaba, sanamu kwa madhumuni ya kidini: "Ingieni kupitia lango jembamba, kwa sababu lango ni pana, na barabara inayoongoza kwenye uharibifu ina nafasi kubwa, na ni wengi wanaoipitia; lakini lango ni jembamba na barabara inayoongoza kwenye uzima ina nafasi ndogo, na ni wachache wanaoipata. “Jihadharini na manabii wa uwongo ambao huja kwenu katika mavazi ya kondoo, lakini ndani wao ni mbwamwitu wakali. Kwa matunda yao mtawatambua. Je, watu huchuma zabibu kwenye miiba au tini kwenye michongoma? Vivyo hivyo, kila mti mzuri huzaa matunda mazuri, lakini kila mti uliooza huzaa matunda mabaya. Mti mzuri hauwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti uliooza hauwezi kuzaa matunda mazuri. Kila mti usiozaa matunda mazuri hukatwa na kutupwa ndani ya moto. Kwa kweli, mtawatambua watu hao kwa matunda yao. “Si kila mtu anayeniambia, ‘Bwana, Bwana,’ atakayeingia katika Ufalme wa mbinguni, bali yule anayefanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni ndiye atakayeingia. Wengi wataniambia siku hiyo: ‘Bwana, Bwana, je, hatukutoa unabii katika jina lako, na kufukuza roho waovu katika jina lako, na kufanya matendo mengi yenye nguvu katika jina lako?’ Ndipo nitakapowaambia: ‘Sikuwajua ninyi kamwe! Ondokeni kwangu, ninyi mnaotenda uasi sheria!" (Mathayo 7:13-23). Usifanye uchawi: Tunapaswa kuharibu vitu vyote vinavyohusiana na uchawi: "Kwa kweli, idadi kubwa ya wale waliozoea kufanya uchawi wakakusanya vitabu vyao pamoja na kuviteketeza mbele ya kila mtu. Nao wakafanya hesabu na kupata vitabu hivyo vilikuwa na thamani ya vipande 50,000 vya fedha. Hivyo kwa njia yenye nguvu, neno la Yehova likazidi kukua na kusitawi" (Matendo 19:19, 20).

Haupaswi kuangalia filamu za picha za picha za ngono, vurugu na vibaya. Jiepushe na kamari, matumizi ya madawa ya kulevya, kama vile bangi, betel, tumbaku, ziada ya pombe: "Kwa hiyo akina ndugu, ninawasihi kwa huruma za Mungu, mtoe miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, na yenye kukubalika kwa Mungu, utumishi mtakatifu pamoja na nguvu zenu za kufikiri" (Warumi 12: 1, Mathayo 5: 27-30, Zaburi 11: 5).

Uasherati: uzinzi, ngono isiyokuwa na ndoa (kiume / mwanamke), na vitendo vya ngono vibaya: "Au je, hamjui kwamba watu wasio waadilifu hawataurithi Ufalme wa Mungu? Msipotoshwe. Waasherati, waabudu-sanamu, wazinzi, wanaume wanaofanya ngono na wanaume, wezi, watu wenye pupa, walevi, watukanaji, na wanyang’anyi hawataurithi Ufalme wa Mungu" (1 Wakorintho 6: 9,10). "Ndoa na iheshimiwe kati ya wote, na kitanda cha ndoa kisiwe na unajisi, kwa maana Mungu atawahukumu waasherati na wazinzi" (Waebrania 13: 4).

Biblia inakataza ndoa za mitala, kila mtu katika hali hii na anataka kufanya mapenzi ya Mungu, lazima awe na mke wake wa kwanza tu aliolewa (1 Timotheo 3: 2 "aliolewa na mwanamke mmoja"). Biblia inakataza Punyeto: "Kwa hiyo, viueni viungo vya mwili wenu vilivyo duniani kuhusiana na uasherati, uchafu, hamu isiyodhibitiwa ya ngono, tamaa yenye madhara, na pupa, ambayo ni ibada ya sanamu" (Wakolosai 3: 5).

Ni haramu kula damu, hata katika mazingira ya matibabu (damu): "Ila tu nyama pamoja na uhai wake—damu yake—hampaswi kula" (Mwanzo 9:4) (LE SACRÉ DU SANG).

Mambo yote marufuku na Biblia hayakuandikwa katika utafiti huu wa Biblia. Mkristo aliyekua na ujuzi mzuri wa kanuni za kibiblia atajua tofauti kati ya "nzuri" na "mabaya", hata kama sio moja kwa moja imeandikwa katika Biblia: "Lakini chakula kigumu ni cha watu wakomavu, ambao wamezoeza nguvu zao za utambuzi kwa kuzitumia ili kutofautisha mambo yaliyo sawa na mambo yasiyo sawa" (Waebrania 5:14) (MATURITÉ SPIRITUELLE).

 Ahadi ya Mungu

Nini cha kufanya?

Kumbukumbu la kifo cha Yesu Kristo

 

 

Ahadi ya Mungu
Kiingereza: http://www.yomelyah.com/439659476
Kifaransa: http://www.yomelijah.com/433820451
Kihispania: http://www.yomeliah.com/441564813
Kireno: http://www.yomelias.com/435612656

Menyu kuu:
Kiingereza: http://www.yomelyah.com/435871998
Kifaransa: http://www.yomelijah.com/433820120
Kihispania: http://www.yomeliah.com/435160491
Kireno: http://www.yomelias.com/435612345

TWITTER

FACEBOOK

FACEBOOK BLOG